Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Seksuaalisen halun sukupuolierot

Vain osa ihmisistä asettaa seksin ilman rakkautta etusijalle, mutta miesten lähestymistapa noudattaa vanhaa irlantilaista sanontaa: ”Seksi rakastuneena on paras mahdollinen asia, seksi ilman rakkautta on toiseksi paras asia.” (Baumeister & Tice 2001, 249)

"Naisilla on jonkin verran kapasiteettia pitää seksistä, mutta vain hyvin tarkasti määriteltyjen ehtojen vallitessa, ja ne toteutuvat jokapäiväisessä elämässä harvoin, kun naisten pitkät vaatimuslistat tulevat jokaiselta yksityiskohdaltaan täydellisesti täytetyiksi. Miehillä on sitä vastoin kapasiteettia nauttia seksistä jopa huonoissa olosuhteissa."  (Mocsny)
Erot miesten ja naisten seksuaalisissa haluissa ovat tuttuja tämän blogin lukijoille, mutta vielä muutamia vuosia sitten yleinen poliittisesti korrekti käsitys oli se, että naiset haluavat seksiä siinä kuin miehetkin.

Halu on tila, jossa ihminen haluaa jotakin, mitä hänellä ei ole. Suuri halu on alituinen muistutus siitä, mitä ihmiseltä puuttuu. Tyydyttämätön halu ei ole siunaus vaan pikemminkin kirous. Lopputuloksena ihmisen on joko kärsittävä siitä epämiellyttävästä tilasta, jonka tyydyttämätön halu aiheuttaa, tai ryhdyttävä toimiin halun tyydyttämiseksi. Ei olekaan ihme, että buddhalaisuus ja jotkin muut uskonnot korostavat, että paras tapa tulla onnelliseksi piilee haluamisen lopettamisessa. Halu voi olla hyvä asia, kun se johtaa tyydyttymiseen, mutta jos haluja ei kyetä tyydyttämään, seurauksena voi olla ankara turhautuminen. (Baumeister & Tice 2001, 180–181.)

Jos henkilöllä A on suurempi seksuaalinen halu kuin henkilöllä B, niin henkilö A haluaa seksiä useammin, nopeammin, useammissa muodoissa, useampien partnereiden kanssa, useammissa olosuhteissa jne. kuin henkilö B (Baumeister & Tice 2001, 99). Seksuaalisesti halukkaalla henkilöllä on voimakas intressi seksiin, ja hän on valmis hyväksymään suuria kustannuksia ja riskejä saadakseen seksiä. Seksuaalinen halu on tuollaisessa näärittelyssä siten hypoteettinen konstruktio, jota mitataan tutkimuksissa seksuaalisten asenteiden ja käyttäytymisen ilmenemisen kautta.

Seksuaalisesta halusta voidaan puhua myös siinä merkityksessä, että henkilöllä on voimakas seksuaalisen halun kokemus tietyssä tilanteessa tietyn henkilön kanssa, kuten rakkaussuhteessa. Esimerkiksi uudessa suhteessa voi olla lyhyt jakso, jolloin intohimo on korkealla ja naisten seksuaaliset halut – jotka kohdistuvat silloinkin vain tiettyyn henkilöön – saattavat yltää miesten halujen tasalle. (Okami & Shackelford 2001.)

Tuzinin (1995) mukaan seksuaalinen halu on niin suuri voima, että ihmiset ovat riskeeranneet elämänsä, perheensä ja maineensa toteuttaessaan seksuaalista haluaan. Hänen mukaansa seksuaalisen halun alkuperä on biologinen, mutta sen ilmaisun muodot ovat sosiaalisesti konstruoituja. Kun tarkastellaan lyhytkestoisia heteroseksuaalisia kohtaamisia, huomataan, että matemaattisesti katsoen miehet ja naiset harrastavat seksiä yhtä monta kertaa. Tuo käytöksen identtisyys piilottaa kuitenkin alleen halujen välisen eron, koska miehet haluaisivat paljon useampia lyhytaikaisia seksuaalisia partnereita (Symons 1979; Buss & Schmitt 1993).

Tärkeä ero miesten ja naisten seksuaalipsykologioissa jääkin piiloon, jos tarkastellaan vain aktuaalista seksuaalista käyttäytymistä (Buss 1988). Erot halussa satunnaiseen seksiin voidaan yhdistää miesten ja naisten välisen konfliktin syntyyn. Monissa miesten ja naisten välisissä vuorovaikutustilanteissa yhdyntä näyttäisi olevan miehille täydellisen hyvä lopputulos, kun taas naisille se näyttää olevan väärä lopputulos. (Hyde 1996, 115.)

Miesten seksuaaliset halut ovat naisten haluja suuremmat. Kaikkien ihmisten joukossa kaikkialla maailmassa miehet haluavat todennäköisemmin seksuaalisia suhteita useampien partnereiden kanssa kuin naiset (Kinsey 1948; Rhoads 2004, 114). Kinsey raportoi, että ilman yhteiskunnan sosiaalisia sääntöjä lähes kaikki nykyajan miehet harrastaisivat irtosuhteita. Yhdysvaltain terveysviraston tutkimus osoitti, että 82 prosenttia pojista ja 2 prosenttia tytöistä haluaisi osallistua orgioihin. Hillitsemättöminä useimmat miehet vajoaisivat naimisen suohon.

Kuninkaat ja despootit, joilla on ollut rajaton valta toteuttaa seksuaalisia halujaan, ovat rutiininomaisesti täyttäneet haareminsa nuorilla ja viehättävillä naisilla. (sit. Buss 1994, 65.) Myös miehet, jotka ovat rakastuneita vaimoonsa, haluavat yhä uusia seksipartnereita. Vain harvat miehet olisivat kykeneviä vastustamaan halukkaita, viehättäviä ja alastomia naisia, jotka yhtäkkiä ilmestyisivät heidän vuoteeseensa. Jos miesten seksuaalisuutta eivät rajoittaisi todellisen elämän kokemukset, kuten kilpailu naisista, muiden miesten uhkaukset, naisten torjunta ja rajalliset resurssit, lopputuloksena olisi miesten harrastama seksi lukuisten lisääntymisikäisten naisten kanssa. (Malamuth 1996, 276.)

Miesten seksuaalisuus onkin muokkautunut evoluution myötä ei-persoonallisen seksin harjoittamiseen, joka ei sisällä emotionaalisia siteitä. Yhtään sellaista modernia kulttuuria ei ole identifioitu, jossa naiset haluaisivat seksiä enemmän kuin miehet. (Baumeister & Tice 2001, 97.) Baumeisterin ym. (2001; ks. myös Oliver & Hyde 1993) seksuaalisia haluja tarkastelevien tutkimusten meta-analyysi kertoo kaikkien todisteiden osoittavan siihen suuntaan, että miesten seksuaalinen halu on voimakkaampi kuin naisten. Yhdessäkään tutkimuksessa ei päädytty siihen lopputulokseen, että naisten seksihalut olisivat miesten seksihaluja suuremmat. Miehet ajattelevat seksiä useammin, heillä on enemmän seksuaalisia fantasioita, he kiihottuvat useammin, haluavat useammin seksiä (sekä suhteen alkuvaiheessa ja myöhäisemmässä vaiheessa että suhteen ulkopuolella), haluavat suuremman määrän seksipartnereita, masturboivat useammin, ovat vähemmän innostuneita ohittamaan seksimahdollisuuden, ovat huonompia pysymään selibaatissa, ottavat enemmän riskejä ja käyttävät enemmän resursseja saadakseen seksiä, kieltäytyvät seksistä harvemmin, ovat sallivampia useimpia seksuaalisuuden muotoja kohtaan kuin naiset, raportoivat harvemmin seksuaalisen halun puutteesta ja arvioivat seksuaalisen halunsa suuremmiksi kuin naisilla.

Löydöt monikulttuurisesta tutkimuksesta, joka käsittää 16 288 ihmistä eri puolilla maailmaa, osoittavat, että sukupuolierot seksuaalisen vaihtelun haluamisessa ovat kulttuurisesti universaalit. Miesten suuremmat seksuaaliset halut pariutumismarkkinoiden kontekstissa ovat seurausta kolmesta tekijästä: (1) miehillä on suuremmat seksuaaliset halut lyhytaikaisiin suhteisiin, (2) miehet haluavat enemmän seksipartnereita kuin naiset ja (3) miehet haluavat seksiä nopeammin kuin naiset. Tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä kaikilla indikaattoreilla mitattuina. (Schmitt ym. 2003.) Miehet pitävät naisia usein ei-persoonallisina seksiobjekteina, keskittyvät sukupuolielimiin ja seksuaalisiin akteihin ja naisten fyysisiin ulottuvuuksiin. Miehet kiihottuvat erityisesti visuaalisesta stimulaatiosta, ja heidän fantasiansa sisältävät visuaalisia kuvia heidän kuvitelluista partnereistaan. Miesten seksuaaliset fantasiat ovat seksuaalisesti eksplisiittisempiä ja keskittyvät ruumiinosiin, kun taas naisten seksuaaliset fantasiat keskittyvät sitoutumiseen ja romansseihin (Follingstad & Kimbrell 1986; Hardin & Gold 1988; Gil 1990). Miehet kertovat usein fantasioivansa seksistä useiden seksipartnereiden kanssa, mikä on eräs selkeimmistä eroista seksuaalisten fantasioiden kirjallisuudessa (Leitenberg & Henning 1995).

Miesten suhde satunnaiseen seksiin on hyvin erilainen kuin naisilla. Miehille seksi on nautittavaa, jopa sellaisten partnerien kanssa, joista he eivät pidä. Townsendin (1998, 55–56.) tutkimuksessa kävi ilmi, että naiset, joilla oli lukuisa määrä kokemuksia satunnaisesta seksistä, olivat yksiavioisten naisten lailla huolestuneita siitä, välittikö partneri heistä. Miehillä asia oli juuri päinvastoin. Mitä enemmän miehellä oli ollut partnereita, sitä vähemmän häntä kiinnosti, välittikö nainen hänestä, ja sitä vähemmän hän ajatteli rakkautta, sitoutumista ja avioliittoa. Itse asiassa tyypillinen miesten reaktio sitoutumiseen oli ansaan joutumisen tai tukehtumisen tunne, jossa tarvittaisiin lisää tilaa.

Naisilla sosiokulttuuriset tekijät, tulkinnat, odotukset ja muut vastaavat tekijät ovat keskeisessä asemassa seksuaalisten halujen suhteen. Kysymys ”Mitä merkitystä sillä on?” on tärkeä naisten seksuaalisille kokemuksille ennen seksiä, seksin aikana ja sen jälkeen. Miehille seksin erilaiset merkitykset ovat vähemmän tärkeitä, ja seksi on miehille usein täysin mainio kokemus, vaikka seksillä ei olisikaan mitään erityistä merkitystä. Miesten seksuaalisten halujen plastisuuden puute osoittaa siihen suuntaan, että miehillä biokemikaaliset tekijät, kuten hormonit, ikä, yleinen terveys ja geneettiset valmiudet ovat seksuaalisten halujen takana, kun taas sosiokulttuuriset tekijät jäävät merkitykseltään vähäisemmäksi. (Baumeister 2000.)

Tolman ja Diamond (2002) korostavat, että seksuaalisuuden biologinen ja kulttuurinen puoli pitäisi ottaa yhtä lailla huomioon seksuaalisen halun alkuperää etsittäessä. Baumeisterin ja Ticen (2001, 106) mukaan on teoriassa mahdollista, että sukupuolten välinen ero seksihalujen määrässä on seurausta kulttuurisista tekijöistä, mutta jos todistusaineistoa sellaisten kulttuureiden olemassaolosta ei löydetä, joissa naisten seksuaalinen halu on suurempi useilla indikaattoreilla mitattuna, on syytä olettaa, että miesten suurempi seksuaalinen halu on seurausta biologisista tekijöistä.

Hesarissa oli seksitutkija Osmo Kontulan tekemä laaja selvitys suomalaisten seksuaalisista haluista. Kontulan mukaan naiset raportoivat 2000-luvulla aiempaa enemmän siitä, etteivät tunne seksuaalista halua. Melko usein toistuvaa halun puutetta koki melkein puolet avo- ja avioliitoissa olevista naisista, mutta vain joka kymmenes mies.

Iso haaste seksuaaliselle vuorovaikutukselle on se, että miesten ja naisten seksuaalinen halukkuus on kuin eri maailmoista. Miehet tuntevat seksuaalista halua keskimäärin 21 kertaa kuukaudessa, naiset 9 kertaa. Miesten ilmaisema seksuaalinen halu sopii yhteen noin 20 vuotta heitä nuorempien naisten kanssa.

Miehistä tästä raportoi vain joka kymmenes. Ei ole siis ihme, että miehet tekevät huomattavasti naisia useammin aloitteita yhdyntöihin. Lisäksi naisten vaikeudet kiihottua ja kokea nautintoa yhdynnöissä ovat yleistyneet, erityisesti nuorilla parisuhteissa elävillä naisilla. Suomalaiset toivovat tyypillisesti kahta yhdyntää viikossa, mutta joutuvat yleisesti pettymään toiveessaan. Kaikissa ikäryhmissä miehet tahtovat yhdyntöjä naisia useammin.

Naisten kokemat yhdyntämäärät olivat melko usein lähellä heidän toiveitaan toisin kuin miesten. Kaiken ikäiset miehet tahtovat yhdyntöjä naisia useammin. Kaikki viittaa siihen, että naiset pystyivät miehiä paremmin päättämään siitä, koska ja kuinka usein heidän parisuhteessaan on ryhdytty yhdyntöihin. Suomalaisen seksin määrällinen puoli oli paljolti naisten käsissä.

Naisten haluttomuuden lisääntyminen vaikutti siten, että parisuhteiden yhdyntäaktiivisuus vähentyi 2000-luvulla keskimäärin noin 20 prosentilla. Parisuhteessaan erityisen onnelliset ihmiset olivat jopa moninkertaisesti muita useammin yhdynnässä kumppaninsa kanssa. Lisäksi naisten vaikeudet kiihottua ja kokea nautintoa yhdynnöissä ovat yleistyneet, erityisesti nuorilla parisuhteissa elävillä naisilla.

Lähteet:

Baumeister, R. F. (2000). Gender differences in erotic plasticity: The female sex drive as socially flexible and responsive. Psychological Bulletin, 126 (3), 347–374.

Buss, D. M. (1988). The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 616–628. Buss, D. (1994). Evolution of desire. Strategies of human mating. New York: Basic Books.

Buss, D. M. & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100 (2), 204–232.

Follingstad, D. R. & Kimbrell, C. D. (1986). Sex fantasies revisited: An expansion and further clarification of variables affecting sex fantasy production. Archives of Sexual Behavior, 15, 475–486.

Gil, V. E. (1990). Sexual fantasy experiences and guilt among conservative Christians: An exploratory study. The Journal of Sex Research, 27, 629–630.

Hardin, K. & Gold, S. (1988). Relationship of sex, sex guilt, and experience to written sexual fantasies. Imagination, Cognition, and Personality, 8, 155–163. Hyde, J. S. (1996). Where are the gender differences? Where are the gender similarities? In D. Buss and N. Malamuth (eds.) Sex, power, conflict: Evolutionary and feminist perspectives. New York: Oxford University Press. 296–315.

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B. & Martin, C. E. (1948). Sexual behavior in the human male. Philadelphia, PA: Saunders.

Leitenberg, H. & Henning, K. (1995). Sexual fantasy. Psychological Bulletin, 117, 469–496. Malamuth, N. M. (1996). The confluence model of sexual aggression: Feminist and evolutionary percpectives. In D. Buss and N. Malamuth (eds.) Sex, power, conflict: Evolutionary and feminist perspectives. New York: Oxford University Press. 296–315.

Rhoads, S. E. (2004). Taking sex differences seriously. San Francisco: Encounter Books.

Oliver, M. B. & Hyde, J. S. (1993). Gender differences in sexuality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 114, 29–51.

Schmitt, D. P, Shackelford, T. K., et al. (2003). Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 85–104.

Symons, D. (1979). The evolution of human sexuality. New York: Oxford University Press.

Tolman, D. L. & Diamond, L. M. (2002). Desegregating sexuality research: Synthesizing cultural and biological perspectives on gender and desire. Annual Review of Sex Research, 12, 33–74.

Townsend, J. M. (1998). What women want – What men want. New York: Oxford University Press.

Tuzin, D. (1995). Discourse, intercourse, and the excluded middle: Anthropology and the problem of sexual experience.” In P. R. Abramson and S. D. Pinkerton (eds.) Sexual nature/sexual culture. Chicago: University of Chicago Press. 257–275.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (63 kommenttia)

Henry Laasanen

Seuraavana vuorossa on railakas juhannuksen vietto Soinlahti-cityssä, joten hyvää juhannusta! ;-)

(Odotan nimim. "kokoomusta äänestävä":n uudistavan toissakertaisen postauksen kommenttinsa, jossa hän lausui: "Henry Laasanen mustamaalaa ja häpäisee miehet tyhmillä kirjoituksillaan. Mitähän roskakirjoja tämä Laasanen mahtaakaan siteerata?".

Luultavasti nimim. odottaa, että tekstissä olisi pitänyt mieluummin siteerata huippututkija Helena "halu mustan miehen kehoa kohtaan" Oikarinen-Jabaita.)

pahka (nimimerkki)

Aika itsestään selvää, terveille miehille. Mutta naisten olisi syytä lukea tämäkin postaus, ettei kaikkea miehen tekemää tarvitse ottaa henkilökohtaisesti.

Hyvää Juhannusta itsekullekkin säädylle, tästä se syksy alkaa.

Horny (nimimerkki)

Onkohan vallanhimolla ja seksin himolla jotain yhteyttä? Historia tuntee tai ainakin heidät on historiassa leimattu melkoisia irstaita itsevaltiaita. Ja jopa naisia, kuten Katariina Suuri, jonka väitetään yhtyneen hevosenkin kanssa.

Henry Laasanen

Hesarin keskustelusta poimittua
http://www.hs.fi/keskustelu/Haluttomuus+seksiin+li...

kokenut mummeli: "Katso mies peiliin, jos nainen ei anna! Aloita yhdyntään houkutteleminen vaikkapa keskustelulla naisesi kanssa, aiheella ei väliä muuten, mutta ei missään tapauksessa seksiin viittaavaa. Ole aina huomaavainen: vanhanaikainen kukkapuska silloin tällöin, mutta kukkien antamisen jälkeen ei pidä heti yrittää. Kun yleensä kohtelet naistasi hyvin, niin yks kaks huomaatkin, että halutaankin yhtäaikaa. Sinulla mies ei pidä aina olla seksi mielessä, vaan naisesi kaikinpuolinen ihanuus ja hyvyys.

Liiallinen seksisyys nykyisin vie halut ainakin naiselta. Uskokaa nyt hyvät ihmiset: nainen haluaa rakkautta, seksi tulee siinä sivussa."

Dolly piminä: "Voisi näin etusormituntumalla kuvitella että feministiliike on muuttanut yliopistonaisten sexikäytöstä, jopa ahdasmielisempään suuntaan enempi homostelua suosivaksi ja ristiriitoja voi syntyä myös vanhoista äidin opeista joissa pimpsalla ajettiin tahto läpi jos ei nalkutus tehonnut."

Stella: 1. "Nainen pihtaa 2. Nainen haluaa kaikin epäilyttävin keinoin hallita miestä 3. Nainen on rupsahtanut ja läski 4. Nainen käy kauppaa seksillä, koska on epäluotettava ja kavala. Näistä mielipiteistä ei voi sanoa muuta kuin että en äkkiseltään uskoisi eläväni vuotta 2010! Jos minun mieheni suhtautuisi minuun noilla asenteilla, näkisi minut noin negatiivisin silmin, en todellakaan haluaisi häntä edes lähelleni!"

viehättävä, rakastettava rouva: "Inhoan noita normituksia, joita tehdään erilaisilla kyselytutkimuksilla. Sen jälkeen tulee ainakin haluttomuutta koko asiaan. En minä halua olla, kuten muut monessakaan asiassa."

nainen: "Nainen on siis piruuttaan pihtaava paholainen ja mies vallankäytön uhri.

Voin sanoa että ketjun kommenttien lukeminen ei kyllä kohota miehiä kohtaan tuntemaani arvostusta. Tai lisää halukkuuttani. Miksi haluaisin rakastella ihmisen kanssa joka näkee minut vain itsekkäänä vallankäyttäjäpaholaisena?

Jotenkin tulee sellainen tunne, että ne miehet, jotka ovat osaltaan valmiita tekemään myös naisen olon mukavaksi eivät ole täällä ruinaamassa seksin puutettaan..."

Rööperin Porsas: "Miksi miehen on aina kannettava vastuu parisuhteen onnellisuudesta ja oltava valmiita tekemään naisen olo mukavaksi."

Mies.asia (nimimerkki)

Hyvää viittausmateriaalia, jos asia tulee (jälleen) jossakin keskustelussa esille.

Tomas (nimimerkki)

Erinomainen kirjoitus.

Hyvää Juhannusta! (Täällä Juhannusta ei vietetä muuta kuin privaatisti, mutta onhan sentään yhteisöllinen Fastnacht talvella.)

Max (nimimerkki)

Nimimerkki "Kokenut mummeli" tarjoaa ratkaisuksi naisten ikiaikaista temppua tienata seksillä vielä avioliitossakin. Kukkia, matkoja, oopperailtoja, ravintolailtoja, samppanjaa, uusi auto, uusi puku, mitä tahansa kallista ja kyllä lohkeaa! Kuulin kerran omin korvin stockan nurkalla naisen sanovan miehelleen: "Osta hei meille Tukholman-risteily niin saat sitten kyllä laivalla." Miksi on niin vaikeata myöntää, että monessa liitossa rouvan käytös on aika lähellä prostituutiota?
Omituista on myös, että jos liitossa tulee seksivaikeuksia on aina vain miehen katsottava peiliin. Siellä on vika, siellä on riistäjä ja vonkaaja. Nainen on uhri. Aina.

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Sitähän ne feministit jo 70-luvulla sanoivat, että avioliitto on vain yksi prostituution muoto. Samoin kuin sen, että nainen tarvitsee miestä niin kuin kala tarvitsee polkupyörää.

Horny (nimimerkki)

Naiset ilmeisesti haaveilee seksistä, mikä on joskus vaikea uskoa. http://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksi/20100623119...

Horny (nimimerkki)

Ehkä se seksi on kovin erilaista naisten mielestä. http://www.iltasanomat.fi/hyvaolo/suhteet.asp?id=2...

bmad (nimimerkki)

"Seuraavana vuorossa on railakas juhannuksen vietto Soinlahti-cityssä, joten hyvää juhannusta! "

Varmasti makee mesta. Ja upee järvenranta tuolla Soinlahdessa,
ainakin googlen kuvahaun perusteella. Vissiin siitä menee ratakin. Oon tosi kateellinen kun jotkut pääsee noin pitkälle itään keskellä kirkkainta kesää. No, mut Henryhän onkin kuuluisa tutkija ja sosiologi. Se on ansainnut sen. Se ei vaan mene sinne.

Minä siirryn myöhemmin kesästä Islannin puolelle. Pitäkää peukkuja, että Katla purkautuu juuri silloin. :)

Tuota... (nimimerkki)

Mielenkiintoista luettavaa. Tässä muutamia mieleeni tulleita kysymyksiä.

1. Olisi kiinnostavaa tietää, paljonko miesten ja naisten tutkimuksissa esittämiin lukuihin toiveista seksikumppanien ja -kertojen määrän suhteen vaikuttavat yhteiskunnalliset asenteet miesten ja naisten seksuaalisuutta kohtaan. Käsittääkseni on ihan yleisesti todettu miesten liioittelevan ja naisten vähättelevän seksikokemustensa määriä ja kenties sama näkyy myös siinä mitä seksiltä toivotaan. Eli kysymys on, moniko oikeasti kertoo, mitä haluaisi, ja moniko vain sen, mitä on "hyväksyttävää" vastata.

2. Jos kerran mies haluaa biologisesti mahdollisimman montaa naista, niin miten on ylipäänsä mahdollista, että sellainen instituutio kuin avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä on edes keksitty. Luulisi pikemminkin haaremien ja vähintäänkin useamman naisen kanssa naimisiin menemisen olevan normaaleja käytäntöjä kaikkialla.

(3. Miksi (ja kenen toimesta) naisille sitten luodaan kuvaa romanttisesta rakkaudesta ja miehestä, joka omistaa seksuaaliset halunsa ja rakkautensa vain tätä yhtä naista kohtaan, jos se kerran ei ole mahdollista. Yritetäänkö tällä asettaa naiset mahdottoman tehtävän eteen? "Jos vain olet tarpeeksi kaunis, miehesi ei vilkaisekaan muita naisia." "Jos vain olet tarpeeksi täydellinen, miehesi ei halua seksiä kenenkään muun naisen kanssa.")

bmad (nimimerkki)

"Jos kerran mies haluaa biologisesti mahdollisimman montaa naista, niin miten on ylipäänsä mahdollista, että sellainen instituutio kuin avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä on edes keksitty. Luulisi pikemminkin haaremien ja vähintäänkin useamman naisen kanssa naimisiin menemisen olevan normaaleja käytäntöjä kaikkialla."

Miehet ovat huomanneet, että nainen täytyy usein sitouttaa, jotta hänestä
tulee luonteva kumppani.

Seppo Hildén

Henry,

totesit: ". Mitä enemmän miehellä oli ollut partnereita, sitä vähemmän häntä kiinnosti, välittikö nainen hänestä, ja sitä vähemmän hän ajatteli rakkautta, sitoutumista ja avioliittoa."

Näin se menee. Suosittelen muillekin siirtymistä toteuttamaan sitä, minkä luonto on miehelle määrännyt. Yksi nainen ja hänen pienempi seksuaalinen tarpeensa ei saa rajoittaa tai vangita miestä.

M-T Heikka

Jos mie nyt olisin tästä asiasta olevinani samaa mieltä, kuten siveellisen naisen oletetaan olevan. Mie lainaankin tähän tornionlaaksolaista kansanperinnettä sananlaskujen muodossa edustavaa teosta, jonka nimeä en nyt muista.

Eräs Miina Korpijärven suunilta oli nimittäin sanonut kopsiomiehelle näin: "Paskan rakastat, v:ttua vokotat!"

Son terhveellisintä ajatella nuin ja perintheellistä ennen kaikkea!

Henry Laasanen

#14
Hyviä kysymyksiä. :-)

"1. Eli kysymys on, moniko oikeasti kertoo, mitä haluaisi, ja moniko vain sen, mitä on ”hyväksyttävää” vastata."

Kyselytutkimukset seksuaalisuudesta ovat monella tapaa ongelmallisia. Esim. ihmiset eivät välttämättä tunnista itsekään omia parinvaltapreferenssejään, eli mikä saa syttymään. Ja kuten mainitsit, tietyt vastaukset ovat korrektimpia kuin toiset.

Seksihalut riippuvat myös tilanteesta. Eli esim. tavis-mies ei yleensä mieti koko aikaa haluavansa lukuisia naisia, koska hän ei tule saamaan niitä. Siten naisista haaveileminen olisi vain tuskallista. Jos tavis-miehestä tulisi kuitenkin esim. idols tähti ja naisia lappaisi sisän ovista ja ikkunoista, niin hypoteesi on se, että miehellä menisi ns. "iso vaihde päälle".

Samalla tavalla ahneus voi iskeä rahankin kanssa, jos yllättäen tulisi mahdollisuus ansaita miljoonia omalla yrityksellä, vaikka henkilö ei normaalisti juoksisikaan rahan perässä.

Tulossa on myöhemmin postaus naisten miesten partnerimäärien eroista, joista mm. Soininvaara kirjoittaa.

http://www.soininvaara.fi/2010/06/22/miehilla-enem...

"2. Jos kerran mies haluaa biologisesti mahdollisimman montaa naista, niin miten on ylipäänsä mahdollista, että sellainen instituutio kuin avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä on edes keksitty. Luulisi pikemminkin haaremien ja vähintäänkin useamman naisen kanssa naimisiin menemisen olevan normaaleja käytäntöjä kaikkialla."

Itse asiassa moniavioisuus on selvästi yleisin järjestelmä historiallisesti tarkastellen. Haaremien pidosta muilla naisettomaksi jäävillä miehillä voi olla sananen sanottavanaan.

"(3. Miksi (ja kenen toimesta) naisille sitten luodaan kuvaa romanttisesta rakkaudesta ja miehestä, joka omistaa seksuaaliset halunsa ja rakkautensa vain tätä yhtä naista kohtaan, jos se kerran ei ole mahdollista."

Tässä voisin viitata edelleen viime perjantaiseen elokuvaan 27 Dresses, jos miehet olivat naisen perässä juoksevia "persoonattomia" komeita uroksia, jotka jostain kummallisesta syytä olivat pakkomielteisesti rakastuneita omissa traumoissaan piehtaroiviin naisiin. Tuossa elokuvassa ylläpidettiin sitä naisten fantasiamaailmaa, johon viittaa.

Syy tuollaisen epätoden maailman ylläpitoon on yksinkertaisesti siinä, että naiset haluavat elää fantasiassa, eivätkä he halua kuulla totuuksia - kuten tätäkin blogia kohtaan esitetyistä kommenteista voidaan havaita. Naisten seksuaalinen valta antaa naisille mahdollisuuden määrätä seksuaalisen diskurssin sisältö, joka vastaa naisten ajatusmaailmaa. Siksi romantiikka on ok, mutta porno on likaista.

Pena (nimimerkki)

#14 Kohta 1. Jos siellä nainen kyselee, niin valitettavasti tutkimus ei ainakaan liioittele. Ymmärrän kyllä, että monelle naiselle tälläinen biologian perustieto tulee vielä 2010 luvullaKIN aivan puuntakaa. Eli pimpsaa vain rasvaamaan, jos aiot miehesti tyydyttää ;)

Kohta 2. Kait se on toi pillukateus, joka sinällään on aivan turhaa, mutta jokin helkutin moraali-/kunniakoodi ei salli hyväksyä sitä, että jonkun naista kävis kaikki muutkin naimassa.

Kyllähän itse olisin mielelläni mormoonien tapaisessa moniavioisuudessa, jossa mies touhuaa yhteisön voimia vaativat työt ja "nukkuu" vuorotellen 4-5 vaimonsa kanssa. Naiset sitten keskenään toimeentulevana ryhmänä hoitavat lapsia ja muita kodin askareita.

Kohta 3. Romanttisesta en tiedä, kun se on sellainen naisten termi, mutta itse olen jumalauta rakastanut jokaista naista, jonka olen sänkyyn vienyt, eikä nämä rakkaudet ole olleet sellaisia "onhan se ihan kiva jne." tyylisiä naisten "rakkauksia", vaan sellaisia, että sillähetkellä kaikkeni olisin heidän vuokseen tehnyt ja vilpittömästi ihailin, JA SOKEASTI. Sittemminhän jokainen nainen on todellisen luonteensa paljastanut.

Yhtälailla kun verrataan naisten seksuaalista halua, miesten vastaavaan, VÄITTÄISIN, ETTä naisten rakkauskin on keskinmäärin hyvin laimeaa miesten vastaaviin.

Sikäli olen jopa Henryn tutkimuksen kanssa erimielinen, että jos sitä seksiä ja vastarakkautta miehelle tarjotaan, ja PIDETÄÄN ITSESTÄ HUOLTA, ei se nyt välttämättä ihan niin mene, että jokaista muuta vastaantulevaa naista ollaan ajatuksen tasolla keikistämässä.

MikkoAP (nimimerkki)

#8"Miksi on niin vaikeata myöntää, että monessa liitossa rouvan käytös on aika lähellä prostituutiota?"

No niinpä. Lisäksi noissa tapauksissa on kyse siitä, että nainen suostuu seksiin korvausta vastaan, kun taas Van Der Slootia naiset AIDOSTI HIMOITSEVAT!

Ei kannata katsoa sitä, millaisia piirteitä naiset väittävät miehissä arvostavansa vaan sitä, millaisia miehiä he todellisuudessa suosivat.

bmad (nimimerkki)

"Eli esim. tavis-mies ei yleensä mieti koko aikaa haluavansa lukuisia naisia, koska hän ei tule saamaan niitä. Siten naisista haaveileminen olisi vain tuskallista."

Keski-ikäiset pullahtaneet miehet eivät välttämättä itsekään tajua
tarvettaan, kun vaimon nukkuessa menevät katsomaan Dallasia tai Miami Vicea
kauniin daaminäyttelijöiden toivossa. Jos avioliitossa oleville miehille tarjottaisiin mahdollisuutta viettää 5 vuotta 10:n mallintöitä tekevän naisen kanssa jossain ulkomailla sijaitsevassa talossa, ilman itselle koituvia kustannuksia varmaan aika moni pakkaisi laukkunsa ja lähtisi.

simpanssifilosofi (nimimerkki)

Mainio juttu ja osoittaa vain sen, kuinka täydellisesti tämä on naisten maailma - vaikka muuta väitetään. Seksi on elämän tarkoitus ja sitä säätelevät lähes täydellisesti naiset.

Siksi onkin niin uskomatonta, kuinka päinvastainen propaganda miesten maailmasta ja seksihalujen samanlaisuudesta uppoaa apinalaumaan oikeaa tietoa helpommin ja kuinka edes tällaisen faktapläjäyksen lukeminen ei avaa naaraiden silmiä, vaan vielä hakeudutaan (turvallisiin?) kulttuurisiin haikailuihin (esimerkiksi #14).

"vielä muutamia vuosia sitten yleinen poliittisesti korrekti käsitys oli se, että naiset haluavat seksiä siinä kuin miehetkin"
Onkos tilanne tästä joksikin muuttunut? Ei se ainakaan julkisuudessa mitenkään näy. Edelleen kaikki selitetään kulttuurilla ja aivojen erilaisuus kielletään, jopa vapaa tahto tuntuu olevan muodissa edelleen.

"Hillitsemättöminä useimmat miehet vajoaisivat naimisen suohon."
Mielenkiintoinen heitto. Tästä kokeilusta meillä on oiva evolutiivinen esimerkki. Bonobot naivat työkseen, mutta laji on silti pysynyt hengissä tähän saakka, kunnes itsehillintää harjoittavat "kehittyneemmät" sukulaisensa tulevat ja tappavat senkin sukupuuttoon.

Huomionarvoista tässä on tietysti se, että bonobolaumoja johtavat naaraat. Omalla lajillammehan naarasjohtajan ensimmäinen tavoite on seksin rajoittaminen.

Himokasta juhannusta kaikesta huolimatta!

bmad (nimimerkki)

"Himokasta juhannusta kaikesta huolimatta! "

Vielä ei ole juhannus, vaikka idolini Henry lähteekin Soinlahteen.

Tuota... (nimimerkki)

#18

"Syy tuollaisen epätoden maailman ylläpitoon on yksinkertaisesti siinä, että naiset haluavat elää fantasiassa, eivätkä he halua kuulla totuuksia - kuten tätäkin blogia kohtaan esitetyistä kommenteista voidaan havaita. Naisten seksuaalinen valta antaa naisille mahdollisuuden määrätä seksuaalisen diskurssin sisältö, joka vastaa naisten ajatusmaailmaa. Siksi romantiikka on ok, mutta porno on likaista. "

Ihmettelyn aiheenani olikin lähinnä se, että eikö se ole ihan luonnollista naiselle elää noissa "fantasiakuvitelmissa", koska sehän on se kuva hyväksyttävästä ja toivottavasta parisuhteesta, jota naisille luodaan jo miltei pikkutyttöiästä lähtien. Luulenpa, että ei niitä harhakuvitelmia olisi, jos naisille esitettäisiin kuva miehistä sellaisina kuin he oikeasti ovat.

Milja Saresvaara (nimimerkki)

Olisiko mahdollista että naiset myös peittävät seksuaalisuuttaan paremmin tai enemmän?

Osa ihmisistä osannee paremmin kanavoida tai hallita seksuaalisuutta? Osalla se "puute" saattaa pullahdella esiin turhautumisena muissa yhteyksissä?

Osa ihmisistä myös peittää muuta ahdistustaan(tai pettymyksiään etc.) yliseksuaalisella käytöksellä.. tällöin kai voinee puhua seksuaaliaddikmista hyvällä syyllä(mutta miten sen tunnistaa on asia erikseen)

En tiedä vastauksia, kunhan nyt heittelin näitä kehiin:)

Milja Saresvaara (nimimerkki)

#14
No justiinsa niin :)

Maaria (nimimerkki)

Olisit Henry siteerannut myös tutkimuksia, joissa kerrotaan vanhemman naisen ja nuoremman miehen seksuaalisesta yhteensopivuudesta.

Kun nainen on iän myötä entistä vapautuneempi nauttimaan seksistä (helpottaa kummasti sekin, kun ei ole enää lapsia vaatimassa milloin mitäkin), aviomies on usein jo seksuaalisesti vähemmän halukas. Ainakaan vanha vaimo ei enää juuri innosta.

Vaan mitä tekee nuori mies? Käy kiinni kuin sika limppuun halukkaaseen ja estottomaan puumaan!

Naama (nimimerkki)

No kyllä se on varmaan kova fakta, että naisen seksuaalinen halu on jo biokemiallisistakin syistä (keskimäärin) ERILAISTA kuin miehen seksuaalinen halu (keskimäärin).

Naisen kiihoittumiselle ja varsinkin orgasmille on tärkeää oksitosiini-hormonin erittyminen, joka tunnetusti liittyy voimakkasti kiintymyksen tunteisiin ja poikasten hoivaan - taitaapa säädellä synnyttäneen naisen maidoneritystäkin.

Mutta se ei tarkoita sitä, että naisten seksuaaliset himot olisivat vähäisempiä. Uskoakseni naiset riutuvat yhtä lailla seksuaalisesti tyydyttämättöminä kuin miehetkin - ei ole vain sosiaalisesti hyväksyttävää että tyttäret, äidit, mummot tai varsinkaan isomummot :) narisisivat kovin äänekkäästi siitä etteivät saa sellaista seksiä kuin tarvitsisivat!

Mies joka malttaa sekä olla erittäin pidättyväinen että tietää myös milloin voi päästää itsensä pidäkkeettömästi "irti" on aarre :D. Jatkuva vonkaaminen tuhoaa mahdollisuuden kasvattaa painetta naisen puolelta seksuaalisen halun avoimeen ja häpeilemättömään osoittamiseen - ja mielestäni siinä tapauksessa olis paras että mies osais hoidella "ylijäämäpaineen" jollain muulla tavalla kuin rasittamalla sillä kumppaniaan.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

Miksiköhän se on niin vaikeaa joillekin myöntää että miesten ja naisten seksuaaliset kokemukset ovat erilaisia johtuen jo ihan fysiologiasta...

Pena (nimimerkki)

#29 Koittaisitte jo käsittää, että me miehet kyllä tiedämme mitä ja miten naiset "haluavat". Ei tässä JUMALAUTA ole kysymys siitä, että ihmettelisimme silmät pyöreinä, että kuinkas noi naaraat sais innostumaan.

Kyse on kokonaisuudessaan siitä, että olemme kyllästyneet pelamaan teidän pelisäännöillänne.

Kun fakta on se, että maailma pyörii pillun ympärillä, mutta liikkeen tekee miehet. Se on niin jumalauta turhaa, jonkun yliopistossa naistutkimusta lukeneen tulla viisastelemaan omalla pätevyydellään.

Joka helvetin asia, josta te kongreettisesti nautitte, on miesten käsillä ja aivoilla rakennettu. Turha on vinkua, ettei ole annettu mahdollisuutta, kun on lapset ja muut. Helvetti, maailma on kova paikka, jossa ei naiset selviä. Olette meidän miesten hyväsydämmisyyden vuoksi tasa-arvoisia, eikä tähän liity pätkääkään teidän omaa ansiotanne.

Kun loppuu sosiaalituet ja yhteiskunnan tulonsiirtopolitiikalla luodut hyväpalkkaiset huuhaa-ammatit (huonopalkkaiset usein jopa tärkeää työtä), niin te naiset olette tyhjän päällä, eikä teillä ole mahdollisuutta enää miettiä minkälainen mies teitä seksuaalisesti himoittaa.

Silloin teillä on vain kaksi mahdollisuutta, joko ansaita itse oma leipänne, tai koettaa jonkinmoista liittoutumaa.

Tähän tyssääkin se, miksei oikeassa maailmassa olisi haaremeita, koska hyvin harvalla olisi varaa elättää monia naisia, vaikka siihen olisikin haluja.

Mutta pelko pois. Elämme tässä vitun Haloslandiassa, jossa ensin tulee Naiset, sitten Somalit, ulkolaiset mummot, muut ulkolaiset, tyttölapset, juopot, muut sosiaalipummit, poikalapset, rikolliset ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä töitä tekevä suomalainen mies. Ja juuri tuossa järjestyksessä, kun luettelin

Max (nimimerkki)

...olis paras että mies osais hoidella ”ylijäämäpaineen” jollain muulla tavalla kuin rasittamalla sillä kumppaniaan...

Saksalaisilla, ranskalaisilla, espanjalaisilla, italialaisilla, turkkilaisilla jne miehillä on keino käydä purkamassa "ylijäämäpaineet" rasittamatta kumppaniaan. Lähin ilotalo saa otsassa olleen kuplan laskeutumaan.

Kun aikoinaan syntyi iskulause "Keskiolut R-kioskeihin", sille naurettiin. Eihän nyt Suomessa sentään....
Olisiko jo aika esitellä iskulause "Bordelli jokaiseen kaupunkiin"? Kun sitä tarpeeksi kauan toistetaan asia muuttuu itsestään selväksi. Itse asiassa MIKÄÄN laki ei estä sellaista perustamasta, kunhan vain omistajat hoitavat myös työnteon ja voidaan osoittaa, ettei kyse ole ihmiskaupasta.

bmad (nimimerkki)

"Miksiköhän se on niin vaikeaa joillekin myöntää että miesten ja naisten seksuaaliset kokemukset ovat erilaisia johtuen jo ihan fysiologiasta… "

Yhteensovittaminen on ihmiskunnan paradoksaalinen ongelma. Lisäksi
meillä on omituinen arvomaailma, jonka mukaan naisten seksuaalisuus on jotain äärimmäisen pyhää. On vaikea puhua miesten arvosta, jos miehillä ei yksinkertaisesti ole vastaavaa arvoa - sellaisinaan.

Naisethan kokevat seksin ahdistavana, ja siihen ovat eräät shamaanit
löytäneet vastauksen: naisen kohtuun siirtyy yhdynnässä miehestä näkymättömiä matoja, jotka siirtävät naisen energiaa siittimen haltijalle 7 vuoden ajan. Tämä selittää sen miksi naiset tuskastuvat ja väsyvät seksiasioiden kanssa nopeaan.

Eräskin shamaani(nainen) kertoi näin naisille, jotka olivat tulleet kuuntelemaan häntä:

She says, "Yes, you're here being goddesses. But what do you do when you get home? You get fucked, like slaves! The men leave luminous worms in your pussy!"

Pena (nimimerkki)

#31 Täytyy näin pahimman agression laannuttua lieventää kantaa senverta, että uskon kyllä ja olen nähnyt monen naisen pärjäävän miehille kohtuudella. Lesbo-naisissa on monasti sellaista energiaa, jota ei heteronaisesta löyty. Näitä olen nähnyt sellaisissakin hommissa, joihin ei miehetkään keskinmäärin pysty.

Kyse ei siis ole mahdollisuuksista, vaan halusta. Naiset keskinmäärin elää siivellä, eikä se varmaan rakastuneelle miehelle yksilötasolla ole mikään ongelma, vaan, kuten todettua, erinomainen mahdollisuus miehelle osoittaa välittämistään.

Feministinen yhteiskunta sensijaan on pilanut kaiken. Kun demokratia ja herrasmiehet yhdessä tekevät päätöksiä, KAIKKI mitä naiset on halunneet, on saavutettu. Eikä tyytyväisyys naisten parissa ole alkuunkaan lisääntynyt. Päinvastoin, saavutettuja etuja pidetään itsestään selvyytenä ja rikkaimman miehen tulotasoa tavoitteena.

On myös tosi, että moni nainenKIN on väliinputoaja, tässä koulutushuumassa, jossa nuorille ja vanhemmillekkin uskotellaan, että koulutus on avain onneen.

Jokuinen yksittäinen nainen saa yleensä lottovoittajan tuurilla koulutustaan vastaavan työn, jossa maksetaan yleensä perusteettoman suurta palkaa tasa-arvon nimissä. Tietenkin kouluhistorian näkökulmasta suuri palkka voi olla perusteltu, mutta itse työn vaativuuden, tuottavuuden tai tärkeyden näkökulmasta palkan suuruus on täysin perusteeton. Toki näitä perusteettoman suuria palkkoja nauttivat miehetkin, mutta pääsääntöisesti yhteiskunnan viroissa ja toimissa. Yksityinen sektori ei turhasta maksele, joten isopalkkainen nainen yksityisessä yrityksessä on joko helvetin pätevä ja tekee kovasti töitä, tai sitten hänet palkannut yrittää saada hänet sänkyynsä. Niin typerältä kuin tämä kuulostaa, ei todellakaan ole edes harvinaista. Julkisella sektorilla tämä on lähes sääntö, mikäli valinnan on tehnyt mies-esimies.

Oman kokemukseni perusteella voisi tehdä yleistyksen, että mitä kauniimpi nainen, sitä huonompi työntekijä. Mutta monessa työssä naisen kauneus on työntekoa oleellisempi arvo, joten yleistys ei päde käytännössä.

Esim. baareissa ja kahviloissa myyntiä edistää kaunis hymyilevä blondi, vaikkei kassaa kunnolla osaisi käyttää. Ruma lihava vanha nainen, vaikkakin huomattavasti ahkerampi, ei kassavirtaa edellämainitun tavoin kasvata.

Mutta myös miesten työelämään on tullut tämä ulkonäkökriteeri, sillä johtotehtäviin valitaan karismaattisia ja komeita miehiä. Ei firmojen toimitusjohtajina nähdä Osmo Soininvaaroja, vaikka älyä olisi muille jakaa. Ehkä kaikkein isoin päällikö voi vielä olla Jorma Ollilan kaltainen kaljuuntuva tavis, mutta seuraaviin portaisiin valitaan jo "myyvän" näköisiä naisia ja miehiä.

Miehisellä alalla toimivana, huomioni on kiinnittynyt niiden naisten toimintatapoihin, jotka alalle syystä tai toisesta tulevat. He lähes poikkeuksetta selvästikkin ovat hieman "mahtavia", kun kykenevät miehille näyttämään, että heistäkin on.

Tämä näyttäminen kuitenkin ontuu, sillä heitä kohdellaan joka tasolla silkkihansikkain, verrattuna miestulokkaaseen. Kohtelu on poikkeuksetta hyvin ystävällistä, neuvovaa ja auttavaa. Kun vastaavasti uutta miestulokasta ei neuvota, auteta ja ystävällisyyskin on kyseenalaista. Uudelta miestulokkaalta odotetaan virheitä, joita voidaan naureskella tai juoruta esimiehille.

Naistulokkaan suosioon yritetään päästä ja esimiehillekkin kehutaan aiheettomasti, mikäli nainen tajuaa vähänkään olla "ystävällinen".

No en minä näitä naisia tuomitse, mutta kieltämättä "Eve Avolin" tuo mieleeni tälläisen stereotyyppisen naisen miehisellä alalla, joka sitten työyhteisön ulkopuolella aidon tyrmistyneenä ihmettelee, kun häntä ei oteta vakavasti.... Onneksi hän kuitenkin on kaunis, sillä hän on mieluummin kaunis, kuin vakavasti otettava.

Loppukaneettina sanoisin, että minäkin olisin mieluummin naisten seksiobjekti, kuin vakavasti otettu työntekijä, mutta ruoho on aina vihreämpää aidan takana.

peitenimioksa (nimimerkki)

Siitähän se taitaa johtua pohjimmiltaan sekin, että rasismi on naisten keskuudessa tabu, että kaikki vieras näyttää kiihottavan naisia. Jopa minä olen kerännyt vieraiden naisten kanssa suht. helposti seksikokemuksia mutta tuttujen kanssa on sitten ollutkin kivisempi tie.

noora (nimimerkki)

Bmad, entäpä mieshomot? Jättävätkö hekin "näkymättömiä matoja" kumppaninsa anukseen, jonka haltija sitten vaappuu seitsemän vuotta seksiin väsyneenä? Epäilemättä tuo shamaanimaailma kiehtoo juuri tietynlaisia ihmisiä.

Syltty (nimimerkki)

@27
Eve
"Jos edes naisella ei olisi voimakasta biologista sitoutumistarvetta vain yhteen mieheen, olisivat kaikki lapset käytännössä isättömiä. Nainen vaihtaisi kumppania minkä ehtisi, eikä lopulta itsekään tietäisi, ketkä heistä siittivät hänen lapsensa. Jotkut heistä joutuisivat kuitenkin osallistumaan lasten elatuskustannuksiin.

Yhteiskunta ja ns. ydinperhe olisivat aika toisenlaisia"

Ymmärtääkseni jossain päin Afrikkaa tuollainen on varsin yleistä, etenkin sellaisilla alueilla, joilla nainen voi omalla työllään elättää perheen. Sama juttu jossain amerikan ghetoissa. Tällöin miehet taantuvat kuhnureiksi ja jättävät perheestä huolehtimisen naiselle. Ei ole mitään mieltä panostaa lapsiin, jos ne eivät ole tarpeeksi suurella varmuudella omia.

Ydinperhettä ei varsinaisesti ole olemassakaan, koska miesten ei kannata panostaa jälkeläisistä huolehtimiseen, vaan uusien naisten iskemiseen.

Omasta mielestäni on selvää että sekä miehillä, että naisilla on melkoinen vietti ydinperheen muodostamiseen. Henkan esimerkkinä käytämät kuninkaalliset ja rokkitähdetkin tuppaavat valitsemaan yhden varsinaisen vaimon ja pitävät siinä sivussa sitten liutaa jalkavaimoja tai rakastajattaria.

Pena (nimimerkki)

35# "Kyllä minut yleensä otetaan ihan vakavasti"

Viittasin aiheeseen, kun itse hiljan mainitsit, ettei sinua oteta vakavasti.

"Enkä minä nyt itseäni niin kauniina pidä"

Mainitsit samassa yhteydessä olevasi kuitenkin mieluummin kaunis, kun vakavasti otettava. Käsitin niin, että omasta mielestäsi myös olet kaunis.

"Muutenkin näkemyksesi on kovin mustavalkoinen sen suhteen, että yksityisellä olisi pääsääntöisesti töissä vain miehiä ja julkisella naisia"

Väitin ainoastaan, että yksityisellä puolella naisille maksetaan VAIN ansioittensa mukaan ja julkisella puolella "ansiottomasti" "tasa-arvon" vuoksi.

Se, että otin sinut esimerkiksi, ei ollut tarkoitus vähätellä sinua. Uskoisin kuitenkin, että kokemasi "epäoikeudenmukaisuudet" työpaikallasi ovat täysin selitettävissä olevia seurauksia. Kuten esimerkissäni mainitsin, naisia kohdellaan ainakin miesten taholta silkkihansikkain ja annetaan päteä, vaikkei todellista taitoa olisikaan. Tässä saattaa helposti naiselle tulla kuva, että homma on hallinnassa, vaikkei se mitenkään ole naisen ansiota.

Ehkä sitten vastaavasti naisesimies voi olla naisalaiselle kovinkin vaativa. Toivottavasti onkin, sillä olisi oikeasti syytä vaatia naisilta samaa työpanosta, eikä vain maksaa tyhjästä samaa palkkaa ;)

En mielestäni väittänyt, etteikö naisia olisi töissä yksityisellä puolella. Enkä väitä, että naiset julkisella puolella pääsisivät poikkeuksetta vähällä. Nimittäin ne, jotka ovat kovilla, saavat usein myös huonointa palkkaa.

Markus (nimimerkki)

Hyvä, vaikkakin vain yksittäinen, esimerkki kauneudesta palveluammatissa ohi pätevyyden oli vuosia sitten tullut tosi-tv "Kaunotar ja Nörtti". Siinä lopun tietokilpailuosuudessa kysyttiin kauniilta Tax free myyjältä 40€ maksavan tuotteen hintaa 20%:n alennuksen jälkeen. Ei tyttö tiennyt. Luulisi ammattilaismyyjän osaavan perus matematiikkaa.

bmad (nimimerkki)

"Bmad, entäpä mieshomot? Jättävätkö hekin ”näkymättömiä matoja” kumppaninsa anukseen, jonka haltija sitten vaappuu seitsemän vuotta seksiin väsyneenä? "

Shamaanien mukaan ne syövät kohtua, joka on naiselle tärkeä
energiakeskus, muissakin kuin intiimikysymyksissä. Pylly ei ole vastaavanlainen energiakeskus. Shamaanien tekemien havaintojen mukaan naisen ns. erilaisuus perustuu aika paljon kohdun toimintaan. Naisen alitajuisiin intresseihin kuuluu pitää kohdussa tiettyä puhtautta. Naiset, jotka jakavat seksiä paljon ja eri puolille ovat olemukseltaan rähjäisempiä, kuin vähemmän antavat.

Yhdyntä on ehkä se naista rasittavin ja kuormittavin seksin muoto, eikä ole ihme, että naisille yhdynnällä on hyvin erityinen ja emotionaalinen funktio. Nainen valitsee kumppaninsa tarkkaan, jotta kohtuun pääsee vain yhden suojaa antavan miehen energiaohjaimia. Jos ihmiset harrastaisivat muita seksin lajeja enemmän pääsisimme kaikki vähemmällä kulutuksella.

"Epäilemättä tuo shamaanimaailma kiehtoo juuri tietynlaisia ihmisiä. "

Shamaanimaailma on ihmisille hyvin etäinen, koska olemme omaksuneet
raatojen maailmaan perustuvan maailmankuvan. Mutta katsokaapa sitä kuinka naiset reagoivat seksiin ja väsyvät helposti siinä missä miehet taas innostuvat (samasta aiheesta) - ainoa selitys on, että siellä on joku elementti, joka väsyttää naista. Tälläkin palstalla yritetään asiaa selittää naisen vaimeammalla seksivietillä, mutta tosiasiassa väite saa naiset takajaloilleen, ja ihan oikeutetusti. Ei se pidä paikkaansa. Ei naisilla ole niin vaimea seksivietti, heille seksi vaan on rasittavampaa, varsinkin yhdynnät.

Naama (nimimerkki)

#42, no ei seksi ole rasittavampaa naiselle, jos mies malttaa antaa naisen ensin kiihoittua riittävästi, tai uskaltaa jättää yhtymättä jos toiselle ei sillä kertaa maistu ( ja purkaa oman kiihoituksensa itse - ehkä jopa kiusoittelee halutonta naista sillä :) )
Seuraavan kerran todennäköisesti seksi taas maistuu "saamattomaksi" jätetylle naisellekin.

Sitä paitsi monet miehet haluavat useasti hoidella itse yhdynnän aktiivisen liikuntasuorituksen, joten kyllä se miehelle rasittavampaa on - siis jos ei oteta lukuun osaamattomuutta josta seuraa emättimen kuivuus - ja se ON raivostuttavaa ja herättää inhoa miehen välinpitämättömyyttä kohtaan!!!

bmad (nimimerkki)

"Sitä paitsi monet miehet haluavat useasti hoidella itse yhdynnän aktiivisen liikuntasuorituksen, joten kyllä se miehelle rasittavampaa on - siis jos ei oteta lukuun osaamattomuutta josta seuraa emättimen kuivuus - ja se ON raivostuttavaa ja herättää inhoa miehen välinpitämättömyyttä kohtaan!!!"

Miehelle naisen paneminen (ja suorituksen teko) on älyttömän
kiinnostavaa siksi, että he saavat naisista mystistä energiaa "panemalla" heitä.
Pitkässä suhteessa mies vähitellen täyttyy naisensa energialla.

Kun miehet lähtevät omien sanojensa mukaan kaupungille metsästämään
panoa, he shamaanikontekstissa lähtevät hakemaan luuskia, jotka voivat joko aktiivisesti tai passiivisesti sitouttaa siemenillään. Naisille seksissä avainasiaksi muodostuu kysymys uskoutumisesta tai suhteesta (kehen?), koska energeettiset siirteet hänen kohdusta -> mieheen tekevät naisen aina miehestä riippuvaiseksi jollakin tavalla. Naisille voi olla vaikea suhtautua AT mieheen petikumppanina senkin takia, että AT miehen elämäntapa on naiselle useimmiten vieras.

Erogeeninen kiihottuminen ja panon taso on kokonaan toinen keskustelunaihe. Naiset suhtautuvat seksiin väsyneesti ja passiivisesti. Se ei ilahduta heitä samalla tavoin kuin miehiä. Siihen liittyy varauksia. Jos halutaan saada aikaan tilanne jossa miehet ja naiset voivat harrastaa seksiä huvin tai hyödyn vuoksi ilman seuraamuksia, naisten tulee shamaanien mukaan oppia tyhjentämään kohtunsa. Toinen vaihtoehto on vähentää perusyhdyntää, korvata sitä esimerkiksi roolipeleillä ja suu- tai käsihoidoilla.

Laajat lukijapiirit (nimimerkki)

Olipa hyvä etten ruvennut nuorena golfaamaan. Nyt ehkä joutuisin maksamaan ex-vaimolleni 750 miljoonaa taalaa, kuten Tiger. Tuli meinaan piparille hintaa Tigerin liitossa. Ja joku vielä kehtaa sanoa, etteivät naiset osaa rahastaa seksillä!
Siis hei: 750 MILJOONAA TAALAA! Henry, kirjoita tästä aiheesta juttu. Laajat lukijapiirit pyytävät sitä.
Voitaisiko ottaa käyttöön uusi hokema: Naisen euro on 750 miljoonaa taalaa.

Syltty (nimimerkki)

Laajt lukijapiirit:
"Nyt ehkä joutuisin maksamaan ex-vaimolleni 750 miljoonaa taalaa, kuten Tiger. Tuli meinaan piparille hintaa Tigerin liitossa."

Tuossa ei voi todeta mitään muuta kuin että tyhmyydestä sakotetaan. Tigerilla ei ole ollut _pienintäkään_ syytä mennä avioliittoon, jos hän ei ole sitä itse halunnut. Woods olisi vapailla markkinoilla saanut niin paljon piparia kuin olisi jaksanut nauttia, hänelle avioliitto ei todellakaan ole ainoa keino hankkia kumppanuutta, seksiä ja naisen läheisyyttä. Kovinkaan moni nainen ei olisi ollut valmis dumppaamaan kyseistä häiskää, vaikka hän olisi heti alussa tuonut ilmi, että avioliitto ei tule kysymykseenkään.

Muutenkin tuntuu aivan järjettömältä sympata jotain kuuluisaa multimiljonääriä, jolle riittäisi kauniita naisia jokaiselle sormelle ja varpaalle ja jota panettaa kokoajan, ja joka on siitä _huolimatta_ mennyt omasta tahdostaan naimisiin (kuka vittu muka pystyy painostamaan jonkun tuollaisen miehen vastentahtoisesti naimisiin????) ja sen jälkeen nussinut ympäriinsä ja joutuu sopimusrikkomuksestaan kalliisti maksamaan!

Sehän on täysin oikein sille idiootille!

Laajat lukijapiirit (nimimerkki)

#46: Idioottihan Tiger oli, kun suostui Elinin kosintaan. Ilmeisesti hän oli myös hyväuskoinen sekä hyväsydäminen ja kuvitteli naisen olevan tosissaan kun tämä polvillaan vannoi rakkauttaan ja pyytämällä pyysi Tigerin mailakättä. Kun pappi sitten oli aamenensa sanonut nainen löi luukut kiinni ja jäi hampaitaan väläytellen odottamaan milloin Tiger panotuskissaan erehtyy vieraisiin. Sitähän ei arvinnut pitkään odotella. Ammattigolfarille säännöllinen seksi on välttämätöntä. Yrittäkääpä itse hosua mailalla palloa reikään, kun housuissa pömpöttää toinen maila, sekin reikää hamuten. Golfin perussääntö on, kuten kaikki Trepowinsa lukeneet tietävät: "Ajattele vain yhtä reikää kerrallaan."

noora (nimimerkki)

bmad, alkuperäinen väitteesihän ei koskenut naisten kohtuja, vaan miesten siittimestä ryöpsähteleviä näkymättömiä (shamaani)matoja. Miten nämä madot, jotka ovat naisessa, lähettävät energiaa takaisin miehelle; miksi tällaista järjestelmää tarvittaisiin; eikö pornotähtien pitäisi tuon logiikan mukaan olla aivan todella väsyneitä koko ajan (no ainakin naama väsyneenä :)); kuvailemasi matojen täytyy toimia myös miesten pepussa - silloin ne lähettävät vain huonoa, likaista energiaa omistajalleen. Onko homoista toinen sitten jotenkin erityisen kuivunut jantteri yleensä?

Kyllä se siitä. Luulen, että nämä mainitsemasi näkymättömät, energiaa syövät madot pitävät yhtä blogia Uudessa Suomessa ja pitäjän nimi viittaa jotenkin kalaan :) Hyvää vappua!

Syltty (nimimerkki)

"Ilmeisesti hän oli myös hyväuskoinen sekä hyväsydäminen "

Tigerin tapauksessa voidaan kyllä tuo hyväsydämisyys sulkea pois. Mies on puikottanut kaikkea liikkuvaa, niin varattuja kuin vapaitakin, vaikka on itse varattu. Tuollainen toiminta ei minun mielestäni sovi mitenkään siihen, miten hyväsydäminen määritelmään.

Kaikki muu tekstissäsi taas perustuu ihan puhtaaseen spekulaatioon.

En ymmärrä mikä into sullakin on sympatiseerata Woodsia?

Laajat lukijapiirit (nimimerkki)

Ammattipelaaminen ja päivittäinen puikottaminen vaativat hyvää sydäntä. Ei siinä infarktipotilas pitkään potkisi.
Symppaan Woodsia tasan niin kauan kunnes kuulen Elinin selostuksen siitä, mitä niin arvokasta hän on tehnyt, että olisi oikeutettu saamaan sen 750 miljoonaa taalaansa. Jos selitys menee läpi alan sympata Eliniä.

bmad (nimimerkki)

"bmad, alkuperäinen väitteesihän ei koskenut naisten kohtuja, vaan miesten siittimestä ryöpsähteleviä näkymättömiä (shamaani)matoja. Miten nämä madot, jotka ovat naisessa, lähettävät energiaa takaisin miehelle; miksi tällaista järjestelmää tarvittaisiin; eikö pornotähtien pitäisi tuon logiikan mukaan olla aivan todella väsyneitä koko ajan (no ainakin naama väsyneenä );"

Pornoalalla työskentelevät naiset ovat absoluuttisesti rikkinäisimpiä
ihmisiä. Järjestelmän merkitys on biologinen: nainen jonne mies on jättänyt matoja toimii miehelle energisenä houkuttimena. Mies palaa takaisin naisensa luo ja näin perhe pysyy kasassa.

"kuvailemasi matojen täytyy toimia myös miesten pepussa - silloin ne lähettävät vain huonoa, likaista energiaa omistajalleen. Onko homoista toinen sitten jotenkin erityisen kuivunut jantteri yleensä?""

En ole huomannut, että veisivät pepusta. :)

noora (nimimerkki)

Et ole huomannut sellaista? Olet syönyt matokuurin sitten :) Älä päästä kaikenkarvaisia janttereita hääräämään takalistosi uumeniin. Se on sitten taas hyvää vappua vain! :)

Mites tuolla pornoalalla muuten: palaavatko ne näyttelijät sinne naisen luo, kuten teoriasi väittää. Saattaa olla vielä vähän hiomista tuossa ajatuksessa.

bmad (nimimerkki)

Sun pitäis hioa shamanistisia taitojasi. Pääsisit vierailemaan kaupan päälle Laasasen makuuhuoneessa. Real deal?

noora (nimimerkki)

Kattomaan teidän jyystämistä vai? Ennemminkin raw deal :) Mutta olipa yllätys, että Henry on niin konservatiivinen, että makuuhuoneessa...

Pena (nimimerkki)

#41 "Täytyy kyllä ihmetellä, että jotkut vielä ajattelevat, että miehet ovat pätevämpiä ja parempia työntekijöitä pelkän sukupuolensa perusteella"

No en minä ainakaan, jos tälläistä väität. Minä puhun vain kokemuksesta, ja olen nähnyt monia miehen "päihittäviä" naisia, mutta väitän edelleen kokemukseeni perustuen, että miehet kohtelevat naistyötoveria silkkihansikkain.

Nytkin "isopomo" valittaa, kun hän joutuu tekemään kaikki palkkaamansa naispikkupomon työt, kun tämä ei niitä vielä hallitse.
Jos kyseessä olisi mies, ei tämä "isopomo" selittelyjä kuuntelisi.

Laajat lukijapiirit (nimimerkki)

Nyt ollaan kaikki siinä kunnossa, ettei keskustelua kannata jatkaa? Siis tänään. Onnellista juhannusta!!!!

bmad (nimimerkki)

"Nyt ollaan kaikki siinä kunnossa, ettei keskustelua kannata jatkaa? Siis tänään. Onnellista juhannusta!!!! "

Keskustelun vähyydessä miehet tosiaan näyttävät kilpailevan naisten
kanssa. Tällainen passiivinen meininki on häpeäksi, mutta se lienee tarkoituskin. Parempi hävetä, kuin olla olevinaan.

bmad (nimimerkki)

Vortacille pointsit parhaasta miesasiatyöstä vuonna 2010.

noora (nimimerkki)

Miesten ja naisten kommentoimisfrekvenssistä: Nämä nimethän ovat nimimerkkejä. Juuri kenenkään sukupuolesta ei kannattane tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta. Vortacin ja bmadin pahimpia purkauksia rusikoitaisiin täällä aika paljon pahemmin, jos paljastuisi, että he ovatkin naisia, kun yleisenä oletuksena tuntuu olevan, että he ovat miehiä. Vai kuvitteletteko ihan tosissanne, että shamaani- ja muuta henkimaailmahössötystä kuunneltaisiin puoliakaan siitä ajasta, jos se tulisi oletettujen naisten suusta. Sehän olisi vain todiste naisten hömppälogiikasta.

Minä keksin muuten yhden epätasa-arvoistavan lisätekijän maailmasta: ihmiset toivottavat hyvää jussia!11! Miksi eivät vaikkapa hyvää juuliaa?

Hyvää sarkasmia!

bmad (nimimerkki)

"Vai kuvitteletteko ihan tosissanne, että shamaani- ja muuta henkimaailmahössötystä kuunneltaisiin puoliakaan siitä ajasta, jos se tulisi oletettujen naisten suusta. Sehän olisi vain todiste naisten hömppälogiikasta."

Itse en ole puhunut tai hössöttänyt mistään keijukaisista, vaan ihan konkreettisista ilmiöistä, kuten naisten nopeasta väsymisestä seksiasioissa. Asiaa voi yrittää selvittää yleisesti tunnetun tieteen avulla, mutta veikkaanpa, ettei se onnistu.

Materialistiset miesaktivistit yrittävät osoittaa väsymisen naisten vähemmillä seksihaluilla, vaikka testosteroni ja rakenne-eroista huolimatta naisilla on riitävästi seksihaluja suhteessa mieheen.

En pidä "spititualismi"-käsitteestäkään, mutta joka tapauksessa kaiken takana on henkivalta, joka ei ole mitenkään erillinen fysiikasta. Spirit liittyy voimakkaasti tähän elämään ja lihan tulee olla aktiivista ja aistivaa voidakseen toimia sen mukaisesti. Tasa-arvon saavuttaminen voi olla hankalaa niin kauan kun emme kohtaa toisiamme elävinä olentoina, vaan sukupuolirooleina.

"Minä keksin muuten yhden epätasa-arvoistavan lisätekijän maailmasta: ihmiset toivottavat hyvää jussia!11! Miksi eivät vaikkapa hyvää juuliaa?
Hyvää sarkasmia! "

Tai hyvää Justiinaa. :)

noora (nimimerkki)

Henkivalta? Tavallinen tiede ei pysty todentamaan? Sukupuoliroolit? Aistivaa lihaa?
=
täyslaidallinen naistutkimusta.

Juhlapyhät kirjoitetaan muuten pienellä, vaikka ne viittaisivat erisnimiinkin > Hyvää juuliaa!

bmad (nimimerkki)

"Henkivalta? Tavallinen tiede ei pysty todentamaan? Sukupuoliroolit? Aistivaa lihaa?
=
täyslaidallinen naistutkimusta.

Juhlapyhät kirjoitetaan muuten pienellä, vaikka ne viittaisivat erisnimiinkin > Hyvää juuliaa! "

Pieni *=pieni tähti.

Mikael Schier (nimimerkki)

Yhtä en ymmärrä: kuinka itsestäänselvyys tarvitsee tuekseen akateemisen tutkimuksen kun arkijärki riittäisi.

Pannaan nyt oma nimi alle ettei Pekka Siikalan tarvitse hermostua

Mikael Schier
Helsinki

Vortac Catrov

"Ei olekaan ihme, että buddhalaisuus ja jotkin muut uskonnot korostavat, että paras tapa tulla onnelliseksi piilee haluamisen lopettamisessa."

Ei se ihan noin mene. Buddha lähinnä oivalsi, että kaikki kärsimys johtuu halusta. Hän ei puhunut lopettamisesta tai onnellisuudesta. Vain kärsimyksen syystä.

Kun halu lakkaa, kärsimyskin lakkaa - se oli koko asian pointti. Ei siis mikään "tapa" tai "lopettaminen".

- Vortac

Vortac Catrov

"Hänen mukaansa seksuaalisen halun alkuperä on biologinen"

Ei minkään alkuperä ole biologinen. Pistäpä kuollut ruumis pöydälle - ei sillä mitään haluja ole, vaikka biologiaa on yllin kyllin. Biologia on lähinnä toissijainen mekanismi, jonka tarkoitus on mahdollistaa henkisten olentojen (eli sielujen) ruumiillistuminen matalille tasoille, jotta he voivat oppia tiettyjä läksyjä ja sovittaa karmaansa, sekä kokea asioita, joita he eivät muuten voisi kokea.

Ilman henkeä, energiaa, sielua, korkeampaa, ensisijaista tasoa, biologia on vain kuollutta materiaa. Jokainen puu, esimerkiksi, on olemassa ensisijaisesti astraali-, ja eetteritasoilla, ja puun fyysinen muoto sitten koettaa saavuttaa tämän ideaalisemman hahmon (ainahan tällainen ei toki onnistu, koska fyysinen taso on täynnä kommelluksia ja hankaluuksia). Sama pätee kaikkeen, josta puhutaan 'biologisena'. Alkuperä on aina korkeammilla tasoilla, biologia on vain kömpelö kopio ideaalisemmasta, alkuperäisestä asiasta.

Sama pätee myöskin haluihin - voidaan toki sanoa, että fyysisellä keholla on omat halunsa, eetterikeholla omansa, emootioilla omansa, astraalikeholla omansa, sielulla omansa, mentaali-, ja kausaalikehoilla omansa jne.. mutta totuus on, että ns. 'fyysisen kehon halun'kaan -alkuperä- ei tietenkään voi olla biologiassa, koska pelkkä biologia ilman henkeä jossain muodossa on pelkkää kuollutta materiaa ilman pienintäkään halun pilkahdusta.

On sinänsä hiukan vaarallista tai ainakin harhaanjohtavaa puhua oikeastaan juuri minkään 'alkuperästä', niin kauan kuin ihmisen ymmärrys on niin rajattu ja hänen käsityksensä määrä on niin piskuinen ja nihilistinen. Olisi ehkä parempi lähinnä mainita, että fyysisellä keholla voidaa sanoa olevan olemassa 'halu', niin kauan kuin henki asuttaa tuota kyseistä kehoa.

- Vortac

Anna James

TODISTUKSENI

Kiitos artikkeli! Se koskettaa syvästi sydäntäni, koska olen viime aikoina käynyt läpi jotain vastaavaa asiassa. Nimeni on Anna Anderson Iso-Britannia, en koskaan usko rakkauteen loitsuja kunnes koen tohtori Samuel Oduduwa temppeliin, ja kun hän heittää rakkauden loitsu minua, minun Ex aviomies, joka jätti minut ja 2 lapsemme on 3 vuotta kutsui minut anteeksi kipu, että hän on aiheuttanut minulle ja tähän päivään asti elämme onnellinen perhe, jos tarvitset oikea paikka ratkaista ongelmasi i neuvoja voit ottaa yhteyttä DR ODUDUWA SAMUEL on oikea valinta. Hän on hieno mies, joka on loitsuja vuosien kokemuksella, ja hänen loitsu on ehdottomasti haittaa ilmaiseksi. hän loitsuja eri tarkoituksiin, kuten:

(1) Jos haluat ex takaisin.
(2) jos sinulla on aina pahoja unia.
(3) Haluat edistää omassa toimistossa.
(4) Haluat naiset / miehet juosta jälkeen.
(5) Jos haluat lapsen.
(6) [Haluat olla rikas.
(7) Et halua sitoa miehesi / vaimo olla sinun ikuisesti.
(8) Jos tarvitset taloudellista tukea.
(9) Herbal hoito

Ota hänet tänään: dr.oduduwasamuelhightemple@gmail.com

Ystävällisin terveisin,
Anna Anderson.
dr.oduduwasamuelhightemple@gmail.com

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset