Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Nais- ja miesliikkeiden kamppailu uhripääomasta

Tuomas Enbuske ihmetteli kerran, miksi nais- ja miesliikkeet näyttävät olevan sitä tyytyväisempiä, mitä huonommin omalla sukupuolella menee. Naisliike iloitsee, kun naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy. ”Eipäs”, sanoo miesliike, ”Miehiä hakataan vieläkin enemmän!”. Enbuske oli pohdinnoissaan oikeilla jäljillä: oman sukupuolen huono asema lisää nais- tai miesliikkeiden uhripääomaa ja sitä kautta valtaa.

Uhripääomalla tarkoitetaan ryhmän ja sen jäsenten (1) suojelemisen arvoisuutta ja (2) alistetuksi, sorretuksi ja ilman valtaa olevaksi identifioidun statusta. Suojelemisen arvoisuus viittaa ryhmän jäseniä kohtaan koettuun empatiaan, joka ilmenee auttamisen haluna. Uhripääomaa voidaan hankkia tuottamalla sellaisia diskursseja, jotka korostavat ryhmän suojelemisen arvoisuutta ja huonoa asemaa suhteessa kilpaileviin ryhmiin. Uhripääoman hallinta on välttämätöntä hyvinvointivaltion avustusresurssien hankkimiseksi.

Tasa-arvopolitiikassa resursseja itselleen vaativan ryhmän on kyettävä selittämään, miksi juuri heidän pitäisi olla tasa-arvopoliittisten toimenpiteiden kohde. Tärkeää on pyrkiä identifioitumaan viattomaksi ja suojelemisen arvoiseksi uhriksi, joka ei ole vastuussa omasta huonosta asemastaan. Jos ryhmän huonoa asemaa ei tulkita heidän omaksi syykseen, ryhmällä on suurempi moraalinen oikeutus kompensaatioon. Sorretun aseman saaminen voi tuottaa monenlaisia etuja tasa-arvon kontekstissa, kuten positiivisen mediakohtelun, jossa uhria ei voi syyllistää.

Yhteiskunnallinen keskustelu pyörii uhriksi tunnistettujen ryhmien ongelmien ympärillä ja poliitikkojen on vaikea asettua uhreiksi identifioituneiden ryhmien vaatimuksia vastaan. Eniten uhripääomaa on lapsilla, toiseksi eniten naisilla ja vähiten miehillä. Sanonta ”lapsen etu on tärkein” kuvaa sitä ajatusta, että lapset koetaan suojelemisen arvoisemmaksi ryhmäksi kuin aikuiset. Jokainen sanomalehtien lukija kohtaa joskus fraasin ”naiset ja lapset”. Lause viittaa siihen, että miesten elämillä on vähemmän arvoa kuin muiden elämillä. On paha asia jos ihmisiä kuolee, mutta on erityisen paha asia, jos naisia ja lapsia kuolee. Miehet eivät herätä ihmisissä yhtä suuria empatian tunteita kuin naiset ja lapset. Eräs viesti yhteiskunnassa onkin se, että miehet ovat uhrattavissa olevia (disposable, expendable) sotaan tai kovaan työhön ja heistä ei tarvitse välittää. Miesten elämä on alituista kamppailua toisia miehiä vastaan. Se on myös eräs syy siihen, miksi miehet eivät ole yhtä rakastettavia kuin naiset. Avustusresurssien hankkiminen syrjäytyneille miehille onkin vaikeampaa kuin enemmän uhripääomaa hallitseville ryhmille.

Pekka Seppänen (2006) arvioi kolumnissaan suomenkielisen valkoisen miehen mahdollisuudet uhrin aseman vaatimiseen vähäisiksi:

  • "40–50-vuotias työssäkäyvä suomenkielinen valkoinen terve mies ei voi vedota mihinkään. Hänen rasittavuutensa on hänen omaa rasittavuuttaan, hänen saamattomuutensa on hänen omaa saamattomuuttaan, hänen epäonnistumisensa ovat hänen omia epäonnistumisiaan. Miehen kuuluu niellä tappionsa. Kaikki muut saavat syyttää sukupuoltaan, ikäänsä, äidinkieltään, ihonväriään, pituuttaan, painoaan, poliittista kantaansa, vaatetustaan, lävistyksiään ja ties mitä muita kainalosauvoja, joihin voi nojata, mutta miehen on kannettava seuraukset itse."

Uhrifeminismiksi tai uhrimaskulismiksi voidaan kutsua sellaisten diskurssien edistämistä, jotka korostavat oman ryhmän jäsenten kärsimystä ja kilpailevan ryhmän syyllisyyttä. Uhrifeminismi ja uhrimaskulismi ovat strategioita, joiden avulla voidaan kamppailla uhripääomasta tasa-arvopolitiikan kentällä. Niiden avulla voidaan lisätä oman ryhmän uhripääomaa tai devalvoida kilpailevan ryhmän uhripääomaa.

Uhrifeminismi voidaan yhdistää erityisesti patriarkaattiteoriaan ja sen sisältämään naisalistuspuheeseen. Uhrifeminismi keskittyy siihen, kuinka yhteiskunta kohtelee naisia toisen luokan kansalaisina (second sex) ja kuinka kaikki naisten saavutukset on hankittu noista esteistä huolimatta.

Naomi Wolfin mukaan uhrifeminismi on lista uskomuksia. Se on työkalupakki siirtoja ja asentoja, joita voidaan käyttää instrumentaalisesti ja opportunistisesti. Siihen saattaa liittyä miesten maskuliinisuuden demonisointia tai naisten kokeman väkivallan liioittelua. Uhrifeminismi kehottaa naisia identifioitumaan vallan puutteeseen ja uhrin identiteettiin ja se ignoroi naisten hallussa olevan vallan. Se idealisoi naisia luontaisesti yhteistyökykyisinä, hoivaavina ja rauhaa rakastavina ja projektoi aggressiivisuuden, kilpailullisuuden ja väkivaltaisuuden miehille tai patriarkaatille.

Malmi (2009, 309) esittää, että naistutkimus tuottaa ideologista tietoa naisliikkeen tarpeisiin, jossa naisten asema uhreina korostuu ja joka ei välttämättä täytä tieteellisyyden kriteereitä. Osassa tutkimuksia johtopäätökset naisten huonosta asemasta perustuvat puutteelliseen ja tarkoitushakuisesti tuotettuun tieteelliseen aineistoon. Teoria patriarkaatista luo sosiaalisen kysynnän naisten kärsimyksen liioittelulle, kun taas miesten kärsimys nähdään radikaalifeministien kirjoituksissa merkkinä oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Tuollainen lähtökohta johtaa väistämättä siihen johtopäätökseen, että naisia pitäisi suosia positiivisen syrjinnän avulla kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Se on myös johtanut tilanteeseen, jossa suuri osa feministeistä ei edes kykene ymmärtämään, että miehet voivat olla syrjittyjä joillakin elämänalueilla.

Vaikka naisten asema on poikkeuksellisen hyvä Suomessa ja muissa hyvinvointivaltioissa, diskurssit naisista alistettuna sukupuolena näyttäytyvät järkevinä, kun niitä ajatellaan feminismin intressien kannalta.

Jos naiset käsitetään alistetuksi sukupuoleksi, feministit kykenevät hankkimaan diskursiivisia, moraalisia ja symbolisia resursseja, joiden avulla he kykenevät edistämään naisten kannalta suosiollista lainsäädäntöä ja suosiollista kohtelua hyvinvointivaltion virkamiehiltä kaikissa konteksteissa. Se on sama strategia, jota kaikki intressiryhmät hyvinvointivaltiossa käyttävät parantaakseen asemaansa. Kun ryhmä on saanut monopolisoitua itselleen syrjityn ja alistetun statuksen, se pyrkii todennäköisesti suojelemaan tuota statusta omaisuutenaan turvautumalla manipulaatioon, indoktrinaatioon, vääriteltyihin tilastoihin, yksinkertaistuksiin, lobbaamiseen ja propagandaan. Toisaalta on tärkeää, että ryhmä pyrkii säilyttämään tieteellisen uskottavuutensa. Feministisen liikkeen kannalta tärkeä uskottavuus saavutetaan naistutkimuksen tuottaman tiedon kautta. (Malmi 2009, 256–257.)

Kysymys nais- ja miesliikkeiden välisessä kiistassa on pitkästi siitä, kenellä on oikeus määrittää se, ketkä ovat sorrettuja ja ketkä ovat syyllisiä. Onko feministeillä monopoli määrittää uhrit ja syylliset. Jos on, niin miksi?

Erkki Lampen (2008) arvelee Mies vailla tasa-arvoa -kirjan saaman ivallisen vastaanoton johtuvan uhripääoman hankintaan liittyvästä kamppailusta.

  • "– – syrjitystä asemastaan vakuuttuneet naiset eivät halua luovuttaa tuumaakaan uhriudestaan miehille, edes syrjäytyneimmille. Tämä on jo aikaisemmin ollut nähtävissä esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta käytävässä keskustelussa."

Uhrimaskulismi on käänteinen versio uhrifeminismistä. Feminististä uhripääomaa devalvoidessaan miesliike korostaa usein naisten pahoja tapoja, kuten naisten tekemiä rikoksia, fas-lapsia, isyyshuijauksia ja vääriä raiskaussyytöksiä. Maskulistit ovat pyrkineet devalvoimaan feminististä uhripääomaa erityisesti kahden keskeisen kritiikin kautta, jotka ovat kohdistuneet feministisiin (1) väkivaltatutkimuksiin ja (2) palkkatilastoihin.

Feministeille ja maskulisteille on tarjolla lukuisia omia näkemyksiä tukevia tutkimuksia. Kamppailussa uhripääomasta palkintona on lopulta se, kumpi osapuoli saa omat diskurssinsa vallitsevaksi käsitykseksi yhteiskunnassa ja tasa-arvopolitiikassa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Markus Lehtipuu (nimimerkki)

Erinomainen kirjoitus!

TP (nimimerkki)

Organisaatioilla ei juurikaan ole omatuntoa tai häpeän tuntemiseen tarvittavia välineitä, mutta joskus ihmettelen, että eivätkö naiset yksinkertaisesti häpeä elää jatkuvassa uhrivalheellisuudessa. Naiset viettävät elämänsä uhriutumalla. Kuinka säälittävää tuo onkaan!

Täytyy nimittäin olla niin, että jos naiset nykymaailmassa, selvästi paremman koulutuksensa ja kaikkien vain/voimakkaasti naisille tarkoitettujen tukiorganisaatioiden ja -palvelujen jälkeenkin aina vaan epäonnistuu palkkatasa-arvon tai johtopaikkojen saamisessa, on nainen yksinkertaisesti kyvyttömämpi työelämässä. Tai oikeastaan kaikessa siinä, missä nainen väittää vuosi vuoden perään olevansa sorrettu. Naisilla on jopa enemmän ääniä vaaleissa!

Minua ainakin hävettäisi perustaa elämäni sille, että olen kaikista minulle tarjoutuvista vähintäänkin tasapuolisista mahdollisuuksista huolimatta edelleenkin aina vaan huonommassa asemassa kuin joku toinen ja sorrun vielä räkyttämään tästä omasta kyvyttömyydestäni ja kaiken huipuksi vielä syyllistämään ne muut. Minua yksinkertaisesti hävettäisi.

Kommentti (nimimerkki)

Hyvä.

Toivoisin Sinulta, että voisit kirjoittaa myös poliittisen yhteiskuntamme poikien kasvatusihanteista:

* Minkälaista se on ja mihin pyritään?
* Onko sitä ollenkaan?
* Kuinka asioita tulisi jatkossa kehittää, jotta meillä kasvaisi terveitä nuoria syrjäytymättömiä miehiä?

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Näinhän se menee, mutta ei oikeastaan voida puhua mistään "kamppailusta" sillä viime vuosikymmeninähän feminismi on vallannut täysin mm viralliset tasa-arvoelimemme. Esimerkiksi tasa-arvoyksikön kaikki 16 jäsentä ovat feministisiä naisia. Siis yksikön jonka pitäisi näyttää maallemme esimerkkiä tasa-arvoisesta toiminnasta ;-)

Naisjärjestö Nytkikseen kuuluu noin 600 000 naisjäsentä ja sen valta on paaaaljon suurempi maassamme kuin yhdenkään isonkaan puolueen.

Yliopistomme on vallannut naistutkimuslaitokset, joilla ei ole juuri mitään tekemistä tieteen kanssa, vaan kyseessä on propagandalaitoksia, jotka tuottavat yksipuolista ja valheellista tietoa medialle ja poliitikoille.

Tämä kaikki onkin johtanut siihen, että miehet tekevät nöyrästi miljardeja, miljardeja pakotettua verosiirtoa naisille joka vuosi näinkin pienessä valtiossa. Sekä ovat se "kaikkeen automaattisesti syyllinen" sukupuoli niin mediassa kuin poliitiikassa.

-

Jotain tilastoja lonkalta:

Tutkitusti nykynaiset pettävät useammin suhteessa kuin miehet:
http://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksi/20090911102...

"Täydelliset naiset" myös lyövät suhteissa nykyään useammin kuin miehet:
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/...
"Pojat näyttävät joutuvan tyttöjä useammin väkivallan uhreiksi seurustelusuhteissaan. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa yhdeksän (9) prosenttia pojista ja kaksi (2) prosenttia tytöistä ilmoitti nykyisen seurustelukumppaninsa lyöneen tai potkineen häntä."

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Tuossa pari lisää:

STT: Lähes puolet tytöistä Suomessa käyttää väkivaltaa:
http://www.sttinfo.fi/pressrelease/detail.do?press...
”Kaikista kyselyyn vastanneista tytöistä 45% myönsi käyttävänsä väkivaltaa. Kuluneen vuoden aikana väkivaltaa oli käyttänyt lähes puolet eli 48% kaikista kyselyyn vastaajista.”

HS: Pojan on vaikea puuttua tyttöystävänsä väkivaltaisuuteen
http://ihmissuhteet.blogspot.com/2009/08/miehiin-k...
”Väestöliiton Poikien puhelimessa on huomattu oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (HS 20. 8.) esiin nostama tyttöjen väkivaltaisuus poikia kohtaan.”

Esa Kärnä

Suomalainen koulujärjestelmä opettaa tytöille sen, miten kyynärpäätaktiikalla saa parhaat arvosanat. Sama jatkuu aikuisena.

Silurus (nimimerkki)

Kuten kirjoitit, kilpailu typeryydestä on hyödytöntä. Uhripääoma on irrationaalinen oppi, eikä sitä vastaan voi taistella muulla kuin järjellä. Sen olemassaolo on kiistettävä. Jos alistuu kiistelemään typeryksen kanssa hänen säännöillään, tämä voittaa kokemuksellaan.

Jokainen uhrikokemus tai oikeudenloukkaus on yksityisasia -- ei edustuksellinen. Tätä vastaan voi taistella vain palauttamalla kollektiivinen yksityisasiaksi. Jokaisella uhrilla on minun sympatiani puolellaan, joillakuilla jopa suora tukeni. Ohjeeni on: identifioi yksilö, joka on rikkonut sinua vastaan. Vain silloin voin osoittaa vastalauseeni teolle ja vain silloin mikään oikeusistuin voi tuomita.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Silurus -valtiomme kait toimii juuri edustuksellisen demokratian kautta? Eduskunta ne verorahojen jakamiset päättää eri tahoille yhteiskunnassamme ja myös muuttaa lakeja jatkuvasti eri intressiryhmien etujen mukaan? Oikeusistuimet tuomitsee lähinnä yksittäisiä rikosasioita?

-

Lapsista vielä...valitetattava tosiasia on myös se, että kyllä 2010 luvun feministisuomessa naistenoikeudet menee voimakkaasti nykyään lastenoikeuksien edelle:

http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=682359
Naiset kurittavat lapsiaan Suomessa enemmän kuin miehet.
"Liiton tutkijan Heikki Sariolan mukaan naisten kuritusväkivallankäyttöä selittää naisten lisääntynyt alkoholin käyttö ja väkivaltainen käyttäytyminen”

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/10/lapsiaan_pah...
"Lapsiin kohdistuvia väkivaltarikoksia selvittelevä vanhempi konstaapeli Pekka Hätönen Helsingin Itäkeskuksen poliisista kertoo, että kaksi kolmasosaa (2/3) rikostutkintaan tulevista tapauksista johtuu äidin riehumisesta."

Raili Nurvala/Iltalehti:
"Suomessa syntyy joka vuosi noin 600 alkoholin pahasti vaurioittamaa lasta. Päihteille altistuneita lapsia syntyy viisinkertainen määrä (3000). Heillä voi olla lievempiä oireita tai ei oireita ollenkaan. Osa vaurioista tulee näkyviin vasta vuosien kuluttua...Tulevaisuudessa alkoholin vaurioittamia lapsia syntyy todennäköisesti yhä enemmän, ellei asiaan puututa rohkeasti, sillä naisten alkoholinkäyttö on kasvanut 1960-luvun lopulta seitsenkertaiseksi...Sitä paitsi vaurio voi syntyä jo vähäisestä määrästä raskauden alkuvaiheessa...Rikotaanko äidin oikeuksia vai rikotaanko lapsen oikeuksia? Siitä tässä on pohjimmiltaan kysymys...Tällä hetkellä Suomessa äidin oikeus juoda on yhä suurempi kuin lapsen oikeus syntyä terveenä. Toivottavasti ei enää kauan!”

(Esimerkiksi jopa feministisessä Ruotsissa ja Norjassa äiti joutuu pakkohoitoon jne, mutta ei tietenkään koko maailman historian feministisimmässä valtiossa, Suomessa. "Kuka tuollaisten ipanoitten terveydestä välittää, kun täydelliset naiset haluaa vähän bilettää ja viettää sinkkuelämää ;-)

-

Pari mielipidettä toisaalta asiaan liittyen:
"Ihmisoikeussopimus edellyttää lapsen oikeudellista suojelua myös ennen syntymää. Oikeudellinen suojelu tarkoittaa sitä, että laista on löydyttävä lasta tällaiselta kaltoinkohtelulta suojaavia pykäliä. Niin ikään tulee laista löytyä uskottavat rangaistuspykälät lapsen oikeutta rikkovaa kohtaan...Ratkaisisin asian siten, että päihdevaurioisen lapsen synnyttävälle naiselle määrättäisiin täsmälleen sama rangaistus kuin esimerkiksi pysyvän aivovaurion pahoinpitelyllä vaimolleen aiheuttavalle miehelle. Tällainen rangaistus ei karkottaisi päihdeongelmaisia naisia neuvoloista, sillä teko ei ole peiteltävissä lapsen synnyttyä. Päin vastoin paine hakea ajoissa apua olisi varmasti kova, kun uhkana olisi vuosien ehdoton vankeusrangaistus."

"Itseasiassa tämän kaltaiset rikokset lapsia kohtaan ovat paljon raskaampia, kuin aikuiselle ihmiselle tehdyt vastaavat teot, joista niistäkin voi saada hyvinkin pari vuotta ehdotonta vankeutta. Nythän uhrina on takuuvarmasti täysin viaton pikkulapsi. Vaikka toisen elinikäinen paha vammauttaminen on aina aikuistenkin kohdalla tuomittavaa, niin kuitenkin aikuinen on voinut esim teoillaan tai puheillaan provosoida tekijää tähän. Viaton lapsi ei ole koskaan tehnyt tätä. Lisäksi aikuinen pystyy käsittelemään vammautumistaan ja tuskaansa psykologisesti paremmin kuin lapsi. Lisäksi aikuinen uhri on jo saanut sentään elää tervettä, täyttä elämää koko lapsuutensa ja nuoruutensa. Lapsiuhrien kohdalla myöskin tekijä on aina oma "rakas" äiti, jota joutuu katselemaan ja kestämään ristiriitaisin tuntein tämän jälkeen vuosikymmeniä, aikuisten kohdalla tuskin on näin. Lisäksi äidin rikos on nykyisessä "neuvola ja media ajassa" aina asiasta hyvin tietoisena tehty teko, harkittu ja jatkettu törkeä pahoinpitely, joka johtaa pikkulapsen peruuttamattomaan vammautumiseen. Lähes aina tällaista äitiä ollaan pyydetty lopettamaan rikollinen toimintansa usealta eri taholta. Aikuisten ihmisten kohdalla taas usein on kyse yksittäisestä raivonpuuskassa tehdystä teosta, josta ei seuraavana päivänä ei edes muista mitään."

H.C. Aisopovski, mutuanalyytikko, Helsinki (nimimerkki)

Aquarius ja Arielia

(laatusertifioitu sikasikavitsi)

Olipa kerran muistaakseni eteläisellä Tyynellä valta/merellä Aquariuksen saarivaltakunta. Patriarkaatin perinteisesti hallitsema sosiopoliittisesti jälkeenjäänyt oligokratia oli vajoamassa historian aaltojen havinaan. Aputarjous ilmaantui yllättäen globaalipannukakun toiselta puolelta. Kukkahattuisten Holhoustanttojen Kv. Edistysvaltuuskunta riensi hätiin.

Ensi alkuun heti rantauduttuaan tädit muuttivat Twitter-viestillä maan virallisen suomenkielisen nimen Vesihenkilömaaksi ja YK:lle lähetettiin nootti, että jos -us ei muutu -a:ksi, niin ainakin -um:iksi sitten. Yleiskokous hyväksyi päätösesityksen.

Saarivaltion pääkaupungissa Kröhömissä kokoonkutsuttu Toimeenpaneva kansanvaltuuskunta päätti hyväksyä KuHaHoTaKEn ehdottaman ehdottoman julkilausuman, että uppoavan maan ilmastonmuutos on pohjimmiltaan syvällisten sosiaalisten yhteiskuntasuhteiden ja asennoitumisvääristymäreliktin pintajänniteoireilua. Piste.

Johtoryhmien palavereissa oli kuulijoina myös alkuperäisväestön edustajia. Demokraattisesti päätettiin toimintastrategiaksi soveltaa taktisella tasolla positiivisen syrjinnän periaatetta. Kookospähkinöiden kuoriin kaiverrettiin leimasinaihioita ja omaperäisestä uusiutuvasta luonnonvarasta saatin oivannihkeää mustetöhnää. Miehet ensin vaikka heikoille jäille: joka viidennen otsaan lyötiin sana Öykkäri, joka viidennen Tuppisuu, joka viidennen Sovinisti, joka viidennen Rasisti ja joka viidennen Nikotinisti.

Naisista leimattiin perinteisissä tehtävissä riistetyt tapauskohtaisesti Alistujaksi, Bimboksi, Blondiksi, Besserwisseriksi tai Prostituoiduksi ja loput Nikotinistiksi tai Muutenvaanyhteistyökyvyttömäksi.

Jäljelle jääville annettiin kukikas käsivarsinauha, johon oli kirjailtu nätillä käsialafontilla ”Avustustyöhenkilökunta”. Toiseen käteen tökättiin kalashnikov, sillä itäisen saaren pohjoisrannalla tiedettiin pesivän myrkyllisiä kuristajakäärmeitä ja aggressiivisia piikkisikoja. Varsinkin öiseen aikaan nämä huutelivat häpeämättömiä kutsuja kemuihinsa, joissa röyhtäiltiin bambupiipun haikuja, käärittiin sätkää ja ryystettiin olutta suoraan tölkistä. Megafonein ne tuputtivat pääkaupungin suuntaan huumoriksi naamioitua leiripropagandaa. Suusta suuhun Kröhömissä levinneet vitsit olivat kauttaaltaan sellaisia, etteivät ne yksinkertaisesti vaan naurata ketään. Tuliko selväksi?

Asemasotaa kesti aikansa. Maan nimi muutettiin Äitimaaksi ja pääkaupungista tuli Ihánàh, mutta sekään ei vielä tehnyt siitä tunneäly-yhteiskunnallispoliittista paratiisia. Kapinapopulaatio oli sitkeä.

Lopulta öisiä ratsioita täydennettiin päiväuudelleenkoulutustoiminnalla, jolloin santarmittarien hävikki valitettavien loikkaustapausten muodossa väheni, eivätkä bandiitit ehtineet karata tulen alta taantumuksellisiin arvoihin vedoten. Näin napattiin tämän uutisen välittänyt tietolähdekin, joten vitsi jää ilman varsinaista kliimaksikohtaansa. Parin militantan kerrotaan tunteneen kiinniottotyöstään jonkinasteista henkistä tyydytystä.

Ja niin laskettuna aikana entisen Aquariuksen ancien régimen tyrannian tilalle putkahti supistusaaltojen alta ilmoille entistä uljaampi myönteisellä ilmapiirillä kelluva uusi Arielian demokraattinen kansantasa-arvovalta, jonka vaakunassa oli ruksitettu viikuna ja nuhteettomilla eli kaikilla suorastaan euforisen hyvä olla. Sen syvyinen se.

H.C. Aisopovski, mutuanalyytikko, Helsinki

PS. Esitän, että niin kauan kuin taantumusmyönteistä tai -neutraalia savutusvitsailua ei saada kielletyksi lainsäädännön keinoin Euroopassa ja muualla ei-vapautetuilla alueilla, on hiton tärkeää että jokainen valveutunut kansalainen (ei vain KuHaHoTaKEn militantat) osallistuu aktiivisesti ancien régimen suosiman huonon “huumorin” karttamis- ja puhdistustoimintasuoritteisiin esimerk:ksi spontaanein rovionpolttajaisin.

Tuima (nimimerkki)

Feministit ovat menneet jo aikoja sitten aivan liian pitkälle ja olisikin toivottavaa, että tulevaisuudessa tehtäisiin korjausliike parempaan suuntaan eikä naisilla ole yksinoikeus tasa-arvoon, vaan myös miehiä kuunneltaisiin ja ongelmia eikä tosiasioita lakaista maton alle näppärästi ja vähätellä naisten tekemiä vääryyksiä. Vain siten tämä maa voi mennä eteenpäin ja täällä on ihmisten parempi olla. Miesten demonisointi kampanja on tullut tiensä päähän eikä sitä kukaan enää edes usko, vaan lähinnä se tuntuu katkerien naisten pikkusieluiselta kostoretkeltä ja tilitykseltä.

Silurus (nimimerkki)

#8: Edustuksellisuuden kiistäminen tarkoittaa sitä, että sinua ei voi rangaista minun rikoksestani, vaikka "edustaisimme samaa intressiryhmää".

Rivikansalainen (nimimerkki)

Mainio ja seikkaperäinen kirjoitus jälleen kerran!

Toivoisin yhtä seikkaperäistä katsausta median mieskuvaan. Feministit ovat säännöllisesti halunneet säädellä kaupallisten yritysten mainoksia naisten alusvaatteista, koska niillä on negatiivinen vaikutus nuorten tyttöjen minäkuvaan.

Mainosten välittämä mieskuva on äärimmäisen vastenmielinen ilmiö. Mies esitetään väkivaltaisena,umpimielisenä,tylynä,tyhmänä,osaamattomana ja kyvyttömänä pitämään itsestään ja hyvinvoinnistaan huolta. Nainen vastaavasti on arjen sankari: nainen on järkevä,määrätietoinen,osaava,miellyttävä - positiivisten adjektiivien lista on loputon. Kaiken lisäksi lapset esitetään aina äitiensä yhteydessä. Kun lapsi esitetään miehen (isän) yhteydessä, miehen rooli on häpeällinen tai nolo. Millaisen mieskuvan nuoret pojat omaksuvat mainosten välittämästä kuvasta? Millaista on olla mies? Mielestäni tässä on eräs tutkimuksilta piiloon jäävä vaikuttaja poikien ongelmissa.

Tuima (nimimerkki)

#12

Tuossa tullaan siihen, että isyyttä eikä miehiä arvosteta tässä yhteiskunnassa. Itse yhdessä vaiheessa olin jo täysin kurkkuani myöten täynnä sitä roskaa mitä media miehistä suoltaa, nykyään ei jaksa edes närkästyä, koska tuntuu olevan maan tapa syyttää ja mollata suomalaista miestä milloin mistäkin. Valitettavasti se median antama kuva miehistä näkyy myös aivan tavallisten naistenkin puheissa ja keskusteluissa ja heidän käsityksensä tasa-arvo ongelmista ja miehistä on vähintäänkin kieroutunut ja feministien vuosikymmeniä jatkunut propaganda ja valheet ovat tosiasioita, vaikka kuinka yrität selittää, että ei se ihan noinkaan ole.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Silurus. Ymmärrän kyllä pointtisi.

Huomaa kuitenkin, että kun kirjoitat esimerkiksi: "Ohjeeni on: identifioi yksilö, joka on rikkonut sinua vastaan"...

...niin tämä "yksilö rikoksineen" on laaja feministivaltio kansanedustuslaitoksineen ja tämä "sinä , jota vastaan rikotaan" on Suomen miesukukupuoli kokonaisuudessaan...

...feministivaltiota eri tasa-arvoelimineen, verotuksineen ym ei voi vetää oikeuteen, vaan sitä pitää muuttaa poliitiikan ja mediavaikuttamisen kautta.

-

Esimerkiksi -koko sivistysmaitten viimeistä tämän laajuista palkatonta asevelvollisuutta vain toiselle sukupuolelle (miehille) ei voi muuttaa oikeussaleissa, sillä tasa-arvoyksikkö ym vain tekivät yhtäkkiä jonkin aivan ihme erikoislain, jossa kylmästi todetaan, että tämä asia ei nyt vaan ole tasa-arvolakiemme, työehtosopimuslakiemme ja ihmisoikeuslakiemme piirissä.

-

Yleisestikin lakien tai poliitiikan muuttamisessa vaaditaan sitä, että iso ryhmä ihmisiä on kokenut vääryyttä/joutunut uhrin asemaan.

Raija (nimimerkki)

Näitä kirjoituksia lukiessa tulee mieleen, että Suomen asiat olisivat muuten ihan hyvin, mutta hitto kun on naisia :).

Suomeen mahtuu vain eliitti ja miehet, aivan kuin entisessä Kreikassa, jossa filosofit käyskentelivät, pitivät torikokouksia ja paransivat maailmaa.

Tuima (nimimerkki)

#15

Ei naisissa mitään vikaa ole, mutta ruvetaan jo pikkuhiljaa keskustelemaan tasa-arvosta ja ongelmista niiden oikeilla nimillä eikä leikitä tyhmää ja nosteta toista sukupuolta jalustalle ja syytetä vain toista sukupuolta aiheettomasti ties mistä. Kaikenmaailman myytit ja uskomukset on syytä purkaa koska ei niistä loppupeleistä mitään hyötyä ole kenellekkään. Jos ja kun näitä ongelmia tuntuu olevan niin olisiko jo aika ruveta tekemään niille jotain.

Tuula Hölttä

Tuima: "nykyään ei jaksa edes närkästyä, koska tuntuu olevan maan tapa syyttää ja mollata suomalaista miestä milloin mistäkin. "

Mielestäni suomalainen míes on yksi ns. maapallon "valkoisista miehistä". Tulen ikuisesti muistamaan sen valtion 70-luvulla kustantaman Koulu-tv -ohjelman, jossa värikkäin sanakääntein kuvattiin "valkoisen miehen" maailmassa suorittamia rikoksia. Alle kouluikäinen lapseni huokaisi ohjelman nähtyään, että onneksi täällä ei ole "valkoisia miehiä".

Sivuraiteelle on jäänyt se tosiasia, että "valkoinen mies" oppi skalpeerauksen taidon intiaaneilta tai se, että tietojeni mukaan afrikkalaisilla maalaistoreilla myydään yhäkin nilkkarenkaita muista heimoista otettuja orjia varten.

Entä kuka loi yleismaailmalliset ihmisoikeudet tai ketä pidetään vastuullisena siitä, että maailman sotiin tai luonnonkatastrofeihin löytyy aina tarvittava apu. Eikö kuitenkin "valkoinen mies"?

"Valkoinen mies" on mielestäni tänä omana aikanaan edustanut teknologisine "innovaatioineen" ja humanistisine näkemyksineen ihmiskunnan huippua. Jos joku muu kuin "valkoinen mies" tuntee olevansa parempi, niin hänellä on täysi vapaus esitellä ihmiskunnan kulttuurievoluutiota eteenpäin vievät faktat, jotka eivät perustu ainoastaan "Suuren valkoisen miehen" syyllistämiseen kaikesta siitä, minkä korjaamiseen hän itse tai häntä arvostelevatkaan eivät koskaan ole olleet kykeneviä.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

#13 ja 14
Entäpä nykyisten "sinkkuelämää" naisten yhtäkkinen ja lähes täydellinen asenteen muuttuminen suhteessa miehiin, avioliittoon ja rakkauteen?
Tarkoitan siis esimerkiksi naisten äärimmäisen nopeaa ”rakkauslaulujenkin” sanoman muuttumista ja niiden tällaista ivaavaa "kill bill" ja "tulta munille" asennetta: "sä raukka sorrut rakkauteen", "hei lopeta, et saa mua susta välittämään" ja "se alkaa naurattaa, kun miehiä tapetaan" ym, tai Britney Spearsin "poisoneja", Pinkkejä tai Gwen Stefanien "it's my life"... asenne ja opetusvideoita?

http://www.tulva.fi/feministipop/

Tätä kulttuurin äärimmäisen nopeaa muutosta olen tässä seurannut aika huolestuneena ...en niinkään itseni takia, vaan poikalasten tulevaisuuden takia!

Tuima (nimimerkki)

#17

Juu, näinhän se taitaapi olla, mutta näissä tasa-arvo keskusteluissakin voitaisiin ruveta siirtymään pikkuhiljaa Suomessakin vuodelle 2010 ja lopettaa se menneissä ajoissa ja asenteissa sekä itsesäälissä rypeminen, moni tuntuu kuvittelavan että Suomi on nykyaikana samanlainen paikka kuin 40 vuotta sitten. On uusi aika ja ongelmatkin ovat aivan meidän silmien edessä, jotain meidän tarvitsee ruveta Suomessakin tekemään sen eteen, että täällä miehetkin saavat apua ongelmiinsa ja lopetellaan se välinpitämättömyys miehiäkin kohtaan. Tasa-arvo on hieno asia ja jokaisen pitää olla ylpeä siitä kuinka hyvin me Suomessa olemme tämän hoitaneet.

Virittäjä (nimimerkki)

Raija hyvä, eivät filosofit pitäneet torikokouksia vaan kansalaiset. He puolestaan tuomitsivat filosofi Sokrateen kuolemaan. Suomessa eräät feminatsit ovat uhkailleet Laasasta, mutta onneksi heillä ei ainakaan vielä ole sentään koko valtiokoneistoa hallussaan, joten Laasasen kohtaloa ei ole Sokrateen kohtaloa, vaikka Laasanen Sokrateehen mielellään samaistuu ... missä olin ... niin femakoilla on demokratian yksi keskeinen osa-alue tiukasti hallussa, tasa-arvopolitiikka, kuten Laasanen on ansiokkaasti analysoinnut. Onneksi näillä nais-asiaviranomaisilla ei vielä ole kovin vankkaa otetta väkivaltamonopolista kuitenkaan. Tällä en halua vähätellä niitä miehiä, jotka istuvat vankilassa väärämielisten "tasa-arvolakien" tai miehet sioiksi alentaneiden diskurssien takia.

Tuima (nimimerkki)

#18

"Naisten kohtaama väkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma josta kaikkien pitää olla huolissaan, miesten kohtaama väkivalta on vain hauskaa huumoria."

Tämänkaltainen asenne tuntuu olevan liian monella, valitettavasti väkivallassa ei ole mitään hauskaa eikä huvittavaa kun sitä kohtaa elämässä, se ei myöskään tee siitä coolia jos nainen harrastaa sitä vaikka Hollywood-elokuvat näin meille väittävätkin. Aivan liian salliva ilmapiiri meillä on väkivaltaan ja varsinkin naisten tekemään väkivaltaan jos nainen on väkivaltainen niin ymmärtäjiä riittää pilvin pimein eikä tämän naisen tarvitse ottaa edes vastuuta tekemisistään. Ei ketään ymmärrä miesten tekemää väkivaltaa ja miksi pitäisikään, ei myöskään naisten tekemää väkivaltaa pidä ymmärtää vaan se pitää tuomita samalla tavalla.

Silurus (nimimerkki)

#14: Yllättäen juuri tuo väite, että rikoksen tekee ja kokee yksilöimätön joukko, on se väite, jonka kiistän.

Jengi, joka ryöstää pankin, on yksilöinä jokainen syyllinen rikokseen. Jos vastaavasti kaksi jengiä tappelee keskenään, vahingot eivät koidu abstraktille jengille, vaan yksilöille. Jos joku selviää tappelusta naarmuitta, hän ei ole edustuksellisesti vahingoittunut.

Virittäjä (nimimerkki)

Tuula (#17): En usko sellaiseen kollektiiviseen toimijaan kuin "valkoinen mies". Se, että länsimaissa on asiat hyvin, johtuu vapaudesta ja demokratiasta. Niiden kautta hyvän luomiseen ovat osallistuneet laajat kansalaispiirit.

Feministien valehtelu, uhriusstrategia ja vihanlietsonta nakertavat aikansa kansalaisyhteiskunnan sisusta, mutta jutun juoneen kuuluu, että aikanaan tulee korjausliike. Sitten feminsimin on muututtava tai kadottava.

Toki "valkoinen mies" on olemassa kollektiivisesti sylkykuppina, mutta se on eri asia.

Raija (nimimerkki)

Onko suomalaisessa kansanluonteessa jotain pahasti vialla, kun kaikista asioista pitää vääntää vastakkainasettelutilanne. Eihän siinä voita kukaan.

Naisena olen myös valmis allekirjottamaan liian feminismivallan. Se ei tuo mukanaan mitään hyvää, vaan pilaa henkisen ilmapiirin, koska toisen puoliskon miesten on vaan kovennettava linjojaa. Keskustelusta tulee pelkkää huutelua tyyliin, naiset kotiin hoitamaan lapsiaan ja naiskiintiöitä mitä ihmeellisimpiin paikkoihin.

Eikä sekään ole yllättävää, että ulkomaalaisesta miehestä löytyy ihania piirteitä, joita ikäväkyllä suomalaisessa miehessä ei ole. Suomalaismiehessä on paljon hyviä puolia, mutta joku kumma syy täytyy olla, että vaimolle, äidille tai yleensä suomalaiselle naiselle, saa sanoa ihan mitä vaan.

Suomalainen mies siis pitää naista miehenä, tasa-arvoisena itsensa kanssa ja siitä syystä puhuu kuin kaverille. Pattitilanne siis, joka ei myöskään, niin kuin ei suomettuminenkaan, häviä poteroitumalla.

Tuima (nimimerkki)

#24

Sinun pitää erottaa tästä keskustelusta nämä änkyräfeministit jotka eivät halua edes mitään todellista tasa-arvoa tai miesten ongelmiin puuttumista, näitä vastaan aika moni ihminen on eikä suinkaan kaikkia naisia, ei minulla ainakaan ole mitään naisia vastaan. Mielestäni suurin osa suomalaisista naisista on maailman mahtavinta porukkaa.

"Suomalainen mies siis pitää naista miehenä, tasa-arvoisena itsensa kanssa ja siitä syystä puhuu kuin kaverille."

Moni suomalainen nainen pitää itseään miehenä ja pyrkii käyttäytymään kuin mies, miten meidän miesten sitten pitäisi näitä naisia kohdella jos he haluavat olla kuin mies miesten joukossa.

Kommentti (nimimerkki)

#13
Pahinta on nykyaikana, että myös miesten mielipiteet itsestään ovat kielteisiä voimassaolevan virallisen politiikan seurauksena. Siis nykyisellä mallilla miehistä kasvatetaan surkimuksia tai häiriintyneitä koulutappajia (=kärjistys).

#17
Kiitos komentistasi.

Minä kasvatin vaimoni kanssa aikoinani kolme lasta pojista miehiksi. Vein heidät itse harrastuksiin, joissa oma itsetunto kasvaa. Nykyään se ei ole itsestäänselvyys, jos silloinkaan.

#19
Ei se ole tasa-arvosta pois eikä naisten oikeuksista, jos huomioidaan poikalasten erityistarpeet ja asennekasvatusmaailma, jossa myös heillä on tilaa. (Se ei tarkoita tyttölasten jättämistä huomioitta).

On tärkeätä oivaltaa, että molempien sukupuolien huomioiminen kasvatuksessa ja yhteiskunnassa ei ole toiselta pois. Se mahdollistaa tasapainoisempaa ja onnellisempaa yhteiskuntaa ja sen jäseniä.

Minusta koko keskusteluilmapiiri on virheellinen ja aiheuttaa turhaa vastakkainasettelua. Ei sellainen ole tavoitteellista normaali kansalaisen lähtökohdista.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Silurus -olen oikeistoliberaalina kanssasi samaa mieltä ja eri mieltä ;-)

-

On siis vain hyvä huomioida tässä yhteydessä, että politiikka ei ole mitään rikosten tekoa, rikoslakien alaisuudessa, vaan se on esim. kulttuuriarvojen "täysin luvallista" muuttamista intressiryhmänsä etuja ajatellen ja esim. "luvallista" verorahojen jakamista eri painotuksin.

Lisäksi monet lait ovat ikivanhoja ja ei niille "löydy tekijää". Sama pätee kultuurillisiin tekijöihin.

Ja myöskin tietyllä tapaa aina näitä verorahoja jaettaessa tai lakeja muutettaessa on kyse "jonkun ryhmän uhriaseman parantamisesta". Se taas on yleisen poliittisen mielipiteen varassa, että ketä ovat "ryhmänä uhreja", millä tapaa ja kuinka paljon. Yleinen oikeudenmukaisuustaju ja kulttuurin tilanne muuttuu koko ajan ja siihen voi vaikuttaa. Itseasiassa siihen voi vaikuttaa pelottavan paljon -emme me ihmiset ole ihan niin rationaalisia olentoja kuin luulemme.

Mietipä propagandan historiaa viimeisen sadan vuoen ajalta (ja laske viime vuosikymmenien feminismi siihen mukaan) ;-)

-

Nyt täytyy lähteä kaupungille jo välillä...

Henri K. (nimimerkki)

"Eikä sekään ole yllättävää, että ulkomaalaisesta miehestä löytyy ihania piirteitä, joita ikäväkyllä suomalaisessa miehessä ei ole."

Voi Raija kun tietäisit, minkälainen ulkomaalainen nainen yleensä on (kansalaisuudesta riippumatta) suomalaiseen naiseen verrattuna. Mutta ehkäpä tätä Pandoran laatikkoa ei pidä avata. :)

Tuima (nimimerkki)

"Mutta ehkäpä tätä Pandoran laatikkoa ei pidä avata."

Ei avata tätä Pandoran laatikkoa, olet mielestäni aivan oikeassa siinä kuinka erilaisia suomalaiset naiset ovat ulkomaalaisiin naisiin verattuna, mutta olemmehan kuitenkin kaikki yksilöitä joten ei yleistetä kuitenkaan liikaa.

Veli-Erkki (nimimerkki)

@17: "Mielestäni suomalainen míes on yksi ns. maapallon ”valkoisista miehistä”."

Väärä mielipide. Suomalainen mies on maapallon valkoinen neekeri. Häntä voi syyttä a syyllistä kaikesta, perusteetta ja perustelematta. On ihanteellista ja kätevää aina tietää jo etukäteen kuka on syyllinen. Sitten vain keksimään, että mihin valkoinen neekeri on tällä kertaa syyllistynyt. Keksitkö sinä Tuula Hölttä?

Virittäjä (nimimerkki)

Aiheeseen liittymättä: Kyselin aiemmin miesten tai miehisyyden historiasta. Ei ole paljoa löytynyt paitsi feminististä roskaa. Löysin kuitenkin 600-sivuinen opuksen vuodelta 1934, joka "analyzes 80 primitive cultures (anthropology) and a number of past empires (history) and finds that, without exception, the level of advancement or decline of all cultures is directly tied to the level of regulation of female sexuality".

Selailin kirjaa ja ainakin siellä on paljon historiallista dataa aiheesta. Amazonissa joku varoitti, että kirjoittaja on ainakin Kreikan kohdalla täysin väärässä. Mukana on myös ilmeisesti paljon psykoanalyyttistä voodoota. Joltain osin tutkimus kuitenkin sivuaa herkullisesti Laasasen kiinnostuksen aiheita: miten suuri on seksuaalinen valta on ollut naisella eri kulttuureissa ja eri ajanjaksoina.

Kirja löytyy googlaamalla unwin sex and culture.

Tuula Hölttä

Veli-Erkki: "Keksitkö sinä Tuula Hölttä?"

En valitettavasti keksi. En ole koskaan keksinyt kaikkien näiden vuosikymmenten aikana 7-vuotiaasta alkaen, kun olimme nykyisen mieheni kanssa luokkatovereita kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Enkä keksi nytkään, kun lapsemme ovat jo aikuisia ja lapsenlapsemme on elämämme tärkein asia.

Taistelin kaukaisella 70-luvulla yleistä mielipidettä vastaan, että sain jäädä hoitamaan alle kouluikäisiä lapsiamme. En koskaan ole ollut "hellan ja nyrkin välissä" ja mikään mistä tuolloin vapaaehtoisesti luovuin, ei tänä päivänäkään ole niin tärkeää kuin ne vuodet, jotka sain viettää pienten lastemme ja heidän ystäviensä kanssa. Kuluneet vuodet ovat sisältäneet omat kipeät ristiriitansa ja haasteensakin, mutta kaikista niistä huolimatta voi "bona fide" todeta nyt, kun kaikki se on takanapäin, että
http://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Miehen syyllisyys ja syyllistäminen alkaa jo varhain. Itse oikein hätkähdin kun muutama päivä sitten kun joukko tarhaikäisiä ihmisenalkuja kulki nuorehkon naisen valvomina. Tämä empatian mallikuva kailotti suureen ääneen: "Pojat, älkää pilatko retkeämme. Minulla oli hyvä mieli ennen kun...."
Pientähän tuo on, mutta kun tähän kollektiiviseen syyllisyyteen riitti se, että yksi pojista ei pysynyt kiltisti jonossa vaan taisi jopa rohjeta etuilla. (kulkivat pellon laitaa, muutaman sadan metrin päässä lähimmästä autotiestä tai mistään muustakaan vaarallisesta.)
Tuo tapahtuma oli itselleni siinä mielessä merkittävä, että se osoitti syyllisyyden olevan poikien osa jo pienestä pitäen, ja se samalla osoitti matkassa oleville pienille tytöille, että pojat ovat pahoja ja moitittavia.

Tuima (nimimerkki)

#33

Olet ihan oikeassa tämä syyllistäminen ja miesten mollaaminen, niin sitä saa ihan oikeasti jokainen kuulla pienestä lapsesta asti, sitä pitää ihan normaalina enkä minäkään ennen edes tajunut mikä niitä naisia oikein närästää ja vaivaa. Aivan kuin kaikki suomalaiset miehet joutuisivat kollektiivisesti kantamaan toisten miesten syntejä ja olisivat syyllisiä vain olemalla miehiä johonkin. Stereotypiat, kliseet ja kaikenmaailman ennakkoluulot istutetaan jo pienestä pitäen ihmisiin meistä miehistä.

A-T.H (nimimerkki)

"Suomalainen mies siis pitää naista miehenä, tasa-arvoisena itsensa kanssa ja siitä syystä puhuu kuin kaverille."

Äkkiseltään voisi syntyä harhakäsitys, että juuri tuota naiset haluavat. Ainakin, kun kuuntelee feministejä tai naispoliitikkoja. Päätavoitteina on enemmän tai vähemmän perinteisten sukupuoliroolien tuhoaminen. Itse asiassa sukupuoli on em. tahojen mukaan ennen kaikkea sosiaalisesti tuotettua, vrt. "naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan" (Beauvoir) etc.

Myös esim. lelukuvastoja arvostellaan siitä, että niissä esiintyy ns. tyttöjen leluja ja poikien leluja, sekä samaten lasten vaatteita, koska tytöille ja pojille tehdään eri värisiä vaatteita etc.

On siis aika loogista, että kuvailemaasi ilmiötä esiintyy.

Raija (nimimerkki)

Suomessa ns. kasvatus on juuri KASVATUSTA nöyräksi. Se kohdistuu niin poikiin kuin tyttöihinkin, ei ainoastaan poikiin. Monessa kodissa näytellään sellaisia näytelmiä, että oksat pois. Jos kaikki se henkinen, puhumattakaan fyysisestä väkivallasta mitä kodeissa harjoitetaan, tuotaisiin päivänvaloon niin moni ei uskoisi kertomuksia. Mistä kukaan tietää, mitä telaketjufeministien kodeissa on tapahtunut ja kun tilanne salllii niin annetaan takaisin potut pottuina, vaikka kohde ehkä onkin väärä.

Ahdistavassa järjestelmässä elävät ihmiset eivät ehkä huomaa, että se kaikki mitä ympärillä tapahtuu, heijastetaan kotona sitten lähimpiin ihmisiin. Parempi olisi tiedostaa, että kummallakin sukupuolella on paha olla ja että yritettäisi yhdessä muuttaa tilannetta.

Poteroitumalla feminismiä vastaan luomalla samanlainen vastaava järjestelmä, ei miehet voita mitään, se ei ole ongelman ratkaisu.

Tuima (nimimerkki)

#36

Positiivisuus kunniaan ja tämä loputon sormen heristely ja negatiivisuus voitaisiin lopettaa pikkuhiljaa, itse olen jo täysin tympiintynyt monien ihmisten asenteisiin ja siihen, että ei nähdä mitään hyvää ikinä missään. No mutta voisin aloittaa tämän positiivisen asenteen itsestäni, sillä monesti itse sorrun myös tähän yltiönegatiiviseen itsesäälissä kieriskelyyn.

Kommentti (nimimerkki)

Jos ketään lohduttaa:

On meidän omissa käsissämme kuinka perheemme sisällä pyrimme asioita ohjaamaan. Tiedän, että jokaisella on traumoja omasta mennesyydestään isompia tai pienempiä. Omien traumojen siirtämistä uusille sukupolville pitää kaikin tavoin välttää. Siis pitää katkaista negatiivisten asioiden kierre, joka näyttelee joissakin suvuissa melkoista ongelmavyyhteä.

Kun lapset ovat pieniä niin yrittäkää nauttia siitä vaikka kuinka joskus tuntusi ettei jaksa miksei ne ole jo isoja. Lapset ovat isoja yks' kaks' ja sitten ne lähtevät jo pois. Menetettyjä vuosia ei saa takaisin.

Lapset imevät vanhemmistaan kaiken. Isät ovat pienten poikien esimerkkejä, ihannemiehiä. "Voi kunpa olisin yhtä hyvä kuin isäni". Samoin äidit ovat tyttärilleen esimerkkejä (näin luulen vaikka minulla ei ole omia tyttäriä).

Jossakin vaiheessa perhe käy ahtaaksi lapsille. Viekää lapset silloin viimeistään harrastuksiin. Liikunta on lapsille aina oikea harrastus. Kun lapsi on kasvuiässä niin liikunta muokkaa ulkoista olemusta ja antaa myös itsetuntoa, hyviä kavereita ja uusia ihanne-esimerkkejä urheilun parhaista vetäjistä (en tarkoita Matti Nykästä).

Musiikki, kuvaamataidot, käden taidot yms. ovat kaikki hyviä. Huom. metsästys ja kalastus on hyvä harrastus yli 10-vuotiaalle. Syntyy luonnollinen yhteys luontoon.

Vuodet lasten ja koko perheen kanssa ovat elämän parasta aikaa. Huomatkaa ja nauttikaa siitä.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Aluksi siteerattakoon jostain kumman syystä "mies vailla tasa-arvoa" kirjasta katkelman Erkki Lampenin hienosta ja yhä ajankohtaisemmasta kirjoituksesta nimeltään:

Nainen miehen päässä eli feministinen yliminä:
"Feministinen yliminä on miehen ajatuksia, tunteita sekä toimia kontrolloiva ja normittava, sisäistetty ja feministiseksi mielletty ääni, joka ylläpitää miehessä jatkuvaa huonommuuden ja syyllisyyden tunnetta suhteessa naisiin"

-

SIISPÄ...

Jos miehet joutuvat feministivaltiossa eroon lapsistaan kiihtyvään tahtiin pelkiksi maksumieheksi, niin miesten pitää nousta barrikaadeille! Ottakaa Mikael Jämsäsestä mallia!

Jos vain miehillä on sivistysmaitten viimeinen tämän laajuinen palkaton asevelvollisuustyö 2010 luvun maailmassa, niin asialle pitää jo tasa-arvon vuoksi tehdä jotain. Vaatia sitten vaikka naisille yleistä kansalaispalvelutyötä tasa-arvoisesti! Vaatikaa oikeuksianne!
http://www.kansalaispalvelu.fi/wordpress/?p=155

Jos miehet tekee pakotettuna 12 miljardia veronsiirtoa joka vuosi yhä syyttelevämmille ja v**tumaisemmaksi käyville naisille, niin silloin pitää nousta miehet barrikaadeille.

Ja jos miehen euro on 70 centtiä -se tilanne prkl pitää muuttaa.
http://uutisblogi.blogit.kauppalehti.fi/blog/1276

Jos 16 pirullista feminististä kotkottajaa ei suostu antamaan yhtään paikkaa tasa-arvoyksiköstä miehille ja isille, niin niitä paikkoja pitää alkaa vaatimalla vaatimaan.

- KAIKKI FEMINISTIEN TYÖNORJAT YHDISTYKÄÄ JA NOUSKAA SORRON YÖSTÄ. AJATELKAA TULEVAISUUDEN POIKALAPSIA -

-

Lopuksi Kari Suomalaisen aforismeja:

"Naisten olisi parempi edes vällillä olla vähän hiljempää, sillä mies on keksinyt tamppooninkin heidän jalkojensa väliin"
"Vain Suomalainen naistyyppi on sellainen, että se ei tiedä ollenkaan rajojaan ja juuri siitä syystä heitä makaa niin monta kirves päässä ruumishuoneella"

Tuima (nimimerkki)

#39

Kyllä tässä herätty ollaankin ja tukea annetaan nimenomaan niille tahoille jotka ajavat myös miestenkin asiaa. On aivan käsittämätöntä miten sitä rahaa riittää ovista ja ikkunoista naisjärjestöille ja kaikenmaailman huuhaatutkimuksiin, mutta penniäkään ei haluta yhteisistä verorahoista tukea miehiä ja heidän asiaansa. Itse en kuitenkaan aio lähteä tälle sekoilun ja vihan tielle, jätän tämän ihan feministien yksinoikeudeksi, heidän touhunsa kaatuu jo omaan järjettömyyteensä jossain vaiheessa, sehän nyt on päivänselvää.

Rivikansalainen (nimimerkki)

Kaksissa eduskuntavaaleissa vihreitä äänestäneenä olen nyt nyt heräämisen jälkeen kasvattamassa molempia poikiani aivan toisenlaiseen ihmiskuvaan.

Minut kasvatettiin pitämään naissukupuolta erityistä suojelua ja kohtelua ansaitsevana ihmisryhmänä. Ihmisryhmänä, jolle tulee suoda ylimääräisiä panostuksia ja etuja yhteiskunnassa.

Sitten tuli aikuisikä, jolloin useimmat lapsuudessa omaksutut käsitykset joutuvat koetteelle. Oma aikuistumiseni ja pitkät henkilökohtaiset kokemukset ihmissuhteissa on saanut minut muuttamaan itselleni iskostunutta käsitystä sukupuolten erityiskohtelusta.

Omat poikani tulen kasvattamaan pitämään aina mielessä, että katsovat aina ensimmäisenä omaa etuaan. Näistä pojista ei tule feministisen uurtajavaltion työteliäitä ja syyllistyneitä kuhnurizombeja. Kasvatan nämä pojat vaatimaan itselleen tasa-arvoista kohtelua.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset