Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Miesten tasa-arvo-ongelmien top 10

Miesten tasa-arvo-ongelmia on vaikea asettaa tärkeysjärjestykseen minkään itsestään selvän kriteerin perusteella, sillä tasa-arvo-ongelmat eivät ole yhteismitallisia. Esitän tässä kirjoituksessa subjektiivisin valintaperustein kootun listan miesten tasa-arvo-ongelmista. Kriteerinä ongelmien valinnalle oli ongelmaväitteen esiintymisen yleisyys, merkittävyys, paikkansapitävyyden todennäköisyys ja uskottavuus.

Miesten elämäntapa- ja kurjuustutkimuksessa, tasa-arvokirjallisuudessa ja arkikeskusteluissa törmää usein miesten kokeman ongelman käsitteeseen. Pelkkien miesten kokemusten korostaminen voi kuitenkin johtaa siihen lopputulokseen, että tilastolliset ongelmat jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Miehet eivät useinkaan mieti ongelmiaan tai edes ole tietoisia miesten tilastollisesti huonommasta asemasta jollakin elämänalueella. Miesten kokemukset omista ongelmista voivat olla rajallisia, koska vahvuuden kulissia ylläpitävälle miehelle heikkouden osoittaminen (tai edes sen miettiminen) voi olla hankalaa. Voidaan myös ajatella, että koetut ongelmat ovat ainakin osittain diskursiivisesti tuotettuja. Ihmiset saavat yhteiskunnan hallitsevista diskursseista tietoa siitä, mitä asioita saa ylipäätään pitää ongelmina.

1. Miesnäkökulmaisen edustuksen puute tasa-arvohallinnossa. STM:n tasa-arvoyksikössä ei ole yhtään miestä, eikä TANEssa ole miesjärjestöjen edustusta. Tilanne 2–0 TANEssa naisjärjestöjen hyväksi on perustavanlaatuinen tappio miesten tasa-arvolle. Niin kauan kun tasa-arvohallinnossa vallitsee feministinen hegemonia, miesasian on vaikea edetä, koska se ei ole feministien intressissä. Myös julkishallinto on miehitetty feministeillä. Julkishallinnossa toimivaa feminististä byrokraattia, joka on toiminnassaan pyrkinyt huomioimaan naisten aseman edistämistä, on kutsuttu femokraatiksi.

2. Asevelvollisuus on eräs selkeimmistä miesten tasa-arvo-ongelmista, koska se on lainsäädännön avulla ylläpidetty.

3. Mieskurjaliston huono asema on eräs eniten esillä olleista miesten tasa-arvo-ongelmista, jota ei ole kyetty ratkaisemaan. Taipaleen (2007, 145–146) mukaan huono-osaisuus näyttää kasaantuneen miehille ainakin seuraavissa ryhmissä: syrjäytyneet, asunnottomat (80 %), yömaja-asukit (95 %), alkoholistit ja huumeiden käyttäjät, vangit (95 %), tarkkailuluokkien oppilaat ja työkyvyttömät pitkäaikaistyöttömät.

4. Miehiin ja miesten ongelmiin sukupuolinäkökulmasta kohdistuvan tutkimuksen ja tutkimustiedon puute. STM kertoo, että ”Miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkasteleva asiantuntijuus on Suomessa ohutta ja hajanaista” ja että ”Suomessa on vain muutama henkilö (nainen tai mies), jonka asiantuntijuus keskittyy miehiin sukupuolinäkökulmasta”. Suomessa ei ole myöskään miestutkimuksen professuuria tai miestutkimuksen laitosta.

5. Miesten ongelmat huoltajuuskiistoissa on ollut keskeinen miesliikkeiden teema länsimaissa. Malmin mukaan miesten alhainen huoltajuusprosentti saattaa kieliä sosiaalityöntekijöiden ja oikeusistuimien syrjinnästä sekä valtasuhteista, jotka toimivat miehiä vastaan sosiaalipalveluissa (2008, 171). Sosiaalityöntekijä Timo Kitunen (2007,113–119) korostaa sosiaalityön epätasa-arvoisuutta ja sen naisia suosivia piirteitä. Hänen mukaansa vaatimuksia miesnäkökulman esiin nostamisesta ei oteta sosiaalityössä vakavasti. Jäljelle jää hegemoninen naisnäkökulma. Miesasiakkaat eivät koe tulevansa kuulluiksi tai ymmärretyiksi naisvaltaisella sosiaalialalla.

Malmin mukaan feminiininen ja maternalistinen ennakkoasenne kuuluvat osaksi sosiaalityön ammattietiikkaa, jossa sosiaalityöntekijöiden on identifioiduttava asiakkaidensa asemaan. Vaikka sosiaalityö näyttää periaatteessa tasa-arvoiselta ja rationaaliselta, se voi johtaa epäsuoraan syrjintää miehiä kohtaan, jos suuri osa sosiaalityöntekijöistä on naisia. Naispuoliselle sosiaalityöntekijälle voi olla hyvin vaikeaa kohdella aviomiestä ja vaimoa tasapuolisesti avioeron yhteydessä, varsinkin jos vaimo ottaa ensin yhteyttä sosiaaliviranomaisiin. (Malmi 2009, 320.)

Miesten alhainen huoltajuusprosentti kielii sosiaalityöntekijöiden ja oikeusistuimien syrjinnästä sekä rakenteellisesta syrjinnästä, jotka painostavat miehiä luopumaan huoltajuudesta ja valtasuhteista, jotka toimivat miehiä vastaan sosiaalipalveluissa. Suurin osa sosiaalityöntekijöistä on naisia, mikä saattaa asettaa miehen epäedulliseen asemaan ja tuottaa miehissä syrjityksi tulemisen kokemuksia. Erotilanteisiin saattaa kuulua myös miehen nöyryyttäminen perheen menettämisen uhalla. Malmin mukaan miesten syrjintä huoltajuusoikeudenkäynneissä on esimerkki feministisesti motivoituneesta syrjinnästä feministiseen sosiaalityön teoriaan vedoten. Silloin lapsen intressit oletetaan samoiksi kuin naisten intressit. Avioeron sattuessa mies saattaa tuntea itsensä eritetyksi ja tarpeettomaksi, koska miehelle on varattu elättäjän rooli perheessä. Se voidaan yhdistää miesten kasvaneeseen miesten alkoholismin, työttömyyden ja kodittomuuden riskeihin, mikä johtaa miesten syrjäytymiseen yhteiskunnassa. (Malmi 2009, 171, 263.)

Naistyöntekijät sosiaalialalla saattavat kohdella miehiä ”isoina lapsina”. Se voi johtua yksinkertaisesti samankaltaisista äitiyden tunteista, jotka asiakkaat ja työntekijät jakavat. Samanlaista empatiaa ja ajatusyhteyttä voi olla vaikea saavuttaa naistyöntekijän ja miesasiakkaan välillä. Pieni naisten suosinta yksittäisissä teoissa voi kumuloitua miehissä sellaiseksi tunteeksi, että heitä dominoidaan tai syrjitään naisvaltaisissa organisaatioissa. Sosiaalityöntekijät saattavat myös naureskella miesten ”säälittäville” yrityksille selviytyä lastenhoidon tehtävistä. Tuollainen tarkoittamaton miesten syrjintä saattaa sisältyä myös sellaisten organisaatioiden käytäntöihin, jotka ovat pyrkineet poistamaan traditionaalisia rooliodotuksia organisaationsa toimintatavoista. Perheen kanssa työskenteleville ammattilaisille, kuten sosiaalistyöntekijöille ja psykologeille, on tyypillistä korostaa äiti-lapsi suhteita ja mieltää isä potentiaaliseksi uhaksi tuolle symbioottiselle suhteelle. On myös yleistä, että sosiaalityöntekijät ylläpitävät ”roistodiskurssia”, joka kuvaa miehet vastuuttomina, itsekkäinä ja väkivaltaisina. Naisia saatetaan pitää moraalisesti miehiä parempina: rakastavina ja huolehtivina. (Malmi 2009, 98, 118, 104, 199.)

6. Poikien ja miesten ongelmat koulutuksessa. Scheinin (2004) kertoo opetushallituksen selvityksessä, että tyttöjen koulumenestys peruskoulussa on parempi jokaisessa aineessa. Naisten koulutustaso on parempi ja varsinkin 20–39-vuotiaat naiset ovat saaneet selvästi enemmän koulutusta kuin miehet. Nuorista 20–24-vuotiaista naisista oli ylioppilastutkinto 60 prosentilla ja miehistä 42 prosentilla. Erityisen huono miesten asema on korkeakouluissa.

7. Miesten terveyteen liittyvät ongelmat. Miehet käyttävät huomattavasti naisia vähemmän terveyspalveluita. Miesten syrjäytyminen terveyspalveluiden marginaaliin vaikuttaa miesten itsensä lisäksi myös heidän läheistensä ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Naisten terveydenhuoltoon käytettiin 46 % enemmän varoja (v. 2002) kuin miesten terveydenhoitoon. Miesten sijainti terveydenhuollon marginaalissa saattaa olla (ainakin osittain) syynä miesten alhaisempaan elinajanodotteeseen, joka on Suomessa 7,2 vuotta naisten elinajanodotetta lyhyempi.

8. Miehen elämä on vaarallista. Vaaralliset työt kasaantuvat miehille. Tilastokeskuksen mukaan 47:stä kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta 43 sattui miehille vuonna 2006 ja 73,3 % kaikista työtapaturmista sattui miehille. Suurin osa väkivallan uhreista on miehiä. Miehet tekevät Suomessa noin 80 % itsemurhista. Vuonna 2002 Suomessa tehtiin 1095 itsemurhaa, joista 824 oli miesten itsemurhia.

9. Yhteiskuntaa hallitsevat feministiset uhridiskurssit. Feministiset diskurssit patriarkaatista ja miesten dominanssista johtavat vaatimuksiin positiivisesta syrjinnästä naisten aseman parantamiseksi, koska noiden teorioiden mukaan naiset ovat syrjitty sukupuoli. Jos naisten asema ajatellaan aina alisteiseksi, se johtaa siihen päätelmään, että tasa-arvopolitiikan tulee edistää nimenomaan naisten asemaa. Patriarkaattiteorian ja naisalistuspuheen näkökulmasta katsottuna tasa-arvopolitiikan tavoitteena tulee olla nimenomaan naisten aseman parantaminen ja yhteiskuntaan tulee luoda kaksoisstandardeja naisten auttamiseksi. Ajatus positiivisesta syrjinnästä voi aiheuttaa myös sen, että valtavirtaistamisesta tulee naisten aseman parantamisen projekti (Malmi 2009, 267).

Malmin mukaan hyvinvointivaltion kehitys johtaa matriarkaalisen alajärjestelmän laajentumiseen ja femokraattisen valtavirtaistumisen laajenemiseen kaikille julkisen hallinnon alueille, jos patriarkaattiteoriaan kuuluvaa perusoletusta naisista alistettuna sukupuolena ei kyseenalaisteta hyvinvointivaltion julkishallinnossa. Se johtaa naisia suosiviin kaksoisstandardeihin julkishallinnossa ja feministisen ennakkoasenteen leviämiseen useimmille julkishallinnon alueille. Se voi johtaa myös siihen, että tasa-arvopolitiikan tavoitteeksi muodostuu naisten aseman parantaminen molempien sukupuolten aseman parantamisen sijaan. Vaikka lainsäädäntö ja julkinen hallinto eivät suosi selkeää positiivista syrjintää, lopputuloksena voi kuitenkin olla naisia suosivia kaksoisstandardeja lähes kaikilla elämänalueilla. Vaihtoehtoisesti julkinen hallinto voisi ottaa käyttöön diskursseja, joissa miehiin kohdistuva suora, epäsuora ja rakenteellinen syrjintä on huomioitu. (Malmi 2009, 412.)

Feministisen diskurssin dominoiva asema tasa-arvopolitiikassa tekee monien miesten ongelmien väittämisen miesten ongelmiksi uskottavasti hankalaa. Feministisessä tarinalinjassa kärsijän subjektipositio on varattu naisille: miesten asettaminen uhreiksi saattaakin kuulostaa pikemmin omituiselta tai loukkaavalta kuin vakuuttavalta. Esimerkiksi kirjassa Naisten seksuaalinen valta (Laasanen 2008) uhrin subjektipositio on käännetty osittain päälaelleen. Voidaanko esimerkiksi väittää, että ”prostituution asiakkaina olevat miehet ovat miesten seksinpuutteen taloudellisen hyväksikäytön uhreja?” Ehkäpä, mutta väite tuskin saa varauksettoman innostunutta vastaanottoa, koska ihmiset ”tietävät”, että prostituoitu on aina uhri ja asiakas syyllinen. Miesten vähäinen osallistuminen kotitöihin on tuttu tasa-arvo-ongelma, mutta voidaanko väittää, että naisten vähäisempi osallistuminen perheen elättämiseen ansiotyön kautta on tasa-arvo-ongelma? Laasanen (2008) ja Hännikäinen (2009) nostavat esille pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle pudonneiden ”alempitasoisten miesten” seksuaalisten suhteiden puutteen miesten ongelmana. Voidaanko miesten seksuaalisten suhteiden puutetta pitää ”oikeana” miesten ongelmana, josta saa olla huolissaan, vai pitääkö miestutkijan tyytyä usein kuulemaansa vihaiseen tokaisuun: ”Seksinpuutteeseen ei kuole!”. Miehiä onkin monissa asioissa vaikeaa asettaa uskottavasti uhrin subjektipositioon.

10. Maskuliininen rooliodotus. Vuosien varrella lukuisat kirjoittajat ovat määritelleet maskuliinisuuden sisältöä. Psykologi Robert Brannonin vaikutusvaltainen artikkeli The Male Sex Role: Our Culture’s Blueprint of Manhood and What It’s Done for Us Lately (1976) teki yhteenvedon maskuliinisuuden neljästä pääsäännöstä. Nuo säännöt asettavat miehille korkean standardin.

  1. Be a Big Wheel: masculinity is measured by success, power, and the admiration of others. One must possess wealth, fame, and status to be considered manly;
  2. Be a Sturdy Oak: manliness requires rationality, toughness, and self-reliance. A man must remain calm in any situation, show no emotion, and admit no weakness;
  3. Give 'em Hell: men must exude an aura of daring and aggression, and must be willing to take risks, to "go for it" even when reason and fear suggest otherwise
  4. No Sissy Stuff: anything that even remotely hints of femininity is prohibited. A real man must avoid any behavior or characteristic associated with women;

Terveystieteissä on turvauduttu jo 1970-luvulta alkaen argumentaatiolinjaan, jossa maskuliinisuuden tavoittelun ja terveellisen käytöksen on nähty olevan ristiriidassa keskenään. Maskuliinisuuden aiheuttamat kustannukset ovat olleet yleinen tapa selittää miesten huonoa terveyttä. Miesten epäterveellisen käytöksen taustalla on nähty joko traditionaalinen tai hegemoninen maskuliinisuus, jotka ovat tarkoittaneet suunnilleen samaa asiaa. Käsitteiden ero on lähinnä siinä, kuinka helposti muuttuvana maskuliinisuutta pidetään. (Pietilä 2008, 9; suosittelen luettavaksi maskuliinisuudesta kiinnostuneille)

Harrisonin artikkeli Warning: The male sex role may be dangerous to your health (1978) korosti maskuliinisuuden vaarallisuutta miehen terveydelle, koska maskuliinisuus vaatii miehen omien tarpeiden asettamista sivuun. Jos mies asettaa omat tarpeensa etusijalla, häntä pidetään epämaskuliinisena. Sairastuminen voi alentaa miehen asemaa maskuliinisessa hierarkiassa, vähentää valtaa suhteessa naisiin ja nostaa epäilyksen miehen omasta miehekkyydestä. Pyrkiessään peittämään kroonisia sairauksia miehet ovat usein mieluummin valmiita riskeeraamaan sairauden vakavia seurauksia kuin ottamaan vastaan apua. Omien tarpeiden esille nostamista pidetään feminiinisenä, mikä voi johtaa miehen alentuneeseen statukseen. Maskuliinisen identiteetin kulmakivi on vaikeneminen emotionaalisesta elämästä ja itsekontrolli on tyypillisen maskuliinisen identiteetin perusta myös sairauden uhatessa.

Miehekkyys pitää sisällään käsityksen kilpailemisesta ja voittajasta. Häviäminen ja kykenemättömyys saavuttaa merkittäviä tuloksia elämässä ovat selvästi epämiehekkäitä ominaisuuksia. Maskuliinisuuden tavoitteluun sisältyy myös mieselättäjyyden ja asevelvollisuuden hiljainen hyväksyntä, joka tuottaa miehille paineen elatusvelvollisuuteen perheessä sekä henkisellä tasolla että konkreettisesti. (Osmo Kontula 1995).

Mansfieldin (2009) mukaan miehekkyyden (manliness) ydin on itseluottamus riskaabeleissa tilanteissa, eli rohkeus. Myös naiset voivat olla rohkeita, mutta rohkeus ei ole samalla tavalla naiseuden ytimessä. Nainen voi olla ujo tai pelkäävä ilman, että hänen naiseutensa asetetaan kyseenalaiseksi. Eisler ja Skidmore (1987) käyttävät “maskuliinisen stressin” käsitettä. Stressiä aiheuttavat muun muassa pakko pärjätä tilanteissa, joissa tarvitaan kuntoa ja voimaa, pelko tulla nähdyksi emotionaalisena ja siten feminiinisenä, tarve peittää hellät tunteet ja pidättäytyä vain traditionaaliseen maskuliinisuuteen kuuluvien tunteiden näyttämisessä. Levantin ym. (2007) mukaan maskuliinisuuden keskeinen tekijä on tunteiden ilmaisun rajoittaminen, kuten yleinen ajatus siitä, että miesten ei pitäisi itkeä julkisesti.

Siltalan (1994) mukaan mieskunnia on miehille tärkeä asia ja jos maskuliinisuutta ei kyetä täyttämään, lopputuloksena on häpeä. Kunnian menetys voi kyseenalaistaa miehen oman olemassaolon oikeutuksen. Ne pojat ja miehet, jotka eivät kykene saavuttamaan maskuliinisuuden ideaaleja, kärsivät usein alhaisesta itsetunnosta.

Pleckin (1974) mukaan elättäjyyden yhdistäminen maskuliinisuuteen on taannut perinteisesti sen, että miehet ovat saaneet psykologisen tyydytyksen sellaisten töiden tekemisestä, joista muuten ei saa tyydytystä. Kun miehet saavat tyydytyksen työssä maskuliinisen roolin täyttämisen kautta, heidän töitään ei tarvitse muuttaa mukavammiksi, vaan niitä voidaan muuttaa enemmän tuottaviksi. Työn sitominen maskuliinisuuteen johtaa myös siihen, että työttömyys saa miehet tuntemaan itsensä epäonnistujiksi. Monet miehet ottavat vastaan epäinhimillisiä töitä elättäjän roolin tarjoaman statuksen takia, mutta jos vaimo menee töihin ja hankkii omat rahat, motiivi maskuliinisuuden tavoitteluun ei-palkitsevia töitä tekemällä vähenee.

Maskuliinisuuden normit ja ideaalit voivat olla erittäin hyödyllisiä yhteiskunnan kannalta, koska silloin yhteiskunta voi asettaa ne ehdot, joiden avulla miesten on ansaittava kunnioitus miehinä. Miehiä voidaan silloin motivoida tekemään sellaisia asioita, joita yhteiskunta pitää tarpeellisina. Miesten motivointi mies-tittelin hankkimiseksi pitääkin usein sisällään vaarallisimpien tehtävien suorittamisen, joita muut eivät suostu tekemään. (Baumeister 2007.) Harvat yhteiskunnat ovat antaneet korkeimpia arvomerkkejään miehille, jotka eivät tapa. Se on sosiaalisen lahjonnan tapa saada miehet väkivaltaisiksi. Siten maskuliinista käytöstä ylläpitää myös valtion symbolisen pääoman runsaudensarvi, joka antaa korkeimmat arvomerkkinsä sodassa kunnostautuneille miehille.

Lähteitä

Eisler, Richard M. & Skidmore, Jay R. 1987. Masculine gender role stress: Scale development and component factors in the appraisal of stressful situations. Behav Modif , 11, 123–136.

Harrison, Jim. 1978. Warning: The male sex role may be dangerous to your health. Journal of Social Issues, 34, 65–86.

Kitunen, Timo. 2007. Sosiaalityön näennäinen tasa-arvo. Teoksessa A. Kotro ja H. T. Sepponen (toim.): Mies vailla tasa-arvoa. Helsinki: Tammi.

Levant, Ronald. F. & Smalley, K. Bryant. Aupont, Maryse & House, A. Tanner & Richmond, Katherine & Noronha, D. 2007. Initial validation of the male Role Norms Inventory Revised (MRNI-R). Journal of Men's Studies, 15, 83–100.

Mansfield, Harvey C. 2009. Manliness. New haven & London: Yale University Press.

Pietilä, Ilkka. 2008. Between rocks and hard places: Ideological dilemmas in men's talk about health and gender. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 1329. Tampere: Tampere University Press.

Pleck, Joseph H. & Jack Sawyer.1974. Men and masculinity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Siltala, Juha. 1994. Miehen kunnia: Modernin miehen taistelu häpeää vastaan. Keuruu: Otava.

Taipale, Ilkka. 2007. Hylättyjä vai hylkiöitä? Teoksessa A. Kotro ja H. T. Sepponen (toim.): Mies vailla tasa-arvoa. Helsinki: Tammi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (107 kommenttia)

Jorma (nimimerkki)

"STM kertoo, että ”Miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkasteleva asiantuntijuus on Suomessa ohutta ja hajanaista” ja että ”Suomessa on vain muutama henkilö (nainen tai mies), jonka asiantuntijuus keskittyy miehiin sukupuolinäkökulmasta”."

Miksi STM ei sitten tee tälle asialle mitään? Sehän ministeriönä vastaa tasa-arvoasioista. Tässä palataan listan ykköskohtaan: miehillä ei ole edustusta tasa-arvoasioiden hoidossa. Toisaalta osa ongelmaa on se, ettei miesten ongelmia haluta tunnustaa tasa-arvo-ongelmiksi, eikä miesten aseman ja oikeuksien kehittämistä koeta tasa-arvon kannalta tärkeäksi asiaksi. Tästä ei voi syyttää vain feministejä, vaan myös koko poliittista eliittiä, etenkin täysin munattomia miespoliitikoita.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Voidaanko edes väittää keskusteltavan "tasa-arvosta" mikäli toisen sukupuolen ongelmia ei käsitellä?

Markus Lehtipuu (nimimerkki)

Erinomainen artikkeli. Esimerkiksi kohta 5 on tullut tutuksi monien tuttujen kautta. Olin kirjoittaa "kohtalon kautta" mutta ei siinä mistään kohtalosta ole ollut kysymys, vaan naisten rikoksista: feministien agitaatioryhmät, naistuomarit ja valehtelevat äidit ovat olleet syyllisiä rikoksiin, joissa lastaan rakastanut isä on menettänyt lapsensa.

Jorma (nimimerkki)

Yksi ongelma on miehiin kohdistuvan väkivallan hyväksyntä, tai vähintäänkin suvaitseminen. Sitä ei pidetä ihmisoikeusngelmana, toisin kuin naisiin kohduistuvaa väkivaltaa. Nuorison parissa tehdyt kyselyt osoittavat, että niin pojat kuin tytötkin hyväksyvät poikiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan, kun taas naisiin tai tyttöihin kohdistuva väkivalta tuomitaan yksiselitteisesti. Populaarikulttuurissa miehiin kohdistuva väkivalta on lähinnä naurun asia. Montako elokuvaa tulee mieleen, jossa naisiin kohdistuvalle väkivallalle tai kipua ja tuskaa aiheuttaville onnettomuuksille naurettaisiin? Aika vähiin taitavat jäädä.

Feminististä, sukupuolittuneen väkivallan myyttiä käytetään lyömäaseena miehiä vastaan myös parisuhteissa. Erotilanteessa äiti voi väkivallasta vihjaamalla varmistaa sen, ettei isällä ole mitään mahdollisuutta edes tavata lapsiaan. Mitään näyttöä väkivallasta ei tarvita, pelkkä syytös riittää. Samaan aikaan väkivaltaisetkin naisvangit saavat lapsensa mukaan vankilaan.

Toinen ongelma on se, että miehiin kohdistuva seksismi hyväksytään yleisesti. Sofi Oksasen seksistiset syytökset, Kaarina Hazardin solvaukset ja jopa YLE:n ohjelmiston osana olevat "Tulta munille"-uhkailut hyväksytään. Niitä ei viranomaisten taholta paheksuta tai tuomita, kun taas jonkun Audi-miehen viaton vitsailu nostattaa valtavan vastalauseiden myrskyn.

Itse toki tuen sanan-, mielipiteen- ja ilmaisunvapautta, mutta kyllä törkeän loukkaavasta seksismistä ja valehtelusta pitäisi saada kuulla kunniansa. Kun Oksasta esimerkiksi kritisoitiin, oltiin häntä heti puolustelemassa (Jukka Relander, HS ja YLE etunenässä), vaikka Oksasen puheet olivat puhdasta (ja täysin totuudenvastaista) vihapuhetta. Oksasesta yritettiin leipoa pahojen miesten uhri, vaikka hän itse oli pahantekijä. YLE:n kaltaisen organisaation ei pitäisi tukea tällaista vihapuhetta lainkaan.

Esa Kärnä

Huoltajuuskiistat on varmasti syrjäytetylle miehelle sellainen asia että moni tekee lopulta itsemurhan.

Nalkuttava akka vie lapset.

Hartiapankista rakennettu omakotitalo voudin vasaran alle.

Nalkuttava narsistiakka nauraa minkä kerkiää.

No mitäs voi tehdä yksinjätetty mies tässä tilanteessa?

Siellä missä feministi, siellä ongelma.

Siellä missä feministien miehittämä oikeuslaitos, oikeusmurhia.

Huomenta Suomi, hyvin pyyhkii!

Tomi (nimimerkki)

Jorma on oikeassa. Miehiin kohdistuva vihapuhe ja sen kulttuurinen hyväksyttävyys pitäisi ehdottomasti olla kärkikymmenikössä. Olisiko peräti pahin ongelma?

Oikeuslaitoksen ikiaikainen tapa kohdella naisia leppeämmin pitäisi olla mukana -- jos siitä olisi luotettavaa tutkimustietoa.

Lainsäädännössä ja tuomioissa on ollut pyrkimystä jopa virallistaa tietyt epätasapuolisuudet miehen tappioksi (raiskaustuomiot, lähisuhdeväkivallan tutkinta- ja syyttämiskynnys). Toistaiseksi yritykset on torpattu aika hyvällä menetyksellä, mikä on luettava kunniaksi ... kenelle? Kuka on estänyt Suomessa "naisrauhalakien" ja sen sellaisten säätämisen? Tuskin Brax kuitenkaan. Toimiiko eduskunnassa tai OM:ssä julkisuudelta piilossa antifeminstinen liike? Esimerkiksi Espanjassa miesten kovemmat tuomiot samasta rikoksesta hyväksyttiin parlamentissa kuulemma yksimielisesti.

Hienoa että jaksat valitsemallasi tiellä, vaikka lokaa on satanut niskaan enemmän kuin kohtuullista olisi ollut.

(Tämä vielä: En siis ota kantaa raiskaustuomioiden ankaruuteen sinänsä vaan siihen, että on vaadittu rangaistuskäytännön siirtämistä keskimäärin selvästi nykyistä ankarampaan suuntaan. Suomessa on kuitenkin ollut tapana tuomita lain sallimista rangaistuksista lievimpiä. Feministien tarkoitus on siis muuttaa rangaistuskäytäntöä vain yhden rikoksen kohdalla, sellaisen, johon syyllistyvät ovat lähes pelkästään miehiä. Kuvaavaa on, että erityisesti Amnesty ja Pia Puupää ovat vaatineet rangaistusten koventamista siitä huolimatta, että kansainvälisesti Amnesty -- nimensä mukaisesti -- ajaa täysin päinvastaista linjaa eli rangaistusten lieventämistä. Tässä on hyvä varoitus siitä, miten tärkeää on estää feminismin saastuttava vaikutus.)

Henry Laasanen

#5
"Miehiin kohdistuva vihapuhe ja sen kulttuurinen hyväksyttävyys pitäisi ehdottomasti olla kärkikymmenikössä."

Tuo oli tarkoitus laittaa osaksi kohtaa 9, mutta aihetta tukevia tekstejä ei ollut käsillä, niin jätin sen pois.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Kyllä Suomen miesten tosiaan tarvitsisi nyt alkaa heräämään massoittain tähän pahenevaan tilanteeseemme ja alkaa vaatimaan periksiantamattomasti muutoksia omiin oikeuksiinsa niin poliitiikassa kuin mediassa sekä puolustamaan poikalasten tulevaisuutta tosissaan ... miehethän nuo poliitiikassa jaetut veromiljardit vielä paljolti tekevät "selkänahoistaan"... miljardit, joita feministit nyt saavat määräillä omaksi hyödykseen täysin mielivaltaisesti esim. tasa-arvoelimissä ...

-

Pistetäänpä tähän vielä pari avaavaa siteerausta, jotka (valitettavasti) kuvaavat feministivaltiotamme aika osuvasti ...

Seuraava lainaus on Paavo Haavikon kirjasta: Tarja
Halosen tarina (sivut 22-23)
"Ylipäällikkömme Tarja Halonen sai perinnöksi eräänlaisen pystysuoran
naislinjaa pitkin periytyvän perhemallin. Se rakentuu
vahvasta tyttärestä, joka saa varhain valmiin naisen
elämän mallin. Ja tämä feministinen naislinja kestää. Naiset
säilyttävät juurensa äiteihinsä ja tyttäriinsä
eläessään tässä juurevassa ja juurtuvassa
pystysuorassa naislinjassa. (valtion pääMiehemme ja armeijan ylipäällikömme) Tarja Halosen äiti oli kuin henkilöhahmo Eeva Joenpellon romaaneista, jotka
on rakennettu parhaista elämän aineksista, vahvoista naisista ja heikoista taikka värittömistä miehistä, jotka tietävät tilansa."

Sekä professori Timo Vihavaisen kuvaus nykysuomesta:
"Ennen vaiettiin Neuvostoliitosta. Nyt vaietaan feminismistä ..."
"Feminismi on ilman muuta tabu. Se on hyvin samanlainen kuin aikanaan sosialismi. Kaikki sanoivat, että olen minä jonkin sortin sosialisti, koska sosialismi tarkoitti kaikkea hyvää, mitä maailmassa oli keksitty"
"Vihavaisen mielestä feminismi ja naistutkimus ovat immuuneja kritiikille -feminismi on kuin aikoinaan kommunistinen ideologia, joka todisti itsensä oikeaksi ja teki kritiikin mahdottomaksi, koska systeemin ulkopuolelta sitä ei voinut kritisoida."

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Feministi Liza Marklundia mukaillen:
"Helvetissä on erityinen paikka miehille, jotka eivät auta toisiaan ja Suomen poikalapsia."

Jyrki (nimimerkki)

Hajanaisia mietteitä. Tuli vaan mieleen tuosta maailmanhistoriasta ja siitä toistuvasta lässytyksestä että miehet ovat yksin syyllisiä esimerkiksi sotiin. Naiset kuitenkin ovat ihan yhtä täysilla mukana sodissa kuin miehetkin. Ensimmäisessä maailmansodassa Lontoolaisnaiset jakoivat valkoisia sulkia pelkurin merkeiksi niille nuorille miehille jotka eivät lähteneet vapaaehtoisesti teurastettaviksi rintamalle. Miehet lähtevät niin kauan sotiin kun naiset preferoivat parinvalinnassaan valtaa ja varallisuutta. Uniformut ovat vieläkin kovaa valuuttaa naismaailmassa, nykyisin sen tosin korvaavat bisnesmiehen puvut. Itse asiassa sodat saataisiin loppumaaan yhdellä radikaalilla konstilla ja se on miesten dehumanisoinnin lopettaminen. Jos miehen hengellä olisi oikeasti yhtä paljon arvoa kuin naisen, sotia ei käytäisi. Oletteko koskaan ajatelleet kuinka paljon kulttuuristamme kertoo esimerkiksi tavallinen uutinen jossa erikseen mainitaan että "pommi-iskussa kuoli naisia ja lapsia"? Onko se jotenkin erityisen kauheaa? Minä olen luullut että ihmishenki on samanarvoinen ja jakamaton. Jos kaivosonnettomuudessa Kiinassa kuolisi 100 naista, se olisi aivan järkyttävä shokki. Miesten kuollessa, who cares?

Ai niin, luin tuossa taas kerran Procopiuksen 500-luvulla kirjoittaman mainion "goottisodan historian". Siinä Belisariuksen johtamat bysanttilaisjoukot valtaavat goottien hallitseman Ravennan kaupungin. Kun goottinaiset näkivät kuinka pieniä itärooman sotilaat olivat verrattuina heidän uroihinsa, he sylkivät häpeissään miestensä kasvoille. Naiset ovat omalta osaltaan ihan yhtä paljon vastuussa sodista kuin miehetkin luomassa sitä maailmaa ja kulttuurista ilmapiiriä joka mahdollistaa sodat. Jos puhutaan "valkoisen miehen taakasta" meidän kohdallamme voidaan tällöin puhua myös yhtä perustellusti "naisten sotataakasta".

Ai niin, kun kerroin eräässä keskustelussa tuosta Procopiuksen huomiosta eräs feministi vastasi siihen että " tottakai hän miehenä haluaa antaa tällaisen kuvan naissukupuolesta". Kommentti oli mielestäni niin typerryttävä että jäin haukkomaan henkeäni. Olisi kyllä virkistävää tavata naisia jotka ymmärtäisivät hieman laajempiakin kulttuurisia/ historiallisia kuvioita kuin pelkästään kontekstissa "minä minä minä & miltä minusta tuntuu"...

Turo (nimimerkki)

Henry, minkälaisena ongelmana näkisit poikien sukuelinten rituaaliset silpomiset ja niiden sallimisen Suomessa. Lisäksi Suomessa lienee valmisteilla lainsäädäntöä, joka vahvistaisi tällaisen käytännön tehtäväksi verovaroilla.

Käyttäjän janikonttila kuva
Jani Konttila

People see weakness in a woman and their natural instinct is to protect from harm and nurture it until it’s strong. People see weakness in a man and feel revolting disgust and their natural instinct is to crush it out of existence and get it out of their sight as soon as possible. (This is a paraphrase of a quote by Norah Vincent, author of Self-Made Man: One Woman’s Year Disguised as a Man)

Inex (nimimerkki)

Itse asiassa sivusta seurannut näitä huoltajuuskiistoja muutaman ja voin kertoa, että varsinkin miehelle tuntuu olevan todella rankkoja kokemuksia henkisesti. Nainen käyttää lapsia ties minkä asian kiristyskeinona ja ajaa miehen lähes hulluuden partaalle. Tämäkö on sitä lasten oikeuksien kunnioittamista tai tasa-arvoa mitä halutaan. On myös aivan käsittämätöntä kuinka naiset voivat valehdella miehestä aivan mitä tahansa ja kaikki menee läpi ilman vastarintaa, varsinkin jos tirauttaa pienet kyyneeleet niin se on siinä. Jos mies näistä koettelemuksista suhtkoht tervejärkisenä selviää niin hyvä juttu, kyllä kun sitä nalkuttavaa ex-vaimoa kuuntelee jatkuvasti voi ketä tahansa kilahtaa päästään, henkistä väkivaltaa saa näköjään käyttää niin paljon kuin huvittaa ja myrkyttää vaikka siinä samalla lapsen mieletkin kuvittelemaan, että isä on ihmishirviö.

Tomi (nimimerkki)

Jani Konttila, terävä, hieno kommentti. Olisi mielenkiintoista tietää, mistä se on peräisin.

Inex (nimimerkki)

#13
"(This is a paraphrase of a quote by Norah Vincent, author of Self-Made Man: One Woman’s Year Disguised as a Man)"

Itseasiassa olen nähnyt muutaman haastattelun jossain tästä naisesta ja hän kyllä kertoili, että naisilla ei ole pienintä hajuakaan mitä kaikkea miehet joutuvat kokemaan jatkuvasti ja voisi monien silmät aueta jos tietäisivät, yhtään väheksymättä naisten ongelmia ja koettelemuksia.

Seppo Hildén

Henri,

ihan asiallinen lista, mutta huomaa, ettet ole eronnut. Käytännössä räikein ja miehiä eniten koskettava ongelma tuosta listastasi on juuri miehen kokema räikeä puolueellisuus koskien omien lasten huoltajuutta ja tapaamista.

Lain mukaan käräjäoikeuden pitää pyytää lastensuojeluviranomaisten lausunto, kenelle huoltajuutta suositellaan. Koska sosiaalipuolen virkailijoista näissä asioissa yli 90 % on naisia, ei ole mikään ihme, että huoltajuusokeudenkäynneissä äidit Suomessa saavat lapset luoksensa 90%:sti.

Tuomarin eivät yleensä koskaan poikkea sosiaaliviranomaisten antamasta suosituksesta. Joten käräjäoikeudet ovat vain sosiaaliviranomaisten (lue naisten) kumileimasimia näissä huoltajuusasioissa.

Tämä eron mukana tullut pakkoerottaminen omista lapsistaan siten syrjäyttää miehiä, ajaa alkoholisimiin, asunnottomuuteen, itsemurhiin jne.

Kyllä tämä lapsiasia pitäisi saada Suomessa ensiksi kuntoon. Se on miehille paljon tärkeämpi kun joku asevelvollisuuden pakko vain miehille tai tasa-arvoneuvottelukunnan sukupuolikjakautuma.

Jyrki (nimimerkki)

Kyllä tuo Norah Vincent puhuu asiaa. Mikään ei herätä inhoa naisissa niin paljon kuin heikkous. Ilmeisesti se on ihan atavistinen vaisto naisilla ja kielii siitä että tämä ukko ei tuo turvaa tiukan paikan tullen. Kaveripiirissäni on tullut neljä eroa ja jokaisessa on nainen lähtenyt kävelemään / löytänyt uuden uroon. Kaverini ovat olleet niitä "uusia miehiä" jotka tekevät hemmetisti kotitöitä ja muutenkin reflektoivat "herkkyyksiään" koko ajan. Aina on menty solmuun vaimon tarpeiden mukaan ja mikä oli tulos?

Tomi (nimimerkki)

Mutta kun "paraphrase" tarkoittaa, että sitaattia on muokattu.

Tomi (nimimerkki)

Alkuperäinen Norah Vincentin kommentti olisi siis mukava lukea tai ainakin se, missä hän on noin sanonut.

Inex (nimimerkki)

#17
Minä käsitin, että tässä tarkoitettiin paraphrasella sitä, että sitaattia on yksinkertaistettu ja tehty selkeämmäksi ymmärtää, korjatkaa jos olen väärässä.

bmad (nimimerkki)

Varmasti huoltajuusasian ratkaisu on yksi tärkeimmistä, silti ei ole lupa unohtaa kokonaisuutta. Se miksei huoltajuus ratkea oikeudenmukaisesti kiteytyy muihin tasa-arvo-ongelmiin. Ei ole mahdollista säätää sellaista lakia, joka jakaisi lapset tasan, vaan erotilanteissa tarvitaan harkintavaltaa monestakin syystä. Itse olen enemmänkin avioeron kriminalisoinnin kannalla, koska ero on olemukseltaan mielivaltainen tapahtuma. Vaihteluntarve on toki neutraalia, mutta sen voi toteuttaa avoimen suhteen mallissa.

Henry oli jättänyt maskuliinisen rooliodotuksen ongelmien sijalle 10. Muutokset kuitenkin tapahtuvat pitkälti tuon roolin purkamisen kautta. Naisten on lakattava itsepintaisesti kinnostumasta pelkästä sankariaineksesta. Naisten halu saada nyrkki käyttävä/isot nyrkit omaava tai sosiaalisesti muuten menestyvä mieshahmo parisuhteeseen pitää tunnustaa suorasanaisesti, sillä epämiehekkäät miehet putoavat aikanaan parisuhteista tai eivät pääse niihin ollenkaan.
Myös vanhanaikaisia miehiä siirretään pois modernimpien tilalta.

Inex (nimimerkki)

"Naisten on lakattava itsepintaisesti kinnostumasta pelkästä sankariaineksesta."

Omasta mielestä sellainen jatkuvasti pillusta puhuminen ja machopelleily näin miehen näkökulmasta on loppujen lopuksi aika rasittavaa kuunneltavaa ja katseltavaa, kaipa tytöt tykkää.

Käyttäjän janikonttila kuva
Jani Konttila

13. Tomi

Kommenttini teksti on täältä http://therawness.com/a-work-in-progress-the-raw-t...

Tuon lukeminen läpi laittaa miettimään asioita. Kirjoitukseen on listattu "raakoja totuuksia" monesta elämän asiasta.

bmad (nimimerkki)

#21

Tytöt raakkaavat ja arvioivat miehiä jatkuvasti mielikuvamalleilla, asettamalla miehiä mielikuvituksen tasolla toisia vastaan. Pienikokoinen nörtti, jolla ei ole rahaa ja mainetta, putoaa naisen silmissä kun nainen mielikuvassa asettaa hänet tappeluun toisen miehen kanssa. Nainen tekee samalla myös seksistäkieltäytmis päätöksen ja siinä vaiheessa jos tämä mies rupeaa kosimaan naista päätös kieltäytmisestä on jo valmiina, mikä tulee nörtille helposti ikävänä yllärinä.

Gagarin (nimimerkki)

#5:Tomi "Kuvaavaa on, että erityisesti Amnesty ja Pia Puupää ovat vaatineet rangaistusten koventamista siitä huolimatta, että kansainvälisesti Amnesty — nimensä mukaisesti — ajaa täysin päinvastaista linjaa eli rangaistusten lieventämistä. Tässä on hyvä varoitus siitä, miten tärkeää on estää feminismin saastuttava vaikutus."
_____________________________________________________________________

Tuo viittaus raiskaustuomioihin ja niistä käytyyn keskusteluun on tässä blogissa mielenkiintoinen ilmiö, sillä tätä kirjoittaessani ei ole vielä sukeentunut tavanmukaista "munista hirteen" -kuoroa lynkkaamaan sinua ja kaikkia muita, jotka mahdollisesti ovat kykeneviä analysoimaan raiskausrikosta samalla loogisuudella kuin muitakin asioita maailmassa.
Olen johdonmukaisesti aina ottanut etäisyyttä siihen sopulikuoroon, joka kieltäytyy keskustelemasta järkipohjalta seksuaalirikoksista ja huutaa ääneen vaatimuksiaan kuolemantuomioista ja elinkautisista vankeusrangaistuksista, kastraatioista, y.m. En lähde tässä nyt erittelemään niitä syitä, miksi en tuohon tunnevaltaisen enemmistön kuoroon ole yhtynyt, mutta panen vain merkille sen tosiasian, että kun tämä maskulismi nyt edes tässäkin laajuudessa on kyseisen blogistin taholta tuotu keskustelunaiheeksi ja se on generoinut kommentoijia, jotka näköjään vaikuttavat toinen toistensa ajatuksiin, niin jopa tämä raiskaustuomioiden koventamisvaatimuksen kyseenalaistaminen hyväksytään tässä kommenttiketjussa hiljaisesti johdonmukaisena osana kaikkea muuta. Jos sama olisi kirjoitettu kommentiksi uutiseen, jonka otsikossa olisi lukenut, että "Itä-Suomen Hovioikeus alensi hyväksikäyttötuomiota", niin Tomi olisi saanut täydeltä laidalta jo monta likasankoa päähänsä moisine mielipiteineen.
Keskustelu siis voi muuttaa yhteiskuntaa ja sen asenteita.

Inex (nimimerkki)

#23
Mulla oli yksi tyttöystävä mikä haistatteli aina kännispäissään miehille päin naamaa ja joskus löikin noita miehiä ja juoksi aina jonkun suuttuessa meikäläisen selän taakse piiloon. Näitä ääliöitä riittää ja aina on joku "herrasmies" puolustamassa kun pikkuprinsessa vähän sekoilee siideri päissään.

Suunta on selvä (nimimerkki)

#23
Niin arvioivat ja tuo mielikuvamalli/ihanne siirtyy lujaa vauhtia juuri naisia (ja power/valta feminismiä) miellyttävään suuntaan. Ei ne Tom Hanksit, Marcot Bjurstromit, Ville "love metal" Valot ja Leonardo Di Capriot ole niin kauhean isoja maskuuliinisia nyrkkisankareita. Pari kolme vuosikymmentä sitten kaikki olisivat pitäneet niitä automaattisesti hinttareina ;-)

On olemassa esimerkiksi naisten ja miesten elokuvat ihanteineen. Katsomalla niitä naisten elokuvia selviää nykynaisten ihanteet, ei sekoittamalla miesten ihanteita naisten ihanteisiin. Samat ihanteet löytyvät naisten lehdistä.

Suunta on päivänselvä ja se etenee lujaa vauhtia.

Inex (nimimerkki)

#26
Kyllähän naistenkin pitäisi ruveta kehittymään ja kasvamaan henkisesti pikkuhiljaa ja kohdata meidät miehetkin yksilöinä ja tuntevina ihmisinä. Ei sen parisuhteen alun pitäisi olla aina niin helvetin rasittavaa ja pitää vetää tuhatta eri roolia, että saa sen naisen kiinnostumaan. Sehän on sellaista peliä, jotkut sen osaavat paremmin kuin toiset ja sitäkin pystyy opettelemaan tarvittaessa.

Tomi (nimimerkki)

Raiskaus on sen verran inhottava rikos, että tarkennan vielä hiukan. Puolestani saa vaatia rangaistusten koventamista raiskauksista. Hyvä tietysti, sivuhuomiona, olisi ottaa huomioon, miten vaikeaa rikoksen toteaminen on ja miten helppoa syylliseksi lavastaminen. Pääpointti kuitenkin on, että rangaistusten koventamisen vaatimen ei tietenkään pitäisi olla Amnestyn tehtävä. Kyllä kai mullahit sun muut hoitavat sen puolen. Kohta Amnesty kai alkaa vaatia kuolemantuomioita antifeministisestä puheesta.

Sähköpostitin nimittäin Pia Puupäälle joku aika sitten ja kyselin Joku raja -kampanjan valheista. Vastaus oli niin raivoisa, että vähintään olisi nyrkkiä tullut, jos olisi kasvokkain puhuttu.

No, piat ovat jo tuhonneet Amnestyn maineen, joten en sen perään itke. Älkää nyt vain tukeko tuota orwleliläistä järjestö kummiskaan!

Sartsa (nimimerkki)

#27. Vaihda tekstissäsi sanan nainen tilalle sana mies. Miksi ihmeessä puolen ihmiskunnan pitäisi olla toista puolta vastaan? Jos on henkilökohtaisia ongelmia, pitääkö niistä väkisin vääntää pseudotiedettä? Jokainen on itse vastuussa omasta henkisestä kehityksestään _ihmisenä_. Tämä koko keskustelu vaikuttaa teinien kitinältä. Noita aikaisempiakin kirjoituksia seuranneena ihmettelen syvästi.

Inex (nimimerkki)

#29
Lähinnä viittaan tähän Miesten vuoro dokumenttiin, sillä kävinpä lueskelemassa huvikseen naisten ja feministien kommentteja kyseisestä filmistä ja kyllä siellä kovaan ääneen hämmästeltiin, että miehilläkin on ongelmia ja tunteita eli kyllä tässä asiassa monilla naisilla on henkisen kasvun ja yleisen ilmapiirin muutoksen paikka jos tämä tulee shokkina ja jopa yllätyksenä.

Inex (nimimerkki)

Ja lisään vielä, että kyllä minä pidän ihmisten ihmeellisten asenteiden syypäinä tätä vuosikymmeniä jatkunutta miesten demonisointia ja vihakampanjointia, ei se voi olla vaikuttamatta ihmisten käsityksiin meistä miehistä, usko tai älä.

Sartsa (nimimerkki)

Kaikenmaailman puheista ei kannattaisi ottaa itseensä. En minä ole huomannut mitään miesten demonisointia, tosin, en pahemmin seuraa tiedotusvälineitä. Seuransa voi valita ja elää ihan omaa elämäänsä antamatta stereotypioiden kahlita. Ihmettelen lähinnä sitä, mihin täydellinen tasa-arvo muka johtaisi. Herätys! Elämä ei ole oikeudenmukaista. Onnellisuus lähtee sisältä, ihmisestä itsestään ja omista asenteista. Jos jotain on huonosti tai väärin, siihen voi yleensä omalta osaltaan vaikuttaa. Tietenkin on olemassa sairauksia ym. mutta se onkin juuri sitä, että elämä ei ole reilua.

Sartsa (nimimerkki)

Ja kuka käskee perustaa perheen nalkuttavan psykopaatin kanssa? On olemassa ihan toisenlaisia maailmoja ja toimintamalleja ja ne voi itse tehdä. Mutta jos on pinnallinen, rahan ja vallan perässä juokseva eläin, niin sitten makaa kuin petaa. Jos alentaa itsensä, saa juuri sitä kohtelua, minkä on ansainnut.

Inex (nimimerkki)

#32
Kyllä, kyllä olet ihan oikeassa jokainen on vastuussa tietenkin vain itsestään, eikä minulla pitäisi olla mitään valittamista koska itsellä pyyhkii suht hyvin, mutta aina ei ole näin ollut, se jos jokin kasvattaa ihmistä kun menee oikein kunnolla kaikki päin persettä ja silloin näihin ihmisten ihmeellisiin asenteisiin törmää, varsinkin tämä että miehen pitää kestää kaikki ja mitä sitä oikein ruikuttaa, ole mies jne jne.

bmad (nimimerkki)

#32

Elämä on reilua ja johdonmukaista. Sairaudet
on ihmisen luontaisia vihollisia. Kaikki tasaantuu aikanaan.
Sen sijaan ihmisten toiminta toisiaan kohtaan ei ole aina reilua ja tähän pitää saada muutos. Tasa-arvo toteutuessaan mahdollistaa ihmisten välille parhaan vaihdon ja hyödyn. On päivänselvää, että jos ihminen viihtyy ja voi hyvin, hänestä on hyötyä esim. kenen tahansa taloudelle. Alhaisemmat veroprosentit ja isommat verotuotot on meidän kaikkien etu ja siihen kannattaa pyrkiä. Se, että miehet jaetaan häviäjiin ja voittajiin naisten porskuttaessa ihailun ja kysynnän aiheuttamassa ikihumalassa tekee meistä kaikista köyhempiä ja onnettomampia.
Kohta kun napajäätiköt alkaa sulaa saa tosissaan miettiä onko tästä lajista
yhtään mihinkään.

MikkoAP (nimimerkki)

#28"Raiskaus on sen verran inhottava rikos, että tarkennan vielä hiukan. Puolestani saa vaatia rangaistusten koventamista raiskauksista. Hyvä tietysti, sivuhuomiona, olisi ottaa huomioon, miten vaikeaa rikoksen toteaminen on ja miten helppoa syylliseksi lavastaminen."

Itse olen sinänsä raiskaustuomioiden koventamisen kannalla, MUTTA rangaistusten koventaminen ja todistustaakan keventäminen ovat eri asioita.

Feministien mielestä naisen sana on riittävä todiste tuomion saamiseksi, mutta se olisi törkeää syytetyn laillisten oikeuksien rikkomista.

Jos kuitenkin todisteet riittävät osoittamaan raiskauksen tapahtuneen, niin rangaistuksen tulisi olla nykyistä kovempi. Sama pätee myös muihin väkivaltarikoksiin.

bmad (nimimerkki)

#34

Se, että ihminen on vastuussa itsestään ei ole tekosyy olla puuttumatta yhteiskunnan asioihin. Pitää auttaa omien taitojen puitteissa muita ja luoda lapsille parempaa kasvualustaa. Ei tällainen maailma missä muutama ihminen siellä täällä ajattelee omilla aivoillaan muiden seuratessa toisiaan vailla päätä (tai edes häntää) ole pitkään kestävä ilmiö.

Ihan naurettavia nämä "anna muiden tehdä niin kuin tekevät ja satsaa omaan elämääsi" -kommentit.

No, voin minä kertoa. Olen minä satsannut omaan elämääni useitakin kertoja.
Monen pojan perversiokin on omalta osaltani toteutunut. Olen nimittäin seksisuhteessa mallintöitä tekevän naisen kanssa. :)

Tomi (nimimerkki)

MikkoAP, hyvin tiivistetty meikäläisenkin mielipide.

MikkoAP (nimimerkki)

#34"Kyllä, kyllä olet ihan oikeassa jokainen on vastuussa tietenkin vain itsestään, eikä minulla pitäisi olla mitään valittamista koska itsellä pyyhkii suht hyvin, mutta aina ei ole näin ollut, se jos jokin kasvattaa ihmistä kun menee oikein kunnolla kaikki päin persettä ja silloin näihin ihmisten ihmeellisiin asenteisiin törmää, varsinkin tämä että miehen pitää kestää kaikki ja mitä sitä oikein ruikuttaa, ole mies jne jne. "

Tuossahan on tuo paradoksi: jos mainitsee miehiin kohdistuvan epäkohdan, niin vastaus on "no mikset yritä vaikuttaa asiaan?"

Mutta sitten , jos yrittääkin vaikuttaa asiaan, niin vastaus onkin "turpa kiinni senkin ruikuttava hintti!"

Inex (nimimerkki)

"Se, että ihminen on vastuussa itsestään ei ole tekosyy olla puuttumatta yhteiskunnan asioihin. Pitää auttaa omien taitojen puitteissa muita ja luoda lapsille parempaa kasvualustaa."

Juuri näin, liian usein olen joutunut katsomaan sitäkin vierestä kun miehen ainoa keino purkaa pahaa oloaan johtuen elämäntilanteestä, avioerosta tai jostain muusta, niin on tarttua viinapulloon, monilla se korkki ei ole vieläkään mennyt kiinni eli kyllä miesten kohtaamat ongelmat pitäisi ihan tosissaan ottaa eikä aina vähätellä niitä. Siinä tullaan juuri tähän pärjäämisen kulttuuriin eikä saisi näyttää heikkoutta eli ei haeta apua tai ketään ei kiinnosta ja ymmärtääkö edes kukaan, vai onko se sitä jatkuvaa jankuttamista, että ole mies ja jotain muuta yhtä idioottimaista.

Ritu (nimimerkki)

Älyttömän hienoa pohdintaa tasa-arvosta. Jaksoin lukea sen kokonaan ja toisten kommenteista pikaisesti ydinasiat.

Olen neljä poikaa kasvattanut miehiksi. En ole päässyt helpolla. Tasa-arvoasia on koskettanut perhettämme joka päivä. Olen taistellut naisten puolesta miehiä vastaan. Siitä kuka tiskaa!

Onneksi olen kehittynyt ihmisenä ja nähnyt, että moni ns. tasa-arvon vastainen asia onkin luonnonmukaista.

Mieesten asema yhteiskunnassa tarvitsee tutkimusta naisten tutkimisen ohella. Me naiset voimme käyttää väärin valtaa ja pitää yllä epäarvoistavia rakenteita pelkkää tietämättömyyttämme.

Artikkeli oli pitkään aikaan parhaimpia näissä blogeissa. Toivon, että osallistut yhteiskunnalliseen keskusteluun myös muussa mediassa.

Sartsa (nimimerkki)

Mua vaan jäi oikeastaan risomaan puhe naisten seksuaalisesta vallasta. Valtahan on sillä, jolla on fyysinen voima. Itse olen kokenut miesten pihtaavan läheisyyttä, tunnetta ja seksiä. En silti ryhdy minkään ismin kannattajaksi, parhaat ystäväni ovat miehiä. Kun vaan ihmiset olisivat ihmisiä toisilleen... Empatiaa näkee harvoin, kaikki on vaan minä, minä, minä... Ei se ole niinkään sukupuoliominaisuus. On tässä elämässä kaikenlaista sortoa ja väkivaltaa tullut koettua, omaa vikaa varmaan, kun yliopistosta valmistuu työttömäksi, eikä perhettä ole päässyt perustamaan. Liki 4-kymppisenä vasta löytää miehen, jolta saa hieman hellyyttä, eikä ole vaan masturboinnin apuväline.

Kommentti (nimimerkki)

Toivoisinpa, että poikiin panostettaisiin ja enemmän. Pojat tarvitsevat oikeita esikuvia. Nykyaika ei niitä anna. Pojat tarvitsevat tukea juuri kasvu- ja kehitysvaiheissaan. Miksi se ei ole poliittisesti muodissa?

Inex (nimimerkki)

"Mua vaan jäi oikeastaan risomaan puhe naisten seksuaalisesta vallasta. Valtahan on sillä, jolla on fyysinen voima."

Oletkos käynyt milloin viimeksi baarissa, valtahan on juuri naisilla, siellä ne äijät vonkaa vuorotellen ja nainen valitsee mieleisensä, ei tarvitse baarista naisen lähteä ilman miestä yleensä, mies jää nuolemaan näppejään aika monta kertaa ja yhden illan aikana voit saada monetkin pakit. Toki jos miehellä ei ole mitään tasorajaa, niin kyllä sitä melkein aina naisen saisi halutessaan jos mies on kaikinpuolin miellyttävä ja normaalin näköinen. Tämä on juuri tälläistä peliä, missä mies vetää kunnon show:n pystyyn saadakseen naista, jos rahaa sattuu olemaan niin sillä on myös aivan käsittämätön maaginen vaikutus naisen saantiin.

Henry Laasanen

"10
"Henry, minkälaisena ongelmana näkisit poikien sukuelinten rituaaliset silpomiset ja niiden sallimisen Suomessa."

Se on luonnollisesti merkittävä ongelma itsessään sekä symbolisesti miehille epäedullisena käytäntönä. Sen voisi yhdistää asevelvollisuuden kanssa samaan sarjaan yhteiskunnan seksistisiä käytäntöjä.

#11
"People see weakness in a woman and their natural instinct is to protect from harm and nurture it until it’s strong. "

Kirjoitat blogissasi...
http://janikonttila.blogit.uusisuomi.fi/

...että eri eläinlajeilla on eri oikeudet. Kyse on samasta ilmiöstä. Sekä naisilla että joillakin eläinlajeilla (kuten kissanpennuilla) on uhripääomaa, mikä tekee niistä suojelemisen arvoisia. Miehillä, särjillä tai lutikoilla uhripääomaa ei ole.

#15
"Henri, ihan asiallinen lista, mutta huomaa, ettet ole eronnut."

Itse asiassa olen eronnut ja nimi on Henry. :-)

"Kyllä tämä lapsiasia pitäisi saada Suomessa ensiksi kuntoon. Se on miehille paljon tärkeämpi kun joku asevelvollisuuden pakko vain miehille tai tasa-arvoneuvottelukunnan sukupuolijakautuma."

Miesten edustus tasa-arvoelimissä on edellytys sille, että yhtään mikään miesten tasa-arvo-ongelma saadaan tapetille. Huoltajuusasialle ei saada tehtyä mitään, ellei jollakin miesasian ajalla ole valtaa päättää asioista. Siten edustus tasa-arvohallinnossa on tärkein miesten tasa-arvo-ongelma. Huoltajuusongelma on toki emotionaalisesti ilmeisin miesten tasa-arvo-ongelma: siksi maailmalla onkin pilvin pimein isän oikeus järjestöjä

Henry Laasanen

#41
"Artikkeli oli pitkään aikaan parhaimpia näissä blogeissa. Toivon, että osallistut yhteiskunnalliseen keskusteluun myös muussa mediassa."

Kiitoksia kehusta. :-) Osallistun toki myös muuhun mediakeskusteluun, jos valtaa pitävä "Tampereen toimittajaopistosta" valmistunut feministieliitti suo mahdollisuuden. (kannattaa muuten lukea aikaisempiakin blogipostauksia)

#42
"Mua vaan jäi oikeastaan risomaan puhe naisten seksuaalisesta vallasta. Valtahan on sillä, jolla on fyysinen voima."

Itse olen kirjoittanut seksuaalisesta vallasta "vapailla pariutumismarkkinoilla". Fyysisen voiman käyttö ei ole laillista, joten se ei ole kovin hyödyllinen vallan muoto. Hiukan sama asia olisi jos sanoisi, että "valta ei ole sillä, jolla on rahaa, vaan sillä, joka on fyysisesti vahvin, kun se voi ryöstää rahat pois". Tai saman asia jos sanoisi vahvalle peräkammarin pojalle, joka ei ole saanut seksiä 15 vuoteen, että "sinulla sitä on paljon seksuaalista valtaa".

Sartsa (nimimerkki)

46# Kyllä tämä maailma vaan on menossa takaisin viidakon lakeihin. Parisuhteissakin joutuu alistumaan fyysiselle alistamiselle ja ryöstöt ym. yleistyvät. Vika on joissain muissa rakenteissa, kuin siinä, että epäsosiaalinen mörökölli joutuu tyytymään omaan käteen (koskee molempia sukupuolia). Mikä ihmeen ajatusmalli siinä on takana, että jokaisen miehen pitäisi saada seksiä koko miss Suomi -finalistijoukolta ja samaan aikaan yhteiskunnassa on isompiakin ongelmia, kuten nuorten jääminen kokonaan työelämän ulkopuolelle, raha ja ahneus hallitsee. Itse kuulun siihen kasvavaan naisjoukkoon, joka on joutunut eläkkeelle hieman 30-ikävuoden jälkeen, kun yhteiskunnan rakenne ajaa siihen. Tasa-arvosta vouhottaminen siinäkin pohjimmiltaan taitaa olla takana. Enkä käsitä, miksi ihminen pitäisi redusoida pelkäksi seksiobjektiksi. Seksiä ilman oppii ihan hyvin olemaan, vähissä ovat murheet jos seksin puute tuntuu alistamiselta. Onhan Norjassakin jo ilmaisia bordelleja ja niihinkin on löytynyt vapaaehtoisia ihmisiä "töihin".

JP-jalo (nimimerkki)

Et ymmärrä miehen seksuaalisuutta. Seksin tarve miehen perustarvehierarkiassa tulee heti veden ja ruuan saannin jälkeen. On totta että kaikkeen paskaan tottuu, mutta mieti miltä sinusta tuntuisi, jos joutuisit esimerkiksi olemaan erossa kaikista ihmiskontakteista? Ei siihen kuole juu, mutta ei ole kovin mukavaakaan. Jatkuvasti tulee mieleen, että olisipa kiva puhua jonkun kanssa. Mieti sitä ja pidä mielessä että miehet ajattelevat seksiä jatkuvasti (muutaman minuutin välein?). Joten kyllä, mielestäni on suurikin ongelma että suurelle osalle miehistä tämän perustarpeen tyydyttäminen ei ole mahdollista kroonisen naisenpuutteen takia. Eläisin mieluummin työttömänä kuin ilman seksiä.

Toivottavasti tämä hieman raotti sitä miten tärkeää seksi miehelle on. Varmasti asiaa on vaikea käsittää, kun oma seksin tarve on erilaista, mutta koita kuitenkin välttää jeesustelua tyyliin "Ei seksin puutteeseen kuole" ja "ilmankin oppii olemaan".

Ratkaisu tähän on saada suomeenkin bordelleja. Pistäisi varmaan nuoret työttömät miehet töihin, kun tietäisi että kuun lopussa pääsee ostamaan pillua?

bmad (nimimerkki)

#47

Väittäisin, että seksin vaikea saatavuus naisilta on aiheuttanut huomattavan osan yhteiskunnallisista ongelmista ulottuen korkeaan veroprosenttiin ja alhaisiin verotuottoihin, sekä hitaaseen teknologiakehitykseen.

Jos jokaisella miehellä olisi mainitsemasi mahdollisuus ohimennen päästä harrastamaan haluamanlaistaan seksiä kauniin naisen kanssa, asialla ei olisi mitään haloo-arvoa. Seksi on luonnollinen tarve ja maailma pyörisi ilman eripuraa, kaikilla olisi rahaa ja kulhot täynnä hedelmiä.

Naisten pihtaamisideaali on tämän maailman ehdoton ja perustavanlaatuinen luonteeltaan fasistinen ja miesten syrjinnästä juontuva ongelma, joka tyhmentää ihmiset, varsinkin naiset ameeban tasolle.

Itse hyvännäköisten, älykkäiden ja hyväkuntoisten naisten kanssa sängyssä olleena tiedän mitä se on, tällainen nainen on huume, joka pyörittää elämää, enemmän kuin yksikään nunnaluostari...

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Kuten Henry totesi ylempänä -maailmalla on useita suuria ja vaikuttavia isän oikeuksia ajavia järjestöjä. Sellaisia todella kaivattaisiin Suomeenkin. Jäseniäkin olisi helppo saada, sillä avioliitoista päätyy eroon jo nyt noin 50% ja avoliitoista noin 90% (nainen vielä suomessa jättäjänä noin 3/4 tapauksista). Tällaisen liikkeen tavoitteissa voisi sivuta myös muita miesten (ja poikalasten) ongelmia. Suosio olisi taattu. Uskoisinkin, että tältä pohjalta voisi rakentaa helpoiten todella suuren "miesliikkeen" Suomeen.

Pistäkää sana kiertämään. Nyt tarvitaan uudisraivaajahenkeä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fathers%27_rights_mov...

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Googleta: Isät lasten asialla ry

Turo (nimimerkki)

Tomi kirjoitti:
13.4.2010 15.06
"Sähköpostitin nimittäin Pia Puupäälle joku aika sitten ja kyselin Joku raja -kampanjan valheista. Vastaus oli niin raivoisa, että vähintään olisi nyrkkiä tullut, jos olisi kasvokkain puhuttu.

No, piat ovat jo tuhonneet Amnestyn maineen, joten en sen perään itke. Älkää nyt vain tukeko tuota orwleliläistä järjestö kummiskaan!"

- Tomi, ehkä julkaiset täällä Puupään vastauksen.

"Joku raja" -kampanja ei valitettavasti ole lainkaan rapauttanut Suomen Amnestyn mainetta, vaan pikemminkin tuo kampanja on Amnestyn viime vuosien kasvun takana.

Make10 (nimimerkki)

Muistattehan katsoa tänään ajankohtaisen kakkosen teemaillan, aiheena tärkeä ja ajankohtainen: Kohdellaanko Suomessa tuotantoeläiniä oikein?

Sartsa (nimimerkki)

48# Miksi toisen ihmisen pitäisi olla toisen ihmisen masturbointiväline? Minulla on paljon seksikokemuksia miesten kanssa, siitä on esim hellyys kaukana ja mallit on ilmeisesti opittu pornofilmeistä. Ei voi olla olemassa absoluuttista oikeutta hyväksikäyttää ihmisiä omiin tarpeisiin. Se on aina kahden kauppa. Ja miehet pihtaavat enemmän kuin minä koskaan.

Make10 (nimimerkki)

ykköseltä tulee toki 8000 miehen ja pojan murhaa käsittelevä leffa, mutta arvojohtajahan on todennut että naiset ja lapset ne vasta sodasta kärsii

Inex (nimimerkki)

"Minulla on paljon seksikokemuksia miesten kanssa, siitä on esim hellyys kaukana ja mallit on ilmeisesti opittu pornofilmeistä."

Ehkäpä joskus teininä joku näin toimii, mutta ainakin minulle on tärkeää, että myös nainen nauttii ja kertoo toiveistaan eli toisinsanoen avaa suunsa, muuten koko homma menee arpomiseksi, minä en ainakaan vielä osaa lukea naisten ajatuksia, enkä tiedä automaattisesti mitä he haluavat, naisillakin on vastuu hyvästä seksielämästä.

Jostain kännipäissään harrastetuista yhdenillan jutuista voi jäädä paska maku suuhun, mutta ei aina. Naiset ovat aika haastavia tapauksia tuolla sängyssä, miehen pystyy tyydyttämään ketä tahansa nainen, se ei vaadi oikeastaan mitään.

Tomi (nimimerkki)

Kirjeenvaihtoani en voi tietenkään julkaista.

Tsekatkaa Joku raja -kampanjan aggressiiviset valheet ja muistakaa olla tukematta Amnestyä!

bmad (nimimerkki)

#52

Se nyt vaan on niin, että nainen on miehen masturbointiväline ja hyvä niin.
Jokaisella miehellä melkein on fantasioita, joihin kuuluu naisia. Parhaimmillaan eläviä, oikeita naisia. Naiselle on haaste päästä miesten masturbaatiofantasioihin, koska se tuo naisen elämään lisäarvoa. Jos nainen ei kuitenkaan suostu eläväksi objektiksi, vaan haluaa vain olla miesten fantasioissa, silloin tuo nainen on vaillinainen ja tyhmä.

Naisen kannalta asia ei vaan ole yhtä yksinkertainen, koska naisen
toiminta on sidoksissa nykymaailmassa miehen statukseen. Nainen etsii miehestä itselleen egonpidikettä, ja haluaa tulla miehen suojelemaksi. Nykynainen on siis vaillinainen ja tyhmä, koska kokee oman seksiobjektiutensa kielteiseksi, vaikkei siinä olekaan mtään vikaa, jos nainen saa samanaikaisesti olla älykkyysobjekti. Naisen tehtävä, paljon enemmän kuin luullaan on miellyttää miestä ja toimia miehelle henkilökohtaisena runkkarina, itsenäisyydestä ja älystä tinkimättä.

Mitä useampi nainen ottaa tehtäväkseen tyydyttää jonkun syrjään jätetyn miehen seksuaalisia tarpeita sitä nopeammin ehtyy kansantalous, hoitokulut puolittuvat vuosikymmenessä ja väkivalta ongelma poistuu rytinäll. Jäljelle jää vain nyrkkeily, mutapaini ja sadomasokismi.

Sartsa (nimimerkki)

54# Yhteiskunnan ongelma on kaksinaismoralismi. Jos nainen on vapaamielinen ja halukas, hän on huono. Sitten jos vielä haluaa tyydyttää kumppanin tarpeet, seuraa loputon hyväksikäytön kierre. Mitä ajetaan takaa sillä, että miehillä pitäisi olla absoluuttinen oikeus seksiin kenen kanssa vaan? Eikö tunne-elämältään tasapainoinen ihminen kuitenkin halua elämänkumppanin ja parisuhteen? Vai jätetäänkö lapset kenties kokonaan naisten hoidettaviksi ja miehet vaan sekstailisivat ympäriinsä? Ihan perverssiä.

bmad (nimimerkki)

elpyy, siis ei ehdy. Sanavirhe.

Inex (nimimerkki)

"Jos nainen on vapaamielinen ja halukas, hän on huono."

Ei minun mielestä, minä kunnioitan yksilönvapautta jokaisen olla sellainen kuin haluaa ja uskoisin aika monen muunkin miehen näin ajattelevan.

"Eikö tunne-elämältään tasapainoinen ihminen kuitenkin halua elämänkumppanin ja parisuhteen?"

Yleensä näin toimitaan sillä parisuhde antaa turvaa ja jatkuvuutta seksielämäänkin. Naiset ja miehet haluavat seksiltä eri asioita ja naiset luulevat kun menevät jonkun miehen kanssa sänkyyn tämän tarkoittavan tunnesidettä miehen kanssa ja jatkuvuutta ehkäpä parisuhteen muodossa, mutta miehet pitävät seksiä vain seksinä eivätkä odota sen jälkeen mitään sen kummempaa.

Jos nyt saa yleistää rankemman päälle, eivät tietenkään kaikki näin ajattele.

bmad (nimimerkki)

En ole iknä, siis koskaan ajatellut, että naisten tulisi olla kaikille jakavia panoautomaatteja. Naisten kannattaisi silti ajatella myönteisemmin seksiobjektina olemista. Välttääkseen pelkkänä seksiobjektina olemisen naisten tulisi saada ola myös älykkyysobjekteja. Älykäs nainen, joka korkeatasoisesti tarjoaa seksiä on varsinkin vähän syrjään jääneelle miehelle mieleen. Siinä ei tule miehellekään sellainen tunne, että häntä yritetään käyttää hyväksi.

Kaikki me olemme jonkinlaisia objekteja toisillemme. Myös minä yritän olla tietynlainen, mahdollisimman hyvä objekti omille ystävilleni.

En oe myöskään yhdenillan juttujen kannattaja noin yleisellä tasolla. Ihmissuhteet ovat tosiaan tärkeitä. Ja kun sopii oman parisuhteensa avoimeksi voi tehdä syrjähyppyjä loukkaamatta kumppaniaan. Edellyttäen, että homma toimii. Voi myös laajentaa suhdetta useampaan ihmiseen, mutta tästä on etenkin länsimaissa aika niukasti tietoa. :)

Inex (nimimerkki)

#60 Tässä pikkaisen kevennystä stand upin muodossa.

http://www.youtube.com/watch?v=rcbchRnTTr4

Sartsa (nimimerkki)

59# ja 60# Hyviä näkökulmia. Jos vaan joskus saisikin olla se älykkyysobjekti. Miesten mielestä paras puoleni on perse. Ja sitten vielä se pointti, että jos joku vaan on tunnoton pökkelö pertissä, niin ei tee mieli alkaa aakkosista asti opettamaan esim hellää kosketusta kourimisen sijaan - jos tyyppi on oman kehonsakin kanssa ihan hukassa, se vaatisi ammattiapua. 95% miehistä on huonoa seksiä. Valtio voisi perustaa miehille sekstailukouluja ja naisopettajille sinne hyvä liksa.

Inex (nimimerkki)

#62Pitää muistaa myös se, että joidenkin kanssa se seksi vain sujuu ja kemiat kohtaa, näin minä olen sen huomannut naisten kanssa touhutessani. Lisäksi liian passiivinen nainen on kyllä todellinen seksintappaja ja fiiliksen latistaja. Ja kyllä me miehetkin osataan olla aika tumpeloita ei siinä mitään, mutta ihmisiä tässä kaikki kuitenkin ollaan.

Pena (nimimerkki)

Erittäin hieno blogi.
Onkos täällä muuten otettu kantaa siihen, että eräässä asiassa feministit sentään pitävät miehiä naisia tärkeämpinä, nimittäin pakolaisiksi kelpaavat vallan hyvin kaikenlaiset miehet, naisista ei niin väliä.

En oikein tiedä miten tähän suhtautuisi, sillä onhan se tavallaan itsellekkin vaikeaa ajatella tätä voittona miesten tasa-arvoisuutta kohden, kun jotenkin vanhakantaisen feministi-aivopesun saaneena osaan tuntea sääliä ainoastaan niitä pakolaisleirien naisia, vanhuksia ja lapsia kohtaan.

Tässä suhteessa Halonenkin on tämän harhaisen opin mukaan mielestäni oikeassa, että naiset ja lapset ovat sotien suurimpia kärsijöitä...

Jos siis tarkastellaan pelkästään siviiliväestön pakolaisleirejä, niin siellä näyttäisi olevan naisilla selkeä lasikatto päästä eurooppaan rajattoman sosiaaliturvan piiriin.

Tunteet piiloon, iloitkaamme siis näiden muslimimiesten puolesta, jotka kotoiseen Suomeen ovat päässeet kurjuuden, kälkättävien akkojen ja luisevien lastensa pauloista. Ja kiitos Suomen feministeille, että edes jollakin osa-alueella pitävät miesten puolta.

Inex (nimimerkki)

#64Pientä sarkasmia havaittavissa.

bmad (nimimerkki)

#62

No, 95% seksistä ylipäätään on melko huonoa. Itse en
pidä suorittavasta seksistä, tai edes seksistä liikuntana tai erogeenisten pisteiden liikamanipulointina. Kouriminen ei myöskään edusta hyvää perusseksiä, ainakaan äärimmilleen vietynä. Pidän sadomasokismista kyllä...

Perseentuijottelijamiehet on yleensä niitä maskuliinisen rooliodotuksen miehiä. Kannattaa katsoa vähän muitakin miehiä, jos haluaa rakentavampaa toimintaa.
Itsekin toki tykkään sulavista tiukoista pepuista, mutta ensin kiinnitän naisissa huomion kasvoihin ja käsiin, sitten vasta peppuun, rintoihin ja pyllyyn. Hyvin hoidetut naiselliset kädet (ei liian pitkät tai lyhkäset kynnet) vetoavat. Vaatetus ja korustus on myös hyvä olla kunnossa.

Sitten äly ja seksuaalinen tasapaino, seksuaalinen valta ja itsekunnioitus kohtuullisissa mittasuhteissa. En halua tuulen armoilla olevan naisen kanssa ainakaan mitään rankempaa. Kunnioitusta tulee löytyä. Hyvä kohtelu on tärkeää...
No, nyt meni sitten deitti-ilmoituksen puolelle. Ei vaan, se mitä haluan sanoa on se, ettei miehen masturbointifantasioiden tyydyttäminen ole naiselta pois, vaan osoittaa sukupuolista tasapainoa ja täyspäisyyttä.

bmad (nimimerkki)

Peppu ja pylly meni nyt samaan...:)

MikkoAP (nimimerkki)

#57"Yhteiskunnan ongelma on kaksinaismoralismi. Jos nainen on vapaamielinen ja halukas, hän on huono. Sitten jos vielä haluaa tyydyttää kumppanin tarpeet, seuraa loputon hyväksikäytön kierre. Mitä ajetaan takaa sillä, että miehillä pitäisi olla absoluuttinen oikeus seksiin kenen kanssa vaan? Eikö tunne-elämältään tasapainoinen ihminen kuitenkin halua elämänkumppanin ja parisuhteen? Vai jätetäänkö lapset kenties kokonaan naisten hoidettaviksi ja miehet vaan sekstailisivat ympäriinsä? Ihan perverssiä. "

Ei tuo ole kaksinaismoralismia, vaan puhdasta biologiaa: naiselle seksinsaanti on helppoa. Sitä rajoittavat vain kaksi tekijää: naisen oman libidon vahvuus ja se, millaista tasokkuutta mieheltä vaatii. That's it! Rumin, läskein ja ilkeinkin nainen saa kyllä seksiä JOLTAIN mieheltä, jos haluaa. Eri asia sitten on, kelpaako mies hänelle.

Mutta tuossa se pointti onkin: nainen päättää. Naiselle haasteellista on saada mies sitoutumaan pysyvään parisuhteeseen.

Miehelle seksinsaanti taas on haaste. Ruma lihava mies EI saa seksiä.

Perimmäisenä asiana tässä on biologia. Vaikka miehellä ja naisella ei olisi mitään halua saada lapsia niin ne tekijät, jotka saivat heidät tuntemaan vetoa toisiinsa, olivat pitkälti biologisia. Joten, silloinkin, kun ei ole tarkoitus hankkia lapsia, niin vaikuttaa seuraava biologinen fakta: raskaana oleva nainen tietää automaattisesti, että lapsi on hänen. Mies ei voi tietää varmasti ilman isyystestiä. Siksi nainen, jolla on ollut paljon seksikumppaneita, menettää arvoaan miesten silmissä.

Gagarin (nimimerkki)

#68: "Ruma lihava mies EI saa seksiä."

Enpä sanoisi noin.
Naisille ei aina tuo ulkonäkö merkitse niin paljoa. Ajattelepa vaikka Silvio Berlusconia tai Ranskan entistä presidentti Mitterandia. Oletko varma, ettei Anthony Hopkins tai Jörn Donner ole koskaan saaneet seksiä?
Oikeastaan rumalla naisella on ulkonäkönsä puolesta paljon enemmän ongelmia saada seksiä kuin rumalla miehellä.

MikkoAP (nimimerkki)

#69 Joo, käytin vain tarkoituksella samoja adjektiiveja kuin naisesta. Joten tarkennetaan. Mutta naiselle tärkein valintakriteeri onkin status. ja ruma mies, jolla on kova status on paremmassa asemassa kuin komea mies, jolla on huono status.

MikkoAP (nimimerkki)

#69"Oikeastaan rumalla naisella on ulkonäkönsä puolesta paljon enemmän ongelmia saada seksiä kuin rumalla miehellä. "

Ei pidä paikkaansa. Kyllä aina löytyy JOKU mies, jotas sen verran panettaa, että seksiä saa. Eri asia sitten on kelpaako se mies naiselle ja jos kelpaakin, saako nainen sitten kummoistakaan tyydytystä seksistä.

bmad (nimimerkki)

"Enpä sanoisi noin.
Naisille ei aina tuo ulkonäkö merkitse niin paljoa. Ajattelepa vaikka Silvio Berlusconia tai Ranskan entistä presidentti Mitterandia. Oletko varma, ettei Anthony Hopkins tai Jörn Donner ole koskaan saaneet seksiä?
Oikeastaan rumalla naisella on ulkonäkönsä puolesta paljon enemmän ongelmia saada seksiä kuin rumalla miehellä. "

Miehen hyvä ulkonäkö määritellään pitkälti statuksen kautta, eli
aika monellakaan miehellä ei sitä tositilanteessa ole. ;´) Naisen ulkonäöksi riittää muutama symmetrinen piirre, jossain päin kroppaa. Mitäänsanomatonkin nainen voi mainostaa itseä kauniina ja laittaa itsestä ilmoituksen nettiin, niin tavallisena seuranhakijana, kuin huoranakin, ja saada vastauksia. Jos mies, jolla on vain muutamia symmetrisiä piirteitä, muttei sosiaalista statusta tekisi saman häntä pidettäisiin rumana ja kuvottavana, todellisuudenpakoisena, jopa
mielisairaalahoitoa tarvitsevana jäpikkänä.

Gagarin (nimimerkki)

#72:
Niin, tietysti jos "ulkonäöksi" määritellään titteli, sukunimi tai lompakon paksuus. Mutta ruma lihava nainen ei sa seksiä niillä perusteilla, jollei nyt aivan gigololle käteisenä maksa.

MikkoAP (nimimerkki)

#73"Mutta ruma lihava nainen ei sa seksiä niillä perusteilla, jollei nyt aivan gigololle käteisenä maksa. "

Ei niillä perusteilla, ei. Mutta kyllä ihan sillä perusteella, että on nainen. Kovin tasokas ei mies tuolloin tule olemaan, mutta pointti on silti sama: nainen kyllä saisi JOLTAIN mieheltä seksiä, mutta ei sellaiselta, jota hän itse haluaisi.

Gagarin (nimimerkki)

#74: "nainen kyllä saisi JOLTAIN mieheltä seksiä, mutta ei sellaiselta, jota hän itse haluaisi."

Silloinhan hän varmaankin mieluummin harjoittaisi masturbaatiota, jos ei kerta sitä miestä haluaisi. Eli tilanne ruman naisen kohdalla (varsinkin hiukan iäkkäämmän sellaisen) on käytännössä lähes sama kuin miehellä.
Lisäksi miehellä on se etu, että nainen ei pelkästään kiinnitä huomiota ulkonäköön tai satukseen, vaan myös persoonallisuuteen ja sosiaalisuuteen sekä verbaaliseen ilmaisukykyyn, itsevarmuuteen y.m. Mies voi siis menestyksekkäästi kompensoida muita heikkouksiaan harjoittamalla tällaisia avuja, kun taas ruma nainen ei miehen silmissä juurikaan haluttavammaksi muutu, vaikka hän olisi millainen seuranpitäjä.
Eroja tässä asiassa joka tapauksessa sukupuolten välillä heidän seksimahdollisuuksissaan löytyy, mutta sille nyt ei voi mitään. Luojan luoma maailma täytyy ottaa annettuna niiltä osin kuin sitä ei voi muuttaa.

bmad (nimimerkki)

Kyllä puoliruma nainen seksiä saa, puoliruma mies ei saa, JOS ei ole
pari statushommaa hallussa. Susirumat ovat asia erikseen, mutta harvat naiset ovat susirumia, kaikkien mielestä. :)

Ja kyllä näitä asioita voidaan muuttaa. Luonto on kehittyvä järjestelmä.

MikkoAP (nimimerkki)

#75 Niin, mutta silloin masturbaatio on valinta. En todellakaan väitä, että rumilla lihavilla naisilla on kivaa. Tai, että naisten pitäisi levittää reitensä ihan kelle vaan.

Se, mitä olen yrittänyt sanoa on, että naiseen, jolla on ollut paljon seksisuhteita suhtaudutaan eri tavalla kuin mieheen, jolla niitä on myös ollut paljon johtuu juuri biologiasta, eikä naisia syrjivästä kaksoisstandardista.

Se ei ole oikein, tai väärin. Se vain on.

Gagarin (nimimerkki)

#76: "JOS ei ole
pari statushommaa hallussa."

Niin, mutta niiden statusten ei aina tarvitse olla kummoisiakaan. Merkkivaatteet, rockbändin roudari, palomies, poliisi ...

bmad (nimimerkki)

"Merkkivaatteet" ei ainakaan riitä, paitsi ehkä yläasteella.. no ei
sielläkään. Statuksen hankkiminen on helpompaa mitä arvostetummat geneettiset ominaisuudet. Puolelle miehistä statuksen hankkiminen on sitten työlästä, osalle mahdotonta. Naisista vain joku kymmenys putoaa parimarkkinoilta. Miehistä taas vähintään puolet notkuu sinkkuina tai epävarman tuntuisissa suhteissa, ilman voimakasta liimaa naiseensa.

Nainen on absoluuttisesti helpommin seksiä saava olento. Mutta tietenkin myös korkean statustason uroot saavat sitä helposti. Miehistä puhuttaessa valitettavasti unohtuu, etteivät kaikki ole "miehiä". Naisten pitäisi alkaa preferoida epämiehekkäitä miehiä, mutta koska se on hankalaa, niin toivo on siinä, että miehet lakkaavat olemasta pompotettavina, hyväksymästä luuserin ja voittajan välistä voimakasta jakoa, jonka naiset suorittavat.

Naisissa on hyvin vähän toivoa. Jokunen harva naisyksilö ymmärtää, ettei vaaka mene tasan, ja ettei se ole myöskään hyväksi.

Ajattelepa tulevaisuutta kun naiset ajattelevat omilla aivoillaan ja rakentavat linnoja, joissa miehet saavat seksiä ilman iltarukousta. Ne on kuningattarenlinnoja. Aletaanko rakentaa jo?

Sartsa (nimimerkki)

Miten pinnallinen täytyy olla? Minä olin nuorempana varmaan ihan kivan näköinen ja treenattu ja jatkuvassa puutteessa ja epätoivossa, koska olin ujo. Sitten, kun pääsi vähän rupsahtamaan ja rentoutui, on saanut seksiä paljon enemmän ja lopulta miehenkin, joka ei koko ajan arvostele pienintäkin virhettä ulkonäössä. Miesten pitäisi tajuta, että se ulkonäkökeskeisyys aiheuttaa naisille aivan hirvittävät henkiset paineet. Ja kyllä naiset sen tietävät, että miehet ovat peniskeskeisiä r*nkkareita. Miksi muuten miehelle elämän tärkein sisältö on työ ja raha? Senkö takia, että saisi aina nuorilta misseiltä? Jos tapaa miehen, joka on huomioonottavainen ja empaattinen, on löytänyt harvinaisen aarteen, hänen eteensä tekee mitä vain.

JP-jalo (nimimerkki)

Hei,

niin, miten pinnallisia me miehet nyt sitten olemme? No kuten Sartsakin on huomannut, niin erittäin. Mutta en kuitenkaan pysty pyytämään biologiaani anteeksi ja toivoisin että Sartsa kiroaisit mieluummin luontoäidin kuin mieskunnan. Ja tiedän, meillä nykyään on aivot joilla voimme ajatella, mutta silti en preferenssejäni naisten ulkonäön suhteen pysty tai haluakkaan muuttaa. Ne ovat mitä ovat.

Tällä hetkellä elämässäni tärkeintä on uran luominen. Toivon että saan statustani kohotettua niin että löydän itselleni siedettävän näköisen naisen. En missitasosta ole koskaan haaveillut, vaikkakin jo ajatus siitä jäykistää.

Inex (nimimerkki)

#80
Eiköhän melkeinpä kaikki ole tässä elämässä pettyneet siihen vastakkaiseen sukupuoleen, kolikolla on aina kaksi puolta ja itse olen aikamoisia draamoja käynyt läpi, kaikenkirjavien lähes puolihullujen naisten kanssa. Se on sitä elämää ja ei auta jäädä tuleen makaamaan vaan eteenpäin.

Sartsa (nimimerkki)

Yhteisymmärrys on näköjään siitä, että 95% seksistä on huonoa. Miehelle se on 3 työntöä ja laukeaminen, naiselle r*nkkupussina oleminen. Eihän se ole ihme, ettei huvita, kun ei siitä mitään saa. Ja sitten vielä vastuu ehkäisystä on naisella, pitäisi syödä mm. hormoneja, jotka vievät halut ym. haitat. Semmoinen herrasmies, joka käyttä kondomia ja antaa edes vähän hellyyttä, saa takuulla seksiä silloin, kun huvittaa. Persoonallisuus vaikuttaa paljon enemmän kuin ulkonäkö tai rahamassi. Persoonallisuutta voi kehittää. Ei seksin olisi pakko olla niin huonoa, eikä se monelle olekaan. Mutta jos sellaisesta julkisesti kitisee, ettei saa seksiä silloin kun tarvitsisi, eli aina ja kaikkien kauniiden kanssa, niin vika on omien korvien välissä.

Gagarin (nimimerkki)

#79: "Puolelle miehistä statuksen hankkiminen on sitten työlästä, osalle mahdotonta. Naisista vain joku kymmenys putoaa parimarkkinoilta."

Näkeekö joku toinenkin tuossa matemaattisen epäloogisuuden?

Inex (nimimerkki)

#82Itse tykkään laueta reisille, ei siinä mitään työntöjä tarvita :)

Gagarin (nimimerkki)

#82: "Semmoinen herrasmies, joka käyttä kondomia ja antaa edes vähän hellyyttä, saa takuulla seksiä silloin, kun huvittaa."

Aika rohkeasti veistetty! :D

bmad (nimimerkki)

"Mutta jos sellaisesta julkisesti kitisee, ettei saa seksiä silloin kun tarvitsisi, eli aina ja kaikkien kauniiden kanssa, niin vika on omien korvien välissä."

Jassoo, en ole tuollaista toivetta koskaan esittänyt. Mutta olisi toki suotavaa,
että jokainen mies edes joskus pääsisi kokeilemaan oikeasti kaunista naista. Itse olen niitä paljon päässyt kokeilemaan, ja voisin hiukan sinultakin perätä
arvostusta heitä kohtaan. Ja ihan tiedoksi: miehille riittää vähempikin. Mutta ei nyt tietenkään mikä tahansa. Arvonsa se on puliukollakin.

Inex (nimimerkki)

"Ja ihan tiedoksi: miehille riittää vähempikin. Mutta ei nyt tietenkään mikä tahansa. Arvonsa se on puliukollakin."

Niinpä, jossain se raja tosiaan miehilläkin menee, nainen voi jopa ulkoisesti olla kaunis, mutta jos korvien väli viiraa ja sydän on täysin läpimätä, niin en minä ainakaan sellaisen ihmisen kanssa halua olla. Ei miesten toive ole saada jotain skitsoa naista mikä saa riidan aikaan mistä tahansa ja nalkuttaa tai valittaa päivät pääskytysten, ei sellaista ketään jaksa tulematta myös itse hulluksi.

bmad (nimimerkki)

Kokonaisuus ratkaisee kokeneemmalle (tai - no ei aina, jos ei
ole kokenut mitään sen kummempaa). Itse olen päässyt naisten kanssa sen verran pitkälle, ettei pelkkä sukupuoli enää inspiroi. En oikeastaan innostu nykyisin juuri kenestekään naisesta, kuin niistä parista, jotka hyvin tunnen.

Kauniina pidetään vaikka millaisia pakkelipossuja/jätesäkkityttöjä, mutta minulle elämää nähneelle ehkä sitten kelpaa vain tunteva, järkevä ja voimakas nais henkilö, joka on myös symmetrinen muodoiltaan. Stondis tulee järven rannalla, kun saa kesällä suvisuomessa nauttia naisen voimasta, energiasta lämmöstä, vapaamielisyydestä ja kosketuksesta yhdistettynä päätähuimaavaan kehon symmetriaan. Kaunis nainen tuo arvoa elämään. Mutta oikeasti kauniita ja energisiä naisia ei paljon ole. Kyllä se on sitä kitinäsakkia pääosin. :)

No Kuningattarenlinnoja rakentamaan tuleville sukupolville. Naiset valtaan. :) Miehet jalkamiehiksi.

MikkoAP (nimimerkki)

#80"Miten pinnallinen täytyy olla? Minä olin nuorempana varmaan ihan kivan näköinen ja treenattu ja jatkuvassa puutteessa ja epätoivossa, koska olin ujo. Sitten, kun pääsi vähän rupsahtamaan ja rentoutui, on saanut seksiä paljon enemmän ja lopulta miehenkin, joka ei koko ajan arvostele pienintäkin virhettä ulkonäössä. Miesten pitäisi tajuta, että se ulkonäkökeskeisyys aiheuttaa naisille aivan hirvittävät henkiset paineet."

Niin ja naisten statuskeskeisyys aiheuttaa miehille aivan hirvittävät henkiset paineet. Status on sitä, että mies jollain tavalla pystyy dominoimaan ympäristöään. Eli siis statusta on miehellä, joka pystyy hankkimaan reippaasti varallisuutta, mutta myös miehellä, joka on baarin kovin jätkä. Ja sellaisilla miehillä on eniten naismenestystä, kun taas monella mukavalla ja kohteliaalla tavismiehellä on vähän, tai ei lainkaan.

Ja muutenkin, "pinnallisuutta" ei voi kukaan täysin välttää. Parikymppinen hoikka neito saa varmasti paljon enemmän huomiota miehiltä kuin lihava keski-ikäinen. Ja itsevarma, jopa röyhkeä ja varakas mies naisilta enemmän huomiota kuin ujo ja kiltti.

Tässä on toki osittain kyse kulttuurista, mutta merkittävämmässä asemassa on biologia: vaikka suhteen syntyminen vaatiikin paljon tietoisia päätöksiä, niin se, mitä pitää vastakkaisessa sukupuolessa viehettävänä on pitkälti vaistomaista, eikä tahdonalaista. Miehiä viehättävät nuoret, timmit naiset , koska he ovat hedelmällisimmässä iässään ja naisia itsevarmat ja varakkaat miehet, sillä heillä on parhaat materiaaliset mahdollisuudet turvata lapsille kasvuympäristö.

Toki baarin kovin jätkä on nykymaailmassa tuskin kovin hyvä elättäjä, mutta täytyy muistaa, että ne ominaisuudet, joihin vastakkaisessa sukupuolessa vaistomaisesti tuntee vetoa, muuttuvat hyvin hitaasti. Suurimman osan ihmiskunnan historiaa ihminen on elänyt luonnon armoilla ja niissä oloissa ne ominaisuudet, jotka tekevät miehestä baarin kovimman jätkän, antavat hänelle parhaat mahdollisuudet selviytyä ja menestyä.

#82"Yhteisymmärrys on näköjään siitä, että 95% seksistä on huonoa. Miehelle se on 3 työntöä ja laukeaminen, naiselle r*nkkupussina oleminen. Eihän se ole ihme, ettei huvita, kun ei siitä mitään saa."

Ovatko muka kaikki naiset hyviä sängyssä? Ja, jos nainen makaa sängyssä kuin lahna huutaen "tyydytä minut!" niin mitä mies oikein saa tällöin seksistä, jota hän ei helpommin saisi katsomalla pornoa ja r*nkkaamalla?

Inex (nimimerkki)

#89Mikähän siinä tosiaan on niin kiihottavaa tossa äijien uhoamisessa ja riidan haastamisessa, sitä voisi tosiaan kysyä naisilta. Tunnen muutamia tyyppejä mitkä käyvät salilla, uhoavat aina jurripäissään ja joutuvat tappeluihin, itsekkin olen joskus joutunut näiden urpojen rähinöihin halumattani mukaan.

Sartsa (nimimerkki)

#89 Justhan pääsin sanomasta, että parikymppisenä hoikkana en saanut yhtään huomiota, ehkä sitten pidettiin leuhkana, vaikka tositilanne oli ujous. Juu ja kun ei ollut tissejä, niin ei sitten varmaan senkään takia kelvannut. Kun siitä ujoudesta pääsi, niin johan alkoi saamaan huomiota, vaikka ei enää niin timmi ollut, vai johtuiko sekin sitten siitä, että tissit olivat kasvaneet. Ei ole kivaa olla pelkkä esine. On tämä ihmeellistä ruikutusta, kun tehdään isoja yhteiskunnallisia ongelmia omasta saamattomuudesta. Femakot ovat ihan samanlaisia ja muutkin ismit. Totalitarismiako täällä oikeasti kaivataan? Missä harhamaailmoissa ihmiset oikein elävät, jaa että "kauniin" naisen pitäisi antaa kelle vaan, kai se nyt itse saa päättää kelle antaa. Ovatko naiset todellakin pelkkiä esineitä siellä teidän statusmaailmassa? Ja naistenlehtien perusteella, nainen häpeää olla alasti, kun on pepussa vähän selluliittia, mitä on ihan kaikilla.

MikkoAP (nimimerkki)

#91"Justhan pääsin sanomasta, että parikymppisenä hoikkana en saanut yhtään huomiota, ehkä sitten pidettiin leuhkana, vaikka tositilanne oli ujous."

Kyllä. Parikymppinen hoikka nainen saa seksiä, jos haluaa. Toinen asia on sitten, haluaako hän irtoseksiä, vai etsiikö pvakaampaa suhdetta, turvaa jne.

Eikä siinä mitään väärää ole. Vain se on väärin, että jankutetaan naisia syrjivistä"kaksoisstandardista" puhuttaessa seksuaalisesti kokeneista miehistä ja naisista. Sillä seksin saaminen on miehelle saavutus, kun taas miehen saaminen sitoutumaan pysyvään parisuhteeseen on naiselle saavutus. Nainen kyllä saa irtoseksiä niin pajon kuin sielu sietää, JOS haluaa.

"Ovatko naiset todellakin pelkkiä esineitä siellä teidän statusmaailmassa?"

Naise esineellistävät miehiä statusobjekteiksi VÄHINTÄÄN yhtä paljon kuin miehet naisia seksiobjekteiksi.

Inex (nimimerkki)

#91Ei ole kiva olla pelkkä esine, mutta miten sinuun olisi pitänyt suhtautua jos et saa edes suutasi auki, itse en pidä tälläisiä naisia kauhean kiinnostavina ja väkisinkin pidän niitä vain lähes esineinä, enhän minä tunne sitä naista ja tiedä mitä hän ajattelee ja että hän onkin vain ujo sekä epävarma itsestään.
Ei pidä omia ongelmiaan aina pitää miesten syynä, ei se miesten vika ole jos sinä olit joskus ujo ja turha nyt yleistää myöskään noin helvetisti ja kuvitella vainoharhaisesti omassa päässään, että kaikki miehet on kusipäitä ja pitävät isoista tisseistä, kyllä me miehet pikkaisen monimutkaisempia olentoja ollaan, ei me mitään luolamiehiä olla. Ja olisihan se kiva jos se nainen joskus sanoisi myös jotain, olisi jostain omia mielipiteitä jne..

bmad (nimimerkki)

#91

Kauniin naisen pitää antaa staattusmiehelle, niin. Naisen oikeus. :)

Sartsa (nimimerkki)

93# Kiitos vaan, en ole vainoharhainen ja se ulkonäön jatkuva kommentointi on loukkaavaa ja huonoa käytöstä keneltä vaan. Jos nuorena on epävarma, se on aikas normaalia. Jos vielä viisikymppisenä on kitisevä peräkammarinpoika, on se oma vika ja valinta. Itkekää nyt, kun olette oman petinne petanneet. Se ei ole koko toisen sukupuolen vika. Perustakaa vaikka natsipuolue, jos se helpottaa.

Inex (nimimerkki)

#95

Että, semmosta yritä jaksaa, kyllä se olo siitä helpottaa.

bmad (nimimerkki)

Jotenkin haiskahtaa palavasti siltä, että Sartsa yrittää rajoittaa meidän nörttien oikeutta saada kaunista naisseuraa.

En aio enää jutella Sartsan kanssa...

Inex (nimimerkki)

#97
Välillä tuntuu, feministien haluavan sitä, että kaikista miehistä tulisi homoja tai runnkkareita. Seksin harrastaminen tuntuu olevan pahinta mitä feministi voi kuvitella, feministi ei pysty sietämään jos mies saa pillua.

Maria (nimimerkki)

Pakko kommentoida tätä uskomatonta sivustoa miesten tasaarvon puutteesta.
Olimme mieheni kanssa avioliitossa 20 vuotta, kunnes mieheni halusi toisenlaisen elämän, lue: löysi toisen naisen. Kiinni jäätyään suhteesta, hän lähti vartissa yhteisestä kodistamme. Hän jätti lapset ja kaiken. Muutamaan vuoteen ei ole lapsiaan halunnut tavata, vaikka lastenvalvojan toimesta on tapaamissopimukset tehty. Olen ottanut yhteyttä eri tahoille tapaamisten järjestämiseksi, lapsien takia. Yksinhuoltajuuteen ei suostu ja sen hakeminen on pitkä tie.
Niin, haluan kysyä, että onko tämä mielestäsi tasaarvoa? Onko oikein paeta vastuuta? Onko oikein olla tapaamatta lapsiaan neljään vuoteen ja jättää vastuu pelkästään minulle?
Mieheni siis sai ainakin uutta seksiä lapsien kustannuksella ja ilmeisesti jatkaa edelleen samaa rataa.

Anna (nimimerkki)

Mistä sinä sen olet keksinyt, ettei miesasiat olisi feministien intressissä? TASA-ARVO on feministien intressissä, käsittäen sekä mies- että naisasioita. Naisasioita ei voi edistää edistämättä samalla miesasioita, ja päin vastoin. Onpa sinulla outo käsitys siitä, mitä on feminismi.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Tämän blogimerkinnän muotoilu taitaa olla seonnut konversiossa henrylaasanen.blogit.uusisuomi.fihenrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi.

( Jostain syystä tämä merkintä on 50 suosituimman merkinnän joukossa puheenvuoro.uusisuomi.fi:ssa.
Hmm. Oli äsken, mutta ei enää. )

Janne Inkila

Tein STM:n tasa-arvoyksikön sukupuolijakaumasta valituksen tasa-arvovaltuutetulle. Tässä vastaus.

http://koti.kapsi.fi/~jainkila/stm-vastaus.jpg

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset