Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Millainen on miehekäs mies?

Kirjoitukseni Millainen on naisellinen nainen? on saavuttanut huiman facebook-suosion lähes 2000 linkityksellä. Kirjoituksessa arvelin, että traditionaalisen naisellisuuden sisällön kertominen suututtaa naiset:

 • "Naiset puolestaan (kuten tavallista) ampuvat viestin tuojan: "Taas se Laasanen asettaa naisille vaatimuksia!" Eivät ne ole minun vaatimuksiani, vaan traditionaalisesti määritelty naisellisuuden sisältö..."

En ollut ennustuksessani kovin väärässä.

Miehekkyys

Ne miehet, jotka kykenevät täyttämään miehisyyden ideaaleja ja normeja, ovat luotetuimpia, kunnioitetuimpia ja eniten vallassa olevia.

Gilmoren (1990) antropologisessa monia eri kulttuureja käsittävässä tutkimuksessa  havaittiin, että miehekkyys on monilla tavoilla universaalisti samansisältöinen. Miehekkyys on jotakin saavutettua, kun taas naisellisuus tulee kuin itsestään. Miehekkyyteen kuuluvat kovuus, aggressiivisuus ja ilmeettömyys ovat miltei universaaleja ominaisuuksia miehillä eri yhteiskunnissa, joilla ei välttämättä ole juuri mitään muuta yhteistä. Gilmoren mukaan traditionaaliset miehekkäät ominaisuudet ovat pohjimmiltaan peräisin yhteiskunnan tarpeista suojelun saamiseksi.

Psykologi Robert Brannonin vaikutusvaltainen artikkeli The Male Sex Role: Our Culture’s Blueprint of Manhood and What It’s Done for Us Lately (1976) teki yhteenvedon miehekkyyden neljästä pääsäännöstä.

 1. No Sissy Stuff: anything that even remotely hints of femininity is prohibited. A real man must avoid any behavior or characteristic associated with women;
 2. Be a Big Wheel: masculinity is measured by success, power, and the admiration of others. One must possess wealth,fame, and status to be considered manly;
 3. Be a Sturdy Oak: manliness requires rationality, toughness, and self-reliance. A man must remain calm in any situation, show no emotion, and admit no weakness;
 4. Give 'em Hell: men must exude an aura of daring and aggression, and must be willing to take risks, to "go for it" even when reason and fear suggest otherwise

Jokisen (2003, 10) mukaan maskuliinisuutta voidaan kuvata ideaaliksi, johon miehen on pyrittävä. Mitä enemmän mies kykenee täyttämään noita piirteitä, sitä enemmän mies hän on. Länsimaiseen maskuliinisuuteen kuuluu, että miehen on kyettävä elättämään perhe ja hankkimaan sosiaalista ja poliittista valtaa. Miehen on oltava henkisesti vakaa ja päättäväinen, mikä ilmenee kriisitilanteiden hallintana. Miehen on kyettävä puolustamaan itseään, naistaan, lapsiaan ja yhteisöään henkisiltä ja fyysisiltä hyökkäyksiltä.

Miehekkyys pitää sisällään käsityksen kilpailemisesta ja voittajasta. Häviäminen ja kykenemättömyys saavuttaa merkittäviä tuloksia elämässä ovat selvästi epämiehekkäitä ominaisuuksia. Miehekkyyden tavoitteluun sisältyy myös mieselättäjyyden ja asevelvollisuuden hiljainen hyväksyntä, joka tuottaa miehille paineen elatusvelvollisuuteen perheessä sekä henkisellä tasolla että konkreettisesti. (Kontula 1995).

Mansfieldin (2009) mukaan miehekkyyden (manliness) ydin on itseluottamus riskaabeleissa tilanteissa, eli rohkeus. Myös naiset voivat olla rohkeita, mutta rohkeus ei ole samalla tavalla naiseuden ytimessä. Nainen voi olla ujo tai pelkäävä ilman, että hänen naiseutensa asetetaan kyseenalaiseksi. Eisler ja Skidmore (1987) käyttävät “maskuliinisen stressin” käsitettä. Stressiä aiheuttavat muun muassa pakko pärjätä tilanteissa, joissa tarvitaan kuntoa ja voimaa, pelko tulla nähdyksi emotionaalisena ja siten naisellisena, tarve peittää hellät tunteet ja pidättäytyä vain traditionaaliseen miehekkyyteen kuuluvien tunteiden näyttämisessä. Levantin ym. (2007) mukaan miehekkyyden keskeinen tekijä on tunteiden ilmaisun rajoittaminen, kuten yleinen ajatus siitä, että miesten ei pitäisi itkeä julkisesti. Maskuliinisuudelle on tyypillistä myös haluttomuus pyytää apua. Herekin (1982, 72–73) mukaan maskuliinisuus voidaan määritellä joko positiivisesti ominaisuuksina (menestys, status jne.) tai negatiivisesti ei-feminiinisyytenä tai ei-homoutena.

Siltalan (1994) mukaan mieskunnia on miehille tärkeä asia ja jos miehekkyyttä ei kyetä täyttämään, lopputuloksena on häpeä. Kunnian menetys voi kyseenalaistaa miehen oman olemassaolon oikeutuksen. Ne pojat ja miehet, jotka eivät kykene saavuttamaan miehekkyyden ideaaleja, kärsivät usein alhaisesta itsetunnosta (Pleck &Sonnenstein & Ku 1993).

Herrasmiehisyys

Miehekkyyden erääksi keskeiseksi komponentiksi voidaan nimetä herrasmiehisyys (gentlemanship, chivalry). Driscoll ja Davis (2009, 49) määrittävät herrasmiehisyyden miesten taipumukseksi tukea naisia, ajaa heidän asiaansa, puolustaa heidän kunniaansa ja suojella heitä toisia miehiä vastaan. Antropologi Gilmoren (1990, 64) mukaan naisia pyritään suojelemaan miehiä enemmän kaikkialla maailmassa, niin primitiivisissä kuin moderneissa yhteiskunnissa. Herrasmies asettaa naisen hyvinvoinnin ja tarpeet omiensa edelle ja puolustaa naisia muita miehiä vastaan. Herrasmies suhtautuu siten eri lailla miehiin ja naisiin. (Kontula 1995.) Herrasmiehisyys tekee merkittävän sukupuolieron naisten ja miesten välille: naisten ei odoteta suojelevan miehiä vastaavalla tavalla.

Ongelmista vaikeneminen

Miehekkyyden keskeiseksi komponentiksi voidaan nimetä myös ongelmista vaikeneminen. Koska vahvuus on keskeinen miehekäs ominaisuus, miehen on vältettävä heikkouden osoittamista, jota ongelmista puhuminen edustaa. Miehen on opittava säilyttämään kasvonsa jokaisessa tilanteessa ja kasvettava niin kovaksi, että hän ei näytä kipua tai heikkouden tunteita. Mies oppii, että erityisesti kipu ja pettymykset on peitettävä muilta, koska ruikuttajia halveksitaan. Miestä pidetään epätoivoisena tai ”mamiksena”, jos hän tuo herkästi esille tunteensa. Tämä liittyy siihen, että miehen odotetaan selvittävän ongelmansa ilman muiden apua. (Kontula 1995.)

Suomalaisessa elämäntapa- ja kurjuustutkimuksessa miehille tyypillistä käytösmallia nimitetään ”yksin pärjäämisen eetokseksi”. Uhkat ja riskit on kohdattava yksin ja menestyksen on oltava pitkälti itsestä kiinni. Jollei mies selviydy työstään, seurauksena kasvojen menetys ja häpeä. Miehet ovatkin valmiita suoriutumaan henkensä uhalla, mitä naiset eivät välttämättä ole. Ylipäätään miehen on saatava vaieta loppuun asti, ennen kuin hän alkaa selvittää asioitaan. Tosi mies kuolee saappaat jalassa. (Siltala 1994, 229–234, 439.)

Miehekkyyttä lisääviä ja vähentäviä piirteitä

Lisäävät:

 •  kyky hankkia resursseja, valtaa, statusta ja menestystä
 •  itsevarmuus kriisitilanteissa (rohkeus)
 •  kyky suojella itseä, naisia (herrasmiesmäisyys), lapsia ja yhteiskuntaa
 •  ongelmista ja tunteista vaikeneminen
 •  yksin pärjääminen, itsenäisyys

Vähentävät:

 •  pelkuruus, nössöys
 •  naisellisuus, homomaisuus
 •  valittaminen, tunteiden osoittaminen
 •  häviäminen

Kuka pitää miehekkyyttä yllä?

Pleckin (1974) mukaan elättäjyyden yhdistäminen miehekkyyteen on taannut perinteisesti sen, että miehet ovat saaneet psykologisen tyydytyksen sellaisten töiden tekemisestä, joista muuten ei saa tyydytystä. Kun miehet saavat tyydytyksen työssä miehekkään roolin täyttämisen kautta, heidän töitään ei tarvitse muuttaa mukavammiksi, vaan niitä voidaan muuttaa enemmän tuottaviksi. Työn sitominen miehekkyyteen johtaa myös siihen, että työttömyys saa miehet tuntemaan itsensä epäonnistujiksi. Monet miehet ottavat vastaan epäinhimillisiä töitä elättäjän roolin tarjoaman statuksen takia, mutta jos vaimo menee töihin ja hankkii omat rahat, motiivi miehekkyyden tavoitteluun ei-palkitsevia töitä tekemällä vähenee.

Miehekkyyden normit ja ideaalit voivat olla erittäin hyödyllisiä yhteiskunnan kannalta, koska silloin yhteiskunta voi asettaa ne ehdot, joiden avulla miesten on ansaittava kunnioitus miehinä. Miehiä voidaan silloin motivoida tekemään sellaisia asioita, joita yhteiskunta pitää tarpeellisina. Miesten motivointi mies-tittelin hankkimiseksi pitääkin usein sisällään vaarallisimpien tehtävien suorittamisen, joita muut eivät suostu tekemään. (Baumeister 2010.) Harvat yhteiskunnat ovat antaneet korkeimpia arvomerkkejään miehille, jotka eivät tapa. Se on sosiaalisen lahjonnan tapa saada miehet väkivaltaisiksi. (Farrell 1993.) Siten miehekästäkäytöstä ylläpitää myös valtion symbolisen pääoman runsaudensarvi, joka antaa korkeimmat arvomerkkinsä sodassa kunnostautuneille miehille.

Naiset ovat tärkeä miehekkyyttä yllä pitävä ryhmä, sillä naiset suosivat parinvalinnassa miehekkäitä miehiä. Kyseilyissä miehekkäät miesten ammatit, kuten poliisi ja palomies, nimetään toistuvasti seksikkäimmiksi. Miehekkyys nostaakin merkittävästi miehen markkina-arvoa.

Sarmaja (1996, 30) kertoo tarinan tutkijamiehestä, joka oli kahden naisen kanssa pubissa oluella. Jossain vaiheessa iltaa känninen korsto oli lähestynyt naisia epäasiallisesti. Naiset olivat yrittäneet viestiä korstolle, että tämän tulisi poistua. Tilanne kävi tutkijamiehelle kiusalliseksi, koska hänen olisi pitänyt astua väliin suojellakseen naisia. Tutkijamies ei kuitenkaan tehnyt mitään, mikä aiheutti hänelle häpeää. Farrellin (1993, 37) mukaan miehenä tehtäväsi on toimia aina naisten henkivartijana, ei pelkästään vaimosi, vaan kenen tahansa naisen seurassa. Naiset haluavat kumppanin, jonka kanssa he kykenevät tuntemaan olonsa turvalliseksi ja joka on valmis suojelemaan heitä. Niin kauan kun naiset eivät pidä pelkureista, suuri osa vanhemmista ei halua pojistaan tulevan pelkureita. (Rhoads 2004, 145, 150.)

Huomioita

1. Miesten on vaikea luopua miehekkyydestä, koska miehekkyys koostuu suurimmaksi osaksi käytöksestä. Naisten on helpompaa luopua naisellisesta käytöksestä, koska naisellisuuden sisältö koostuu suurimmaksi osaksi naisen ulkonäöstä. Siksi naisten on helpompi mennä miesten aloille kuin miesten naisten aloille.

2. Miehekkyyden ja naisellisuuden sisällöille on muodostunut vakiintunut merkitys sukupuoliroolien tutkimuksessa. Itse en diggaa sitä, että keskustelijat yrittävät määritellä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden uudelleen sopiakseen itse paremmin määritelmään. Keskustelu on paljon helpompaa, kun pysytään perinteisissä määrittelyissä, eikä käytetä naisellisuutta tai miehekkyyttä jonkinlaisena "palkintonimikkeenä". Jos et ole maskuliininen tai feminiininen, opettele hyväksymään asia.

3. Miehekkäät miehet ja naiselliset naiset sijaitsevat korkeimmalla markkina-arvohierarkiassa. Siksi poliisi ja palomies ovat seksikkäitä ammatteja miehillä, kun taas hoitaja ja lentoemäntä ovat seksikkäitä ammatteja naisilla.

Lähteet

Brannon, Robert. 1976. The male sex role: Our culture’s blueprint of manhood, and what it’s done for us lately. In D. S. David and R. Brannon: The forty-nine percent majority: The male sex role. Reading, MA: Addison-Wesley.

Eisler, Richard M. & Skidmore, Jay R. 1987. Masculine gender role stress: Scale development and component factors in the appraisal of stressful situations. Behav Modif , 11, 123–136.

Farrell, Warren. 1993. The myth of male power. New York: Berkley.

Gilmore, David. 1990. Manhood in the making: Cultual concepts of masculinity. New Haven, CT: Yale University Press

Herek, Gregory M. 1987. On heterosexual masculinity: Some psychical consequences of the social construction of gender and sexuality. In M. Kimmel (ed.): Changing men: New directions in research on men and masculinity. Newbury Park, CA: Sage. 68–82

Jokinen, Arto. 2003. Miten miestä merkitään? Johdanto maskuliinisuuden teoriaan ja kulttuuriseen tekstintutkimukseen. Teoksessa A. Jokinen. (toim.): Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuurissa. Tampere: University Press. 7–31.

Kontula, Osmo. 1995. Miehen terveys – maskuliinisuuden onni ja kirous. Teoksessa O. Kontula, T. Parviainen ja R. Säntti (toim.): Miehen terveys: Maskuliinisuuden onni ja kirous Tampere: Kirjayhtymä. 171–184.

Levant, Ronald. F. & Smalley, K. Bryant. Aupont, Maryse & House, A. Tanner & Richmond, Katherine & Noronha, D. 2007. Initial validation of the male Role Norms Inventory Revised (MRNI-R). Journal of Men's Studies, 15, 83–100.

Mansfield, Harvey C. 2009. Manliness. New haven & London: Yale University Press.

Messner, Michael. A. 1998. The limits of “the male sex role”: An analysis of the men’s liberation and men’s rights movements’ discourse. Gender and Society, 12 (3), 255–276.

Pleck, Joseph H. 1974. Men's power with women, other men, and in society: A men's movement analysis. In D. V. Hiller and R. Sheets (eds.): Women and men: The consequences of power. Cincinnati, OH: University of Cincinnati, Office of Women's Studies.

Pleck, Joseph. & Sonnenstein, Freya L. & Ku, Leighton. 1993. Masculinity ideology: Its impact on adolescent males' heterosexual relationships. Journal of Social Issues, 49, 3, 11–29.

Sarmaja, Heikki. 1996. Turpaanvetoja. Teoksessa T. Hoikkala (toim.): Miehen kuvia. Välähdyksiä nuorista miehistä Suomessa. Helsinki: Gaudeamus. 10–57.

Siltala, Juha. 1994. Miehen kunnia: Modernin miehen taistelu häpeää vastaan. Keuruu: Otava.

PS 1: Traditionaalisen miehekkyyden ja naisellisuuden sisällöstä vallitsee melko suuri konsensus sukupuoliroolien tutkijoiden keskuudessa (1). Miehekkyyttä kutsutaan nimillä "the male role”, "the masculine value system", "traditional masculinity" tai muilla vastaavilla ilmauksilla. (Messner 1998.)

PS2 : Odotan jännityksellä, ryhtyvätkö loukkaantuneet miehet valittamaan kommenttiosastolla tyyliin "minä olen miehekäs mies, vaikka olenkin pieni, arka ja kunnianhimoton...". Vai käykö niin, että miehet hyväksyvät epämiehekkyytensä helpommin kuin naiset epänaisellisuutensa?

Lukemista

Valittamisen ihanuus ja kurjuus

Miesten vapautusliike

Päävastuu maskuliinisuuden purkamisesta on naisilla

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (330 kommenttia)

TP (nimimerkki)

Yksittäistapauksista on aivan turha vetää johtopäätöksiä, mutta ilmiö on sen verran yleinen, että otanpa sen tässä esiin.

Tuo miehekkyyden vaatimus ei vain näytä pätevän kaikkiin. Vai onko sittenkin niin kyseessä niin pieni ryhmä, että on epärelevanttia ottaa se esille tässä?

Kysymyksessä on nämä Afrikasta tulleet luku- ja kirjoitustaidottomat mustat maahanmuuttajat, jotka elävät sossun varassa. Osa ei osaa englantiakaan. Näitä sitten näkee kävelemässä ihan siistien suomalaisten naisten kanssa Hesan keskustassa sormukset sormessa viittoillen toisilleen, kun muutakaan yhteistä kieltä ei oikein ole. Ja jos puhutaan paria astetta vähemmän vakavasta suhteesta eli pelkästä seksistä, niin näiden miesten menestys on valtava. Muuten, asiasta huomautti minulle african-american ystäväni, jos se nyt mitään merkitsee.

Nämä miehet eivät täytä millään tavalla tuota miehekkyyden mittaa, mutta kuten sanottu, liekö kysymyksessä kuitenkin niin pieni ryhmä, että se on merkityksetön tämän keskustelun kannalta.

Henry Laasanen

Mustia miehiä pidetään yleisesti maskuliinisina, kun taas aasialaisia miehiä feminiinisinä. Esim. tutkimus:

Masculinity and Femininity: Do Sex, Race, and Social Class Matter?
http://www.uwlax.edu/urc/JUR-online/PDF/2007/nilli...

kertoo...

Participants then rated the individual in the scenario using adjectives from the Bem Sex Role Inventory to assess masculinity and femininity. Black individuals were rated more masculine than White individuals.

vieras (nimimerkki)

Musta mies on keskimäärin maskuliinisempi kuin valkoinen, esim. leveä nenä ja leveä leuka ym. piirteet korostavat maskuliinista, uhkaavaa ulkonäköä. Ei ole mikään ihme, että he vetoavat moniin naisiin.

Sitten on lisäksi se naisten joukko, joka tekee omasta erinomaisuudestaan & suvaitsevaisuudestaan performanssia, jolloin ulkomaan elävä puolisona on must. Muutenhan ei tulisi naapureille selväksi, kuinka tosi suvaitsevaisia ja hyviä ihmisiä tässä ollaan.

Nykyilmapiirissä kun täytyy pysytellä kaapissa, jos ei satu rakastamaan ulkkiksia (ei tarvitse olla edes rasisti, neutrali suhtautuminen on riittävän paha juttu), ja ainoa oikea totuus on maailmojasyleilevä monikulttuurisuus + "rakkaus voittaa kaikki esteet" -Hollywood happy end lätinä.

Käyttäjän malva kuva
Eeva Vasenius

Miehekäs mies ja naisellinen nainen eivät välttämättä koskaan kohtaa. Enkä ole yhtään yllättynyt, sillä ei kukaan normaali ja fiksu ihminen opettele tuollaisia mies- tai nais-kliseitä ulkoa ja mene sitten sen mukana....

Ei ei, asia ei ole yhtään noin. Jos molemmat tuntevat itsensä, niin he myös osaavat itse valikoida sen oikean kumppanin ilman mitään tutkimuksia ja oppikirjoja aiheesta.

Kun se oikea istuu edessäsi ja päästään jutuissa samalle aaltopituudelle ja pidetään toisen seurasta kaikin tavoin, niin se on siinä.

Ilman mitään nais- tai miestutkimuksia. Tottakai nainen yleensä hakee fiksua ja huumorintajuista sielunkumppania ja niin tekee mieskin.

Vain tällaiseen perustuva suhde kantaa kauemmas tulevaisuuteen. Lisäpojoja tulee mm. siitä, että pari huomaa pitävänsä samoista asioista, esimerkiksi musiikista.

En ymmärrä mitä hemmetin "tutkimuksia" tällaiseen tarvitaan. Juuri tuollaiset kiiltokuvapojat ja -tytöt elävät ehkä hetken huuman ja sitten vuoden parin kuluttua homma kariutuu, koska mitään yhteistä ei ollutkaan...:)

Tässä tuli nyt tällaista empiiristä tutkimustulosta ihan käytännön elämästä.

terv. Eeva

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Minä olen tehnyt sellaisen havainnon, että sossumamu-miesten kanssa kuljeskelevat sellaiset naiset, jotka eivät jostain syystä kelpaa suomalaisille miehille ja sitten he hullaantuvat, kun nämä somalit ja kurdit ovat aika imeliä ja aah, kun joku sanoo kerrankin just sitä seinäruusua kauniiksi ja seksikkääksi, niin lopputulema on sitten mitä on.

Syltty (nimimerkki)

Minun mielestäni mustien miesten menestyksekkyyttä nostaa se asia, ettei heillä useimmiten ole minkäänlaista rimaa. Kyllä minä väitän että pakolais/humanitäärisi-taustausten miesten naiset ovat keskimääräistä epäviehättävämpiä.

wwwTwittercomEDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Yhä enemmän naiset suosivat kauniita miehiä. Seksikkäimmiksi miehiksi valitaan vuosi toisensa jälkeen Johnny Depp ja David Beckham, jotka voidaan luokitella jopa niin kauniiksi miehiksi, että heissä on feminiinisyyttä ja homomaisuutta.

Mies.asia (nimimerkki)

Sinänsä ulkonäöllä ei ole miehekkyyden kannalta vastaavaa merkitystä kuin kuin ulkonäöllä naisellisuuden kannalta.

Deppin ja Beckhamin miehekkyys kuitenkin määrittyy myös ja etenkin heidän toimintansa kautta (miehekkäät näyttelijäroolit ja miehekäs jalkapalloilu): jos heidän ammattinsa olisi vaikkapa balettitanssija, heitä tuskin nähtäisiin vastaavina seksisymboleina naisten keskuudessa.

TP (nimimerkki)

Lisäksi he ovat rikkaita ja heillä on kuuluisuuden tuoma leima, joka erottaa heidät massasta edukseen.

wwwTwittercomEDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Ulkonäöllähän on valtava merkitys sukupuolen piirteiden korostamisessa.

Deppin näyttelijänroolit eivät ole miehekkäitä, kun taas esimerkiksi toimintaelokuvien tähdillä usein on. Ajan nyt takaa sitä, että perinteisenä pidetty miehekkyys ei ole enää suurelle osalle naisista tärkeimpien prioritteettien joukossa parinvalinnassa. Nykyään naisilla on kilpailu jälkeläisten kauneudesta ja siksi kauniit miehet lisäävät mahdollisuutta saada kaunista jälkikasvua. Kauniilla lapsella on paremmat edellytykset pärjätä elämässä. Naiset haluavat mieluummin lapsen kauniskasvoisen Johnny Deppin kanssa kuin miehekäskasvoisen Arnold Swazeneggerin kanssa. Ihmisten kauneudentaju on kehittynyt ja enää ei eletä lihasvoiman armoilla.

Lihaksikas mies mielletään köyhyyteen ja työväenluokkaisuuteen. Se taas tarkoittaa taloudellista riippuvuutta jostakin korkeammasta auktoriteetista. Muiden armoilla olo ei taas ole miehekästä. Miljardöörit koetaan miehekkäiksi, koska heillä on ultimate power olla riippumattomia ja heillä on varaa johtaa omaa "armeijaa". Silloin lihaksikkaat miehet juoksevat, kun miljardööri käskee. Rahalla luodaan valtava auktoriteetti.

Henry Laasanen

Mitkä ovat seksikkäimmät ammatit?

http://www.iltasanomat.fi/arkisto/default.asp?alue...

- Kyllä se on virkapuku, joka pistää pään pyörälle ;) esim. poliisit,vartijat ym..

- Virkapuvut saavat polvet tutisemaan..poliisit vartijat palomiehet sotilaat..

- Ylivoimainen ykkönen on asfaltti-adonis suvikuumalla ilman paitaa, aaahhh...

- Rekkakuski ja muut raskaan kaluston kanssa työskentelevät raavaat miehet. Seksitön: Nörtti, miespuolinen kirjastovirkailija...

- Jep, virkapuku sen tekee niin poliisilla kuin vartijallakin. :)

- Palomiehen seksikkyyttä ei onneton eurosaalis vähennä piirun vertaa.

- Myös asfalttimiehet ovat kiihdyttäviä. Viime yönä satuin ajamaan saumaan, jossa oli 3-4 valtavaa asfalttikonetta peräkkäin, näky oli kuin Danten helvetistä: punaisia valoja, sakeaa savua ja höyryä, tulikiven katkuinen ilma ja siellä kaiken tämän tulen, savun ja mustan katkun keskellä kulkivat nämä sitkeät, rohkeat ja vahvat miehet työhaalareissaan. Olin niin lumoutunut, että olin ajaa autoni ojaan.

- Ai, niin no näin naisena ajateltuna lisäisin, että ehdottomasti metsäkonemiehet, motokuskit!

- Rekkakuskeissa sun muissa raavaissa miehissä on jotain aivan ylimaallista. Tapaan joskus käydä paikallisessa sataman työmaaruokalassa syömässä ihan jo hyvän ruuankin takia, mutta myös sen takia, että kyseinen kuppila on sakeana sinisissä työhaalareissa apettaan mättäviä duunareita.

- Epäseksikäs on mieshoitaja tai sosiaalityöntekijä.

Käyttäjän jukkav kuva
Jukka Väisänen

Voi Henry,

ihmettelen tätä sinun jatkuvaa tarvettasi puhua näistä asioista. On totta, että jotkut ihannoivat ns. machotyyppisiä miehiä. Toiset taas pitävät pitkätukkaisista ja hyvin herkistä miehistä.

Ei ketään voi tunkea väkisin mihinkään muottiin. Tuleeko jokaisesta pukumiehestä tarvittaessa motoristimies? Tuskinpa.

TP (nimimerkki)

Voi Jukka,

ihmettelen tätä sinun jatkuvaa tarvettasi puhua feminismin puolesta. Suomessa erittäin harva puhuu miesasiasta ja miesten ongelmista. On yhteiskunnallisestikin tärkeää, että joku sanoo totuuden ääneen: naiset ovat etuoikeutettu sukupuoli Suomessa ja miesten ongelmat ovat lukuisammat ja suuremmat kuin naisten. Henry ansaitsee tästä kansanvalistustyöstään mitalin lehvien ja miekkojen kera ja kutsun linnaan. Feminismi on sen sijaan lyönyt itsensä kritiikittä läpi koko yhteiskunnassa ja on valtiovallan erityissuojeluksessa.

Myös keskustelu parinmuodostuksesta on mitä tervetulleinta. On opettavaista, kun joku selittää ääneen ja vääntää rautalangasta kuinka asiat toimivat pinnan alla, näkymättömän viestinnän ja arvomaailman tasolla.

Näistä asioista on puhuttu todella vähän. Nyt kun maskulisti ja tasa-arvon tutkija popularisoi asiaa blogin välityksellä, niin feministit alkavat itkemään. "On se niin väärin...".

Blogeja täällä Usarissa on tuhansia, kuten Henkka eilen huomautti. Jos tämä ei sinua kiinnosta, on sinulla mahdollisuus valita joku muu blogi. Me muut luemme tätä blogia mielellämme ja meitä vaikuttaa olevan paljon. Henkan blogi lienee Usarin suosituin?

On älyllistä köyhyyttä yrittää kumota yksittäistapausten avulla suuria tilastollisia trendejä tai selvästi todennettavia tapahtumia (kuten se, että tyttäriään raiskannut ja vuosikausia vankeudessa pitänyt isä saa tuhansia ihailijakirjeitä naisilta).

Hyvä Jukka! (nimimerkki)

Mukavaa että joku muukin on huomannut Laasasen pakkomielteen kuin minä.

Mielestäni Laasanen on aika ulapalla. Hän on jämähtänyt aivan toisarvoisiin asioihin. Elämän ja yhteiskunnan tulee kehittyä. Ihmissielu ei kehity, jos hän roikkuu jossain keskiajan jälkeen hylätyissä, huonoksitodetuissa roolimalleissa, joilla ei ole mitään tekemistä aidon ihmisen kanssa.
Jospa me kaikki etsisimme sisältämme aitoa itseämme, rakkautta ja viisautta, emmekä miettisi "markkina-arvoamme". Mitä mieltä on voittaa joidenkin ihmisen suosio, jos se tapahtuu esittämällä muuta kuin mitä olemme? Kannattaisiko keskittyä oikeasti välittävien ihmisten seuraan, eikä huomion kalasteluun "naisellisuudella" ja "miehekkyydellä". En vaan voi olla pitämättä Laasasta aika keskenkasvuisena, tunteettomana ja hengettömänä. Äärettömän epäkiinnostava mies.

Ilmeisesti Laasanen on hylätty monta kertaa, ja hän yrittää nyt kovasti löytää "miehisyyttään". Jotain tällaista täytyy olla tämän tragedian takana.

Laasasen tapa kirjoittaa on todella tökerö ja manipulatiivinen. Hän esittää suurta tutkijaa, puolijumalaa, vaikka minä lasken hänet samaan kategoriaan Matti Nykäsen kanssa.

MissM (nimimerkki)

Kun blogin aiheena on pariutuminen ja se käsittelee pariutumista, niin on kumma, että jotkut tulkitsevat blogaajan maailmankuvan olevan kovin kapea. Onko oma maailmankuvanne niin kapea, että se käsittää pelkän blogin? Eikö teillä ole mitään muuta elämää? Onko teillä vain yksi harrastus, jonka ympärillä kaikki pyörii? Vai mistä ihmeestä moinen tulkinta juontaa juurensa.

Se, että Laasasta yritetään leimata moneen kertaan petetyksi ja hylätyksi naisvihaajaksi, on surkuhupaisaa. Vaan niinhän se on, että jos ei ole esittää asia-argumenttejä, täytyy yrittää jollain keinoin mollata vastapuolta ja sillä tavoin viedä pohjaa hänen sanomisiltaan. Absurdiksi tässä asian tekee se, että käytetään rakennetta, jonka olemassaolo kielletään ja jota Laasanen nimenomaan yrittää tehdä näkyväksi! No, hyvä kun teette työn hänen puolestaan :)

Nainen (nimimerkki)

Itsehän pidän keskimäärin paljon seksikkäämpänä kirjastonhoitaja- ja lähihoitajamiehiä kun rekkakuskeja tai tietyöntekijöitä. Eniten kuitenkin seksikkyydessä ja vetoavuudessa painaa se, millainen ihminen ulkokuoren alta löytyy. Machomies ei mun makkariin pääsis.

Toinen nainen (nimimerkki)

Sama täällä.
Machomiehet ei kiinnosta. Kokeilin niitä alle 20-vuotiaana riittävästi, ja huomasin etten saa machomieheltä mitään. Haluan henkistä yhteyttä, viisasta keskusteluseuraa, hellyyttä. Machomiehen pamputus ja naisen esineellistäminen ei innosta...
Eikä miehen edes tarvitse olla macho suhtautuakseen naiseen alentavasti. Riittää että on tuollainen asenneongelmainen kuin HL...

brunologi (nimimerkki)

"Machomiehet ei kiinnosta. Kokeilin niitä alle 20-vuotiaana riittävästi"

...jolloin oma markkina-arvosi oli korkeimmillaan.

"ja huomasin etten saa machomieheltä mitään."

Machomiehet joka tapauksessa saivat sinulta haluamansa - kun markkina-arvosi oli korkeimmillaan.

"Haluan henkistä yhteyttä, viisasta keskusteluseuraa, hellyyttä."

Aaawwwww.

"Machomiehen pamputus ja naisen esineellistäminen ei innosta..."

Kiinnosti silloin, kun markkina-arvosi oli korkeimmillaan.

wwwTwittercomEDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Mielestäni noi kommentit ovat alemman työväenluokan naisten suusta, jotka eivät yleensä tule menestymään elämässään nousemalla yhteiskuntaluokissa ylöspäin. Toisin sanoen jäävät palvelevaan yhteiskuntaluokkaan, johon ovat syntyneetkin.

Rymy-Eetu (nimimerkki)

Höh, todella naurettavaa, oletko ihan täysissä järjissäsi edes, emme elä enää 1800-luvun brittiläisessä luokkayhteiskunnassa, pöljä!

wwwTwittercomEDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Rymy-Eetu:
Höh, todella naurettavaa, oletko ihan täysissä järjissäsi edes, emme elä enää 1800-luvun brittiläisessä luokkayhteiskunnassa, pöljä!

Vastaus: Nimittely kertoi todennäköisen yhteiskuntaluokkasi. En ole puhunut mitään brittiläisestä luokkayhteiskunnasta, mutta luokkayhteiskunta on edelleen olemassa, vaikka sanoisit mitä. On omistajia, työläisiä ja työttömiä. Petät vain itseäsi, mikäli luulet edustavasi samaa yhteiskuntaluokkaa, kuin esimerkiksi Björn Wahlroos. Vai montako kertaa Ruotsin kuningaspari on käynyt perhejuhlissanne?

Se että Suomessa pyritään keinotekoisesti tasoittamaan tuloeroja, ei poista globaaleja yhteiskuntaluokkia. On ihmisiä joiden ei tarvitse tehdä töitä riittävän omaisuuden vuoksi ja on ihmisiä, joidenka tarvitsee riittämättömän omaisuuden vuoksi.

Horny (nimimerkki)

Millä tavalla miehisen miehen ulkonäkö määritellään? Onko esim. Ron Jeremy miehinen mies?

Horny (nimimerkki)

Hyvä kuvasarja-aiheesta...ehkä naiset sanoo asiaan viimeisen sanan. Onko miehiseen ulkonäköön jotain määritteitä? Esim. jykevä leuka, karvaisuus ja jne.

Janne Joo

Kyllä Ron Jeremy on varsin miehekäs mies, alfa-uros, joka on nainut tuhansia naisia, omistaa valtavan meisselin, omistaa maineen ja mammonaa, on kauttaaltaan karvojen peitossa ja lisäksi omistaa miehisen huumorintajun.

Se mitä Ron Jeremyllä ei enää ole on lihakset, mutta se onkin oikeastaan ainoa epämiehekäs piirre miehessä. Tosin miehen ikä huomioiden ihan ymmärrettävä seikka.

Anna-Leena Nieminen

Miehekkäitä miehiä ovat mielestäni synnynnäiset eli aidot ja todelliset herrasmiehet jotka eivät alenna, alista ja halveksi naista eivätkä ketään muutakaan.

Myös räväkät ja persoonalliset miehet voivat olla miehekkäitä,

mutta erityisesti miehekkäitä ovat sellaiset miehet jotka eivät ole RAUKKAMAISIA...

Raukkamaisuus on siis mielestäni miehekkyyden pahin "vihollinen"...

Panu Horsmalahti

Sinun henkilökohtaiset mielipiteesi eivät ole erityisen kiinnostavia, Henry tarkastelee yhteiskunnan keskimääräisiä mielipiteitä.

Anna-Leena Nieminen

Ai, sorry, että eksyin tänne US:n puheenvuoron "sivistyneiden" ja ylempiarvoisten "miesten"kerhoon alempiarvoisilla mielipiteilläni...

Täytyy lähteä äkkiä lipettiin ettei käy niin kuin siinä taannoisessa television "vitsissä" jossa miesporukka kääri naisen mattoon ja heitti parveekkeelta alas koko ajan paskasta naurua nauraen...

Mutta vielä lopuksi, sä olet Panu niitä raukkamaisia kansanedustajaehdokkaita, jotka eivät vastaa esitettyihin kysymyksiin...

Hehah (nimimerkki)

Henryn mielipiteet täällä nimenomaan henkilökohtaisia ovat, vaikkakin hän yrittää uskotella muuta. Eiköhän tänne mahdu siis muidenkin henkilökohtaiset mielipiteet!
"Yhteiskunnan keskinäiset mielipiteet" HAHA! Sinähän vasta neropatti olet. Yhteiskunta on 5 miljoonaa erilaista yksilöä, joilla jokaisella on oma mielipide.

Vieras (nimimerkki)

Yhteiskunnan keskimääräiset mielipiteet löytyvät iltapäivälehden nettikyselystä. Voi. Hyvä. Luoja.
Toivon, että ei.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Anna-Leena osui jälleen just oikeaan! Samaa mieltä!

Vieras (nimimerkki)

Tällainen kommentointi on täällä enemmän sääntö kuin poikkeus. Jos vaikkapa Henry kirjoittaisi että jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji niin Anna-Leena tulisi varmaan sanomaan että minäpäs pidän jalkapallosta enemmän ikäänkuin se olisi jokin vastatodiste.

Sosiologi (nimimerkki)

Anne-Leena, voisitko määritellä millainen mies on "raukkamainen", odotan mielenkiinnolla!

Anna-Leena Nieminen

Raukkamaisuus voi esiintyä monella eri tavalla, mutta yleiskuvauksena voisi sanoa että se on tietynlaista vastuuttomuutta

esim. arvostelee jotakin asiaa tai ihmistä mutta ei perustele sitä

ja toisen alistaminen, määräileminenkin on tavallaan raukkamaisuutta

siis mies joka suhtautuu naiseen alentuvasti on raukkamainen

ja kaiken kaikkiaan se että ei suhtaudu toiseen arvostavasti ja peruskunnoittavasti

eikä ole valmis kantamaan tekojensa seurauksia

Anna-Leena Nieminen

Raukkamaisuus on suoraselkäisyyden vastakohta.

Hymykuoppa (nimimerkki)

Asiaa. Mikä on naisen mielestä miehen kaikkein kiehtovin ruumiinosa? Selkäranka.

buddhisti (nimimerkki)

HL:'Kuka pitää miehekkyyttä yllä?'
vastaus: Sinä ja monet muut urologian/feministin (+sukupuolen)tutkijat! :)

Kuka/ketkä ylläpitävät niitä myyttejä miehisyydestä ja naisellisuudesta, ja niiden eroista? Vastaus: ihmiset (itsekkäät ja itserakaat.

Kuka/ketkä ovat myyttien vahvistavat tekijät?
Vastaus: Sinä ja monet muut urologian/feministin (+sukupuolen)tutkijat! :)

Ihmiset luojat myyttejä (ihan kaikesta asioista) ja eläämme niiden 'normien' mukaan. Toiset taas ylläpitävät niitä ja jopa vahvistavat niitä myyttejä. Ts. olemme omien luomuksiamme orjaa!

Henry ystäväniseni! lopeta jo kiusaamasta itseäsi. Pleasee!

Henry Laasanen

Tarkoitatko, että ilmiöiden tutkijat tuottavat tutkimansa ilmiöt? Eli rasismin tutkijat pitävät yllä rotuennakkoluuloja(?) Vai?

Yhteiskuntatieteissä ajatellaan päinvastoin, että ilmiön tuottamien rakenteiden julkilauminen antaa (ainakin teoriassa) mahdollisuuden niistä vapuatumiseen. Kun rooleja ylläpitävät rakenteet paljastetaan ihmisillä on mahdollisuus toimia toisin.

buddhisti (nimimerkki)

Ymmärrän pointisi. mutta täyttyy muista tosia asiaa, että yleensä (käytännön elämässämme)ongelmia ei ole, elleimme tee niistä ongelmaksi. Eli rajaa pihallasi ei ole, ellei joku muu määrä missä rajaa tulee vastaan tai rakennat pihallesi aitoja.

Kyllä on totta yhteiskuntatieteissä tutkijat tuovat epäkohtia esiin vapauttaaksen meitä, mutta ikävä on myös se, että jossaikin asioissa se päinvastoin, lisää niitä vahvistavia tekijöitä.

Luin usein sun kirjoituksiasi, ja olet suurin osaa oikeassa ja olen samaa mieltä. Mutta kun luin tarpeeksi paljon kirjoituksiasi, niin tuli mieleen, että onko sinua naiset kiusaanut joskus? (ehkä kuvittelin vain?). Tulen enemmän ajatuksia siitä, että olet vähättelemässä naisia kuin tuot epäkohtia esiin. ehkä olen väärässä?

en tiedä oletko naimisissa vain sinkku, mutta käytännössä epäkohtia aina on olemassa. Suurin osaa niistä emme tiedostaa eikä tulee ongelmia, koska me ihmiset olemme erittäin sopeutuvaisia. Mutta kun joku tuo ongelmia esiin, ja vielä vahvistavat sitä. Niin ...kyllä tiedämme hyvin mikä seurausta yleensä tulee naisen tai miehen kanssa.

Miehekkyydestä sen verran, että ihmisiä on monenlaisia. Ihmisten silmissä miehekkyys ovat:
- karvainen ja iso kokoinen
- pieni kokoinen ja karvaton
- jolla rahaa ja valtaa
- jolla puolustusvoimaa tunkeilijää vastaan
- möreä ääni tai iso leuka
- kaveri, joka ei haasta ketään/kovistella
- kaveri, joka kovistelee
- kaveri, joka lähtee/perääntymään kun häntä haastetaan (tietää mikä on hänelle etu ja haita)
- jne.

miehekkyys on erilaista eri ihmisten silmissä. Lopujen lopuksi miehekkyys ei ole kyse ulkomuodosta, vaan asenteista ja mikä on tuolla korvien välissä löytyy. Samaa pätee naisellisuudellekin.

tutkimuksissa voidaan haastatella tuhansien ihmisten ajatuksia ja tarpeita miehikkyydestä, mutta ihmiset joskus käyttäytyvät eri kuin mitä suusta tulee.

Asiasta voi olla monta mieltä. olet kyllä oikeassa (jossa asioissa), mutta mutta... maailmaa ei ole aina sitä mitä tilastot antaavat ymmärtää. Hyvää päivä jatkoa sulle!

Sosiologi (nimimerkki)

Hei buddhisti!

Eikö kärsimyksen poistaminen maailmasta olekaan sinulle tärkeää? Etkö tunne myötätuntoa miesten kärsimyksiä kohtaan?

buddhisti (nimimerkki)

Ha..ha :)

Oletko sitä mieltä, että olet kärsinyt tarpeeksi naisen takia? Jos olet, niin sympatiani ja myötätuntoani sinä saat.

Siinä tapauksessa suositelen sinulle 'älä koskaan olla naisen kanssa'. ;)

vieras (nimimerkki)

Miksi miesten kärsimysten pitäisi olla naisten syytä? Outo vastakkainasettelu lähtöolettamana sinulla.

Suurin osa miesten kärsimyksestä johtuu vallitsevista rakenteista, jotka voidaan havaita ja purkaa (esim. koulutus, terveys, asunnottomuus, työttömyys, huoltajuuskiistat ovat näitä sarkoja, joilla miesten kärsimykseen vaikuttavat paljon perusteettomat asenteet ja rakenteellinen syrjintä).

Kari Hurtta (nimimerkki)

Vieras:
Suurin osa miesten kärsimyksestä johtuu vallitsevista rakenteista, jotka voidaan havaita ja purkaa (esim. koulutus, terveys, asunnottomuus, työttömyys, huoltajuuskiistat ovat näitä sarkoja, joilla miesten kärsimykseen vaikuttavat paljon perusteettomat asenteet ja rakenteellinen syrjintä).

Kyllä. Ja näinhinhän maskulistit yrittävät kiinittää huomiota.

Vieras (nimimerkki)

Miehekkäällä miehellä ei voi olla naismaisia piirteitä, siis olemuksessa eikä puheissa.

Toiseksi miehekkäältä odottaa tietynlaista suoraselkäisyyttä teoissa ja puheissa. Hänen ominaisuuksiinsa kuuluu myös hyvä pukeutuminen, ei siis minkään sortin resupekka. Siisti yleisvaikutelma ylipäätään. Ruumiin rakenne saa olla kaikkea muuta kuin "läski".

Kohteliaisuuden ja hellyyden osoittaminen, ei liiallisesti, ei pois sulje miehekkyyttä, toisin sanoen miehekäs mies voi olla myös herrasmies.

Niina- (nimimerkki)

Kuten aiemminkin sanoin, Laasasen näkemys on aivan validi kun liikutaan perinteisessä käsityksessä naisesta ja miehestä - se ei tarkoita, että tuo käsitys kuvaisi todellisia miehiä tai naisia (enkä sano Laasasen näin väittänenkään). Mutta näinhän on varmasti aina ollut - ns. ideaalitapaus on kärjistys, josta suurin osa yksilöistä poikkeaa.

"Totuuttakin" määrittelyissä lienee sidosaineeksi, vaikka käsitykset kertovatkin enemmän asenteista ja ihanteista kuin ihmisten todellisista piirteistä. Naisen pitäminen vähempiarvoisena ja heidän pakottamisensa tietynlaiseen rooliin lienee osaltaan vaikuttanut siihen, että omasta näkökulmastani ikävähköt piirteet on pitkälti sijoitettu naisten kategoriaan. Aggressiivisuus tosin ei ole ainakaan omassa maailmassani positiivinen tekijä, joten määrittelykysymyksiä nämäkin ovat. Joku toinen voi taas pitää passiivista ja ailahtelevaa naista hienona asiana.

Olen ehkä ärsyttävä keskustelun sekoittaja, kun näen naiseuden ja miehekkyyden perinteistä poikkeavalla tavalla. Tämä on tietoinen valinta, koska koen, että perinteiset roolit ovat ahtaita ja huonosti ihmisten arkeen sopivia. Pyrin tuomaan sen kyllä esille sekaannusten välttämiseksi.

Naiset diggaavat ehkä yleisellä tasolla edelleen palomiehistä ja miehet isotissisistä blondeista. Kun meitä uudelleen määrittelijöitä on riittävästi, ainakin länsimaissa on kuitenkin mahdollista pikkuhiljaa hyväksyä muunkinlainen kuin perinteinen nais- tai mieskuva vakiintuneeksi käsitykseksi. Osittain käsitys lienee etenkin naisten kohdalla muuttunutkin, koska komemntoineista kummankin sukupuolen edustajista suurehko osa ei tunnistanut naisellisuuden piirteitä "tosiksi". Miesten kohdalla tilanne on hankalampi, ja tilaa muulle kuin perinteiselle miehekkyydelle vähemmän. Täsä olen Laasasen kanssa samaa mieltä.

On mielenkiintoista nähdä, muuttuvatko käsitykset yleisellä tasolla ja jos muuttuvat, mihin suuntaan. Aihepiirin tutkimusta seuraamaan siis!

TP (nimimerkki)

"Naisen pitäminen vähempiarvoisena ja heidän pakottamisensa tietynlaiseen rooliin lienee osaltaan vaikuttanut siihen, että omasta näkökulmastani ikävähköt piirteet on pitkälti sijoitettu naisten kategoriaan."

Asia on juuri päinvastoin. Naisia pidetään korkeampiarvoisina kuin miehiä. Vallitsevat arvot ovat tämän mukaiset. Nainen voi myös valita vapaammin roolinsa kuin mies, esim. nainen voi olla kotirouva, uraohjus, elämäntapaintiaani, erittäin pienituloinen tai vaikka mitä menettämättä naisellisuuttaan.

"Naiset diggaavat ehkä yleisellä tasolla edelleen palomiehistä ja miehet isotissisistä blondeista."

Kaikki miehet tykkäisivät isotissisistä blondeista eli seksikkäistä naisista, jos he vaan voisivat saada niitä.

Henry Laasanen

Hiukan tarkennusta roolikeskusteluun:

Maskuliinisuutta tarkasteltaessa on syytä erottaa toisistaan maskuliininen rooli, maskuliinisuuden stereotyyppi ja maskuliinisuuden ideaali (Clatterbaugh 1997, 3). Maskuliininen rooli tarkoittaa sitä, mitä miehet ovat. Se on kokoelma käyttäytymisen tapoja, asenteita ja olosuhteita, jotka ovat identifioitavissa miehiin ryhmänä. Sen lisäksi voidaan erottaa maskuliinisuuden stereotyyppi. Sillä tarkoitetaan yleistä ideaa siitä, mitä ihmiset ajattelevat maskuliinisuuden olevan. Stereotyyppi liioittelee miesten yhdenmukaisuutta, mutta stereotyypissä on kuitenkin totuuden jyvänen mukana. Maskuliininen rooli ja stereotyyppi eivät välttämättä ole samoja asioita, vaan niissä on yleensä eroja. Kolmantena voidaan erottaa maskuliinisuuden ideaali siitä, mitä miesten tulisi olla. Pohjoismaiset tutkijat puhuvat usein maskuliinisuuden normista, joka vaikuttaa taustalla ja jonka olemassaolo havaitaan erityisesti silloin, kun sitä vastaan rikotaan (Holter 2003). Maskuliinisuus koostuu siten sekä miehille tyypillisistä että miehiltä haluttavista piirteistä (Pleck 1981). Stereotyypit ja ideaalit sijaitsevat historiallisesti: ne reflektoivat niitä odotuksia, joita tietyt vastapositiossa olevat ryhmät miehille asettavat. Roolit, stereotyypit ja ideaalit eivät ole yleensä kovin kaukana toisistaan. Oleellista on kuitenkin erottaa, mistä perspektiivistä miehiä tarkastellaan.

Niina- (nimimerkki)

"Nainen voi myös valita vapaammin roolinsa kuin mies, esim. nainen voi olla kotirouva, uraohjus, elämäntapaintiaani, erittäin pienituloinen tai vaikka mitä menettämättä naisellisuuttaan."

Viittasin käsitysten syntyhistoriaan, en nykyhetkeen. Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että naisella on enemmän roolivaihtoehtoja nykymaailmassa kuin miehellä, minkä kirjoitinkin aiempaan viestiini. Näin ei ollut esimerkiksi Suomessa n. sata vuotta sitten, kun naisella ei ollyt yksilönvapauksia tai oikeutta itsenäiseen elämään. Sen aikaiset käsitykset ja asenteet lienevät osaltaan vaikuttaneet siihen, millainen traditionaalisesta naiskäsityksestä on muotoutunut.

Olen kirjoittanut jo useampaan kommenttiin, muun muassa tuohon lainaamaasi, että toivon miehekkyyden käsityksen laajenemista ja miesten saavan toteuttaa ihmisyyttään monin eri tavoin menettämättä miehekkyyttään. Itse näen monet perinteisesti naisellisiksi nähdyt piirteet osana miehekästä miestä, kuten tunteiden näyttämisen. Mutta en nyt viitsi koko aiempaa viestiäni kirjoittaa uudelleen, sieltä kyllä löytyvät nuo pointit. :)

Henry Laasanen

"toivon miehekkyyden käsityksen laajenemista ja miesten saavan toteuttaa ihmisyyttään monin eri tavoin menettämättä miehekkyyttään."

Samasta toivosta kirjoitettiin montakymmentä kirjaa jo 70-luvulla ja edelleen toivosta voi lukea mm. lukuisien puolueiden ohjelmista.

http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/3173...

Toivo ei kuitenkaan auta mitään, ellei kyetä muuttamaan niitä todellisia rakenteita, jotka pitävät yllä traditionaalista maskuliinisuutta. Esim. linnanjuhlat on eräs maskuliinisuuden ylläpidon linnake, jossa kadetit ja pukuun sonnustautuneet miehet rulettavat. Voitaisiin aloittaa vaikkapa siitä, että miehet saissivat käyttää asusteena hametta - ilman että kukaan pilkkaa sen käytöstä. Jos tuollaisiin selkeisiinkään rakenteisiin ei edes yritetä saada muutosta, niin miten pelkkä toivo voisi riittää enempään?

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Miehinen mies on älykäs, viisas, rauhallinen, oikeudenmukainen, hyväkäytöksinen, määrätietoinen, suojeleva, mutta ei mustasukkainen.
Hänellä on elämänkokemusta, kohtelee naista kuin prinsessaa ilman alentuvaa käytöstä. Miehinen mies ei kehu autolla, palkalla yms. edes kännissä, ei kopeloi tai aloita keskustelua "onpas tytöllä isot keuhkot", mutta huomioi esimerkiksi sen, jos nainen on valinnut kynsilakan ja huulipunan sävysävyyn.
Miehinen mies avaa naiselle oven, tarjoaa juoman baarissa ja on muutenkin kohtelias ja ystävällinen. Miehinen mies ei jauha paskaa selän takana, puolustaa heikkoja ja niitä joita kohdellaan väärin, mutta ilman suurta tunteilua. Miehinen mies ei ruikuta esim. "vaimo nalkuttaa" tai "miks miesten pitää käydä armeija ja naisten ei". Miehinen mies puolustaa lapsia, naisia ja vanhuksia, vaikka ei näistä erityisesti pitäisi.
Miehinen mies pukeutuu siististi ja pesee hampaansa ja arvostaa sitä, jos hänen naisensa huolehtii ulkonäöstään ja yhteisestä kodista ja lapsista. Miehinen mies kehuu naistaan kauniiksi ja ymmärtää, että joskus naisia vituttaa ihan jumalattomasti ilman näkyvää syytä. Miehinen mies osaa remontoida ja haluaa panostaa kotiin, mutta miehisellä miehellä on myöskin oma elämä, josta miehisen miehen nainen ei valita, sillä myöskin naisella voi olla oma elämä.
Miehinen mies on hyvä sängyssä, sillä hän on älykäs. Miehinen mies ei lupaile liikoja. Miehinen mies vie eikä vikise.

Ai niin ja vielä lisään tähän sen, että tunnen ainakin pari nuo kriteerit täyttävää miehistä miestä :)

TP (nimimerkki)

Epäilemättä moni nainen on samaa mieltä kanssasi.

Horny (nimimerkki)

"Ai niin ja vielä lisään tähän sen, että tunnen ainakin pari nuo kriteerit täyttävää miehistä miestä"

Barbien Ken ja se toinen..

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Noup. Ymmärsit väärin. Ihan siis oikeasta elämästä.
Ja muuten hyvin harvoin semmoset barbiekenit ovat miehisiä miehiä. Semmosia limaisia metroseksuaaleja, yök.

Seppo Hildén

"huomioi esimerkiksi sen, jos nainen on valinnut kynsilakan ja huulipunan sävysävyyn."

Puhutaanko täällä miehistä vai sisustussuunnittelijoista?

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Seppo, mulle eräs mies tuli joskus vuosia sitten baarissa juttelemaan ja sanoi "oletpas osannut valita hyvin huulipunan ja kynsilakan sävyt toisiinsa sopiviksi" ja kertoi arvostavansa naisessa huoliteltua ulkonäköä. Ja hän oli kyllä ihan sellainen tavallinen insinöörityyppi, mutta jäi mieleen tosi hyvin. Varmasti olisimme tutustuneet paremminkin, vaan seurustelin tuolloin. Itselleni ainakin tulee tuommosista tavallisen suomalaisen miehen kommenteista tosi hyvä mieli, kun ja jos on panostanut ulkonäköönsä niin kyllähän se on kiva saada positiivista palautettakin. Ja nimenomaan muita kuin "onpas sulla hyvät tissit".

Henry Laasanen

"Miehinen mies puolustaa heikkoja ja niitä joita kohdellaan väärin"

No, minähän teen juuri niin.

"Miehinen mies ei ruikuta esim. "miks miesten pitää käydä armeija ja naisten ei"."

Ruikuttaminen on heikkojen puolustamista. Tässä on nyt jokin ristiriita.

Puolustaa miehiä = epämiehekäs ruikuttaja
Puolustaa naisia ja lapsia = miehekäs herrasmies

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Toki keskustelua aiheesta voi, ja nykypäivän Suomessa täytyykin, käydä. Mutta minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että mies, jolla ei ole tietynlaista halua puolustaa kotia ja "omaa reviiriä" on vähän säälittävä reppana. Eli siis esimerkkinä: itse ihmettelen syvästi sitä, että miksi edelleen naisten täytyy synnyttää luonnollisesti, kun homma voitaisiin liukuhihnalta hoitaa kivuttomasti keisarinleikkauksina. En kuitenkaan koskaan voisi kuvitellakaan, että kukaan minun mahaani viiltäisi auki. Jollei siis olisi pakko esim. lapsen tai oman hengen takia. Siis kyseenalaistan asiaa, joka ei koske itseäni. Sitäpaitsi ajattelin poistattaa itseltäni kohdun, niin ei tarvitse kärsiä enää kauheista hormoonimyrskyistäkään.

JA HUOM HUOM!
Jos mies näkee itsensä lapsiin ja vanhuksiin rinnastettavana "heikkona", niin ei kyllä ole miehinen mies :)

TP (nimimerkki)

Vastaava naisideaali on paljon lyhyempi:

Hyvännäköinen seksikäs nuori/nuorehko/nuorekas nainen, jolla ei ole nalkutus- eikä ruikutusgeeniä.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Mutta eipä tommoselle miehiselle miehelle tartte nalkuttaa eikä ruikuttaa :)

TP (nimimerkki)

Helena:
"Mutta eipä tommoselle miehiselle miehelle tartte nalkuttaa eikä ruikuttaa :)"

Tiedän.

Horny (nimimerkki)

Tussukin riittää pitkälle, nykyään sekään ei oo itsestäänselvyys.

Vieras (nimimerkki)

"Hänellä on elämänkokemusta, kohtelee naista kuin prinsessaa ilman alentuvaa käytöstä"

Bah. Jos naista pistää kohdella kuin prinsessaa, hänen tulee ansaita se.

"huomioi esimerkiksi sen, jos nainen on valinnut kynsilakan ja huulipunan sävysävyyn."

Bah. Tosimies ei huomaa tuollaisia, tosimies huomaa isot rintavarustuksen ja pienen pepun.

"Miehinen mies avaa naiselle oven, tarjoaa juoman baarissa ja on muutenkin kohtelias ja ystävällinen."

Bah. Juomaa ei todellakaan tarjota naiselle baarissa, huoh. Naisen pitää ansaita se, että hänelle tarjotaan.

"Miehinen mies ei jauha paskaa selän takana, puolustaa heikkoja ja niitä joita kohdellaan väärin, mutta ilman suurta tunteilua. "

Bah. Jos mies yrittää puolustaa toisia miehiä ja auttaa heitä pärjäämään/olemaan parempia miehiä, feministit sun muut hipit joukolla itkee ja haukkuu.

"Miehinen mies ei ruikuta esim. "vaimo nalkuttaa" tai "miks miesten pitää käydä armeija ja naisten ei"."

Katso edellinen kommentti.

"Miehinen mies puolustaa lapsia, naisia ja vanhuksia, vaikka ei näistä erityisesti pitäisi."

Aikaisemmin olisin noin tehnyt, mutta nykyään en laittaisi edes tikkuaristiin jonkun todellisen kusipäänaisen eteen. Loput olikin sitä samaa vanhaa tuubaa, mies on sitä, tätä, tuota ja vielä vähän extraa ja kaikki mulle heti ilmaiseksi olen nainen.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Niin, tässä oli nimenomaan esimerkki epämiehekkään miehen kirjoituksesta :) Miehekkään miehen ei tarvitse nähdä naista vihollisena joka tulee tuhota, sillä miehekäs mies viisaudessaan tietää, että naisia on erittäin moneen eri lähtöön ja lisäksi miehekäs mies tietää, että nainen on kuin kissa, jonka saa kehräämään silittämällä, ei potkimalla :)

Vieras (nimimerkki)

"Niin, tässä oli nimenomaan esimerkki epämiehekkään miehen kirjoituksesta :) Miehekkään miehen ei tarvitse nähdä naista vihollisena joka tulee tuhota, sillä miehekäs mies viisaudessaan tietää, että naisia on erittäin moneen eri lähtöön ja lisäksi miehekäs mies tietää, että nainen on kuin kissa, jonka saa kehräämään silittämällä, ei potkimalla :)"

Voi sinua Helena, jos edellä olevasta kommentista pystyt löytämään naiseen viittavaa potkimista tai naisen näkemisen vihollisena. Olet juuri esimerkki naisesta, joka ei ansaitse miehestä miehestä. Tsemppiä! :)

Olet oikeassa siinä, että naisia on moneen lähtöön. Sen vuoksi nainen joka vaatii tai haluaa, että hänelle tarjotaan baarissa vain koska on nainen, saa "SEURAAVA" merkinnän heti.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Enhän minä ole sanonut, että miehen täytyy vain antaa ja naisen vastikkeettomasti vaatia ja saada, vai olenko? Tässä nyt vain oli keskustelussa se, millainen on miehekäs mies. Se, että millaiset naiset saavat miehisiä miehiä ja ilmaisia drinksuja baarissa, on täysin toinen asia.

P.S Itse olen aina deittaillut just miehekkäitä miehiä :) Sellaiset miehet ovat ihania. Jumaloin miehekkäitä miehiä <3

Apotti (nimimerkki)

Miehekäs mies on immuuni kaikelle, jopa naisen pyrkimyksille määritellä miehekes mies.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen
TP (nimimerkki)

Se on siinä kinttaalla, että kirjoitteleeko miehinen mies ylipäätään ollenkaan tänne.

Ilmeisesti kuitenkin kirjoittelee...

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Niin ja jos miehinen mies kirjoittaa, niin sen täytyisi aloittaa vastaukset naiselle näin: "sinulla on ihastuttava taito kirjoittaa elävää tekstiä, mutta kuitenkin rohkenen olla toista mieltä", eikä näin "et saa varmaan koskaan munaa kun olet kamala akka" :)

Gagarin tuli mieleeni. Hänestä kannattaa ottaa mallia, nimittäin Gagarinissa on just sitä sellaista aitoa miehistä miestä.

Vieras (nimimerkki)

Miehisellä miehellä tietenkin on kumppanina nuo samat mainitsemasi kriteerit täyttävä nainen.

Vieras (nimimerkki)

Tuosta nyt jäi puuttumaan eräs itsestään selvä kriteeti, jota ei kuitenkaan kehdata ääneen lausua eli "miehisellä miehellä on paksu lompakko". Eivät ne baarin juomatkaan ilmaisia ole.

Niina- (nimimerkki)

Täytyy antaa kiitosta siitä, että tämä blogikirjoitus oli huomattavasti edellistä perustellumpi ja toi miehekkyyden tai maskuliinisuuden käsitteeseen liittyvät keskeiset ideat hyvin esille. Kun kirjoitus on enemmän tieteellinen ja vähemmän provokatiivinen, useampi lukenee sen niin, että itse asia jää mieleen. Tätä lisää!

Kun kirjoittelen täältä kotitoimistosta työn ohessa, en ole ehtinyt perehtyä kyllin syvällisesti käyttämiisi käsitteisiin, jotta käyttäisin niitä varmasti oikein. :) Toivottavasti kirjoitukseni ovat kuitenkin jotakuinkin ymmärrettäviä.

Henry Laasanen

"Kun kirjoitus on enemmän tieteellinen ja vähemmän provokatiivinen, useampi lukenee sen..."

Ahaa, siksi Pekka Siikala on niin suosittu... ;-)

Niina- (nimimerkki)

"Toivo ei kuitenkaan auta mitään, ellei kyetä muuttamaan niitä todellisia rakenteita, jotka pitävät yllä traditionaalista maskuliinisuutta. Esim. linnanjuhlat on eräs maskuliinisuuden ylläpidon linnake, jossa kadetit ja pukuun sonnustautuneet miehet rulettavat. Voitaisiin aloittaa vaikkapa siitä, että miehet saissivat käyttää asusteena hametta - ilman että kukaan pilkkaa sen käytöstä. Jos tuollaisiin selkeisiinkään rakenteisiin ei edes yritetä saada muutosta, niin miten pelkkä toivo voisi riittää enempään?"

Ei riitä ei, sitä en toki väitä, enkä mielestäni sanonutkaan, että toivo olisi vaikutttamisen tapa. Se on minun ajatukseni tai asenteeni, joka vaikuttaa toimintaani.

On tärkeää käydä näistä asioista keskustelua laajemminkin kuin yksityiselämän piirissä ja yrittää vaikuttaa rakenteisiin. Olet ottanut tärkeitä asioita esille, ja niistä puhuminen voi osaltaan muuttaa vakiintuneita käsityksiä. Siitä sinulle kiitos.

Ehdin tässä välissä kirjoittaa kommentin, jossa kiittelin tämän kirjoituksen esitystyyliä. Useampi ihminen ymmärtänee pointtisi paremmin, kun se on tällä tyylillä kirjoitettu. Provosoiva tyyli herättää huomiota ja saa asian esille, mutta silloin ehkä harvempi malttaa kuitenkin keskittyä siihen, mikä itse asiassa on jutun punainen lanka.

Mies.asia (nimimerkki)

Erinomaisen valaiseva tiivistys jälleen.

HL: "Eisler ja Skidmore (1987) käyttävät “maskuliinisen stressin” käsitettä."

Tästä tulee mieleen jonkin äskettäinen tutkimus, jossa miesten alhaisempaa elinikää selitettiin osittain juuri stressitekijöillä.

Toinen olennainen syy on tietysti mm. miesten korvattavuus vaarallisissa ja raskaissa töissä, kun taas jokainen munasolu (ja nainen) on arvokas ja suojelemisen arvoinen.

Niina- (nimimerkki)

"Ahaa, siksi Pekka Siikala on niin suosittu... ;-)"

En kiistä sitä, että saat paljon huomiota provosoimalla. :) Se voi vain kääntyä itseään vastaan, jos sinusta muodostetaan niin vahva mielikuva, että kirjoituksiasi ei edes lueta, vaan johtopäätökset tehdään mielikuvien ja kuulopuheiden perusteella. Sen tosin varmasti tiedätkin. Olet valinnut oman/omat tapasi tuoda asioita esille, minua miellytti erityisesti tällainen perehtyneisyyttä osoittava ja lähteisiin perustuva tyyli. Se ei ehkä vetoa kaikkiin laisinkaan ja voi ajaa osan lukijoista poiskin. Kirjoitustyyli on toki mielekästä pitää sellaisena, että lukijoita riittää, jos julkisuutta halajaa. :)

KTM (nimimerkki)

Henry,

huomasin tätä tekstiä miettiessäni, että useimmat naiset väittävät miehekkäitä piirteitä vastenmielisiksi. Olin kuuden ihmisen seurueen ainut mies, kun olimme yökerhossa viettämässä iltaa. Pöytään tuli erittäin vahvasti humaltunut agressiivinen mies, joka haukkui seurueeni naisia huoriksi ja teki vastenmielisiä eleitä naisia kohtaan, sekä antoi minun ilmellään ymmärtää, että olen luuseri. Olen todella isokokoinen mies ja tämä pullistelija olisikin ollut "helppo nakki", mutta seurueen naiset äityivät vastalauseiden myrskyyn, kun tein selväksi, että mies saa selkäänsä nyt. Sen verran kuitenkin päädyin tekemään, että tönäisin pullisteijaa matkalla portsaria hakemaan, joka heitti miehen pihalle. Myöhemmin sain kuulla naisilta, että he vihaavat agressiivisia miehiä ja että he kaikki osaavat puolustaa itseään. Lisäksi sain kuulla, että olisin ollut todellinen luuseri jos olisin puolustanut naisten kunniaa väkivalloin ja, että se tönäisykin oli ällöttävää, epämiehekästä ja typerää. Mitä tästäkin nyt ajattelee... ilmeisesti se, että olin valmis riitti heille. Olen varma, että jos olisin vaiennut, olisin joutunut häpeämään silmät päästäni.

Kaikki tähänastiset kumppanini ovat yrittäneet karsia, yllättäen, tunteista ja ongelmista vaikenemisen piirrettä minusta. Todella huonolla menestyksellä! :) Luin listasi naisellisista asioista, enkä minä niistä ainakaan lähtisi mitään puoliväkisin karsimaan, varsinkin naisellinen olemus ja tavat olivat napakymppi.

Olen kohtalaisen sekaisin, odotetaan puolustamista, mutta haukutaan, kun niin tekee. Pitää olla tunteeton työhevonen, mutta jatkuvasti vaaditaan herkkyyttä, tunteiden näyttämistä ja rahaa sinne kampaajalle... miksi naiset muuten käyvät kampaajalla ja miehet parturissa? plääh...

Henry Laasanen

"Kaikki tähänastiset kumppanini ovat yrittäneet karsia, yllättäen, tunteista ja ongelmista vaikenemisen piirrettä minusta."

Ongelmista vaikenemisen ominaisuutta ei oman markkina-arvon säilymisen nimissä kannatakaan karsia, sillä omista ongelmista vaikeneminen on eräs tärkeimmistä miehen tarjoamista resursseista suhteessa, vaikka naiset saattavat muuta väittää.

Omien ongelmien esille nostaminen on eräs vallan käytön muoto, jossa enemmän tai vähemmän epäsuoraan vaaditaan muita ratkaisemaan nuo ongelmat. Se on kuitenkin vallan muoto, joka on sallittu vain naisille ja lapsille.

TP (nimimerkki)

Niin, mutta kyllä he olisivat olleet ainakin vähän ihmeissään (ainakin hiljaa mielessään), jos et olisi millään tavalla reagoinut. Jo pelkkä yrityksesi puuttua asian kulkuun oli varmasti heidänkin mielestä positiivista.

Sen lisäksi naiset olivat turvallisessa ympäristössä, heillä oli selvä lukumääräylivoima ja heitä nimitellyt mies oli niin reppana, että ei oikein edustanut minkäänlaista uhkaa. Päinvastoin, naisten oli näissä olosuhteissa helppo osoittaa kuinka "heikompikin sukupuoli pärjää" - tilannehan oli suorastaan herkullinen heille.
Mikähän olisi ollut ääni kellossa, jos vastaava tilanne olisi tapahtunut pimeällä kujalla ja kyseessä olisi ollut yksi nainen.

Kun puhut siitä, mitä ominaisuuksia kumppanisi ovat yrittäneet sinusta riisua, niin ehkä puhutaan jo hieman eri asiasta. Parisuhteessa onkin ok puhua asioista. Tuskin nämä sinunkaan kumppanisi kuitenkaan olisivat olleet niin otettuja, jos heti ensi kerralla tavatessanne olisit alkanut avautumaan sekä sinun että miessukupuolen ongelmista.

Lt. Blueberry (nimimerkki)

Täytyy myös muistaa, että sitä, millainen miehen pitäisi olla, ei voi KOSKAAN kysyä suoraan naiselta. Tämäkin on tullut useasti esille.

Naisten on tosiaan julkisella paikalla ryhmässä sivistyneessä maassa helppo kertoa pärjäävänsä yksin ja halveksivansa aggressiviisuutta. Kuitenkin he ryhmänä pystyivät halveksimaan tätä "luuseria" vain, koska olivat epäsuorasti (miehinen yhteiskunnan väkivaltakoneisto) ja suorasti (miespuolinen? portsari + kertoja)miesten suojelemia. Tämähän on aika tyypillinen tilanne, että naiset aukovat vieraille miehillä päätä nakkijonossa ja seurueen mies, oli sitten poikaystävä, työkaveri tai mitä, joutuu tappeluun, koska suunsoiton kohde "ei lyö naista".

Mitä tulee tuohon puhumiseen kannustamiseen ym., niin naisethan testaavat jatkuvasti miehiä myös asettamalla tälläisia vaatimuksia ja "ansoja". Mutta, kuten myös monet naiset ovat täällä korostaneet, tosimiehet ovat herrasmiehiä, itsevarmoja ja tietävät mitä tekevät. Tämä tarkoittaa, että naisilta kysytään heidän mielipidettään, mutta mies tekee AINA kaikki perhettä koskevat täerkeät päätökset ja KANTAA NIISTÄ VASTUUN.

Vielä voi huomiona moniin kommentteihin korostaa, että miehisyys on tekoja ja statusta enemmän kuin fyysisiä ominaisuuksia. Pienikokoinen mies voi olla miehinen, jos hän on osoittanut arvonsa esim. sodassa (ei tarvitse edes mennä Napoleoniin) tai hankkimalla ison omaisuuden/kuuluisuutta (Tom Cruise on 165 cm pitkä).

Viimeiseksi, the Economist lehti osasi kertoa tutkimuksesta, jonka mukaan jälkiteollisissa maissa eli maissa, joissa nälänhätä on kaukainen uhka, miesihanne on muuttunut vähemmän maskuliiniseksi, juuri tyyppiä Johnny Depp tai Jude Law. Kuitenkin ne miehekkyyden vaatimat teot pohjimmiltaan samoja, omaisuuden hankkimiseen ei vain enää riitä raaka voima.

Mies.asia (nimimerkki)

KTM: "useimmat naiset väittävät miehekkäitä piirteitä vastenmielisiksi"

Riippuu tilanteesta, naisesta ja niistä miehekkäistä piirteistä. Useimmiten kannattaa seurata mieluummin toimintaa ja paljastuneita preferenssejä.

Ks. The Paradox of Beta-ization ja Laasanen: Naisten testi: oletko macho vai nössö?

Apotti (nimimerkki)

Kun minun naista kävi joku tyyppi hipelöimään tanssilattialla, eikä nainen reagoinut heti, minä pistin sen jätkän katolleen ennenkuin basso kerkesi kaksi kertaa potkaista. En kysellyt kenenkään mielipidettä, käynyt arvopohdiskelua tai keskustelua. Minä vaan menin ja vetäsin sen levyksi. Minut heitettiin baarista pihalle, jossa kotimatkalla raivoissani löin reikiä lauta-aitoihin. Nainen käveli perässä ja paheksui suureen ääneen toimintaani, ja minä annoin hänen vapaasti tehdä niin. Sanoin, että teen sen uudestaan vastaavassa tilanteessa, ja niin teenkin. En ollenkaan keskustele asiasta, vaikka ymmärrän aivan hyvin asian eri puolet ja kykenen jopa tuntemaan empatiaa toista osapuolta kohtaan. Koko touhu on aivan turhanpäiväistä, enkä liiemmin pidä henkisestä saati fyysisestä väkivallasta, mutta kyse ei ole siitä, pidänkö minä jostakin asiasta vai en. Kyse on periaatteesta ja minun kyvystäni pitää siitä kiinni.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Jee! Löytyihän täältäkin ihan oikea mies. *tuulettaa*
Vaikka ei toisten lauta-aitoja saisi rikkoa. Tsot tsot.

Janne Joo

Mistä hitosta se mies voi tietää, onko joku nainen "sinun naisesi", ellei asia ole ilmeinen esimerkiksi läheisen kontaktinne vuoksi.

Myönnä pois, ei tässä ole mistään muusta kyse kuin sinun primitiivisistä ja impulsiivisista vieteistä, siis siitä, että hormonit käskevät sinua tuhoamaan uhkaavat urokset, etkä ole tarpeeksi fiksu käyttääksesi aivojasi ja ymmärtääksesi tekojesi seuraukset.

Ihan yhtä "miehistä" olisi ollut, että olisit ohjannut uhkaavan uroksen hellävaraisesti tilanteesta pois, joko suullisesti tai tarvittaessa hieman fysiikkaa käyttäen.

Väkivallan käyttö on periaatteessa miehekästä, mutta käytännössä ei, koska se on TYHMÄÄ, mikä taas EI ole miehekästä. Älykkyys on miehekäs ominaisuus.

Mies.asia (nimimerkki)

Miesten tasa-arvosta puhuminen taitaa todellakin olla epämiehekästä toimintaa ja siksi epäsuosittua, kun taas naisilla on lupa valittaa sorrosta sydämensä kyllyydestä.

Mainitut miehekkyyttä vähentävät tekijät tuntuvat soveltuvan varsin hyvin tasa-arvokeskusteluun:

# pelkuruus, nössöys -- tosimiehellä ei ole tarvetta valittaa kohtelustaan, hän toimii itsenäisesti, eikä odota yhteiskunnalta mitään
# naisellisuus, homomaisuus -- tosimies ei heittäydy muiden tai yhteiskunnan avun varaan
# valittaminen, tunteiden osoittaminen -- tasa-arvokeskustelu ja -politiikka on nimenomaan kamppailua resursseista uhripääomaan ja valittamiseen perustuen
# häviäminen -- tasa-arvo-ongelman olemassaolo on tavallaan jo itsessään häviäjän merkki; tosimies muuttaisi itse ongelman, eikä vaatisi yhteiskuntaa apuun

manna (nimimerkki)

Hienoa Niina, meitä on siis useampiakin, jotka haluavat oikeutta ihmisille (eli sekä miehille että naisille)! Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että mieskuvaa (määriteltiinpä sitä minkä käsitteen avulla tahansa tässä kohtaa: normi, rooli, ideaali, jne.) tulee laajentaa ja monipuolistaa samalla tavalla kuin yhteiskunnallista kuvaa naisesta ja naiseudesta. Yhteiskunnassa on paljon epätasa-arvoa ja onneksi myös miesten heikko asema on myös otettu fokukseen.

Laajemmassa mittakaavassa keskimäärin miehet voivat huonommin kuin naiset. Sukupuolijakauma rikollisuudessa, sairastavuudessa, työttömyydessä, mielenterveysongelmissa jne. on vinoutunut siten, että keskimääräisesti miehet voivat huonommin kuin naiset.

Tämä pitkänä alustuksena sille, että ymmärrykseni mukaan miehen huonoa asemaa yhteiskunnassa selittää yhdestä keskeisestä näkökulmasta traditionaalinen käsitys maskuliinisuudesta. Huomattavaa juurikin on, että kyse on traditionaalisesta kuvasta, ei suinkaan postmodernin yhteiskunnan kuva miehisyydestä, mutta kuva, jolla on valitettavan vankka asema edelleen.

Saadaksemme aikaan muutosta sekä miehisyyden että naiseuden kuvissa, meidän on rikottava nämä traditionaaliset kuvat. Siksi meillä pitää juurikin olla yhteiskunnallista sukupuolentutkimusta ja ymmärrystä siitä, että traditionaalinen kuva kummasta tahansa sukupuolesta ylläpitää kuvaa toisesta eli tavoitteena ei pitäisi olla vastakkainasettelu, vaan uudelleenmäärittely molemmat sukupuolet huomioiden.

Sosiologi (nimimerkki)

Juttelinpa tuossa erään poikamiehen kanssa. Hän sanoi että nimenomaan poikamiehillä ei tulisi olla yhtä vahvaa maanpuolustusvelvollisuuta kuin perheellisillä miehillä (kuten minä). Olin ällikällä lyöty sillä asia käsitetään yleensä juuri päinvastoin; perheettomät miehet tulisi lähettää lihamyllyyn kriisitilanteissa ensimmäisenä. Hänen argumenttinsa oli kuitenkin ihan looginen; miksi hänen pitäisi olla puolustamassa hengellään minun vaimoani ja lapsiani, minunhan siellä pitäisi ensisijaisesti olla koska minulla on paljon enemmän menetettävää. En kyllä löytänyt järkevää vasta-argumenttia jossa huomioitaisiin yksilön jakamaton itseisarvo. Hämmentävää...

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Mielenkiintoinen ajautus ja periaatteessa ystäväsi on oikeassa.
Kuitenkin minä itse paljonkin penskasta saakka veteraanisukupolven kanssa notkuneena peilaan jotenkin (mikä on ehkä maailman muuttuessa typerää) heihin ja heidän kokemukseensa Suomen puolustamisesta. Osa veteraanimiehista on nostanut esiin hieman katkeruutta siitä, että jatkosodan luvattiin kestävän "syksyyn" tai vastaavaa, mutta koskaan ei ole kukaan esimerkiksi sanonut sitä, että olisi vaikkapa poikamiehenä kokenut sotansa turhemmaksi kuin jos olisi ollut perhettä. Esim. ukkini meni armeijaan -36 ja eipä paljoa ehtinyt elämässään muuta ennen syksyä -44. Perheen perusti, jos nyt avioliittoa voi sellaiseksi kutsua, -46 ja ainoa lapsi tuli 60-luvulla.
Mutta minä uskon siihen, että jos tulisi vastaava kriisi kuin mitä esim. talvisota oli, niin kyllä suomalaisista miehistä vielä sitä äijää ja perkelettä löytyy, että nämä neitimäiset näpertelyt unohtuisivat ja suomalainen mies vielä pystyisi kantamaan sen roolinsa puolustajana. Samoin uskon, että suomalaisissa naisissa on edelleen sitä sisua, jolla sota-aikana ja sen jälkeen pidettiin Suomi kasassa. Tämä aika nyt vaan on sellainen, että me voidaan miettiä näitä asioita näin niinkuin teoriassa.

Antti A (nimimerkki)

"Mutta minä uskon siihen, että jos tulisi vastaava kriisi kuin mitä esim. talvisota oli, niin kyllä suomalaisista miehistä vielä sitä äijää ja perkelettä löytyy, että nämä neitimäiset näpertelyt unohtuisivat ja suomalainen mies vielä pystyisi kantamaan sen roolinsa puolustajana."

Minä uskon, että ne kilteimmät ja tunnollisimmat lähtisivät pääsääntöisesti rintamalle, mutta tämän(kin) ajan tilannetajuiset selviytyjät, miksi heitä nyt sitten kutsutaankin, saattaisivat kyllä veneillä, viime sotaa sankempana joukkona, karkuun.

wwwTwittercomEDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Nykyään ihmiset ovat älykkäämpiä kuin aiemmin ja osaavat analysoida paremmin, kannattaako nykyistä valtaa pitävää väkeä enää puolustaa. Itse en missään tapauksessa vaarantaisi henkeäni Tarja Halosen, nykyhallituksen ja nykyisen virkakoneiston vuoksi. Pikemminkin hyökkäävä osapuoli tekisi Suomen kansalle palveluksen, mikäli potkisi moiset pois vallasta.

"Kansallinen turvallisuus" tarkoittaa jokseenkin poikkeuksetta tosiasiassa korruptoituneen valtakoneiston turvallisuutta.

M-T Heikka

Onko se miehekkyys niinkään luonteenpiirteistä koostuvaa. Minusta se on vain olemus, miehekäs olemus.

Varsinkin tuo, ettei saisi valittaa, ei se ole minusta aito asia. Sehän on vain umpimielisyyttä, että panttaa kaiken itsessään. Ei se ole alkuvoimaista.

Mie en oikein jöröjukista perusta.

TP (nimimerkki)

Valittamattomuus ei ole sama asia kuin vaikeneminen.

Möykky (nimimerkki)

Täälläkin on ilmeisesti kommentoitu, että naisten pitää ansaita miesten herrasmiesmäisyys ja heidän puolustaminen. Nykyään naiset ovat menettämässä kovaa vauhtia tämän etuoikeutensa, saavat syyttää vain itseään. Ilman muuta jokainen puolustaa niitä naisia jota rakastaa ja kunnioittaa, mutta puolustaisin kaikkia naisia tässä maassa varauksettomasti sallikaa mun nauraa ihan oikeasti. Katselkaapa sinne kuuluisaan peiliin, ei todellakaan kiinnosta joitakin naisia puolustaa ovat niin huonotapaisia väkivaltaisia rääväsuita, että kestäkööt ihan itse mitä ovat aiheuttaneet.

wwwTwittercomEDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Allekirjoitan mielipiteesi.

vanh. Gonzales (nimimerkki)

Jätin tahallani lukematta blogin ja sen kommentit ja kirjoitan otsikon perusteella.

Miehekäs mies täyttää mm. seuraavat kriteerit:
- on rehellinen,
- elättää omalla työllään itsensä,
- ei hylkää lapsiaan eikä laista elatusvelvollisuuttaan,
- ottaa julkisesti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin,
- tykkää naisista,
- tyydyttää naisensa useita kertoja viikossa,
- halveksii neitimäisiä ja ämmämäisiä miehiä,
- pukeutuu perinteiseen miehen malliin,
- on fyysisesti voimakas mutta myös sivistynyt,
- on valmis aseelliseen maanpuolustukseen,
- on suomalaisten puolella mm. maahanmuuttokysymyksessä.

Vieras (nimimerkki)

on rehellinen, -EI KANNATA TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNNASSA
- elättää omalla työllään itsensä,-EI KANNATA TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNNASSA
- ei hylkää lapsiaan eikä laista elatusvelvollisuuttaan,-EI KANNATA TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNNASSA
- ottaa julkisesti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin,-EI KANNATA TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNNASSA
- tykkää naisista,
- tyydyttää naisensa useita kertoja viikossa,-EI KANNATA TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNNASSA
- halveksii neitimäisiä ja ämmämäisiä miehiä,-EI KANNATA TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNNASSA
- pukeutuu perinteiseen miehen malliin,
- on fyysisesti voimakas mutta myös sivistynyt,
- on valmis aseelliseen maanpuolustukseen,-EI KANNATA TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNNASSA
- on suomalaisten puolella mm. maahanmuuttokysymyksessä.

manna (nimimerkki)

”Omien ongelmien esille nostaminen on eräs vallan käytön muoto, jossa enemmän tai vähemmän epäsuoraan vaaditaan muita ratkaisemaan nuo ongelmat. Se on kuitenkin vallan muoto, joka on sallittu vain naisille ja lapsille.”

Valitettavaa on, että traditionaalinen mieskäsitys estää miehiä kertomasta ja puhumasta suoraan, joten ongelmat ilmaistaan kiertoteitse (nyt yleistäen): väkivallalla, alkoholin avulla, jne. Miesten äänelle (todelliselle äänelle) on saatava tilaa, mutta se vaatii panostusta (todellista panostusta) miehiltäkin. Parisuhteessa ja muualla on vaadittava oma tila ja oma ääni, ei se kuulu, jos katoaa ryyppyreissuille, saunaan muiden miesten kanssa tms. Mutta tämä vaatii myös perinteisestä miesroolista irrottautumista ja uskallusta asettua alttiiksi yleiselle arvostelulle siitä, että ei ole perinteisen miehekäs, mutta loppupeleissä on kuin Miehekäs! Onko tässä esteenä naiset vai kenties perinteinen mieskuva ja pelko siitä, että ei ole Mies muiden silmissä? Minä kyllä rohkaisen miehiä olemaan Ihmisiä ja Miehiä ja rikkomaan perinteiset toimimattomat kuviot!

manna (nimimerkki)

Mielestäni olisi aiheellista myös erottaa traditionaalinen miehinen mies- käsitys sekä nyky-yhteiskunnan käsitys miehekkäästä miehestä. Nämä eivät ole sama asia, ei ainakaan monelle meistä, jotka taidamme elää ihan muuta aikakautta, kuin sitä jolloin mies maksoi naisen elämisen, onko sellaistakin vielä?!

Apotti (nimimerkki)

Naisten ajattelussa usein törmää siihen, että kaikki olisi määriteltävissä. Vaikka traditionaalinen käsitys todettiin jo Henryn kirjoituksen alkupuolella univeraaliksi, määrityksestä riippumattomaksi. Ainut tapa luoda uutta maskuliinisuutta on niin, että naiset lakkaavat lisääntymästä traditionaalisesti maskuliinisten miesten kanssa. Se taas ei tule ikinä, koskaan tapahtumaan. Riippumatta siitä, minkälaisista miehistä vaikkapa Helena Eronen pitää, suurin osa naisista tulee joka tapauksessa viehättymään miehissä traditionaalisesta maskuliinisuudesta.

Tomm (nimimerkki)

"Saadaksemme aikaan muutosta sekä miehisyyden että naiseuden kuvissa, meidän on rikottava nämä traditionaaliset kuvat."

Traditionaalisen miehisyyden kuvan muuttaminen voi saada korneja piirteitä, jos se tapahtuu liian kevyiden pohdintojen tai erikoisten gender -teorioiden seurauksena.

Nyt näyttää jo siltä, että miehiltä vaaditaan yhtäaikaisesti ristiriitaisia ominaisuuksia, kuten mm. yllä KTM:n esimerkistä ilmenee. Miehisyyteen on tullut lisää rooliodotuksia, mutta traditionaalisesta miehisyydestä ei ole tingitty. Helenan lista miehistä on hyvä esimerkki:"Miehinen mies on älykäs, viisas, rauhallinen, oikeudenmukainen, hyväkäytöksinen, määrätietoinen, suojeleva, mutta ... Miehinen mies ei ruikuta ... ." Silti miesten pitäisi olla herkkiä ja osata itkeä oikeassa paikassa, niin että eivät ole heikkoja ruikuttajia. Huolehtia hampaistaa ja repiä vähintäänkin kesällä rintakarvat helvettiin ja käyttää sopivaa lotionia, että iho pysyy raikkaana ja sopivan sileänä, mutta välttää kaikkea naismaisuutta tai sellaiseksi katsottavaa käytöstä. Enää ei puutu kuin että Suomessakin pistetään oletusarvoisesti pikkupojat istumapissalle.

Nyt jo ruotsalaisnaiset ihmettelevät, kun tasa-arvoinen ruotsalainen mies ei näytä naistensa silmissä enää yhtä miehekkäältä kuin ennen. Ongelma ei ole tasa-arvon hakemisessa, vaan siinä, että miehisyyden paradigma on otettu jostakin erikoisesta butlerilaisesta feminismistä. Miehet vain eivät onnistu konstruoimaan itseään sellaiseen muottiin, ilman että jotakin putoaa pois ja jäljelle jää epämiellyttävä hämmentynyt tunne.

Möykky (nimimerkki)

"Odotan jännityksellä, ryhtyvätkö loukkaantuneet miehet valittamaan kommenttiosastolla tyyliin "minä olen miehekäs mies, vaikka olenkin pieni, arka ja kunnianhimoton...". Vai käykö niin, että miehet hyväksyvät epämiehekkyytensä helpommin kuin naiset epänaisellisuutensa?"

Niinpä, mitäpä niistä tosiasioista kiistelemään. Mutta tähänpä voisi kyllä laittaa sellaisenkin seikan, että tosi moni on hyvä vetämään sitä miehekkään miehen roolia, mutta tuleekin paskat housuun tositilanteessa. Ja rauhallisen miehen joka ei koko ajan olen äänessä ja öyhöämässä pitää ottaa tilanne haltuun. Ette te naiset meitä miehiä tunne tai tiedä mikä meidän todellinen luonne on, kun ette anna siihen edes mahdollisuutta. Sillä miehen pitää täyttää nämä miehekkään miehen tunnusmerkit ulkoisesti ja siihen kuuluu myös jotain roolipeliä, mutta tosimiehen ei tarvitse esittää mitään örisevää machopelleä.

Sosiologi (nimimerkki)

Mannalle.

Tutkimusten mukaan yhä edelleen naisille siirtyy naimakauppojen yhteydessä merkittävästi enemmän varallisuutta kuin toisin päin. Tämä on fakta isojen joukkojen / yhteiskunnan tasolla ja sitä tosiasiaa eivät poista yksittäistapaukset joissa näin ei ole.

Miesten mies tasa-arvossa (nimimerkki)

Voin kuulostaa melko homolta, mutta kyllä naisilla pitäisi olla velvollisuudet siinä missä sivareilla, varusmiehillä sekä vankilaan tuomituilla. Toki raskaana olevat voitaisiin skipata.

Taskulaskimen omistaja (nimimerkki)

"Raukkamaisuus on siis mielestäni miehekkyyden pahin "vihollinen"...

Raukkamaisuudella on miestä lyöty iät ja ajat. Pirun ja feministin parhaita keksintöjä koko termi.

J. Gagarin

Mihekkyyden kriteerit tullevat muuttumaan (ja ovat jo osittain muuttuneetkin) yhteiskuntarakenteen muuttuessa. Miehekkyyttä edustavat sellaiset seikat, joista on hyötyä toisille ihmisille. Agraariyhteiskunnassa sitä oli voima, sisu, ahkeruus ja rehellisyys. Nuo ominaisuudet heijastuivat ulkonaisesti yleensä suurikokoisuutena ja harteikkuutena, harkittujen lauseiden tuottamisena matalalla äänellä.

Urbanisoitumisen myötä tulonhankkimisen tavat ovat olennaisesti muuttuneet. Useissa ammateissa pärjää nykyään parhaiten hyvällä supliikilla, nopeaälyisyydellä ja viekkaudella. Tietynlaista tilannetajun "taiteellista" ymmärtämystä, mikä korreloi edellämainittujen ominaisuuksien kanssa, voi nykyään viestittää vaikkapa silmäkajaalin sopivalla käytöllä, trendikkäällä vaatetuksella ja muilla metroseksuaalisilla keinoilla.

Naisten tehtävä evoluutiosssa on löytää sopivat geenit jälkeläisilleen. Geenien pitää olla sellaiset, että todennäköisyys jälkeläisen yhteiskunnassa pärjäämiselle on maksimoitu. Siksi nainen vaistonvaraisesti etsii juuri sellaisia geenejä. Ulkonaiset viestit pärjäämisgeeneistä muuttuvat pärjäämisen edellyttämien ominaisuuksien kanssa käsi kädessä yhteiskunnan kehityksen tuloksena. Toki tiettyä viivettä esiintyy, koska metsästys- ja agraariyhteiskunta on vallinnut niin kauan, että tietynlaiset valintakriteerit ovat jo liittyneet naisen evoluutioon, ei pelkästään tilanteen tarvitsemaan vaistoon.

Mutta sen neuvon kuitenkin kaikille miehille antaisin, että naista ei voi harhauttaa esittämällä jotain muuta kuin on. Nössöstä voi tulla miehekäs kovien koettelemusten kautta pitkän ajan kuluessa, mutta jos hän harjoittelee tunnin verran peilin edessä ennen treffejään, niin lycka till!

Möykky (nimimerkki)

"Naisten tehtävä evoluutiosssa on löytää sopivat geenit jälkeläisilleen. Geenien pitää olla sellaiset, että todennäköisyys jälkeläisen yhteiskunnassa pärjäämiselle on maksimoitu. Siksi nainen vaistonvaraisesti etsii juuri sellaisia geenejä."

Tämä minua aina jaksaa naurattaa, kun se nyt on yksi ja sama otitko jonkun örisevän machopellen niin se ei takaa yhtään mitään minkälainen siitä jälkeläisestä tulee.

J. Gagarin

Naura sinä vaan, mutta kyse on kuitenkin evoluution sääntöjen mukaisesta todennäköisyydestä. Mitään takuitahan ei ole, mutta naisen vaisto perustuu juuri tuohon todennäköisyyteen. Ja naisen vaistoa ei ole syytä aliarvioida, se on useinkin suorastaan mystiselle tasolle kohoavaa silloin, kun puhutaan parinmuodostuksesta. Vaikka kommunikaatio tapahtuisi meilitse, niin jo pelkkä yhden sanan valinta tai "pilkku väärässä paikassa" voi tuhota orastavan suhteen.

Möykky (nimimerkki)

"Ja naisen vaistoa ei ole syytä aliarvioida, se on useinkin suorastaan mystiselle tasolle kohoavaa silloin, kun puhutaan parinmuodostuksesta. Vaikka kommunikaatio tapahtuisi meilitse, niin jo pelkkä yhden sanan valinta tai "pilkku väärässä paikassa" voi tuhota orastavan suhteen."

Joo, jos sekoittaa kusipäisyyden mystiseen parinvalintaprosessiin niin kaipa siinä on jotain mystistä :D Aivan samalla tavalla kun mies käy hoitelemassa yhdenillanjuttujaan niin jotain mystistä tapahtuu kun miehestä ei kuulu enää mitään :D

J. Gagarin

"Aivan samalla tavalla kun mies käy hoitelemassa yhdenillanjuttujaan niin jotain mystistä tapahtuu kun miehestä ei kuulu enää mitään :D"

Heh heh...
Eihän tuossa ole mitään mystistä, kaikki on aivan ymmärrettävää!

Mystisia asioita esiintyy luonnossa paljon. Hiirihaukka näkee kilometrin korkeudelta, kun hiiri juoksee lumen alla ja syösyy nappasemaan sen. Ihminen ei näe sitä edes vierestä. Korkkikotka kaartelee tuuman kokoisen metsään sammaleen alle haudatun lihapalan yläpuolelle kilometrien korkeuksissa ja hitaasti kaarrelleen laskeutuu aterioimaan lihapalaa. Nämä ovat esimerkkejä vastaavasta "mystisyydestä".

Möykky (nimimerkki)

Lisään vielä tähän sen, että tunnen muutaman pariskunnan jolla on poikalapsia ja vaikka samat vanhemmat ja kasvatus sekä ympäristö niin täysin erilaisia nämä pojat, yhdestä voi tulla haaveilija taivaanrannanmaalari kun taas toinen on kiinnostunut äijämäisistä jutuista. Eli millähän ihmeellä te naiset oikein olette takaamassa jotain geenejä jälkeläisille.

J. Gagarin

"Eli millähän ihmeellä te naiset oikein olette takaamassa jotain geenejä jälkeläisille."

Jos kohdistit lauseesi minuun, niin valitsit väärän sukupuolen.

MissM (nimimerkki)

"Eli millähän ihmeellä te naiset oikein olette takaamassa jotain geenejä jälkeläisille."

Eihän kyse ole tietoisesta valinnasta, vaan siitä, kuinka biologia vaikuttaa tiedostamattamme. Evoluutioon kuuluu geenien sekoittuminen ja kokeilu, eihän se olisi hyvä, jos yhden parin jälkeläiset olisivat kaikki samanlaisia. Jokin tärkeä muunnos jäisi silloin kokeilematta.

Olennaista ei ole se, että mainitsemasi pojat ovat erilaisia, vaan se, kuinka moni noista erilaisista pojista pääsee lisääntymään ja kuinka moni heidän jälkeläisistään taas lisääntyy.

Elokuutio (nimimerkki)

On melko epätieteellistä nojata kokonaisia teorioita pelkkiin traditioihin, ottamatta lainkaan huomioon maailman modernisoitumista ja sen vaikutuksia esimerkiksi sukupuolirooleihin ja -hegemoniaan.

Naisellisuus ja miehisyys ovat muutenkin käsitteinä nykyään melko epärelevantteja, sillä tällaisen kaksinapaisen ajattelun rajat hämärtyvät jatkuvasti (esimerkkejä tästä voidaan ottaa vaikkapa pukeutumisesta, ammatinvalinnasta, työnjaosta ja rooleista arkielämässä, seksuaalikäyttäytymisessä tai ihmissuhteissa.)

Ja toki "traditionaalinen naisellisuuden määritelmä" suututtaa naiset ja varmasti monet miehetkin, eikä vähiten siksi, että esität sen tekstissäsi niin kuin se olisi jotenkin yleispätevä ja paikkansapitävä vielä nykyäänkin, mikä ei toki ole totta.

Suurin osa tuon kuvailemasi naisellisuuden piirteistä liittyy naisen vanhentuneeseen (ja moraalisesti äärimmäisen huolestuttavaan) rooliin kodinhengettärenä, jonka pääasiallinen tehtävä elämässä on miellyttää miestään. Tämähän ei nykyaikana juurikaan päde, ellei tarkastella ainoastaan sitä äärikonservatiivisten, uuspatriarkaalisten miesten ja naisten marginaalista ryhmää (ks. esim. nuo nettisivut, joita ilmeisesti käytit näiden artikkelien ainoana lähteenä.)

Mutta kyllähän tässä nyt taisi käydä niin, että kaikki pienet kotiäidit järkyttyivät tästä pikku kriisistä, kun heidän naisellisuuttaan näin miehisen jämerästi arvosteltiin. Ja koska naiset perinteisesti inhoavat tiedettä ja vielä loukkaantuvat helposti, heidän ei pitäisi lainkaan osallistua tällaisiin kuumentuneisiin väittelyihin ;)

MissM (nimimerkki)

Aina jaksetaan arvostella sitä, kuinka perinteinen naisen rooli nähdään miehen miellyttämisenä. Miksi samat arvostelijat eivät koskaan puutu siihen, että perinteinen miehen rooli on naisen miellyttämistä? Etenkin kun perinteiset naisroolit on jo pitkälti purettu ja pidetään hyvänä asiana sitä, että nainen ei pyri kaikessa miellyttämään miestä. Miksi siis miesten tulee kuitenkin pyrkiä olemaan maskuliinisia ja miellyttämään naista?

Esim. Henry käyttäytyy epämiehekkäästi tuomalla esiin asioita, joissa miehet ovat heikommassa asemassa kuin naiset. Ja heti löytyy lauma niin naisia kuin miehiäkin, jotka ovat palauttamassa häntä ruotuun leimaamalla ruikuttavaksi naisvihaajaksi -> mies ei saa puhua tai toimia niin, että se ei miellytä naista. Jos joku tällaiseen erehtyy, alkaa kiivas mustamaalaamiskampanja.

Möykky (nimimerkki)

Aivan minua on ruvennut myös ärsyttämään, että ei saisi esittää omia mielipiteitä ja keskustella näistä asioista kun tullaan tänne loukkaantumaan ja heittelemään niitä leimoja. Ei teidän naisten tarvitse meistä miehistä pitää jotka kerromme suoraan mitä olemme mieltä milloin mistäkin. Minä ja moni muu emme ole täällä hakemassa teidän hyväksyntää se ei voisi vähempää kiinnostaa.
Jos minua on vituttanut vaikkapa se tosiasia minkälaista touhu on ollut naista etsiessä niin ketä te olette sanomaan, että ei se tuollaista ollut vaan kyllä me naiset arvostamme kilttejä ja ihquja herkkiä miehiä, kun taas minä kun menen baariin niin suunnilleen nauretaan päin naamaa jos menisin tuollaista juttua heittämään.

Elokuutio (nimimerkki)

Niimpä, miksi ihmeessä miesten tulisi pyrkiä olemaan maskuliinisia ja miellyttämään naista? Siksikö, että he pärjäisivät paremmin "seksimarkkinoilla"? Maailma on täynnä kiinnostavia, suosittuja miehiä ja naisia. (Ja sivumennen sanoen, näiden miesten ja naisten "markkina-arvo" perustuu moniin erilaisiin asioihin, ei pelkästään naisten feminiinisyyteen tai miesten maskuliinisuuteen sellaisina, kuin Laasanen ne tässä artikkeliparissaan määrittelee) Yhtä lailla löytyy vähemmän suosittuja; nörttejä, seinäruusuja, ujoja, rumia, liian lihavia, liian laihoja (ja tätä listaa stigmaattisista piirteistä voisi jatkaa ikuisuuksiin) miehiä ja naisia, jotka eivät kirveelläkään onnistu baarissa pokaamaan näitä kauniita, komeita, hauskoja, rikkaita, räväköitä, suuririntaisia, tyylikkäästi pukeutuneita, suosittuja tyyppejä. Ja sekö sitten on väärin? Senkö takia täytyy kiinnittää huomiota yhden tai toisen sukupuolen seksuaaliseen tai mihin tahansa valtaan?

Ehkä näitä Laasasen mielipiteitä vastaan ei hyökätäkään siksi, että "mies ei saa puhua tai toimia niin, että se ei miellytä naisia" vaan siksi, että arvostelijoiden mielestä ne perustuvat virheellisiin johtopäätöksiin, vanhentuneisiin käsityksiin tai kyseenalaisiin teorioihin? Tiede on diskurssia ja perustuu kriittiseen ajatteluun. Eikö tätä miesasiaa jostain syystä ole lupaa kritisoida, saamatta automaattisesti raivofeministin leimaa otsaansa?

MissM (nimimerkki)

Elokuutio, valitettavasti yksi pääsky ei kesää tee. Ei kukaan ole kieltänyt, etteivätkö myös nörtit, seinäruusut jne pariutuisi. Silti on olemassa paljon tilastollista tietoa siitä, kuinka pariutumismarkkinat toimivat ja kyllä niistä on helppo havaita, mitkä ominaisuudet jylläävät. Kyse on tilastoista, ei vanhentuneista käsityksistä.

On myös huomattava aina näissä markkina-arvo- ja tasokeskusteluissa se, ettei näissä puhuta esim. onnellisuudesta, kuten jotkut tuntuvat käsittävän. Kaksi hyvin alhaisen markkina-arvon omaavaa ihmistä voi hyvin löytää toisensa, pariutua ja elää onnellisina yhdessä. Tämä ei silti millään tavoin kumoa markkina-arvoteoriaa tai ole sen vastaista.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Hmm...

Niin, mitä olit sanomassa?

Tomm (nimimerkki)

"Naisellisuus ja miehisyys ovat muutenkin käsitteinä nykyään melko epärelevantteja, sillä tällaisen kaksinapaisen ajattelun rajat hämärtyvät jatkuvasti (esimerkkejä tästä voidaan ottaa vaikkapa pukeutumisesta, ammatinvalinnasta, työnjaosta ja rooleista arkielämässä, seksuaalikäyttäytymisessä tai ihmissuhteissa.)"

Toisaalta voisi ajatella, että kaksinapaisuuden hämärtyessä, käsitteet tulevat vieläkin relevanteimmiksi määrittämään monia seikkoja. Jos roolit ja muut toissijaiset merkit pitäisivät sukupuolet muoteissaan, eivät naisellisuus tai miehisyys olisi keskustelun alla. Ja juuri hämärtymistä on tapahtunut, se ei ole synonyymi muutokselle.

Niina- (nimimerkki)

Jep, Manna, onhan meitä. :)

Erään kirjoittajan tarina baariöyhöstä oli surullinen esimerkki ristiriitaisista odotuksista ja niiden tuottamasta hämmennyksestä. Toisaalta ainakin osa naisista saattaa todella ajatella ja toimia väittensä mukaisesti. Uskallan näin väittää, koska vastaavasta on kokemusta, eikä tilanne ole koskaan päätynyt tönimiseen eikä miesseuralaiseni nolaamiseen. Tosin en voi tietää, onko hän miesten kesken menettänyt kasvonsa, vaikka minä pidän häntä suuressa arvossa. Miesten arvostus ja ajatukset kuitenkin vaikuttavat ihan yhtälailla kuin naistenkin, elleivät enemmänkin. Siksi asennemuutoksen pitäisi lähteä kummastakin sukupuolesta.

Mielestäni on fiksua sukupuolesta riippumatta vältellä tappelutilanteita. Tiedän, ettei minulla ole pienikokoisena mahdollisuuksia selvitä tappelusta, joten en sellaisiin hankkiudu (eipä sillä että pieksäminen olisi kivaa, vaikka voittaisinkin...). En myöskään odota suojelua mieheltä. En sitä varmaan saisikaan, koska minua viehättävät miehet, jotka ovat kaikkea muuta kuin machoja.

Lukaisin Laasasen aiemman kirjoituksen linkistä, jonka joku postasi. Feminismin ymmärtäminen kollektiivisena testinä on melko surkuhupaisa ajatus sen vuoksi, että ne epäkohdat, joihin liike aikanaan puuttui, olivat ihmisoikeuskysymyksiä eivätkä mitään parisuhteen testailun siirtämistä laajempaan kontekstiin. Yhteiskuntatieteilijänä Laasanen lienee tietoinen siitä, mitä oikeuksia naisilla ei liikkeen syntyaikoina ollut, joten en siitä sen enempää paatosta. Toivoakseni et kuitenkaan aja naisten ihmisoikeuksien heikentämistä miesten onnellisuuden takaamiseksi, koska sellaisenkin päätelmän tuosta kirjoituksestasi saattaisi vetää. Machokulttuuri muuten on tuskin sen hellempi feminiiniseksi käsitetyille miehille kuin nykyinen, päinvastoin.

Olen sitä mieltä, että nykyisen systeemin tulisi ottaa miehet paremmin huomioon (esim. miesten korkeamman syrjäytymisriskin huomioiminen) ja antaa heille enemmän mahdollisuuksia olla omannäköisensä mies. Tämä onnistuu parhaiten modernissa yhteiskunnassa, jossa on tilaa muuttaa vallitsevia käsityksiä.

Vaikka aiemmassa kirjoituksessa esitetty feminismi-testailu-analogia meneekin reippaasti metsään, (pari)suhdekäyttäytymisen osalta tunnistan kyllä tuon suhtautumiseron. Tosin olisin toivonut sellaista esimerkkiä, joka päätyy molempien kannalta hyvin - kaikki parisuhteethan eivät ole alistumisleikkejä tai miehen pallien murskaamista. Machojen suosiota ei käy kiistäminen, enkä lakkaa ihmettelemästä osan naisista sokeutta heitä kohtaan. On niin ilmeistä, että macho näkee naisen itsensä alapuolella.

Nyt kun oikein mietin, machojen öykkäreiden kanssa jutellessa olen ollut herkästi agressiivinen ja kaikin puolin hyökkäävä ja ikävä ihminen, eikä tulisi mieleenikään sekaantua lähemmin sen kaltaisiin ihmisiin. Kivoja miehiä olen kelpuuttanut parisuhteisiin ja punkkaani (myös ilman parisuhdetta). Niin ovat moninaiset nämä yksilötason erot...

Möykky (nimimerkki)

Jee, väkivalta on ihanaa. Eiköhän ihannoida sitä oikein urakalla ja sitten hämmästellään kun tuolla tulee pataan ja vedetään pataan. Naisetkin voisivat suhtautua väkivaltaan pikkaisen eri tavalla jos olisivat joskus näihin tilanteisiin joutuneet jossa pitää oikeasti tapella ja kunnolla. Katoaa se glamouri siitäkin hommasta aika nopeasti. No, mutta henkisesti häiriintyneillä ihmisillä tuskin katoaa hohto toisen turpaan vetämisessä tai jopa turpaan ottamisessa koskaan.

Jussi O: (nimimerkki)

Henry Laasanen teeskentelee olevansa vain "viestintuoja" eli vain neutraalisti kuvaavansa sukupuolirooleja. Kuvauksen paikkansapitävyydestä ja ajankohtaisuudesta voidaan sinänsä olla montaa mieltä. Mutta kiinnitän nyt ensin huomiota siihen, että vaikka Laasanen teeskentelee vain kuvaavansa asiaa "viestintuojana", samalla hän kuitenkin myös suosittelee pitäytymään näissä superkonservatiivisissa sukupuolimalleissa ja kieltää ajattelemasta maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä niitä uudistavasti.

Tämä käy selvästi ilmi hänen bloginsa lopusta, jossa hän toteaa:
"Miehekkyyden ja naisellisuuden sisällöille on muodostunut vakiintunut merkitys sukupuoliroolien tutkimuksessa. Itse en diggaa sitä, että keskustelijat yrittävät määritellä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden uudelleen sopiakseen itse paremmin määritelmään. Keskustelu on paljon helpompaa, kun pysytään perinteisissä määrittelyissä, eikä käytetä naisellisuutta tai miehekkyyttä jonkinlaisena 'palkintonimikkeenä'. Jos et ole maskuliininen tai feminiininen, opettele hyväksymään asia."

Kertaan: tässä blogissaan Laasanen siis yrittää aluksi sanoa, että vain kuvailee vakiintuneita rooleja, mutta lopuksi kuitenkin suosittaa tai jopa vaatii pitäytymään niissä. Hän ei ilmeisesti oikein tajua, mitä on tekemässä.

Kenenkään ei pidä ymmärtää Laasasen tässä blogikirjoituksessa harrastamasta lähdeviitoituksesta, että hän välttämättä tekisi tässä tieteellisesti kestävää tutkimusta. On tämä sentään hieman yritteliäämpi kuin alkuviikosta julkaistu "Millainen on naisellinen nainen?" -blogi, jossa Laasanen lähinnä olemuksellistaa viihteellisesti feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta koskevia populaareja, kulttuurisesti rakentuneita ja sitä paitsi monin osin jo vanhentuneita käsityksiä (kuten tässäkin kyllä). Siinä Laasanen kovin huolettomasti rakentaa päänsisäisiä (ja myös ruumiillisia) vankikoppeja niin naisille kuin miehillekin.

Myös tämänkertaisessa kirjoituksessa on lopulta tuota samaa ongelmaa, joka todettiin miestutkimuksessa tutkijoiden itsereflektiota vaativaksi jo viimeistään 1990-luvulla. Nimittäin: maskuliinisuuden tai feminiinisyyden kuvailu muuttuu helposti kuvaamaansa ilmiötä vahvistavaksi eikä enää niinkään analysoivaksi - toisin sanoen siitä tulee oire kuvaamastaan ilmiöstä.

Laasasella näin käy, kuten aluksi osoitin: kuvailusta tulee suositus, suorastaan vaatimus. Pätevässä sukupuolentutkimuksessa tämä ongelma tiedostetaan jo proseminaaritasolla.

Yleensä ottaen Laasanen saa populaaria näkyvyyttä siksi, että hän selittää (eli "selittää") monimutkaisen asian (sukupuoli-identiteetin ja sukupuolten välisten suhteiden rakentuminen) yksinkertaisella mekanismilla, jossa hän niveltää yhteen sellaisia valtaapitäviä ajattelutapoja kuin A) todellisuuden kauppatavaraistaminen (todellisuuden näkeminen markkinoina, kilpailuna ja hyödyn välineenä), B) todellisuuden seksualisoiminen ja C) naisten syyllistäminen (Laasasen tutkimusasetelma tuottaa todellisuuskuvan, jonka mukaan miehet joutuvat maksamaan ja naiset ovat vähän niin kuin huoria).

Tähän päälle tulee hänellä sitten vielä kehäpäätelmällisyys: koska naiset ja miehet Laasasen mukaan ovat traditionaalisesti "olleet" tällaisia, on heidän markkina-arvoaan parantaakseen ja mielellään muutenkin - näin aluksi osoitin Laasasen ajattelevan - oltava tällaisia. Toisin sanoen peruskaava, jolla hän selittää sukupuolten välisiä suhteita, on tautologia. Tautologia on ideologisen todellisuuskuvan ydinmekanismeja (ks. Roland Barthes, Mytologioita). Nähdäkseni Laasasen kuvaukset sukupuoli-identiteeteistä ja sukupuolten välisistä suhteista ovatkin monin verroin ideologisempia kuin hänen moittimiensa feministien tutkimukset.

Ymmärrettävää toki on, että Laasasen intellektuaalisesti perustelematon cocktail saa populaarijulkisuudessa näkyvyyttä. Se sopii yksinkertaisia selityksiä ja varmuuksia janoaville.

Mies.asia (nimimerkki)

Tämä kommentti vaikuttaa perinteiseltä moralisoivalta kasvatusmentaliteetilta, jossa todellisuudesta puhuminen ja kuvaileva määrittely koetaan kauhean uhkaavaksi konservatiivisuudeksi. "Lisää konstruktionismia, puhe tuottaa maailman!"

Vika ei valitettavasti ole peilissä eli Laasasessa, vaan maailmassa.

Laasaslaiset "yksinkertaistukset" toimivat ja ovat huomattavasti tieteellisempiä, testattavampia ja kasaantuvampia kuin vaikkapa butlerilainen tai suomalaisen naistutkimuksen ajattelu, jossa maailmaa luullaan muutettavan sanamagialla.

TP (nimimerkki)

"Kertaan: tässä blogissaan Laasanen siis yrittää aluksi sanoa, että vain kuvailee vakiintuneita rooleja, mutta lopuksi kuitenkin suosittaa tai jopa vaatii pitäytymään niissä. Hän ei ilmeisesti oikein tajua, mitä on tekemässä."

Ei Laasanen vaadi pitäytymään vakiintuneissa rooleissa. Hän tarkoittaa, että ei pidä siitä, että keskustelijat määrittelevät feminismin juuri itselleen sopivalla tavalla. Näin 100 keskustelijaa puhuisi 100 eri feminismistä. Keskustelu käy mahdottomaksi ja harhaanjohtavaksi.
Voisinhan minäkin keskustelun aluksi määritellä feminismin haluamallani tavalla ja sitten jatkaa, että "olen feministi ja kannatan naisten roolia hellan ja nyrkin välissä".

Feminismillä (kuten muillakin käsitteillä) on tarkoitettava niiden vakiintuneita merkityksiä.

TP (nimimerkki)

"Myös tämänkertaisessa kirjoituksessa on lopulta tuota samaa ongelmaa, joka todettiin miestutkimuksessa tutkijoiden itsereflektiota vaativaksi jo viimeistään 1990-luvulla. Nimittäin: maskuliinisuuden tai feminiinisyyden kuvailu muuttuu helposti kuvaamaansa ilmiötä vahvistavaksi eikä enää niinkään analysoivaksi - toisin sanoen siitä tulee oire kuvaamastaan ilmiöstä."

Onko näin todettu?

Miten maailmassa voitaisiin keskustella mistään sosiaalisista konstruktioista, jos keskustelun katsotaan vahvistavan olemassa olevia rakenteita. Saman ongelman voisi laajentaa koskemaan muitakin elämän alueita kuten esim. yhteiskunnallisia ilmiöitä tai käyttäytymistieteitä.

On yliampuvaa tyrmätä keskustelua sillä perusteella, että vallitsevista käytännöistä puhuminen vahvistaa vallitsevia käytäntöjä. Tällainen tulkinta tekee keskustelun mahdottomaksi.

Jos olet huolissasi tuollaisista ilmiöistä, sinun pitää ehdottomasti hyökätä niitä kirjoituksia vastaan, joissa puhutaan, että naisen euro on 80 senttiä tai suomalainen mies juo ja hakkaa.

On huvittavaa, että kun erittäin harvoin Suomessa puhutaan julkisuudessa miesasiasta, miesten epäkohdista tai parinvalintakäytännöistä, aina löytyy niitä, jotka ovat suuresti huolissaan tästä keskustelusta.

Hyvä Jussi O (nimimerkki)

Mahtavaa että kriittistä lukutaitoa löytyy ja joku fiksu vaivautuu kommentoimaan Laasasen manipuloivia tekstejä.

tarkoituksenhakuista "lähdemateriaalia" (nimimerkki)

Minua on ihmetyttänyt, miten tutkijaksi itseään tituleeraava henkilö onnistuu löytämään vain omaa pinttynyttä näkemystään tukevia lähdemateriaaleja (joista osa - by the way - on pelkkää iltapäivälehtitasoista roskaa). Tämä on ihmeellistä siitä syystä, että kyse ei ole mistään eksaktisti mitatattavasta asiasta, jossa on vain ja ainoastaan yksi objektiivinen totuus. Näihin jees-miehiin näyttää uppoavan kyllä ihan pyhänä sanana.

Ihan vain vihjeeksi että tällaisella pohjoiskorealaisella tavalla ei oikeassa tiedemaailmassa pitkälle pötkitä.

Mies.asia (nimimerkki)

"Ihan vain vihjeeksi että tällaisella pohjoiskorealaisella tavalla ei oikeassa tiedemaailmassa pitkälle pötkitä."

Otaksun, että et ole tutustunut naistutkimukseen, jossa ideologian varjelu on ykkösasia ja lähteeksi kelpaa lähes mikä tahansa mielipidekirjoitus, jos se vain edustaa oikeata asiaa?

Noin muuten Laasasen tämän kirjoituksen lähteet ovat ihan hyvää ja monipuolista tavaraa (mikä lähteistä ei ole?), etenkin ei-vertaisarvioidussa blogissa. Sitäpaitsi tieteen ei tarvitse olla poliittisesti korrektia -- tai ainakin näin on usein siellä ulkomaisessa tiedemaailmassa.

Lt. Blueberry (nimimerkki)

Pidän kritiikistäsi ja olen monista asioista samaa mieltä. Laasasella on ollut tapana oikoa mutkia, ehkä siksi että kyseessä on populistinen ja tarkoituksenhakuinen blogi, ei tieteellinen julkaisu sinällään.

Toivoisin kuitenkin, että kohdistaisit kritiikkiä itse asiaankin, etkä vain puuttuisi päättelyvirheisiin ja metodologiaan. Nyt kun olet kiinnittänyt huomiota Laasasen argumentoinnin heikkouksiin, voinet esittää omat argumenttisi toisten arvioitavaksi? Täällä blogissa ei tarvitse tietenkään täyttää tieteellisyyden kriteerejä, mutta olisi tietysti suotavaa, että vältät niitä seikkoja, joista syytät Laasasta.

Muista, että pelkkä kritiikki ilman vaihtoehtojen esittämistä, ei ole kovin rakentavaa, eikä tuo mitään uutta keskusteluun, vaikka kritiikki olisi kuinka aiheellista.

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "On melko epätieteellistä nojata kokonaisia teorioita pelkkiin traditioihin,"

Eikä ole; tähän perustuu esimerkiksi historia ja antropologia.

Ja jos ne traditiot näkyvät yhä odotuksissa ja asenteissa, niillä on merkitystä. Ks. esim. Helena Erosen osittain varsin perinteiset ja jopa yleiset käsitykset ylempää.

Lisäksi mukaan voisi ottaa ikä- ja luokkanäkökulman.

Lapsien, teini-ikäisten ja työväenluokan sukupuolikäsitykset ovat paljon essentialistisempia ja konservatiivisempia kuin vaikkapa koulutetun humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen kognitiivisen eliitin, joka on sisäistänyt konstruktionistiset puhetavat.

(Tosin käytännössä perinteiset sukupuoliroolit ja parinvalintapreferenssit, ml. naisten hypergamia, näkyvät myös korkeasti koulutettujen joukossa. He vain osaavat rationalisoida paremmin käytöksensä.)

Elokuutio: "Naisellisuus ja miehisyys ovat muutenkin käsitteinä nykyään melko epärelevantteja"

Eivät todellakaan ole epärelevantteja, mitä tulee esimerkiksi parintavalintaan ja sukupuoliin kohdistuviin rooliodotuksiin. "Rajojen jatkuva hämärtyminen" ei käytännössä näy useimpien ihmisten arkielämässä, jossa on edelleen miehiä ja naisia, vaikka luonnollisesti muutoksia pikkuhiljaa tapahtuu.

Elokuutio (nimimerkki)

Olet oikeassa. Jossain tapauksissa on tietenkin perusteltua nojata teorioita traditioihin, kuten juuri mainitsemissasi historiassa ja antropologiassa. Niissä teoriat nimenomaan tehdään tradition pohjalta ja sitä koskien. Jos kuitenkin tutkitaan nykyaikaa ja sen tapahtumia, on hieman hassua ummistaa silmänsä nykyhetkeltä ja perustaa käsityksensä ainoastaan sille, miten asiat ovat aiemmin olleet.

Tuo mainitsemasi naisten hypergamia on myös käsitteenä hieman kummallinen. Tokihan naiset, siinä missä miehetkin, pyrkivät hankkimaan kumppanikseen mahdollisimman pitkälti omaa ideaaliaan vastaavan ihmisen. Usein kriteerit ovat melko yhtenevät niin yksilöiden kuin sukupuolienkin välillä: kaunis/komea, hyväkroppainen, hauska, hyväkäytöksinen, hyvin toimeentuleva. Jos tähän pyrkiminen nähdään ylöspäin avioitumisena, en oikein ymmärrä miksi sen katsotaan pätevän ainoastaan naisiin. Rumat, hiljaiset kerrossiivoojanaiset vetoavat varmaankin baarissa ihan yhtä pienellä todennäköisyydellä komeisiin bisnesmiehiin, kuin silmälasipäiset, ruipelot html-koodaajamiehet kauniisiin valokuvamalleihin.

Ja toki on yhä olemassa miehiä ja naisia, mutta kyllä perinteisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden rajojen mureneminen näkyy ihan normaalin työväenluokan arjessakin. On koti-isiä ja urasuuntautuneita naisia, lyhyttukkaisia, rekkaa ajavia perheenäitejä, kokkaavia isejä, naissikoja ja miesenkeleitä, miehiä jotka käyttävät tuntikausia hiusten- ja ihonhoitoon ja naisia, joilla siihen menee muutama minuutti.

Media (esim. rajusti lisääntyneet queer-ohjelmat, vaihtoehtoisia sukupuolirooleja edustavat, lukuisat julkkikset jne.) on omalta osaltaan muokannut myös ihan tavallisten tallaajien käsityksiä sukupuolirooleista ja mitä parinvalintaan tulee, sekään ei ole modernissa maailmassa lainkaan niin mustavalkoista, kuin Laasanen antaa ymmärtää.

On tietenkin tärkeää, että asioista puhutaan yhtenevillä termeillä. Mutta jos puhutaan nykyajan ilmiöistä, tulisi termit mielestäni määritellä nykyaikana vallitsevien olosuhteiden, ei historiankirjojen mukaan.

Lt. Blueberry (nimimerkki)

Muuten nuo molempiin sopivat määritelmät voivat olla hyviä, mutta en ole koskaan nähnyt "hyvintoimeentuleva" olevan ihannenaisen luettelossa.

En tiedä, oletko itse nainen, mutta eikö tuo vaatimus vauraudesta hieman vie pohjan noilta muilta vaatimuksilta? Kaunis, hiljainen kerrossiivoojanainen kyllä saa seuraa baarissa komeilta bisnesmiehiltä, vaikka ei edes olisi kovin meikattu ja laitettu, kun taas komea, hyväkroppainen rakennussiivooja mies saa useimmiten olla (hetero)baareissa aika rauhassa, jos ei itse ota kontaktia naisiin. Jos on supliikkimies, hän voi saada yöseuraksi noita jakkupukunaisia, mutta aika harva heistä kelpuuttaisi aviomieheksi siivoojaa.

Väittäisin, että esittelemäsi esimerkit perinteisten rajojen murtumisesta ovat aika marginaalinen ilmiö. Poikkeukset säännöstä eivät todista poikkeuksen säännöllisyyttä. Kyllä normi on vielä jotain muuta kuin koti-isä (en tunne yhtäkään) tai rekkaa ajava lyhyttukkainen nainen (tällaisen olen oikeasti nähnyt Heinolan ABC:lla ja se oli niin erikoinen l. harvinainen ilmiö, että oli pakko kiinnittää vaimoni huomio siihen). Se, että median perusteella näiden yleisyydestä voi saada erilaisen kuvan, on toki totta. Mutta, median perusteella New York on täynnä kanuniita ja hoikkia ihmisiä, kun taas paikan päällä käymällä saa aika toisenlaisen kuvan.

Tämä kysymys ei ole erityisesti sinulle, vaan yleisimmin: Nyt kun naiset pystyvät mihin tahansa työhön siinä missä miehetkin, niin onko poliiseilla tai vartijoilla (esimerkiksi) nais-nais pareja kentällä? Itse en ole koskaan nähnyt kuin mies-mies tai mies-nais pareja, mutta johtuuko tämä naisten äärimmäisestä harvinaisuudesta näissä ammateissa vai onko näistä jotain ohjeita?

Sosiologi (nimimerkki)

Jussi O:lle.

Minua kyllä hämmästyttää että sinunlaisiasi postmodernisteja / irrationalisteja on vielä olemassa. Wilhelm Reichia lainatakseni edustat sitä tyyppiä jonka teoretisointi "kieltää ihmisen eläinperustaisuuden ja kohoaa niin korkealle että siltä loppuu happi". Taisi olla teoksesta "fasismin massapsykologia.

Möykky (nimimerkki)

Rupesi niin paljon vituttamaan tämä koko keskustelu, että lopettelen tähän tältä päivältä ja totean vain lopuksi, että tosimies ei kulje naisten pillin mukaan joka asiassa ja ole kuin kiltti pikku puudeli kun nainen hivelee miehen herkää egoa sanomalla kyllä sä sitten oot tosimies kun teet kaiken niinkuin mä sanon.

Niina- (nimimerkki)

Erittäin hyviä pointteja myös sinulla, Jussi O - kiireessä ja ohimennen lukiessa mainitsemasi asiat saattavat jäädä liian vähälle huomiolle.

manna (nimimerkki)

Onneksi Jussi O. otit tämän esiin: "Keskustelu on paljon helpompaa, kun pysytään perinteisissä määrittelyissä, eikä käytetä naisellisuutta tai miehekkyyttä jonkinlaisena 'palkintonimikkeenä'. Jos et ole maskuliininen tai feminiininen, opettele hyväksymään asia". Muutenkin tekstisi oli asiaa, kiitos siitä! Ajatteleeko Laasanen todella, että käsitteiden sisällöt eivät muutu aikojen kuluessa? Siinä tapauksessa meillä ei ole eikä tule olemaan mahdollisuutta muutokseen eikä miesten aseman parantamiseen.

manna (sosiologi)

Mies.asia (nimimerkki)

manna: "Ajatteleeko Laasanen todella, että käsitteiden sisällöt eivät muutu aikojen kuluessa?"

Tuskinpa vain (varsin hämmentävä ajatus), mutta käsitteitä kannattaa käyttää mahdollisimman yhtenevästi ja siten kuin niitä tyypillisesti käytetään todellisuudessa.

Se ei auta, jos joku yksittäinen sosiologi haluaan määritellä miehekkyyden määritelmän tiivistyvän työttömään anoreksiasta kärsivään homosivariin, joka on äärimmäisen neuroottinen kaikesta valittaja ja pelkää kaikkea liikkuvaa.

manna: Siinä tapauksessa meillä ei ole eikä tule olemaan mahdollisuutta muutokseen eikä miesten aseman parantamiseen."

Valitettavasti tämä muutos ja pakonomainen maailmanparannus on yhteiskuntatieteilijöiden helmasynti, mitä tulee realistiseen maailmankuvaan ja tieteelliseen ajatteluun.

Ensin tulee kyetä hyväksymään todellisuus ja ne rakenteet ennen kuin sitä voi edes yrittää muuttaa. Pelkkä konstruktionismi ja sanamagia eivät yksin muuta maailmaa.

Mies.asia (nimimerkki)

Jussi O: "Tähän päälle tulee hänellä sitten vielä kehäpäätelmällisyys: koska naiset ja miehet Laasasen mukaan ovat traditionaalisesti "olleet" tällaisia, on heidän markkina-arvoaan parantaakseen ja mielellään muutenkin - näin aluksi osoitin Laasasen ajattelevan - oltava tällaisia."

Tämä on jo moralisoivan korrektiuden ja arvotulkinnan huippu, joskaan ei epätyypillistä.

Kun tutkimusten mukaan esimerkiksi naisten preferenssit ovat keskimäärin tietynlaisia tietyllä hetkellä (nykyaikana), niin esimerkiksi parisuhdetta haluavan kannattaa yrittää täyttää vaatimukset. Yksi ihminen ei voi muuttaa kokonaisen vastakkaisen sukupuolen preferenssejä.

Mies voisi vaikkapa pukeutua hameeseen, käyttää rankasti meikkiä, puhua naisellisesti korkealta, vaatia naiseltaan taloudellista elätystä, auton renkaiden vaihtoa ja treffien laskujen maksamista ja kokeilla kuinka pitkälle tällainen rajoja rikkova "vankikoppeja purkava" käytös riittää naisten keskuudessa.

Menestys on tuskin kovin hyvä edes sukupuolentutkimuksen käsiteapparaattiin perehtyneiden keskuudessa.

Jussi O: "Ymmärrettävää toki on, että Laasasen intellektuaalisesti perustelematon cocktail "

Onneksi Laasasen ajatuksille löytyy paljon tukea ja myös tutkimusta. Sitä tosin löytyy todellisuudesta ja vaikkapa "taantumuksellisista" tieteistä, kuten psykologiasta, antropologiasta, evoluutiopsykologiasta ja biologiasta. Ei siis sanamagiaan luottavien konstruktionistien piiristä tai bulkkinaistutkimuksesta.

Tomi (nimimerkki)

Voi olla, että keskimääräinen miesihanne on aika turha käsite tai ainakin paljon turhempi kuin Laasanen antaa ymmärtää.

Naisten ihailemia miestyyppejähän on aika paljon muitakin tuo mainittu. Yksi palvoo kaunosielua, toinen ihastuu maailmanparantajaan, kolmas saattaa ihailla sosiologin älyä jne.

Tällaisia ihannetyyppejä kun laittaa rinnan, palomies, poliisi tai muu soturi saattaa tosiaan olla naisten mielestä suosituin.

Tuskin kuitenkaan kovin suurella marginaalilla. Kyllä siis runopojallekin riittää ottajia -- ja vähän kun yhteiskunnan arvot muuttuvat, runopoika tai muu miesihanne saattaa ohittaa sotapojan. Sillä ihminenhän ei tietenkään ole tuomittu toteuttamaan tahdottomana geeniensä käskyjä.

Nainen taitaa ihailla miehessä erityisesti muiden ihailun määrää, siis sitä, paljonko muut miehet ja naiset ihailevat miestä. Ja toisten ihailun mies siis voi voittaa monella tapaa.

En siis usko toisin kuin jotkut täällä, että mies on tuomittu macho-rooliinsa, koska naiset nyt ja ikuisesti ihailevat vain ja ainoastaan machoja.

Äideille tai isille ei kuitenkaan voi antaa ohjeeksi kasvattaa pojistaan runopoikia. Lapsia täytyy valmentaa kokonaisvaltaisesti. Runopojankin täytyy oppia jotain miehisistä hyveistä. Nössö runopoika on tuomittu jäämään lapsettomaksi, jos ei sitten onnistu myymään käsikirjoitusta Hollywoodin menestysleffaan. Rahalla saa anteeksi melkein kaiken naisten silmissä -- kuten miestenkin.

J. Gagarin

Tuo oli punnittua puhetta!
Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kun naiset laittavat vaikkapa treffipalstoille hakukriteereitään miehistä, niin on huomattavasti turvallisempaa ennen syvempää tutustumista panna kriteereiksi pituutta, harteikkuutta, tukan väriä, y.m. kuin vaikeammin määriteltyjä taitoja tai luonteenpiirteitä.

Uskon, etä aika moni niistä naisista, jotka treffi-ilmoituksissaan etsivät "yli 190 senttistä, atleettivartaloista, tummaa 30-vuotiasta sporttista herrasmiestä", ovat tosipaikan turvin valmiit "sortumaan" jonkinlaiseen Tommi Tabermanniin vaikka he eivät itse sitä ristiriitaa huomaisikaan.

Mies.asia (nimimerkki)

Tomi: "Naisten ihailemia miestyyppejähän on aika paljon muitakin tuo mainittu."

Hyvä pointti. Periaatteessa miehelle tärkeintä on korkea status ja siitä seuraava naisten esivalinnan kohteena olo (preselection).

Mies voi kerätä statusta hyvin erilaisissa statushierarkioissa älyllisistä lajeista fyysisiin.

Joskin tietyt persoonallisuudenpiirteet ja käytöstavat ovat arvostetumpia ja menestyksellisempiä kuin toiset ja tähän juuri liittyy keskustelu miehekkyydestä ja naisellisuudesta.

tänne on turha kommentoida (nimimerkki)

Panu Horsmalahti: Sinun henkilökohtaiset mielipiteesi eivät ole erityisen kiinnostavia, Henry tarkastelee yhteiskunnan keskimääräisiä mielipiteitä.

Vieras (ei kirjautunut) : Tällainen kommentointi on täällä enemmän sääntö kuin poikkeus. Jos vaikkapa Henry kirjoittaisi että jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji niin Anna-Leena tulisi varmaan sanomaan että minäpäs pidän jalkapallosta enemmän ikäänkuin se olisi jokin vastatodiste.

SIIS minkä V...n takia tuossa blogin lopussa lukee KOMMENTOI, jos täällä saa kommentoida vain nämä jees-jees -miehet? TIEDOKSI VAIN, ETTÄ NÄMÄ edellä mainitut NS. KESKIMÄÄRÄISET MIELIPITEET MUODOSTUVAT YKSLÖIDEN MIELIPITEISTÄ. Vai saako täällä kommentoida vain mr. keskimääräinen vai henköt.

Poika nimeltä Päivi (nimimerkki)

Milloin "miehekkyydestä" tuli hyve?

Horny (nimimerkki)

Kauan ennen kuin sinusta tuli Päivi.

naisellisuus vs. valinnanvapaus (nimimerkki)

TP (kirjautunut) : " Asia on juuri päinvastoin. Naisia pidetään korkeampiarvoisina kuin miehiä. Vallitsevat arvot ovat tämän mukaiset. Nainen voi myös valita vapaammin roolinsa kuin mies, esim. nainen voi olla kotirouva, uraohjus, elämäntapaintiaani, erittäin pienituloinen tai vaikka mitä menettämättä naisellisuuttaan."

Ai että naisellinen nainen voi valita vapaasti. Oppi-isäsi Laasanen taannoin kirjoitti näin:

"Naisellisen naisen ominaisuudet: emotionaalinen, subjektiivinen, helposti vaikutettavissa, alistuva, ei pidä matematiikasta tai tieteestä, järkyttyy pikku kriiseistä, passiivinen, epälooginen, kotisuuntautunut, ovela, loukkaantuu helposti, vaikeuksia tehdä päätöksiä, itkee helposti, riippuvainen, puhelias, tahdikas, hellä, tietoinen muiden tunteista, uskonnollinen, kiinnostunut ulkonäöstään, siisti, voimakas turvallisuuden tarve, nauttii taiteesta ja kirjallisuudesta, ilmaisee helliä tunteita helposti, hoivaava.

Naisellisuus on maskuliinisten kykyjen ja piirteiden puutetta. Naisellisessa naisessa ei ole kilpailullisuutta, aggressiivisuutta, tehokkuutta, pelottomuutta ja voimaa. Naisellinen nainen suuntautuu naiseutta kohti ja on ylpeä ollessaan nainen. Naisellinen nainen tarvitsee miestä puolustamaan itseään."

Tuostahan se varsinainen uraohjus lähtee nousuun!

MissM (nimimerkki)

Kyllä, naisella on paljon suurempi valinnanvapaus kuin miehellä elämänstrategiansa suhteen. Jos on hyvin naisellinen ja haluaa korostaa sitä puoltaan, voi valita pärjätä naisellisuudellaan ja tavoitella vaikka sitä kotirouvan asemaa. Jos taas ei koe sitä omakseen, vaan haluaa pärjätä ei-naisellisilla avuillaan, niin sitten käyttää niitä ja ottaa uran tavoitteeksi. Lisäksi on vielä seksistrategia, voi yrittää edetä urallaan/elämässään 'reittä pitkin', jos valitsee sen omaksi tavakseen.

Mutta miehellä ei ole muita strategioita kuin olla miehekkäitä ja tehdä töitä. Naismaista miestä katsotaan karsaasti niin työelämässä kuin rakkauselämässä.

Naisillehan usein menestyksekkäin strategia taitaa olla se, että ollaan omien mahdollisuuksien mukaan feminiinisimmillään suhteessa ja maskuliinisimmillaan työpaikalla.

lue mitä kirjoitetaan (nimimerkki)

Edellä kommentoija totesi näin:
"Nainen voi myös valita vapaammin roolinsa kuin mies, esim. nainen voi olla kotirouva, uraohjus, elämäntapaintiaani, erittäin pienituloinen tai vaikka mitä menettämättä naisellisuuttaan."

Eli kommentoija väittää, että nainen voi olla uraohjus menettämättä naisellisuuttaan. Naisellisuus oli Laasasen tekstissä määritelty siten, että se ei uralla etenemiseen kyllä kanna. Itsekin totesit, että voi valita kodin (naisellisesti suuntautuneet Laasasen naiset) tai työn. ei sekä että. Miehet haluavat naisellisia naisia. Lopputulos: valitse ura tai mies?

Eikö miehellä muka ole vapautta: voi valita sekä uran että naiset! Nainen voi valita vain jomman kumman!

TP (nimimerkki)

En väittänyt että nainen voi valita vapaasti.
Väitin, että nainen voi valita vapaammin kuin mies.

Laasasen blogaus, johon viittaat, on hänen suomentama kokoelma eri lähteistä koottuja kirjoituksia, joissa aiheena on "Mitä naisellisuus oikeasti on". Taitaapa osa lähteistä olla kieli poskessa valittuja.

Tomm (nimimerkki)

Jussi O

Pointtisi ovat hyviä, vaikka en ole samoilla linjoilla, mutta ainakin niistä voidaan hyvin keskustella, kun olet argumentoinut keissisi.

Sukupuoliroolien muutosten vaatiminen on yleensä aika toispuoleista. Miesten roolin pitäisi muuttua. Pikkumiehille annetaan valveutuneissa akateemisissa perheissä nukkeja, mutta pikkutytöille ei panssarivainua leikkikaluksi. Miesten pitää oppia itkemään, mutta naisten ei ole syytä kitkeä hysteerisyyttään. Miehen ominaisuudet ovat pahasta, niitä pitää muokata. Kun miesvaltaiselle työpaikalle tulee nainen sankarina töihin, niin miesten pitää opetella pitämään turpansa kiinni, jotta eivät vahingossa sukupuolisesti häiritsisi korkeampimoraalista olentoa.

Ongelma on siinä, että jonkinlainen butlerilaisfeminismin saastuttama ajatus siitä mitä miehen pitäisi tai voisi olla. Konstruktivismin nimissä kuvioista voidaan biologia, neuropsykologia ja kaikki muut kovat tieteet ohittaa tarpeettomina ihmisen ymmärtämisen taustalta.

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "Tiede on diskurssia ja perustuu kriittiseen ajatteluun. Eikö tätä miesasiaa jostain syystä ole lupaa kritisoida, saamatta automaattisesti raivofeministin leimaa otsaansa?"

Tai sitten tiede perustuu tosiasioihin, tilastollisiin säännönmukaisuuksiin, teorioihin, hypoteeseihin ja niiden testaamiseen.

Kritisointi on aina tervetullutta, mutta yleensä se on valitettavasti aika heikkolaatuista ja feministien yleinen strategia on vaieta aihe kuoliaaksi (esimerkkejä sitaatteja-sivulla) tai mennä henkilökohtaisuuksiin (ks. Laasasen linkittämä Valittamisen ihanuus ja kurjuus).

Elokuutio: "jos kuitenkin tutkitaan nykyaikaa ja sen tapahtumia, on hieman hassua ummistaa silmänsä nykyhetkeltä ja perustaa käsityksensä ainoastaan sille, miten asiat ovat aiemmin olleet."

Missä joku on sulkenut silmänsä nykyhetkeltä? Modernia tutkimusaineistoa, johon Laasanen pitkälti perustaa käsityksensä, löytyy paljon ja lisää julkaistaan jatkuvasti. Joskin tietysti voi ajatella, että sitä ei pitäisi julkaista, koska se voi ylläpitää taantumuksellisia käsityksiä.

Elokuutio: "Tuo mainitsemasi naisten hypergamia on myös käsitteenä hieman kummallinen."

Naiset pariutuvat ylöspäin ja tyypillisesti vaativat mieheltä esimerkiksi yhtä paljon tai mieluummin enemmän pituutta, tuloja, sosiaalista dominanssia, statusta jne. vastineeksi seksuaalisuudestaan. Koska naisiin kohdistuu suurempi kysyntä, he voivat tehdä näin. Lisäksi miehen status on keskeinen attraktiotekijä naisille, samoin kuin ulkonäkö miehille. Miehet sen sijaan tilastollisesti avioituvat alaspäin.

Suosittelen muutenkin Laasasen teosta "Naisten seksuaalinen valta", sen lukeminen ilman ennakkoluuloja voi korjata monia väärinkäsityksiä.

Elokuutio: "Ja toki on yhä olemassa miehiä ja naisia, mutta kyllä perinteisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden rajojen mureneminen näkyy"

Ihan hyvä pointti etenkin historiallisessa katsannossa, mutta mureneminen ei silti tarkoita rajojen katoamista. Nais- ja miesstereotyypit ovat edelleen olemassa ja ne vaikuttavat moniin asioihin sukupuolten preferenssien ohella.

"Miehekkyys" ja "naisellisuus" ovat käsitteitä, jotka pakostikin sulkevat jotakin ulos ja muodostavat hierarkioita.

Elokuutio (nimimerkki)

Totta kai tiede perustuu myös faktoihin ja tilastoihin, sekä teorioihin ja päätelmiin. Mutta juuri näiden teorioiden, tilastojen, faktojen ja hypoteesien vuoropuhelu ja vertailu vie tiedettä eteenpäin. Jos jumiudutaan ainoastaan yhteen teoriaan tai katsellaan tilastoja vain tietystä näkökulmasta, on vaarana ajautua auttamattomasti väärille urille. Siksi tämä Laasasen avaus miesasiassa on tärkeä siinä missä muutkin, mutta myös sen täytyy kestää palautetta ja myös kritiikkiä. Epärakentavia kannanottoja löytyy varmasti jokaisen keskustelua herättävän asian tiimoilta, mutta niiden pohjalta on tuskin kannattavaa vetää johtopäätöksiä koko keskustelusta tai sen osapuolista. Kyllä tästäkin ketjusta löytyy yksi jos toinenkin "heikkolaatuinen" kommentti, niin puolesta kuin vastaankin.

Ja mitä tulee silmien ummistamiseen nykyhetkeltä, viittasin sillä näihin Laasasen määritelmiin miehisyydestä ja naisellisuudesta. Tahtoisin tietää, mihin "moderniin tutkimusaineistoon" esimerkiksi tämä naisellisuuden määritelmä perustuu:

"Naisellisen naisen ominaisuudet: emotionaalinen, subjektiivinen, helposti vaikutettavissa, alistuva, ei pidä matematiikasta tai tieteestä, järkyttyy pikku kriiseistä, passiivinen, epälooginen, kotisuuntautunut - -"

Lähdelinkki ainakin johtaa jonkun australialaisen tytön kotisivuille. Termien (varsinkin niin häilyvien ja hankalien termien kuin naisellisuus tai miehisyys) määrittely tällaisten aineistojen pohjalta on paitsi turhaa, myös harhaanjohtavaa.

Ja vielä hypergamiasta:
Yhtä lailla voitaisiin sanoa, että miehet vaativat tyypillisesti naisilta vähemmän painoa, pidempiä hiuksia, isompia rintoja, vähemmän autonomisuutta jne. Tämän teorian mukaan huonossa asemassa "seksimarkkinoilla" eivät suinkaan ole miehet vaan naiset, sillä nuo miesten "attraktiota" lisäävät tekijät (raha, status, dominanssi) ovat pitkälti saavutettavissa työllä, tuurilla tai oveluudella, kun taas synnynnäisiä, ulkoisia tekijöitä, joista naisten "markkina-arvon" katsotaan tuon teorian pohjalta ennen muuta riippuvan, on hankala muuttaa.

Stereotypiat ovat asia erikseen, eikä niillä ole välttämättä juurikaan relevanssia eletyssä todellisuudessa. Ja siitähän tässä nimenomaan yritetään keskustella, eikö totta?

Henry Laasanen

"Totta kai tiede perustuu myös faktoihin ja tilastoihin, sekä teorioihin ja päätelmiin. Mutta juuri näiden teorioiden, tilastojen, faktojen ja hypoteesien vuoropuhelu ja vertailu vie tiedettä eteenpäin."

Niinpä. Naistutkimuksen suunnasta ei ole tullut minkäänlaista vuoropuhelua. Mikä on naistutkimuksen teoria pariutumisen kokonaisuudesta tai merkityksestä yhteiskunnan rakenteille? Onko sellaista edes olemassa? Miten naistutkimus on huomioinut seksuaalisten halujen ja parinvalintapreferenssien merkityksen? Ai niin, eiväthän naistutkijat lue evoluutiopsykologiaa, jossa noita aiheita käsitteleviä empiirisiä tutkimuksia tehdään.

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "Ja mitä tulee silmien ummistamiseen nykyhetkeltä, viittasin sillä näihin Laasasen määritelmiin miehisyydestä ja naisellisuudesta."

OK.

Tuo naisellisuusjuttu menee kai lähinnä kevyen blogikirjoittelun kategoriaan ilman lähteitä, mutta tässä blogikirjoituksessa löytyy ihan viitteitäkin.

Lisäksi Henry on kommentoinut tuossa kirjoituksessa:

"Käyttämäni traditionaalisen naiselllisuuden listaus on tuttu lukuisten sukupuolirooli-tutkijoiden määritelmistä, joista vallitsee melko suuri konsensus.

Lue esim. lukua "Assertion and women" (s. 246)

http://books.google.fi/books?id=4w62hy_QRyEC&pg=PA...

Elokuutio: "Tämän teorian mukaan huonossa asemassa "seksimarkkinoilla" eivät suinkaan ole miehet vaan naiset"

Tuo tulkinta on tietysti jotenkin mahdollinen, mutta mitä "seksimarkkinoihin" tulee, niin naisille seksin hankkiminen (jopa huipputason mieheltä) on täysin triviaalia verrattuna miehen kustannuksiin. Naisille ongelma on korkeatasoisen kumppanin sitouttaminen, miehille hankalaa on jo pelkän seksin hankkiminen.

Naisten asema seksimarkkinoilla on siis paljon parempi kuin miesten, mitä tulee tilastollisesti perustarpeiden tyydyttämiseen. Naisten ongelmat liittyvät mahdollisuuksiiin markkina-aseman radikaaliin parantamiseen, eikä se ei ole miehillekään helppoa.

Elokuutio: "Stereotypiat ovat asia erikseen, eikä niillä ole välttämättä juurikaan relevanssia eletyssä todellisuudessa. Ja siitähän tässä nimenomaan yritetään keskustella, eikö totta?"

Stereotypioilla on huomattavasti relevanssia eletyssä todellisuudessa, koska maskuliiniset ja feminiiniset arkkityypit juuri kokoavat niitä toivottuja ominaisuuksia. Miksi stereotyyppinen nainen meikkaa, eikä mies?

manna (nimimerkki)

”Valitettavasti tämä muutos ja pakonomainen maailmanparannus on yhteiskuntatieteilijöiden helmasynti, mitä tulee realistiseen maailmankuvaan ja tieteelliseen ajatteluun.”
- heh, yhteiskuntatieteilijät ovat ihmistieteilijöitä (ts. tutkimme tieteellisesti ihmisen toimintaa), joten eiköhän me osata tehdä muutakin kuin haaveilla.
”Ensin tulee kyetä hyväksymään todellisuus ja ne rakenteet ennen kuin sitä voi edes yrittää muuttaa. Pelkkä konstruktionismi ja sanamagia eivät yksin muuta maailmaa.”
- nimenomaan tulee tehdä näkyväksi rakenteet ja miten ne tehdään näkyväksi? pelkkä konstruktionismi ei tietenkään riitä, mutta sen avulla saadaan tietoa yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja niistä rakenteista, jonka jälkeen sosiologit yhdessä rintamassa voivat tiedot toimittaa yhteiskunnallisille päättäjille (jotka btw ovat aika monesti yhteiskuntatieteilijöitä ja pystyvät omaksumaan tietoa ihmisestä) ja tämän jälkeen voidaan asioita taas viedä eteenpäin.

Mies.asia (nimimerkki)

manna: "yhteiskuntatieteilijät ovat ihmistieteilijöitä (ts. tutkimme tieteellisesti ihmisen toimintaa), joten eiköhän me osata tehdä muutakin kuin haaveilla."

Valitettavasti yhteiskuntatieteilijöistä aika usein on tieteellisyys kaukana ja tilalla on todellisuuden (ml. tieteellinen tieto vaikkapa psykologiasta, evoluutio- ja neurotieteistä, biologiasta tai antropologiasta) kieltävä asenteellinen maailmanparannus, johon liittyvät äärikonstruktionismi ja sanamagia.

Hämmentävän suuri osuus suomalaisestakin tutkimuksesta on laadullista diskurssikikkailua, joka lähinnä pölyttyy kirjastoissa. Puhumattakaan vaikkapa sitten valtavirran naistutkimuksesta, joka on lähinnä masentavaa.

Jos faktat ja muiden tieteenalojen tyypillisesti vahvempi tieteellinen tieto kielletään ideologisesti sopivampien ja mukavampien uskomusten tieltä, yhteiskuntatiede ei ole paljonkaan arvoista.

manna: "jonka jälkeen sosiologit yhdessä rintamassa voivat tiedot toimittaa yhteiskunnallisille päättäjille

Sosiologit Henryn johtamana voisivat toimittaa yhdessä rintamassa vaikkapa tilastoja-sivun tiedot päättäjille, jotka sitten voivat hetimmiten pistää asiat kuntoon ja tasa-arvopolitiikan mallilleen.

En pidätä hengitystäni.

manna (nimimerkki)

joo ja yhteiskuntatieteilijät ei tietenkään tee tilastoja, hoh hoijaa, kannattaa ensin tutustua tieteenalaan ennen kuin dissaa. aikaisemmin tuossa kirjoitinkin, että miesten asemaa on parannettava, koska he keskimäärin voivat (selviävät) huonommin kuin naiset (näihin tilastoihin viitaten).

Animus (nimimerkki)

Kehoitan kaikkia ymmärtämään että kyseessä on Henry Laasasen oma mielipide, maailmankuva. Hänen maailmankuvallaan ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Yhdenkään miehen tai naisen ei kannata ruveta mittailemaan itseään tuon Laasasen listan valossa. Älkäämme antako hänelle sitä tyydytystä!

Maailma ei ole mustavalkoinen. Muodostumme kaikki samasta materiasta, samasta energiasta.

MIES JA NAINEN EIVÄT OLE VASTAKOHTIA! Miksi olisivat? Mistä tällainen käsitys on syntynyt? Kaikki me olemme tuntevia olentoja. Perustunteemme ja tarpeemme ovat samanlaisia.

Mitä tarvetta ruokkii tuo stereotyyppinen ominaisuuksien luokittelu feminiinisiin ja maskuliinisiin? Pelkoa kohdata asioita jotka eivät mahdu itse rakentamiin turvallisiin raameihin.

Pyrkikäämme kohti hyviä ominaisuuksia jotka ovat mahdollisia kaikille: viisaus, älykkyys, terveys, vahvuus, rehellisyys, tunteiden tiedostaminen ja viisas ilmaiseminen, kommunikointikyky, rakkaudellisuus.

Stereotypiat eivät muuta maailmaa yhtään paremmaksi paikaksi. Omien hyvien puolien kehittäminen kannattaa aina. Suosittelen tätä Laasasellekin. Mene terapiaan, tutkiskele sydäntäsi, jotta pääsisit katkeruudestasi ja näkisit elämän kauneuden ja monimuotoisuuden.
Voi olla että kirjoitukseni menee kuuroille korville. Ihminen kehittyy kun on aika, eikä Laasasen aika taida vielä olla.

Möykky (nimimerkki)

Ja tämän vuodatuksen tarkoitus oli mikä??????? Kunpa maailma olisikin niin ihana paikka jossa sisäinen kauneus ratkaisee ja ihminen itsessään. Noh, kaikkihan me tiedämme mikä se totuus tuolla ihmissuhdeviidakossa on. Ainahan kaikenmaailman poikkeuksia löytyy, mutta ei ne selitä sitä muuten vallitsevaa tilaa mikä maailmassa ja Suomessa vallitsee.

Animus (nimimerkki)

Ihmissuhdeviidakko?
Todellisuus on sellainen millaiseksi itse luot sen. Jos uskot naisten tai miesten olevan tietynlaisia, vedät varmasti puoleesi juuri kuvitelmasi kaltaisia yksilöitä.

Kuka haluaa olla sellaisen ihmisen kanssa, joka ei arvosta ja rakasta sinua sellaisena kuin olet? Mitä sinä siitä hyödyt? Eikö ole parempi olla yksin kuin huonossa suhteessa?
Jokaiselle löytyy kyllä sopiva kumppani kun uskallamme näyttää aidon itsellemme. Jos emme näytä todellista itseämme, emme löydä sopivaa kumppania, elämme kulississa ja todennäköisesti suhteemme kuivuu kasaan. Kahden naamion suhde ei ole elävä. Joillekin se riittää, ei minulle.

Möykky (nimimerkki)

Totuus on siinä, että miehille ei löydy kuuleppas naista varsinkaan jos ovat omia itsejään. Joku voisi laittaa niitä tilastoja kuinka moni mies elää ilman seksiä ja naista, luku on suuri.
Mutta melkeinpä jokainen nainen saa miehen halutessaan, joten tässä se epäsuhta juuri tulee. Ja minkälaiset miehet naisia saavat on kyllä aika hyvin selitetty näissä blogeissa. Juuri tälläiset romanttiset höpö höpö jutut vain estävät monia miehiä saamasta kumppania kun he menevät tähän halpaan, kun joku nainen tulee läsyttämään jostain sisäisestä kauneudesta sun muusta.

Animus (nimimerkki)

Sinä ja Laasanen (ellette ole yksi ja sama) elätte selvästi eri todellisuudessa kuin minä ja minun tuttavani. Elämänarvonne ja kokemusmaailmanne on valovuosien päässä omistani. Ehkäpä te haaveilette jostain pissiksestä, joka roikkuu kaikki illat jossain muotiyökerhossa?
Tyhmästä naisesta Laasanen ainakin tuntuu haaveilevan, eipä sillä että hän näiden kirjoituksten jälkeen fiksua naista saisikaan.

Onko elämän ainoa arvo miellyttää vastakkaista sukupuolta? Mitäs jos käyttäisitte saman energian vaikka luonnonsuojeluun tai johonkin muuhun oikeasti arvokkaaseen asiaan?

Jokaisessa ihmisestä löytyy mahdollisuudet kaikkeen. Ihminen itse valitsee mitä puoltaan hän kehittää. Ihminen on vastuussa siitä mitä hän lähettää ulkomaailmaan. Yleensä takaisin saa sitä mitä lähettää. Jos lähetät eteenpäin ihmisten kylmää hyväksikäyttöä, naisten aliarvioimista jne, et varmasti saa takaisin mitään hyvää. Saatat saada hetken iloksi jonkun aivottoman ja henkisesti epävakaan typsykän tai baariruusun, mutta sitäkö sinä haluat?
Ihan vapaasti, usko mitä haluat, kehitä huonoja puoliasi, usko rumiin asioihin, pidä kiinni naamiosta, käytä muita hyväksesi. Valinta ja vastuu on vain sinun. Älä sitten tule nettiin ruikuttamaan jos elämäsi kulkee päin helvettiä

Möykky (nimimerkki)

No sinä voit syyttää minua tai Laasasta tästä maailmasta jos se oloasi helpottaa. Minä en ole tätä maailmaa luonut sellaiseksi kun se on.

Oma Itse (nimimerkki)

Mitä tarkoittaa olla oma itsensä?
Mielestäni se ei tarkoita sitä, että ihminen jää passiivisesti omien huonojen puoltensa orjaksi. Tietenkään mies ei saa naista, jos hän ei huolehdi terveydestään ja ulkonäöstään,on katkera, laiska jnejne negatiivista.
Omasta itsestä tulee löytää ne positiiviset puolet ja kehittää niitä.

Möykky (nimimerkki)

Olen Laasasen kanssa samoilla linjoilla, että sen romanttisen hölynpölyn kanssa rinnalle voitaisiin ottaa myös mukaan realismia miten vaikkapa miehet menestyisivät paremmin naisten kanssa.
Kun ei tämä maailma mihinkään tunnu muuttuvan, ehkäpä 1000-2000 vuoden päästä voi olla asiat pikkaisen eri tavalla ja sitäkään ei pidä aliarvioida, että vallitseva tilanne on todella suotuisa naisille tällä hetkellä.
Onko miesten naisten tai seksin saamattomuus ongelma? On se ainakin niille miehille jotka tästä ongelmasta kärsivät, sehän on ihan selvää. Pitäisikö tälle ongelmalle tehdä jotain ja mitkä ne toimenpiteet sitten olisivat, se onkin jo vaikeampi kysymys.

MikkoAP (nimimerkki)

Animus:"Todellisuus on sellainen millaiseksi itse luot sen."

Öh, kyllä tieteellisen maailmankuvan perusta on, että on olemassa itsen ulkopuolinen maailma, jota voi objektiivisesti havainnoida.

Myös parisuhteita ilman, että vika on havainnoitsijassa, jos havainnot eivät satu jotakuta miellyttämään.

Tietenkin ihmissuhteet ovat asia, jossa tuskin kukaan pystyy olemaan sataprosenttisen objektiivinen.

Silti Henryn blogikirjoitukset ovat selkeästi objektiivisempia kuin feministinen naistutkimus ja naistutkimuksen pohjalta tehdää prkl politiikkaa!

Miesten oikeuksien ajaminen on vasta alkutekijöissään politiikassa.

Möykky (nimimerkki)

Omat mielipiteeni perustuvat ihan tosielämään mitä olen kokenut baareissa ja muualla, seurustelusuhteissa, sekä ystävien kanssa keskustellessa. Se on raakaa peliä, eikä sovi heikkohermoisille, naisilla tuntuu olevan vaikea käsittää minkälainen maailma meille miehille näyttäytyy sillä eivät he siitä mitään tiedä, koska kaikki tulee niin helposti naisille näissä asioissa.

Animus (nimimerkki)

"No sinä voit syyttää minua tai Laasasta tästä maailmasta jos se oloasi helpottaa. Minä en ole tätä maailmaa luonut sellaiseksi kun se on."

Ja sinä et voi syyttää maailmaa omasta huonosta käytöksestäsi tai typeryydestäsi. Vastuu ja valinta on edelleen itselläsi. Minä en ole kohdannut tuollaista maailmaa kuin sinä. Minä tunnen maailman, jossa ihmiset uskaltavat olla omia itsejään. Toki tiedän, että reppanoita on olemassa, senhän tämä blogi paljastaa...
Se maailma missä pinnalliset typerykset elävät, on poissa minun elämästäni. Valikoin elämääni pääsevät ihmiset huolella, enkä päästä sinne ketään joka on vetänyt kasvoilleen maskuliinisuuden naamion.

Möykky (nimimerkki)

"Minä en ole kohdannut tuollaista maailmaa kuin sinä."

Et tietenkään koska olet nainen.

Animus (nimimerkki)

Objektiivinen havainnointi.

Minusta Laasasen kirjoituksista nimenomaan puttuu objektiivisuus. Itseasiassa, hän saattaa hyvinkin olla piilo-objektiivinen. Hän näkee kyllä, että maailma on muuttunut, mutta hänen subjektiivinen kokemuksensa voittaa. Hän haluaa katkeran pikkupojan raivolla, että tilanne olisi samanlainen kuin kultaisina menneinä aikoina, jolloin naisten tehtävä oli näyttää hyvältä, miellyttää miestä ja hoitaa kotia.

Kyllä vaan, sinun oman todellisuutesi on subjektiivinen kokemus. Voit itse valita kokemuksesi, mitä ja miten haluat nähdä, mihin haluat keskittyä.
Aivan yksinkertainen esimerkki: Jos näet kaiken negatiivisena, sinulle ei tapahdu mitään hyvää. Jos näet asiat positiivisesti ja odotat hyvää, sinulle tapahtuu hyviä asioita. Jos säteilet tällaista positiivisuutta, on todennäköisempää että luoksesi pölähtää ihana nainen, kuin jos murjotat naisvihassasi. Ihmiset vaistoavat asioita mitä ei suoraan sanota.
Kokeile!

Tiede on vielä vaillinnaista, se ei ole koko totuus. Siksi tieteellinen tutkimus jatkuu, jotta ymmärrettäisiin lisää. Tieteellinen maailmankuva on käsitetty aivan väärin.

Möykky (nimimerkki)

Tokihan voit aina käydä henkilöön kimppuun kun mielipiteet ei miellytä, se on oikeutesi. Enempää en jaksa vastata.

Henry Laasanen

Avioliittojen määrä USA:ssa laski ennätysalas

http://www.washingtonexaminer.com/local/Marriage-r...

Marriage rates hit record low

"Men's employment has taken a big hit, and when the guy doesn't have a stable job, couples are more hesitant about tying the knot," said Brad Wilcox, director of the National Marriage Project at the University of Virginia"

http://www.the-spearhead.com/2010/09/28/marriage-s...

MikkoAP (nimimerkki)

Animus:"Kuka haluaa olla sellaisen ihmisen kanssa, joka ei arvosta ja rakasta sinua sellaisena kuin olet?"

Tämä "sellaisena kuin olet" ajattelu pohjautuu pitkälti oletukseen, että (lähes) kaikille olisi olemassa "Se Oikea".

Oikeasti parisuhdemarkkinoita todellakin TÄYTYY tarkastella kokonaisuutena: poikkeuksia aina löytyy, mutta tietyillä ominaisuuksilla varustettuna löytyy kumppani selkeästi useammin kuin muilla.

Siitä tässä on kyse.

Oikeasti kukaan, mies tai nainen ei ole niin uniikki yksilö kuin haluaisi kuvitella.

Siksi pariutumiskäyttäytymistä on tarkasteltava massatasolla.

Möykky (nimimerkki)

Ja kyllä minä ymmärrän ihan hyvin kuinka ihanaa monista naisista on heittäytyä sellaiseen haaveilevaan ja romanttiseen olotilaan koska heillä on varaa siihen. Ei monien ole näitä asioita ikinä tarvinnut ajatella sen pidemmälle toisin kuin monien miesten, jotka ihan oikeasti joutuvat pähkäilemään näiden juttujen kanssa.

Animus (nimimerkki)

Minua ei ainakaan kiinnosta tavata mitään miehekkyyden sanomalla aivopestyä ihmisparkaa. Haluaisin nähdä aidon ihmisen, kuulla aitoja, omia ajatuksia. Haluaisin huomata että mies on älykäs, kehittynyt sielu ja kun sille tasolle edetään, hellä ja huomioiva. Haluan tuntea miehen herkän puolen ja jakaa hänen vaikeat kokemuksensa. Läheisimmät hetket suhteissani on ollut tilanteissa, kun jaamme toistemme iloja ja suruja. Uskomatonta että tällaista itsestäänselvyyttä täytyy edes kirjoittaa!

Mitä mies tekee; lukee pelimiehen oppaan ja jotain muita yhtä säälittäviä tekeleitä. Vetää naamalleen naamion, tekee taikatemppuja, arvostelee naisen vaatteita tai jotain muita kikkoja mitä näissä oppaissa suositellaan. Hänen kasvoiltaan loistaa kylmä itsekkyys.

Nainen näkee miehen läpi, naurahtaa säälivästi. Mistä näitä aivopestyjä apinoita oikein pukkaa.

Möykky (nimimerkki)

"Haluaisin nähdä aidon ihmisen, kuulla aitoja, omia ajatuksia. Haluaisin huomata että mies on älykäs, kehittynyt sielu ja kun sille tasolle edetään, hellä ja huomioiva. Haluan tuntea miehen herkän puolen ja jakaa hänen vaikeat kokemuksensa. Läheisimmät hetket suhteissani on ollut tilanteissa, kun jaamme toistemme iloja ja suruja."

Kuin myös, arvostan ihan samoja asioita naisessa :) Mutta sen naisen löytäminen voi olla joskus pirun vaikeaa, sitä tässä lähinnä ajan takaa.

Vastaus Brunolle (nimimerkki)

...jolloin oma markkina-arvosi oli korkeimmillaan.

"ja huomasin etten saa machomieheltä mitään."

Machomiehet joka tapauksessa saivat sinulta haluamansa - kun markkina-arvosi oli korkeimmillaan.

Teoriasi ei nyt aivan toimi. Olin nimittäin alle 20-vuotiaana kalju, reisitaskuhousuissa ja maihareissa kulkeva punkkari, eikä tämä "markkina-arvoni" takuulla ollut kovin korkea.
Nyt vanhempana olen paljon "naisellisempi" ja "kauniimpi" vaikken noihin sanoihin uskokaan. Saisin miehiä edelleen niin paljon kuin haluan, mutta harva heistä jaksaa kiinnostaa. Miehet sortuvat äijäilyyn, minä haluan jotain ihan muuta.

Möykky (nimimerkki)

Animus: Sinulle voisin vielä sen verran vastata, että en ole täältä seuraa hakemassa enkä sinun tai kenenkään muun naisen hyväksyntää. Se on minulle ihan yhdentekevää. Kerron vain omia mielipiteitä ja jos koet ne jotenkin häiritseväksi niin voi, voi.

Animus (nimimerkki)

En tarkoittanutkaan sinua. Kappas, todellisuuskäsityksesi taitaa olla aika subjektiivinen kun heti luulet että susta kirjoitan.
Laasasen kirjoituksiahan tässä kritisoin. Hänen tekeleidensä punainen lanka tuntuu olevan se, kuinka mies miellyttäisi naisia. Hän vain on mennyt aikalailla harhaan.

Feministi (nimimerkki)

Laasanen on ruikuttaja.

Jokainen järjissään oleva ihminen tajuaa, että miesten kohtaama epätasa-arvo on erittäin marginaalista naisten kokemaan epätasa-arvoon verrattuna. Tässäpä lista naisen kokemasta epätasa-arvosta:

1. Palkkaerot (eivät selity erilaisilla työtehtävillä, nostakaa sairaanhoitajien ja sihteerien palkkoja, he tekevät kuitenkin kovimman työn).
2. Naisten vähäisyys johtopaikoilla
3. Naisten syrjiminen äitiysloman tähden, ja miesten vähäiset isyyslomat
4. Kotityöt ovat edelleen enemmän naisen vastuulla
5. Prostituutio ja porno. Naisen vartalon ostaminen on jäänne ajoilta jolloin nainen oli miesten omaisuutta. Porno taas antaa seksistä erittäin naista halveksivan kuvan.
6. Media ja porno levittävät seksististä asennetta; naisen tulee olla hoikka mutta isotissinen bimbo, jonka tehtävä on miellyttää miestä ja suostua kaikkeen mitä mies haluaa. Omaa tahtoa pornofilmien naisilla ei ole.
7. Lähes kaikissa maailman uskonnoissa naisilta on evätty pappeus. Suomen luterilaisessa kirkossa naisen on mahdollista olla pappi, mutta naispappeuden vastustajia paapotaan. Heidät tulisi potkia ulos kirkosta.
Uskonto on ollut ja on edelleen patriarkaalisen vallan tyyssija. Siellä miehet sanelevat ihmisille malleja kuinka elää. Juuri tältä taholta naisiakin on yritetty hallita. Epätasa-arvo ei elä vain laeissa tai työelämässä, vaan ihmisten asenteissa.
8. Raamatussa kuvataan jumalaa sanoilla "herra" ja "isä" . Tämä on omiaan pitämään yllä maskuliinista hegemoniaa (googlaapa se sana niin sivistyt taas lisää:). Raamattuun pitäisi korjata isän tilalle äiti jne. Mietipä itse miltä tuntuisi käydä kirkossa, jossa palvottaisiin rouvaa ja äitiä. Eläydy hetki. Miltä se tuntuisi? Äiti meidän, joka olet taivaassa...
9. Raiskauksesta annetaan aivan liian pieniä rangaistuksia.
10. Perheväkivalta ja "intohimomurhat". Luin aiheesta juuri Marjo Liukkosen (YM) artikkelin. Liukkonen näki kyseisten rikosten olevan miesten tapa yrittää hallita naisia. "Vaikean" vaimon tappaminen on esimerkki muille naisille, samoin kuin raiskaukset on yritys hallita naisten seksuaalisuutta.
11. Listalle voisi lisätä vielä koko historian painon. Naisella ei ole ollut valtaa. Tästä emme voi olla montaa mieltä.

Katsotaanpa listaa siitä, missä mies Laasasen mukaan kokee epätasa-arvoa:
1. Mies ei saa pillua niin usein ja niin monelta naiselta kuin haluaisi.

Voi voi. Onpa säälittävää. Suoranaista sortoa! Laasasen käsitys epätasa-arvosta kertoo vain seksistisestä, naista sortavasta asenteesta. Katso kohta 6. = Naisen tulisi olla miehen seksuaalisessa käytössä, vailla omaa tahtoa.

Ei tälle voi kun säälien nauraa.

Möykky (nimimerkki)

Ja sinä et ole ruikuttaja koska olet nainen, niinkös tämä menee :)

Feministi (nimimerkki)

Mulle on ihan sama, sanotko mua ruikuttajaksi vai miksi.. Mua ei myöskään kiinnosta, olenko jonkun Laasasen kriteerien mukaan naisellinen. Pääasia on että tunnen oloni hyväksi. Seuraakin on riittänyt. Arvostan itseäni ja tiedän olevani oikeassa.

Henry Laasanen

"Uskonto on ollut ja on edelleen patriarkaalisen vallan tyyssija. Siellä miehet sanelevat ihmisille malleja kuinka elää."

Nope.

http://www.hs.fi/keskustelu/&%2334%3BKirkko+on+men...

Seurakunnissa ei ole enää miehen malleja, sillä nuoriso- ja diakoniatyöhön hakeutuvista enää vain 16 prosenttia on miehiä. Seurakunnan työntekijöistä miehiä on 29 prosenttia.

Luvun alhaisuutta selittää osittain se, että lapsityöntekijät, joita kirkossa on paljon, ovat pääasiassa naisia. Mutta tämä ei ole ainoa syy. Kirkon toimintamallit ja palkkakehitys eivät ole innostaneet miehiä hakeutumaan kirkon palvelukseen.

Papisto tulee naisistumaan nopeasti. Vaikka nykyisistä papeista miehiä on noin 70 prosenttia, teologisten tiedekuntien hakijoista miehiä on enää noin 30 prosenttia.

Kirkkovaltuustoissa miehiä on tällä hetkellä 44 prosenttia. Ainoastaan seurakuntaneuvostoissa päästään melkein tasoihin, sillä siellä miehiä on 49 prosenttia. Tilanne on siis aivan toinen kuin eduskunnassa, kuntapuolella ja monissa muissa yhteisöissä, joiden hallinnossa nimenomaan naiset ovat vähemmistönä.

Kirkon olisi myös kiinnitettävä huomiota käyttämäänsä kieleen. Nyt se on pitkälti sievistelevää lepertelyä, joutavaa jorinaa ja konsensushenkistä mössöä, jota mies ei ymmärrä eikä viitsi kuunnella. Se ei edes suututa.

Feministi (nimimerkki)

Suurin miehen malli kristityssä uskonnossa on jumala! Jumalasta on tehty mies siksi, että uskonto pönkittäisi patriaalisen vallan tarpeita. Naiset ja toisinajattelijat pysykää hiljaa. Niin kauan, kun ihmisten ajatuksissa elää kuva tuomitsevasta miesjumalasta, kristinusko on patriarkaalinen. Miesjumalan olemassaolo antaa ymmärtää, että mieheys on parempaa kuin naiseus. Uskonto on ottanut aidon tasa-arvo askeleen vasta, kun raamatun "herra" ja "isä" ilmaisut korvataan naisellisilla, tai sukupuolineutraaleilla termeillä. Tunnetko sisälläsi vastustavan ajatuksen? Jos tunnet, miksi?

Se että viimeisen viidentoista vuoden aikana naispappien määrä on lisääntynyt, ei poista sitä tosiasiaa, että kristinusko (kuten lähes kaikki muutkin uskonnot) on patriarkaalinen ja naiseutta vastustava.
Kristinuskon piirissä pesii edelleen asennetta, että naispappeus on väärin. Se että naispapit ovat saaneet työskennellä reilut 15 vuotta, ei poista sitä tosiasiaa, että miespapit ovat saaneet työskennellä ammatissaan vuosituhansia. 15 vuotta on siihen verrattuna aika lyhyt jakso.

Kristinuskon peruskivessä eli raamatussa naisen asema ei ole kummoinen. Ainoa merkittävä naishahmo on hyveellinen, alistuva Maria. Hänkin on vain miehen synnyttäjä, hänellä on vain välinearvo.

et oo tosissas (nimimerkki)

Väitätkö kirkkain silmin, että diakoniatyöntekijät tai rivipapit määrittelevät uskonkappaleet. Se kirkon "sievistelevä" lepertely on miehistä lähtöisin.

vieras (nimimerkki)

Ei tälle voi kuin säälin nauraa, niin...

Feministin ensimmäiset ongelmat liittyvät naisyritysjohtajien vähäiseen määrään ja siihen, että miehet saavat enemmän palkkaa (koska tekevät enemmän työtunteja). Ja että naiset joutuvat vielä tekemään enemmän kotitöitä, vaikka miehet tekevät enemmän tunteja, kun lasketaan kotityöt ja palkkatyöt yhteen, niin on se vaan niin väärin...

Maskulinistien asialistallahan on vain sellaisia pikkuongelmia kuin köyhyys, työttömyys, asunnottomuus, itsemurhat, syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja pakkoarmeija.

Mies.asia (nimimerkki)

Feministi: "Laasanen on ruikuttaja."

Tyylikäs aloitus! Feministi lähtee heti uusintamaan miehisiä rooliodotuksia ja pilkkaamaan miestä, koska hän uskaltaa valittaa miesten huonommasta asemasta.

Lainaan Laasasen kirjoitusta Valittamisen ihanuus ja kurjuus: "Koska vahvuus on keskeinen maskuliininen ominaisuus, miehen on vältettävä heikkouden osoittamista, jota ongelmista puhuminen edustaa. - - Holterin (2003) mukaan ”vaikenevan miehen” -syndrooma pysyy edelleen, vaikka muuten sukupuoliroolit muuttuvat yhä tasa-arvoisemmiksi. "

Feministi: "1. Palkkaerot "

Naisen euro on noin 97 senttiä. Naiset tekevät vähemmän työtunteja helpommilla aloilla ja vähemmän vaarallisia ja raskaita töitä. Katso HL: "Palkkatasa-arvo on harhaanjohtava käsite."

Feministi: "2. Naisten vähäisyys johtopaikoilla"

Suurin ongelma on se, että naiset eivät edes halua johtajiksi. Ja miksi haluaisivatkaan: johtaminen on stressaavaa, usein henkisesti yksinäistä, eikä siitä edes ole naiselle vastaavaa statushyötyä kuin miehelle.

Feministi: 3. Naisten syrjiminen äitiysloman tähden, ja miesten vähäiset isyyslomat

Vastaavasti miesten huoltajuustilastot ovat kammottavaa luettavaa.

Feministi: ""4. Kotityöt ovat edelleen enemmän naisen vastuulla"

Miesten kokonaistyöaika on 14 prosenttia suurempi kuin naisten (ks. tilastoja).

“Kokonaistyöaika, johon sisältyy sekä ansiotyö että kotityö, ei eroa miesten ja naisten välillä. Kokonaistyöajan sisältö kuitenkin vaihtelee niin, että naiset tekevät palkatonta kotityötä noin kymmenen tuntia enemmän viikossa kuin miehet. – – Miesten osalta ongelmana on ansiontyön taakka, kun työviikko pitenee iän myötä aina 55-vuotiaaksi asti.”

Feministi: ""9. Raiskauksesta annetaan aivan liian pieniä rangaistuksia."

Rangaistukset ovat linjassa Suomen muun vastaavan rikollisuuden tuomioiden kanssa.

Feministi: "10. Perheväkivalta ja "intohimomurhat"

Törkeän perheväkivallan uhreista miehiä on 51 %. Liukkosen artikkeli kuulostaa ihan feministien kehittämän patriarkaalisen perheväkivallan tulkinnan mukaiselta, jossa nainen ei edes voi määritelmällisesti syyllistyä perheväkivaltaan. Sopivan ideologista.

Feministi: "Katsotaanpa listaa siitä, missä mies Laasasen mukaan kokee epätasa-arvoa

Katso esim. Laasasen Miesten tasa-arvo-ongelmien top 10.

Sinänsä nimimerkki Feministin asenteet ja tiedot ovat aika tyypillisiä ja nimimerkki hyvin kuvaava. Juuri näillä asenteilla tehdään naistutkimusta ja tasa-arvopolitiikkaa.

Feministi (nimimerkki)

Minä olen nähnyt aivan erilaisia tilastoja ja tutkimuksia perheväkivallan ja palkkaerojen suhteen, enkä itseasiassa jaksa noihin sinun lähteisiin tutustuakaan.

Tässä "kokonaistyöajassa" on selkeä ongelma: jos mies tekee enemmän töitä kodin ulkopuolella ja nainen vastaavasti kotitöitä, mies saa enemmän palkkaa, ja vastaavasti suurempaa eläkettä.
Minä ainakin mieluummin rakentaisin uraani kuin tiskaisin ja imuroisin kotona. Tämä on siis selkeä puute tasa-arvossa, ja olenkin pöyristynyt, ettet sinä nää sitä.

Minä uskon, että moni nainen olisi mielellään johtaja, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta, koska hyvä veli kerho on järjestänyt paikan jollekin kivalle keski-ikäiselle sedälle.

Miesten huoltajuudesta olen samaa mieltä kanssasi. Roolimalleja tulisi muuttaa, jotta miehellä olisi suurempi rooli lasten elämässä mahdollisen eron jälkeen.

Sovinisteille on kiva vittuilla heidän omilla aseillaan. Tokihan Laasasen kaltaista miestä on paras tyrkkiä sanoilla "ruikuttaja" tai "homo", hän kun on niin huolissaan miehisyydestään :)

Minä en ole mikään Laasas-fani, että jaksaisin lukea hänen kaikkia blogejaan. Gradun olen (valitettavasti) lukenut, ja ihmettelen edelleen, mitä roskaa yliopistoissa julkaistaan.

J. Gagarin

"1. Palkkaerot (eivät selity erilaisilla työtehtävillä, nostakaa sairaanhoitajien ja sihteerien palkkoja, he tekevät kuitenkin kovimman työn).
2. Naisten vähäisyys johtopaikoilla"

Juurihan sinä totesit, että palkkaerot eivät selity erilaisilla työtehtävillä. Kuitenkin peräänkuulutat nimenomaan työtehtäväkohtaisetn palkkojen tarkistusta. Epäloogisuuden huippu!

"3. Naisten syrjiminen äitiysloman tähden, ja miesten vähäiset isyyslomat"

Kuinka naisia syrjitään äitiysloman jälkeen? Onko naisten syrjintää, että miehillä on vähemmän lomaa?

"4. Kotityöt ovat edelleen enemmän naisen vastuulla"

Missä niin on päätetty tai vaadittu? Kysehän on jokaisen ruokakunnan omista valinnoista. (Voin vakuuttaa, että omalla kohdallani voisin kertoa hiukan toista totuutta asioista...)

"5. Prostituutio ja porno. Naisen vartalon ostaminen on jäänne ajoilta jolloin nainen oli miesten omaisuutta. Porno taas antaa seksistä erittäin naista halveksivan kuvan."

Nainen tienaa rahaa prostituutiossa omasta päätöksestään hyödyntää miehiä sillä tavoin. Olisiko parempi, jos hänelle ei edes maksettaisi? Porno puolestaan on tasa-arvoista naisen ja miehen välisen aktin kuvaamista. On toki olemassa myös alistuspornoa - sellaistakin, joissa nainen alistaa miestä. Suurin osa naisistakin tietyin ajoin nauttii pornosta.

"7. Lähes kaikissa maailman uskonnoissa naisilta on evätty pappeus. Suomen luterilaisessa kirkossa naisen on mahdollista olla pappi, mutta naispappeuden vastustajia paapotaan. Heidät tulisi potkia ulos kirkosta."

Naaisilla on mahdollisuus perustaa erilaisia uskontoja ja uskontokuntia yhtäläisesti miesten kanssa. Ja Suomen luterilaisessa kirkossahan jo vallitsee tasa-arvo, kuten toteatkin.

"8. Raamatussa kuvataan jumalaa sanoilla "herra" ja "isä""

... rouva meiddän, joka olet taivaissa ... :D

"9. Raiskauksesta annetaan aivan liian pieniä rangaistuksia."

Suomessa on yleisesti ottaen aika laimeat tuomiot kaikista rikoksista. Esimerkiksi Amerikassa (varmaan pidät sitä myös maskuliinisena maana), saattaa raiskauksesta saada viidentoista vuoden tuomion.

"10. Perheväkivalta ja "intohimomurhat"."

Naiset harjoittavat miehiä enemmän perheväkivaltaa ja lastensa murhaamista.

"11. Listalle voisi lisätä vielä koko historian painon. Naisella ei ole ollut valtaa. Tästä emme voi olla montaa mieltä."

Onko tuokaan osoitus tasa-arvo-ongelmasta? Naisella on ollut erilaista valtaa kuin miehellä. Kuinka paljon valtaa sitä paitsi olikaan vaikkapa Kleopatralla?

"Katsotaanpa listaa siitä, missä mies Laasasen mukaan kokee epätasa-arvoa:
1. Mies ei saa pillua niin usein ja niin monelta naiselta kuin haluaisi."

Tässä kohtaa on pakko todeta, että jo Laasasen ensimmäinen blogi tällä forumilla pureutui kysymykseen miehen elatusvastuusta kontra naisen aborttioikeudesta. Jatkoblogit ovat pääasiassa niin ikään käsitelleet asiakysymyksiä.

MikkoAP (nimimerkki)

Feministi:"Katsotaanpa listaa siitä, missä mies Laasasen mukaan kokee epätasa-arvoa:
1. Mies ei saa pillua niin usein ja niin monelta naiselta kuin haluaisi."

Onko joku tahallaan vitsinä tuon kirjoituksen pieraissut?

Vähänkään Laasasen kirjoituksiin
(ja muuhun feminismin kritiikkiin) tutustumalla löytyisi prkleen monta muuta paljon vakavampaa kohtaa.

Joko tuo "Feministi":n kirjoitus on pilaa,tai hän on uusi feministikäännynnäinen, joka ei ole tutustunut lähteisiin, tai sitten fanaatikkotantta.

Taskulaskimen omistaja (nimimerkki)

MissM: Kymmenen pistettä sinulle! Mainioita kommentteja.

Feministi tuossa yllä ruikutti uskonnosta ja sen miesmäisyydestä. Kävisit joskus kirkossa. Siellä istuu parikymmentä mummoa. Juuri naiset pitävät yllä kaikkia maailman uskontoja. He myös huolehtivat tyttöjen ympärileikkauksista. Ja se nyt on yks hailee, rukoillaanko äiti taivaassa vai isä taivaassa, ei siellä ylhäällä ketään ole kotona.
Feministi on ilmeisesti myös sokea väittäessään, ettei naisia näy johtopaikoilla. Kuinkas on.... vaikka Suomen presidentinlinnassa...tai pääministerin virka-asunnossa... pelkkiä ukkojako siellä tallustaa? Ja tasa-arvolautakunnassa istuu 14 naista "tarkastamassa" viiden tonnin kuukausipalkalla että tasa-arvio toteutuu. Voi naisparkoja!

Feministi (nimimerkki)

Uskonnosta: Uskonto on kautta aikain ollut tehokas hallintakeino. Nämä mummot eivät uskalla kyseenalaistaa oppeja. Patriarkaalinen uskonto ratsastaa ihmisten pelottelulla. Miesvaltaisen uskonnon kulmakivi on dogmit, joissa tulee pysyä.

Politiikassa on tällä hetkellä melko hyvä tilanne! Kurkataanpa sitten niihin pörssiyhtiöihin...

Maskuliininen hegemonia: Miehillä on ollut valta, naiset ovat joutuneet sopeutumaan siihen. Luin juuri eräästä kirjasta tietynlaisesta yhteisöllisestä perimästä; kun jokin asenne on vallinnut kauan, kestää ainakin kaksi sukupolvea, että asenne kitketään kokonaan pois, siihen asti se vaikuttaa tiedostamattomasti tai tiedostettuna ihmisten mielissä. Useat naiset elävät vielä nytkin tilassa, jossa he miellyttävät maskuliinisen hegemonian edustajia, saadakseen sen pienen murun hyvää, jonka miehet heille suovat. Nainen mielistelee edetäkseen uralla, saadakseen elättäjän jne. Nainen taas joka rehellisesti ilmaisee asioiden oikean laidan eikä suostu mielistelemään, joutuu usein kärsimään.

Möykky (nimimerkki)

Lopeta nyt jo ajoissa, hoh hoijaa. Mistä näitä senttejä oikein tulee :D

vieras (nimimerkki)

En oikein jaksa ymmärtää tätä vastakkainasettelua. Olen nainen ja minusta on mukavaa miellyttää miehiä. Miksi se on niin ratkaisevasti väärin? Kyllähän miehetkin tekevät varsin paljon miellyttääkseen minua, miksi en saisi miellyttää heitä?
Elämä on paljon helpompaa, kun ei tarvitse joka asiassa olla barrikadeilla ja laskea sekuntikellon kanssa, kumpi nyt tekee enemmän kotitöitä jne. Minä teen pikku palveluksia omalla tavallani ja mies tekee omalla tavallaan, kumpikin on tyytyväisiä.

Eihän sille voi kuin nauraa, jos joku tulee ulisemaan, että olen alistettu ja että omat lapseni pitää kasvattaa erilaiseen asenteeseen. Paljon mieluummin kasvatan niin tytöt kuin pojatkin siihen asenteeseen, että elämä on mukavampaa, kun tehdään myönnytyksiä eikä kaikkea aina tarvitse saada menemään prikulleen tasan. Ihmiset eivät ole samanlaisia eivätkä sukupuolet varsinkaan, joku tekee asian yhdellä tavalla ja toinen toisella. Jos haluan sanoa miehelleni "minä rakastan sinua" silittämällä hänen paitojaan pukeutuneena pikku minihamoseen ja korkokenkiin, niin minähän teen niin, vaikka feministit kuinka itkisivät.

Toisen miellyttämisestä nyt vain tulee hyvä mieli itsellekin :) Ja eivätköhän sen ole naiset jo vuosituhansia tienneet, että kun antaa miehen olla perheen pää, niin voi itse olla se kaula, joka päätä kääntää ;)

Feministi (nimimerkki)

Laasanen ei ole edes vakavasti otettava miesasialiikkeen mies. Hän lähinnä turmelee muiden yritykset ja aiheuttaa koko ideologialle huonon maineen.

Suosittelen teitä lukemaan laadukkaampaa kirjallisuutta.

Kohdalla 1. viittaan Laasasen graduun, jonka pointti nimenomaan oli tuo.

Olen lukenut miesasiaan liittyviä teoksia, muunmuassa kirjan "Mies vailla tasa-arvoa" (Kotro, Sepponen). Suhtauduin kirjaan aluksi skeptisesti, mutta kirjassahan oli paljon myös hyviä ajatuksia. Joku kirjoittajista esitti ajatuksen, että vanhat roolimallit aiheuttavat sen, että lapset päätyvät erossa useimmiten äidille. Koska miehen vanha roolimalli on olla tunteeton elättäjä, hän ei tule läheiseksi lasten kanssa, mikä aiheuttaa sen, että lapset jäävät äidille. Kirjoittaja halusi siis muuttaa roolimalleja.
Toinen kiinnostava kirja oli Jorma Sipilän ja Arto Tiihosen "Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan".
Minä haluan tasa-arvoa kaikille. Miehelläkin tulee olla arvo, hänen tulee saada olla oma itsensä, kuulua kokonaisvaltaisesti perheeseen, hoivata lapsia, tuntea...

Ymmärrän että laadukkaan kirjallisuuden lukeminen on työlästä. On helpompaa tulla lukemaan Laasasen uusin teiniangstinen blogi, ja olla olevinaan tiedostava.

Mies.asia (nimimerkki)

Feministi: "Laasanen ei ole edes vakavasti otettava miesasialiikkeen mies."

Luonnollisesti feministien ja tässä nimimerkki Feministin mielestä kaikki paitsi profeminismi on uhkaavaa ja väärin.

Omassa ideologisessa naisten fiktiivistä sortoa korostavasssa kuplassa eläminen ei ole feministeille mikään ongelma, heillähän on jopa oma ideologinen tutkimusghettonsa, joka tunnetaan naistutkimuksena.

Feministi (nimimerkki)

"Luonnollisesti feministien ja tässä nimimerkki Feministin mielestä kaikki paitsi profeminismi on uhkaavaa ja väärin. "

Toki pidän profeministejä miehistä fiksuimpina, mutta vastahan minä siteerasin Kotron kirjaa jossa totesin olevan hyviä ajatuksia. Laasasen kirjoitukset ovat tällaista seiska-ja oho-tasoista roskamedia-lässytystä.

Kyllä, olen feministi ja ylpeä siitä :)

Tomi (nimimerkki)

Tässä hiukan Jumalan sukupuolta parempia tasa-arvomittareita: onnellisuus, kokemus elämän hallinnasta, syrjäytyminen, itsemurhat (henkinen hyvinvointi), elinikä (terveys), työttömyys, vapaa-aika, käytettävissä olevat tulot, kodittomuus ... niin ja sitten nämä parinmuodostukseen liittyvät ilmiöt eli vaikkapa avioliitto ja mahdollisuus jatkaa sukua.

Feministien hölmöin uta samaan iakaan raivostuttavin piirre onkin yritys omia sukupuolittunut huono-osaisuus, kun miehet ovat lähes jokaisella keskeisellä elämänlaatumittarilla huono-osaisempia.

Möykky (nimimerkki)

"Sinänsä nimimerkki Feministin asenteet ja tiedot ovat aika tyypillisiä ja nimimerkki hyvin kuvaava. Juuri näillä asenteilla tehdään naistutkimusta ja tasa-arvopolitiikkaa."

Niinpä, tämän feministin kommentit kertovat omaa surullista kieltään missä mennään. Ei voi välttyä ajatukselta, että ihmiset on aivopesty, jotenkin sellaista robottimaista jankkaamista samoja valheita kesät talvet. Mörköjä ja ongelmia nähdään joka nurkan takana kuin vainoharhainen ihminen.

Mies.asia (nimimerkki)

Muistutuksena alkuun:

* Miehen vuosi on 11,04 kuukautta
* Miehellä on noin 8,5 kuukautta pakollista työtä (6-12 kk) asevelvollisuuden muodossa
* Miehet tekevät 78 prosenttia itsemurhista
* Naisen euro on 97 senttiä
* Työeläkejärjestelmään sijoittamastaan eurosta miehen osuus on 84 senttiä
* Miesten hoitoon käytetään 40 % sairauden-, terveyden- ja vanhustenhuollon menoista
* Kaikista uusista yliopistotutkinnoista 64 % on naisten suorittamia
* Työpaikkatapaturmista miesten osuus on 73 %
* Työttömistä 15-24-vuotiaista 61 % on miehiä
* Työttömistä työnhakijoista 61 % on miehiä
* Asunnottomista miehiä on 80 %
* STM:n tasa-arvoyksikössä työskentelee ainoastaan naisia

Lisää tilastoja mm. huoltajuudesta ja väkivallasta tilastoja-sivulta.

Möykky (nimimerkki)

Ja nämä eivät ole tasa-arvo ongelmia miksi?

Koska ne koskettavat miehiä, eikös ole ihanan tasa-arvoista. Suorastaan huokuu tästä maasta oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Möykky (nimimerkki)

"Minä olen nähnyt aivan erilaisia tilastoja ja tutkimuksia perheväkivallan ja palkkaerojen suhteen, enkä itseasiassa jaksa noihin sinun lähteisiin tutustuakaan."

Vähänkö repesin, päivän paras :D No varmasti olet nähnyt erilaisia tilastoja, en epäile yhtään. Kiitos nauruista :D

Mies.asia (nimimerkki)

Feministi: "Minä olen nähnyt aivan erilaisia tilastoja ja tutkimuksia perheväkivallan ja palkkaerojen suhteen, enkä itseasiassa jaksa noihin sinun lähteisiin tutustuakaan."

Jotenkin en muuta odottanutkaan nimimerkki Feministiltä, joka ilmeisesti on aika ideologisesti suuntautunut. Tosiasioilla ei ole merkitystä silloin, kun ne eivät vastaa omaa maailmankuvaa.

Feministi: "hän kun on niin huolissaan miehisyydestään"

Feministisen sukupuolimonokkelin läpi kaikki näyttäytyy mitä kummallisempana, jopa itse herra Laasanen.

Feministi: "ja ihmettelen edelleen, mitä roskaa yliopistoissa julkaistaan"

Onhan Henry todella vaarallinen mies feministeille etenkin naistutkimuksen naurettavuuksien kriitikkona. Jos ideologinen feministi pitää jotakin roskana, sen on varmaankin oltava laadukasta tutkimusta, joka vaihteeksi pohjautuu empiiriseen todellisuuteen.

Feministi (nimimerkki)

Miesten itsemurhista, syrjäytymisestä, vaarallisesta elämästä jne.

Naisten vikako se on, jos miehet eivät huolehti itsestään, ryyppäävät itsensä asunnottomiksi ja perheettömiksi ja tappavat toisiaan kännissä grillijonossa?

Tässä tullaan feminismiin. Jos miesten roolimallit muuttuisivat eikä miehelle olisi kunnia olla agressivinen rähisijä, miehen elämä muuttuisi paremmaksi. Minä haen feministisillä asenteillani onnea kaikille ihmisille. Haluaisin että tiukoista roolimalleista luovuttaisiin, miehet ja naiset ymmärtäisivät toisiaan paremmin ja lähenisivät toisiansa.

Mies tekee kotitöitä, on perheen kanssa henkisesti ja fyysisesti, huomioi naista -> nainen on onnellinen -> haluaa jatkaa miehen kanssa ja osoittaa hänelle rakkautta -> mies on onnellinen -> suhde jatkuu -> mies ei syrjäydy

Minä en olisi missään tapauksessa suhteessa jossa minun tehtävä olisi näytellä feminiinistä ja miehen maskuliinista. Haluan että saamme molemmat olla heikkoja, vahvoja, aktiivisia, passiivisia, mitä vain!

Miksi miehet haluat tieten tahtoen pilata elämänsä?! En ymmärrä!

Möykky (nimimerkki)

"Miksi miehet haluat tieten tahtoen pilata elämänsä?! En ymmärrä!"

Ymmärtäisit paremmin jos eläisit miehenä vaikka vuoden tässä maassa siis miehenä mikä ei ole menestyvä alfauros vaan ihan normi rauhallinen suomalainen ahkera mies.
Mitä tällä maalla on annettavaa monille miehille, ei yhtään mitään. Viinapullosta tulee hyvä ystävä jolla pääsee tälläistä sairasta yhteiskuntaa pakoon.

Mies.asia (nimimerkki)

Feministi: "Miesten itsemurhista, syrjäytymisestä, vaarallisesta elämästä jne. Naisten vikako se on, jos miehet eivät huolehti itsestään, ryyppäävät itsensä asunnottomiksi ja perheettömiksi ja tappavat toisiaan kännissä grillijonossa?"

Miesten vikako se on jos naiset saavat vähemmän palkkaa, eivät halua johtotehtäviin, naisia syrjitään äitiysloman takia, naiset haluavat tehdä enemmän kotitöitä, haluavat ryhtyä prostioiduiksi tai tuottamaan pornoa tai ovat väkivaltaisten miesten kanssa?

Feministi: "Jos miesten roolimallit muuttuisivat"

Jostakin syystä jopa ideologinen feministi haluaa nähdä naiset tahdottomina olosuhteiden ja yhteiskunnan uhreina, kun taas miehet ovat aina vastuussa itsestään, eivätkä saa valittaa (loistavana esimerkkinä "roolimalleja muuttava" toteamus "Laasanen on ruikuttaja").

Miesten ongelmathän eivät voi olla tasa-arvo-ongelmia.

Kannattaisi lukea juuri tämä Laasasen varsinainen blogiteksti uudestaan, niin kaksoisstandardit kenties tulevat helpommin esille.

Feministi: "Minä haen feministisillä asenteillani onnea kaikille ihmisille."

Feministillä on selvästi jonkinlaista huumorintajua, eihän tämä voi olla tosissaan kirjoitettu kaikkien edeltävien kannanottojen jälkeen?

Feministi (nimimerkki)

Esimerkkitapaukset:
Nainen ei pakota miestä juomaan. Se ei siis ole naisten vika.

Nainen saa liian vähän palkkaa, vaikka haluaisi enemmän. Sekään ei ole naisen vika. Kyseessä on puute yhteiskunnan arvomaailmassa, ellei kyse ole yksittäisen työnantajan viasta. Yhteiskunnassa elää edelleen miehiä suosivia arvoja.
Nainen ei pääse johtajaksi. Nainen ei joko pääse johtajaksi vaikka haluaisi (yhteiskunnan tai työnantajien vika). Jos nainen ei halua johtajaksi, voi edelleen kyseessä olla yhteiskunnan ja maskuliinisen hegemonian vika. Nainen on manipuloitu uskomaan siihen, että hän ei voi olla johtaja.
Se että naisia syrjitään äitiysloman vuoksi, ei ole myöskään yksittäisten naisten vaan yhteiskunnan arvomaailman vika.

Ettekö te hyvät ihmiset tajua asiakokonaisuuksia. Toisiin asioihin ei voi itse vaikuttaa, kun taas useimpiin miesten ongelmiin (alkoholismi, asunnottomuus jne) voi itse vaikuttaa. On aivan turha verrata näitä keskenään.

Tässä on taas kyseessä aivopesu.

En tietenkään halua miesten olevan alkoholisteja tai menettävän huoltajuuttaan. Haluan edelleen kaikille hyvää. Alkoholismi vaan on oma valinta, kun taas naisen ongelmille työelämässä yksittäinen nainen ei useimmiten voi mitään.

Mitä taas pornoon ja prostituutioon tulee, uskon että pornonäyttelijät ja etenkin prostituoidut ovat uhreja. Näin tutkimuksen jossa selitettiin että suurin osa prostituoiduista on ollut seksuaalisen hyväksikäytön uhreja lapsuudessaan tai nuoruudessaan. He eivät ole ikinä nähneet onnellisempaa elämää! Moni on painostettu alalle. Ihmiskauppaakin on, kuten hyvin tiedätte.

Huoria ei olisi jos ei olisi kysyntää. Ongelma onkin se, että maailmassa on niin paljon epäeettisiä, itsekkäitä miehiä jotka käyvät maksullisella.

Tomi (nimimerkki)

Jos naiset muuttaisivat itseään, ei tarvitsisi kitistä jatkuvasti kotitöistä tai firmojen hallitusten miehisyydestä.

Kuka näitten kanssa jaksaa ... mutta kysynpä vielä: miksi naiset tuntevat niin huonosti tasa-arvokysymyksiä? Vastaus on kai ilmeinen. Koska naiset ovat parempiosaisia lähes kaikilla elämänalueilla, he eivät kohtaa epätasa-arvoa samalla tavalla kuin huono-osaisempi sukupuoli. Ei synny henkilökohtaista kokemusta epätasa-arvosta. Sen sijaan luetaan kirja ja luullaan kaikenlaista käsittämätöntä roskaa.

Jos tämä kuulostaa yllättävältä, voi lukea vaikkapa nyt nimimerkki Feministin kirjoituksia: hänellä ei ole mitään hajua. Ja se ei siis ole poikkeuksellista.

Feministi (nimimerkki)

Naiset ovat muuttaneet itseään!
Kuvittele mielessäsi tämän päivän nainen ja 1800-luvun alun nainen.
Naiset ovat olleet rohkeita, ottaneet riskejä.

Naiset ovat ottaneet riskin muunmuassa siinä, etteivät miehet enää pidä heitä viehättävinä. Niinhän minäkin teen. Tiedän hyvin että feminismi on valtavirtamiehille pahempaa, kuin jos olisin murhannut jonkun. Mutta tiedättekö, se ei voisi vähempää kiinnostaa.
Mä haluan olla miehen kanssa joka arvostaa juuri mua, eikä halua nähdä mussa vain naisen ideaalia. Sellaiset miehet saavat etsiä ideaalinsa jostain ihan muualta.

Naiset ovat muuttuneet, nyt on miesten vuoro!!!!
Jos miehet eivät ymmärrä muuttua, on ihmissuvun jatkuminen vaakalaudalla. Vai jätämmekö lisääntymisen vajaaälyisille?

Feministi (nimimerkki)

Tosiasiat?
Olen nähnyt niin monta tutkimusta, joissa palkkaerojen suuruus on huikeaa luokkaa, etten voi pitää tuota tutkimusta aitona, enkä siis viitsi aukaista linkkiä. Ylipäätään arvostukseni "tieteellisiä tutkimuksia" kohtaan on laskenut, eikä vähiten sen vuoksi, että Laasasen roskagradu on hyväksytty. Tutkimuksia tehdään usein ennakkoasenteellisesti ja puolueellisesti. Tämä on ilmiselvää Laasasen tapauksessa. Laasasen yliopistossa ei selkeästi ole ollut kunnon mentorointia.

Omasta mielestäni Laasanen on naurettava ja säälittävä, mutta olen kyllä hieman huolestunut nykyajan arvomaailmasta. Monet nuoret ihmiset ovat alttiita aivopesulle. Emme tarvitse enää yhtään kirjottelijaa lisää, joka haluaa pitää miehet omassa tunteettomuuden ansassaan. Kyllä näitä pelimiesteoriota on jo ollut riittävästi. Miesten tulisi saada vapaus rakastaa ja naisten tulisi viimeinkin saada hyviä miehiä.

Suosittelen (nimimerkki)

Suosittelen lukemaan kirjan Valhe, emävalhe, naisen euro on 80 senttiä. Se avaa loistavasti tilastot, joilla tämä hegemoninen myytti luodaan.

Tosin kirjan ymmärtäminen vaatii matematiikan ymmärtämistä, joten en pidätä hengitystäni odottaessani, aukenevatko feministin silmät totuudelle vai eivät...

Möykky (nimimerkki)

Ookkona trolli, vai mikä sää oikein oot. Olen hymyillyt jutuillesi koko ajan. Nyt vasta tajusin, vedät ihan vitsillä täällä näitä juttuja. Ei kukaan noin pihalla ole :D

Mies.asia (nimimerkki)

Feministi: "etten voi pitää tuota tutkimusta aitona, enkä siis viitsi aukaista linkkiä"

Vain yhtenä esimerkkinä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 19.04.2007 kello 12.09: Väitöstiedote: Naisen euro on 96 - 97 senttiä:

"Valtaosa kokonaispalkkaerosta teollisuudessa on seurausta naisten ja miesten sijoittumisesta eri yrityksiin ja edelleen eri työtehtäviin yritysten sisällä"

Lisää asiaa HL: Palkkatasa-arvo on harhaanjohtava käsite.

"Naisen euro on 80 senttiä" -propaganda on selkeästi uponnut hyvin, kun omia uskomuksia ei edes uskalleta kyseenalaistaa, vaikka tämäkään tieto ei ole mitenkään uutta.

Feministi: "Omasta mielestäni Laasanen on naurettava ja säälittävä"

Minkähän takia olet kertonut meille jo monta kertaa, miten paha ihminen Laasanen mielestäsi (ad hominem potenssiin jotakin) on ja mitä mieltä feministinä olet hänen teoksistaan? Ettei vain olisi perinteinen henkilöön käyminen ja ideologisten uskomusten säilyttäminen helpompaa kuin varsinainnen argumentointi ja asioihin tutustuminen?

Sinänsä tämä on jälleen kerran tyypillistä feministin käytöstä, eikä mitään uutta.

Kiitos kuitenkin loistavasta havaintoesimerkistä.

Feministi (nimimerkki)

"Valtaosa kokonaispalkkaerosta teollisuudessa on seurausta naisten ja miesten sijoittumisesta eri yrityksiin ja edelleen eri työtehtäviin yritysten sisällä"

Niin, miksi yllätten "miesten aloilla" ja "miesten työtehtävissä" maksetaan korkeampaa palkkaa, vaikka naiset ovat nykyään yhtä koulutettuja?
Siksi koska hyvät paikat pedataan tutuille hyvä veli kerhon miehille, ja miesten töitä arvostetaan enemmän.
Eikö sairaiden hoitaminen ole maailman arvokkainta työtä?

Mielestäni Laasanen on aivan väärillä jäljillä, ja hän yrittää aivopestä ihmisiä. Hän on vastuussa kirjoituksistaan. Minä saan hänestä hyvin vastenmielisen kuvan. Enkä puhu vain feministinä, vaan ihmisenä. Voisin tehdä hänestä hyvinkin tarkan analyysin, mutta en taida viitsiä, raukka kuitenkin esiintyy omalla nimellään.

Vieras (nimimerkki)

Uusimmassa "Lakimiesuutisissa" oli juttu palkkaeroista juristeilla. Jutun mukaan ns. selittämätön palkkaero lakimieskunnassa on n. 7 % eli tämä ei selity naisten vähäisemmällä osuudella johtopaikoista, miesten pidemmillä työviikoilla, miesten keskimäärin pidemmillä urilla jne. Kuitenkin kysyttäessä, onko tämä nyt sitä tasa-arvoeroa, tämä kiistettiin ja arveltiin, että suurin osa tästä taas selittyy miesten suuremmilla palkkatoiveilla ja taipuvuudella vaihtaa työpaikka suuremman palkan toivossa(eli ottaa riski). Loppu meneekin sitten virhemarginaalin piikkiin..

Feministi (nimimerkki)

En jaksa myöskään ymmärtää tuota jatkuvaa ruikutusta ja kateutta alfauroita kohtaan.
Siinähän kilpaa yritätte olla äijiä ja tuhoatte mahdollisuutenne ihmissuhteeseen!

Jos olette lukeneet Laasasen gradun, niin hänhän nimenomaan selittää, että miehet eivät halua olla (yhdessä) suhteessa, vaan he haluavat panna mahdollisimman montaa naista.
Jos naisella on yhtään älyä, hän karttaa paneskelijaa ja miestä joka yrittää kovasti olla niin alfaurosta.
Minä annan usein pakit miehille. Syy on se, että he ovat liian kehittymättömiä henkisesti. He esimerkiksi huomioivat vain ulkonäköni ja kohtelevat mua vain naisena. Henkinen, ihmissielujen välinen yhteys jää puuttumaan. Ja se johtuu siitä, että kyseiset herrat eivät koskaan ole kyseenalaistaneet stereotypioita, ja kuvittelevat että nainen haluaa tulla kohdelluksi barbinukkena.

Horny (nimimerkki)

On aivan yksi hailee, mitä yksi mieltä yksi särki on. Olennaista, mitä mieltä kalaparvi on.

Möykky (nimimerkki)

"Minä annan usein pakit miehille. Syy on se, että he ovat liian kehittymättömiä henkisesti."

Itsestäsi oikein huokuu ymmärrys ja sympatia meitä miehiä kohtaan. Henkinen kehitys on saavuttanut maksimin :)

Feministi (nimimerkki)

Kriteerinsä kaikilla.
Laasasen kriteeri on se, että naisen tulee olla kaunis, avuton idiootti.
Minä haluan miehen joka on viisas, tiedostava sekä tasa-arvoon pyrkivä. Unelmieni mies uskaltaa näyttää tunteensa. Hän rakastaa ja arvostaa mua ja on luottamuksen arvoinen.

Ymmärtääkseni erot tapahtuvat usein juuri naisen aloitteesta. Syyt ovat kärjistettyinä seuraavat:

-mies ei ole naisen kanssa henkisellä tasolla, mies ei tue naista, ei osoita tunteitaan, keskustele jne.
-mies ryyppää
-mies on väkivaltainen
-mies pettää
-tällaisenkin syyn olen usein tuttaviltani kuullut, että mies on itsekäs sängyssä eikä tyydytä naista

Menkää miehet itseenne, löytäkää miellyttävä, kommunikoiva puolenne ja miettikää mikä elämässä on oikeasti tärkeää!

Mies.asia (nimimerkki)

Feministi: "Laasasen kriteeri on se, että naisen tulee olla kaunis, avuton idiootti."

Ne eivät olleet Laasasen omia kriteereitä, vaan "Miehekkyyden ja naisellisuuden sisällöille on muodostunut vakiintunut merkitys sukupuoliroolien tutkimuksessa."

Feministi (nimimerkki)

Jos kalaparvi olisi eri mieltä kuin minä, silloin teillä kaikilla varmasti olisi naisystävät!...

Mitä jos kokeilisitte sitä itsenne kehittämistä positiiviseen suuntaan. Se on eduksi teille myös muilla elämän saroilla, ei kaikki ole kiinni siitä saatteko hurmattua jokaisen hameellisen.
Sitten, joskus kun olette kehittyneet sen verran että olette pitkässä ihmissuhteessa, huomaatte ettette kuitenkaan voi loputtomiin pitää maskuliinisuuden naamiota yllä. Silloin te viimeistään opitte jos teissä on yhtään viisauden siementä.

Möykky (nimimerkki)

I love you all; I love you more than life itself, but you're all fucking mad!

Siinä kaikille naisille ja feministeille :D Jatkakaa keskustelua.

Feministi (nimimerkki)

Voi herranjeesus, olen tuhlannut illan näinkin turhaan asiaan kuin Laasasen roska-blogi. Nyt tämä feministi lähtee etsimään ruokaa.

Kehityksen ja oivallukset hetkiä kaikille. Toivon rakkautta ja viisautta elämäänne. Etenkin Henry itse on kipeästi oivalluksien tarpeessa. Kyllä me kaikki kasvamme, kantapään kautta jos ei muuten.

Horny (nimimerkki)

"Kyllä me kaikki kasvamme, kantapään kautta jos ei muuten." Tätä samaa voisi toivottaa Feministille.

Justiina (nimimerkki)

Minusta naisena ja ei-feministinä on mukava lukea Laasasen ja muiden feminismiä kritisoivien miesten mielipiteitä. Voin vain todeta kuinka oikeassa he ovat. Feministit eivät todellakaan aja tasa-arvoa. Miestä alistamalla he haluavat vain valtaa itselleen, vallanhimo tuntuu olevan kyltymätöntä. Nämä naisparat ovat itse säälittäviä. Todellinen tasa-arvo vallitsee silloin kun sukupuolta ei tarvitse korostaa.

Jokaisessa naisessa asuu pieni barbinukke, jopa feministinaisessakin. Samalla tavoin he haluavat miesten huomiota (elleivät ole lesboja)ja tälläytyvät saadakseen miehet kiinnostumaan. Auta armias, jos miehet eivät noteeraakaan näitä barbinukkeja. Silloin alkaa sovinistisyytökset ja jos noteeraavat, niin sitten syytetään seksuaalisesta ahdistelusta.

Feministi (nimimerkki)

Hahaa, nyt on Laasanen alentunut tälle tasolle, että esiintyy naisena :)

Kukaan nainen ei kirjoittaisi, että nainen haluaa olla barbinukke. Nukke! Yksikään nainen ei haluaisi olla aivoton, eloton nukke. Selvä tapaus.

Olen aivan tietoinen siitä, että olen aivan herkkutapaus Laasaselle. Nainen joka tulee vastaamaan hänen manipulatiiviseen blogi-roskaansa ja tunnustaa olevansa feministi. Laasanen oikein pääsee hyökkäämään kimppuun, näyttämään pelkonsa feministejä kohtaan!
Nautin tästä suuresti!

Allan (nimimerkki)
Teme (nimimerkki)

"Voi herranjeesus, olen tuhlannut illan näinkin turhaan asiaan kuin Laasasen roska-blogi. Nyt tämä feministi lähtee etsimään ruokaa."

Hehee! Minun päivä ainakin on pelastettu, jo tällä kun näen kuinka feministi ei kestä häviötä asiassa, jossa luulee olevansa oikeassa. Täytyy myöntää, että näitä keskusteluja on hieno seurata ja havaita kuinka helposti feministit on lyötävissä vieläpä heidän omilla aseillaan :D

Feministi (nimimerkki)

Lisäksi kirjoituksessasi on ristiriita. Kirjoitat että tasa-arvo vallitsee kun sukupuolta ei tarvitse korostaa, mutta seuraavassa lauseessa kirjoitatkin että jokaisessa naisessa asuu pieni barbinukke (eli sukupuolta korostetaan).

Minähän nimenomaan pyrin siihen että sukupuolta ei korostettaisi, että pääsisimme yli stereotypioista kohti aitoa kohtaamista ja tasa-arvoa.

En ymmärrä miksi feminismi on punainen vaate monille. Jotkut naisetkin vastustavat feminismiä. Syy on juuri se, mistä aiemmin kirjoitin; jotkut naiset mielistelevät maskuliinisen hegemonian edustajia, eivät halua olla epäviehättäviä eivätkä menettää mielistelystä aiheutuvia etu-rippeitä. (Feminismi=epäviehättävyys). Minusta feminismin vastustus on petturuutta. Nyt naisten on helppo vastustaa feminismiä kun feministit ovat tehneet kaiken työn saadakseen naisen aseman inhimilliselle tasolle.
Feminismin vastustus liittynee nousevaan uuskonservatismiin, mitä Laasanenkin tavallaan edustaa.

Teme (nimimerkki)

"Lisäksi kirjoituksessasi on ristiriita. Kirjoitat että tasa-arvo vallitsee kun sukupuolta ei tarvitse korostaa, mutta seuraavassa lauseessa kirjoitatkin että jokaisessa naisessa asuu pieni barbinukke (eli sukupuolta korostetaan)."

vs.

"Minähän nimenomaan pyrin siihen että sukupuolta ei korostettaisi, että pääsisimme yli stereotypioista kohti aitoa kohtaamista ja tasa-arvoa."

Nämä kaksi lausetta erinomaisesti alleviivaavat feministien ristiriitaisuuden :D

Elokuutio (nimimerkki)

Mihin tällä kaikella nyt sitten pyritään? Onko Laasasen ja miesasialiikkeen perimmäinen teesi, että kaikki miesten kurjuus johtuu siitä, että joka ikinen "tavallinen, kiva mies" ei löydä tilastojen mukaan baarista naista? Siitäkö ne linnatuomiot, mielenterveysongelmat, asunnottomuus ym. johtuvat?

Pitäisikö seksi lisätä ihmisten (ainakin miesten) juridisiin perustarpeisiin, niin että sitä saisi esim. KELA:n korvaamana? Eikö se ole lainkaan miesten itsensä vika yksilöinä, että he eivät hae esim. ylempänä mainittuun teologiseen tiedekuntaan? Tai että he eivät keskity koulun käyntiin perus- tai korkeakouluissa?

Miehet ovat naisia huonommassa asemassa, koska heidän täytyisi näyttää hyvältä ja/tai olla hyvin toimeentulevia, jotta päätyisivät helpommin parisuhteisiin? Naisilla ei tilastojen (haluaisiko joku linkata tämän usein mainitun tilaston?) mukaan ole vastaavia ongelmia?

Miehet tekevät raskaampia ja vaarallisempia töitä, koska heidän on pakko? Miksi? Miehiä syrjitään, sillä he eivät pääse cheerleadereiksi? Naisia ei syrjitä, vaikka he eivät pääsekään johtoasemiin, koska naiset eivät oikeasti edes halua johtajiksi? Miehet eivät saa avioerotapauksissa lastensa huoltajuuksia, vaikka jokainen mies toki haluaisi sitä, koska kaikki sosiaalityöntekijät ovat naisia? Johtuuko se siitä, että miehet eivät hakeudu sosiaalialalle, koska sitten he eivät saa isketyksi naisia baarissa?

Pitäisikö naisten antaa pillua, solmia avioliittoja ja puhua hellästi ja miellyttävästi niille kaikkein huono-onnisimmillekin miehille, etteivät ne vaan syrjäytyisi ja alkaisi käyttää huumeita ja joutuisi vankilaan?

Vai pitäisikö sittenkin miettiä, mistä nämä miesten ongelmat johtuvat, lukea kriittisesti niitä taulukoita ja tilastoja (esim. terveydenhuollon kustannusten epätasainen jakautuminen miesten ja naisten kesken ei välttämättä johdu siitä, että terveydenhuollossa jotenkin syrjittäisiin miehiä, vaan ehkä siitä, että miehet eivät vaan niin herkästi hakeudu terveydenhuollon piiriin "pikkujuttujen" takia) ja miettiä, miten ihmisten (ei erikseen miesten ja naisten) mielenterveys- ja päihdeongelmiin, asunnottomuuteen, työttömyyteen ja muihin ongelmiin voitaisiin vaikuttaa?

Myös peiliin katsominen saattaisi olla paikallaan, niin miesten kuin naistenkin kohdalla. Menestyminen yhteiskunnassa, ihmissuhteissa ja elämässä yleensä on nykyaikana ainakin länsimaalaisessa kulttuurissa melko usein kiinni yksilöstä itsestään, hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan jne. eikä suinkaan sukupuolesta.

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "Mihin tällä kaikella nyt sitten pyritään?"

Miesten tasa-arvo-ongelmat tulisi tunnistaa ja niille tulisi tehdä jotakin.

(Tällä hetkellä TANEssa ei ole miesjärjestöedustusta, tasa-arvoyksikössä on vain naisia ja feministejä, Suomessa on 8 naistutkimukseen keskittyvää yksikköä, mutta ei lainkaan miesten ongelmien tutkimusta).

Feministinen hegemonia tasa-arvopolitiikassa tulisi purkaa, propagandaa suitsia ja feministien toistelemia myyttejä naisten erityisestä sorrosta ja huono-osaisuudesta murtaa.

Elokuutio: "Miehet tekevät raskaampia ja vaarallisempia töitä, koska heidän on pakko? Miksi?"

Luepa vaikka juuri tämä Henryn teksti, johon vastasit, huolella ja ajatuksella läpi.

Elokuutio: "Vai pitäisikö sittenkin miettiä, mistä nämä miesten ongelmat johtuvat"

Ongelmat johtuvat monista seikoista, mutta niitä ei edes haluta nähdä (miesten tasa-arvo-)ongelmina, eikä niille haluta tehdä mitään.

Elokuutio: "ja miettiä, miten ihmisten (ei erikseen miesten ja naisten) mielenterveys- ja päihdeongelmiin, asunnottomuuteen, työttömyyteen ja muihin ongelmiin voitaisiin vaikuttaa?"

Naisten ongelmiin puututaan erikseen valtiollisella tasa-arvopolitiikalla, miesten ongelmiin ei.

Naisten aliedustus tai huonompi asema jollakin elämänalueella on heti suuri ongelma, miesten aliedustus tai huonompi asema ei ole. Se ei ole tasa-arvoa feministien väitteistä huolimatta.

Elokuutio (nimimerkki)

Käsittääkseni Laasanen (yrittää) johtaa tässä tekstissään kaikki miesten ongelmat parinvalinnan kriteereihin. Ja nämä kriteerit tuntuvat Laasasen mukaan perustuvan stereotypioihin, rankkoihin yleistyksiin ja vanhentuneisiin, nykymaailmassa pätemättömiin lainalaisuuksiin (vrt. soturi ja runopoika).

En kuitenkaan ymmärrä, millä logiikalla mainitut miesten ongelmat, kuten työttömyys, päihdeongelmat, vankilatuomiot jne. johtuisivat ennen kaikkea yhteiskunnallisesta sorrosta, eivätkä yksilöistä itsestään. Siksi en ymmärrä, miksi nämä pitäisi nähdä ensisijaisesti tasa-arvo-ongelmina, eikä esimerkiksi ylipäätään ongelmina yhteiskunnan ja yksilön välisissä suhteissa, sukupuolesta riippumatta.

Olisiko sinulla jotain näyttöä siitä, että naisten mielenterveys- ja päihdeongelmiin, asunnottomuuteen ja työttömyyteen suhtaudutaan valtiollisen tasa-arvopolitiikan ansiosta jotenkin eri tavalla kuin miesten?

Möykky (nimimerkki)

Jospa ruvetaan puuttumaan niihin ongelmiin mitä miehet kohtaavat elämässään. Siitähän tämä homma lähtee liikenteeseen :) Sitä kautta saadaan paremmin voivia miehiä mitkä sitten kelpaavat naisille ja perustamaan sitä perhettä.
Ilman muuta paljon on vikaa siinä pärjäämisen kulttuurissa jossa mies ei voi olla uhri eikä heikko ja liian usein mies jää yksin ongelmiensa kanssa, mutta ilman muuta resurssien kohdentaminen ihan näihin huutavimpiin ongelmiin olisi myös paikallaan.

Elokuutio (nimimerkki)

Eli sinun mielestäsi on olennaisinta puuttua ongelmiin, joita nimenomaan miehet kohtaavat elämässään? Ei kuulosta yhtään sen tasa-arvoisemmalta kuin täällä parjattujen feministien puheet.

Mitkä sinun mielestäsi ovat näitä huutavimpia ongelmia, ovatko ne ainoastaan miesten ongelmia ja mikä ne mielestäsi aiheuttaa? Johtuvatko ne yksilöistä vai yhteiskunnasta?

Feministi (nimimerkki)

No niin, alamme olla samoilla jäljillä.

Siinä vaiheessa kun mies on juonut aivonsa pihalle, menettänyt työn, asunnon ja perheen, on liian myöhäistä auttaa. Toki sossusta lähtee rahaa kuukausittain kyseisille juopoille, mutta eikö kannattaisi ehkäistä ongelmia etukäteen?
Asennemuutoksen täytyy lähteä jo lapsuudesta. Pojille täytyy opettaa, että saa olla heikko, saa olla tunteva, apua saa pyytää ja että rakkaus on elämässä tärkeintä, ei se että teet vaikutuksen muihin suorituksilla.

Möykky (nimimerkki)

Nuorisotyöttömyys ja työttömyys sekä syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat.

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "Eli sinun mielestäsi on olennaisinta puuttua ongelmiin, joita nimenomaan miehet kohtaavat elämässään? Ei kuulosta yhtään sen tasa-arvoisemmalta kuin täällä parjattujen feministien puheet."

Jos toisen sukupuolen (naisten) ongelmista jo valmiiksi huolehditaan feministien ja valtion tasa-arvopolitiikan avulla, eikä olisi kohtuullista että sen toisen sukupuolen (miesten) ongelmiin puututaan myös samalla tavalla?

Jos ja kun miesten asema on huonompi kuin naisten monilla elämänaloilla itsemurhista koulutukseen, miesten asemaa tulee nostaa naisten tasolle. Se on tähän asti ollut tasa-arvopolitiikan ja feministien vaatimusten taustalla -- mutta sitä on sovellettu eturyhmäpoliittisesti vain naisiin.

Kyse on siis tasa-arvosta toiselle sukupuolelle, jota feministit eivät ole ymmärrettävästi ajaneet tai kannattaneeet.

Elokuutio (nimimerkki)

Millä tasa-arvopolitiikka parantaa nimenomaan naisten (muttei miesten) edellytyksiä pärjätä esimerkiksi koulussa tai vähentää naisten itsemurhariskiä (muttei miesten)?

Eikö kannattaisi keskittyä ylipäätään ihmisten hyvinvointiin sukupuolesta riippumatta, kun jotakuinkin kaikki nämä mainitut ongelmat koskettavat niin miehiä kuin naisiakin, eikä kumpikaan sukupuoli saa niihin juurikaan enempää apua kuin toinenkaan?

Tasa-arvoista maailmaa ei saavuteta nostamalla vuorotellen kumpiakin sukupuolia esille, vaan nimenomaan kohtelemalla ihmisiä samanarvoisina sukupuolesta riippumatta.

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "Millä tasa-arvopolitiikka parantaa nimenomaan naisten (muttei miesten) edellytyksiä pärjätä esimerkiksi koulussa tai vähentää naisten itsemurhariskiä (muttei miesten)?"

Tasa-arvopolitiikka on keskittynyt naisten aseman parantamiseen esimerkiksi kiintiöillä, rahoituksella naisten avustamiseen ja erilaisilla projekteilla. Viimeksi kiintiöitä on vaadittu pörssiyhtiöihin, mikä kertoo jotakin naisten ongelmista ryhmänä, kun ongelmat ovat lähinnä huipulla (vrt. miesten ongelmat).

Nykyinen tasa-arvopolitiikka siis keskittyy naisten ongelmiin, joita eivät ole koulussa pärjääminen tai itsemurhat. Jos ne olisivat naisten ongelmia, ne olisivat myös tasa-arvo-ongelmia ja feministit pitäisivät niistä valtavaa meteliä.

Mutta kun ne ovat miesten ongelmia, niitä ei nähdä (tasa-arvo-)ongelmina.

Elokuutio: "Eikö kannattaisi keskittyä ylipäätään ihmisten hyvinvointiin sukupuolesta riippumatta"

Niin, minkä takia olemassa on valtiollinen tasa-arvopolitiikka, joka käyttää huomattavaa valtaa ja resursseja, mutta vain naisten aseman parantamiseen?

Elokuutio: "Tasa-arvoista maailmaa ei saavuteta nostamalla vuorotellen kumpiakin sukupuolia esille, vaan nimenomaan kohtelemalla ihmisiä samanarvoisina sukupuolesta riippumatta."

Kerropa tämä feministeille ja tasa-arvopolitiikan laatijoille. Nykyinen tasa-arvopolitiikka ei ole tasa-arvoista.

Feministi (nimimerkki)

Kirjoituksessasi on hyvää asiaa!

Lt. Blueberry (nimimerkki)

"Pitäisikö seksi lisätä ihmisten (ainakin miesten) juridisiin perustarpeisiin, niin että sitä saisi esim. KELA:n korvaamana? Eikö se ole lainkaan miesten itsensä vika yksilöinä, että he eivät hae esim. ylempänä mainittuun teologiseen tiedekuntaan? Tai että he eivät keskity koulun käyntiin perus- tai korkeakouluissa?"

Luulen, että pyrkimyksenä on osoittaa, kummankaan, miesten eikä naisten, ongelmissa, ei ole kyse "tasa-arvosta" tai jostain maailmanlaajuisesta salaliitosta. Kun lukee esim. "Feministin" argumentaatiota, rupeaa naurattamaan. Ei ol eolemassa mitään patriarkaalista hegemoniaa, hyvävelikerhoa tai muuta salaliittoa, joka estäisi naisia yhtään mistään! Samoin "Feministi" listasi kaikki mahdolliset esteet "naisten" etenemiselle ja totesi jokaikisen niistä olevan "yhteiskunnan" rakenteiden yms. vika. Jos lähdetään sille tielle, että haetaan yhteiskunnan rakenteista selitystä toisen sukupuolen aliedustukselle jossain suhteessa, on hyväksyttävä, että samaa argumentointia käytetään myös toisen sukupuolen osalta. Eikö se ole tasa-arvoa? Jos muodollista koulutusta tai vielä tarkemmin koulutukseen hakeutumista ja pääsyä käytettäisiin yhteiskunnan resurssien jakomittarina, naiset tietysti dominoisivat selvästi, mutta olisiko se silloin oikeudenmukainen jako?

"Miehet tekevät raskaampia ja vaarallisempia töitä, koska heidän on pakko? Miksi? Miehiä syrjitään, sillä he eivät pääse cheerleadereiksi? Naisia ei syrjitä, vaikka he eivät pääsekään johtoasemiin, koska naiset eivät oikeasti edes halua johtajiksi?"

Ei miehiä tietenkään kukaan pakota, mutta kyse on siitä, että "yhteiskunnan rakenteet" (heh) ovat ehdollistaneet miehet mukisematta vaarantamaan henkensä kerätessään resursseja perheensä elättämiseksi. Kyllä kai "naiset" pääsevät johtotehtäviin sekä politiikassa että yritysmaailmassa. Siten voidaan päätellä, että muodollisia tai periaatteellisia "esteitä" ei ole. Siitä, miksi naisilla on aliedustus johtopaikoilla, voidaan keskustella. Haluttomuus on yksi esitetyistä väitteistä ja useissa haastattelutukimuksessa tälle on saatu tukea.

"Vai pitäisikö sittenkin miettiä, mistä nämä miesten ongelmat johtuvat, lukea kriittisesti niitä taulukoita ja tilastoja?"

Aivan, tämän blogin suurin anti onkin siinä, että täällä annetaan vaihtoehtoisia selityksiä vallitseville selityksille esim. palkkatasa-arvosta ja naisten aliedustuksesta johtopaikoilla sekä muusta tasa-arvosta.

"Myös peiliin katsominen saattaisi olla paikallaan, niin miesten kuin naistenkin kohdalla. Menestyminen yhteiskunnassa, ihmissuhteissa ja elämässä yleensä on nykyaikana ainakin länsimaalaisessa kulttuurissa melko usein kiinni yksilöstä itsestään, hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan jne. eikä suinkaan sukupuolesta."

Tässä olen kanssasi täysin samaa mieltä! Sensijaan, että tuijottaa esim. palkka-asioissa tilastoja, joita vääristää esim. biologiasta ja kulttuurista johtuva naisten lastenhoito ja synnyttäminen, kannattaa yksilötasolla pitää huolta siitä, että oma palkka on samalla tasolla samaa työtä tekevien kanssa. Jos palkka, arvostus, työnkuva ym. eivät vieläkään tyydytä, kannattaa hakeutua uusiin tehtäviin tai jopa ammattiin, sensijaan, että syyttää yhteiskuntaa tai miesten kansainvälistä, sukupolvet ylittävää salaliittoa omasta urakehityksestään..

MikkoAP (nimimerkki)

Feministi:"

Minä olen nähnyt aivan erilaisia tilastoja ja tutkimuksia perheväkivallan ja palkkaerojen suhteen, enkä itseasiassa jaksa noihin sinun lähteisiin tutustuakaan."

Niinpä, et pysty käsittämään mitään faktoja, jotka eivät sovi ennakkoluuloihisi.

Jos sinulla kerran on parempia tilastoja niin linkkejä peliin ja linkeistä täytyy nähdä miten tilastot on laskettu.

"Tässä "kokonaistyöajassa" on selkeä ongelma: jos mies tekee enemmän töitä kodin ulkopuolella ja nainen vastaavasti kotitöitä, mies saa enemmän palkkaa, ja vastaavasti suurempaa eläkettä.
Minä ainakin mieluummin rakentaisin uraani kuin tiskaisin ja imuroisin kotona. Tämä on siis selkeä puute tasa-arvossa, ja olenkin pöyristynyt, ettet sinä nää sitä."

Mies parantaa asemiaan pariutumismarkkinoilla selvästi hankkimalla tuloja.

Ja joo, jos mies korjaa autoa, tekee lumitöitä jne, on kyse "kivasta harrastuksesta", mutta jos naisen täytyy painaa tiskikone napista käyntiin, on kyseessä ääääärettömän suuri uhraus.

"Minä uskon, että moni nainen olisi mielellään johtaja, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta, koska hyvä veli kerho on järjestänyt paikan jollekin kivalle keski-ikäiselle sedälle."

Miehillä on enemmistä sekä yhteiskunnan huipulla, että pohjalla. Jos jotain hyvä veli kerhoa oikeasti olisi olemassa, ei näin olisi. Feministit eivät ole vaatimassa naisille kiintiöitä yhteiskunnan pohjalle, mutta huipulle kyllä.

Ja jo naisministerien määrä ja se, että presidentti on nainen todistaa, että hyvä veli verkosta puhuminen on täyttä paskaa.

"Miesten huoltajuudesta olen samaa mieltä kanssasi. Roolimalleja tulisi muuttaa, jotta miehellä olisi suurempi rooli lasten elämässä mahdollisen eron jälkeen."

"Roolimalleja" , muttei lainsäädäntöä. Naisen pitää saada automaattinen huoltajuus mielestäsi edelleen, mutta "roolimalleista" puhumalla yritetään taas vierittää syy miesten niskoille, kun riittämättömän isä kontaktin vuoksi lapsi oireilee.

"Sovinisteille on kiva vittuilla heidän omilla aseillaan. Tokihan Laasasen kaltaista miestä on paras tyrkkiä sanoilla "ruikuttaja" tai "homo", hän kun on niin huolissaan miehisyydestään :)"

Ei, vaan täällä tyrkitään feministejä teidän omilla aseillanne.

Kun ette kykene väittelemään faktoilla, turvaudutte kerta toisensa jälkeen tähän:

http://exposingfeminism.wordpress.com/shaming-tact...

"Minä en ole mikään Laasas-fani, että jaksaisin lukea hänen kaikkia blogejaan. Gradun olen (valitettavasti) lukenut, ja ihmettelen edelleen, mitä roskaa yliopistoissa julkaistaan."

Laasasen huonoimmatkin kirjoitukset ovat tieteellisempiä kuin mitkään naistutkimuksen gradut.

Feministi (nimimerkki)

"Mies parantaa asemiaan pariutumismarkkinoilla selvästi hankkimalla tuloja."

Mies ja miehen pariutumismarkkinat!!! Sekö on maailman tärkein asia, senkö ehdoilla maailma pyörii?!!

Nyt puhuttiin tilanteesta, jossa nainen ja mies asuvat yhdessä, mies tekee enemmän töitä, nainen tekee kotitöitä. Täytyykö naisen tehdä kotitöitä sen takia, että miehellä pysyisi asemat pariutumismarkkinoilla eron sattuessa? Voi elämän kevät! Voiko näin typeriä ihmisiä olla!

Enkä kyllä edes henk.koht. usko siihen, että miehet tekisivät enemmän ansiotyötä. Homma on niin, että naiset tekevät pidempää työpäivää, ja sen lisäksi kotityöt. Ja miehet vielä ihmettelevät miksi nainen ottaa avioeron!

Kerrostalossa ei tehdä lumitöitä. Auton korjaus on kertaluonteista hommaa. Tiskiä ja pölyä tulee aina. Miesten ja naisten kotitöitä ei voi verrata keskenään.

Jos nainen on hoitanut lapset henkisesti ja fyysisesti, mies on ollut etäällä, niin tottakai lapset kuuluvat silloin äidille.

Huomaan kyllä että yrität lahdata tämän feministin. Et vain valitettavasti onnistu siinä. Mies joka pelkää feministejä on aika säälittävä. Fiksu mies on itsekin feministi.

En jaksa aukaista linkkiäsi, en usko että se on vaivan arvoinen.

Justiina (nimimerkki)

Olen sitä mieltä, että monen miehen epäonnistumisen takana on usein nainen, ainakin välillisesti. Yhteiskunta edelleenkin suosii ja tukee naista erotilanteissa. Asenteet nainen uhri ja mies sika istuvat edelleenkin tiukasti, tosin on poikkeuksiakin jopa sosiaaliviranomaisissa. Erotilanne on usein miehelle vieläkin suurempi kriisi kuin naiselle. Jos on lapsia, voi jopa huikeat elatusmaksut käytännössä romahduttaa talouden, alkoholisoitumisriski kasvaa,luottotiedot menevät, kenties asuntokin. Siinä ainekset todelliseen kaaokseen ja jos vielä tukiverkko ja ihmissuhteet ovat kadonneet eron myötä, voi ratkaisu olla itsemurha.

Möykky (nimimerkki)

Tiedän pari tälläistä tapausta. Onhan se aika surkeaa katseltavaa kun sitä vierestä seuraa.
Monille miehille kelpaisi edes ymmärrys jollakin tasolla erotilanteissa ja että joku kuuntelisi, ei se apukaan pahaa tekisi kun tarpeeksi päin persettä menee. Itse olen yrittänyt auttaa.

Elatusmaksut? (nimimerkki)

Eiköhän se ole aivan kohtuullista, että mies maksaa elatusmaksuja, jos nainen elättää lapset?
Kyllä tässä maassa on jo liikaa köyhyysrajan alapuolella kitkuttelevia yksinhuoltajaäitejä. Tasa-arvo-ongelma on tässä asiassa aivan päinvastainen kuin sinä yrität esittää.

Möykky (nimimerkki)

Joo, joo. Tuollainen kusettaminen ei luo kovin tervettä suhdetta siihen lapseen eikä äitiin.
Vastuu on kannettava, mutta kantakaa tekin joskus naiset joku vastuu omista teoista ja valinnoista. Turha siinä on tälläisen touhun jälkeen itkeä, kun äijä vieroksuu lastaan mikä on kuitenkin harvinaista tai äidin kanssa ei ole missään väleissä.

Möykky (nimimerkki)

Sori kommentoin väärään juttuun :) Liian monta rautaa ja keskustelua tulessa, ei pysy enää mukana.

Möykky (nimimerkki)

Ja sitäpaitsi feminismi ja naisjärjestöt ovat hyvä sisko kerhoja jotka jopa valtio on siunannut.
Mistään hyvä veli kerhoista minulla ei ainakaan ole mitään tietoa, mutta tästä hyvä sisko kerhoista löytyy näyttöä jatkuvasti.

Möykky (nimimerkki)

Feministi: Yritä nyt edes pysyä asiassa, sinun mielipiteet ja fiilikset eivät ole mitään totuuksia. Kuten ei minunkaan, mutta tiettyjä totuuksia sinulle on yritetty kertoa faktan kera, mutta et halua uskoa niihin. Joten aika hedelmätöntä keskustella tälläisen ihmisen kanssa.

Ja huumorintajustakaan ei toki ole mitään haittaa :) I still love you all; I love you more than life itself, but you're all fucking mad!

Tomi (nimimerkki)

Tyylipuhdas trolli. Kierroksia pitää lisätä kunnes saa jonkun provosoitumaan. Niiku narkkarin pitää saada isompaa annosta. Sama tyyppi käy täällä riehumassa kerran viikossa tai kuussa (en ole pitänyt kirjaa).

Tausta on kuitenkin aidosti feministin, muuten miesviha ja valehtelu ei tulisi niin luontevasti.

Elokuutio (nimimerkki)

Tuolla MikkoAP:n linkkaamalla antifeminismisivulla oli muuten hyvä pointti, jonka sisäistäminen parantaa varmasti varmasti miesten ja hieman modattuna naistenkin elämänlaatua huomattavasti:

" - - Really, the only way to deal with the “Pink Whip” is to realize that a man’s happiness and worth is not based on his romantic conquests (including marriage)."

http://exposingfeminism.wordpress.com/shaming-tact...

MikkoAP (nimimerkki)

Mutu-tuntumalla mievihaansa levittelevä feministi: "Mies ja miehen pariutumismarkkinat!!! Sekö on maailman tärkein asia, senkö ehdoilla maailma pyörii?!!

Nyt puhuttiin tilanteesta, jossa nainen ja mies asuvat yhdessä, mies tekee enemmän töitä, nainen tekee kotitöitä. Täytyykö naisen tehdä kotitöitä sen takia, että miehellä pysyisi asemat pariutumismarkkinoilla eron sattuessa? Voi elämän kevät! Voiko näin typeriä ihmisiä olla!"

Jos mies tekee enemmän ansiotyötä ja nainen enemmän kotitöitä on tilanne tasa-arvoinen.

Lisäksi hyvätuloinen nainen EI hyväksy huonotuloista miestä puolisokseen.

Todellakaan ei uskoisi, että kaltaisiasi äärettömän tyhmiä miesvihaajia voisi olla olemassa, mutta sinäpä todistat sen mahdolliseksi.

"Enkä kyllä edes henk.koht. usko siihen, että miehet tekisivät enemmän ansiotyötä. Homma on niin, että naiset tekevät pidempää työpäivää, ja sen lisäksi kotityöt. Ja miehet vielä ihmettelevät miksi nainen ottaa avioeron!"

Noh, laitapas jo vihdoin jotain todistetta tun väitteesi perustaksi.

"Kerrostalossa ei tehdä lumitöitä. Auton korjaus on kertaluonteista hommaa. Tiskiä ja pölyä tulee aina. Miesten ja naisten kotitöitä ei voi verrata keskenään."

Lihasvoimaa vaativat hommat kuuluvat miehille kerrostaloissakin. Ja jos psyyke ei kestä sitä, että joka päivä joutuu painamaan tiskikoneen nappia, on vika kyllä ihan itsessä.

"Jos nainen on hoitanut lapset henkisesti ja fyysisesti, mies on ollut etäällä, niin tottakai lapset kuuluvat silloin äidille."

Jos mies on tehnyt pitkää päivää taatakseen perheellensä elintason, niin tottakai hänen lasten kanssa viettämä aika on naista pienempi.

"Huomaan kyllä että yrität lahdata tämän feministin. Et vain valitettavasti onnistu siinä. Mies joka pelkää feministejä on aika säälittävä."

Ei mitään lahtausta tarvita. Argumenttiesi heikkous riittää hyvin.

" Fiksu mies on itsekin feministi."

Heti huutamassa miestä apuun... :D

"En jaksa aukaista linkkiäsi, en usko että se on vaivan arvoinen."

Niinpä. Et pysty esittämään mitään faktapohjaisia vasta-argumentteja minulle, tai muille, joten jatkat vain väitteidesi toistamista, ilman lähteitä.

Feministi (nimimerkki)

Hei vaan kaikki naisvaihaajat, tulin vilkaisemaan olisiko myös joku fiksu ihminen kirjoittanut tänne. Ilmeisesti Laasasen blogi kerää puoleensa laasasen opetuslapsia=naisvihaajia, joten älykästä keskustelua on turha odottaa.

"Jos mies tekee enemmän ansiotyötä ja nainen enemmän kotitöitä on tilanne tasa-arvoinen."

No näin ei todellakaan ole, kyllä sinäkin sen ymmärrät jos päässäsi on yhtään järkeä. Tällaisessa tapauksessa mies tienaa enemmän, etenee urallaan, saa paremmat eläkkeet, ja yhteiskunta pysyy epätasa-arvoisena. Kunpa yksikään nainen ei enää lankeaisi tällaiseen ansaan!

"Lihasvoimaa vaativat hommat kuuluvat miehille kerrostaloissakin. Ja jos psyyke ei kestä sitä, että joka päivä joutuu painamaan tiskikoneen nappia, on vika kyllä ihan itsessä. "

Kun muistelen tässä paria vuotta jonka asuin entisen avomieheni kanssa, en muista yhtään tilannetta, että kotitöissä olisi vaadittu voimaa, en yhtään kertaa. Imurin liikuttelu taisi olla raskain kotityö. Jaoimme hommat tasaisesti, yleensä hän siivosi enemmän koska hänen siisteyskriteerinsä oli korkeampi. Minä kokkailin hieman useammin, koska halusin erityistä ruokaa, hänelle kelpasi pakaste-einekset.
Minä en todellakaan rupeaisi kodinkoneeksi miehelle, joten todellakaan "psyykeni ei kestäisi" jatkuvaa tiskausta.

En ymmärrä naisvihaanne, enkä feministivihaanne.
Ihmettelen tarvettanne röhkiä samassa, vanhassa paskassa, kun ovi vapauteen olisi auki! Ymmärrän, että olette hämillänne. Maailma on muuttunut nopeasti, mies on menettänyt ylivoimansa. Naiset ovat teidän silmiinne muuttuneet pelottavaan suuntaan. Naiset ovat itsenäisiä, vahvoja, tehokkaita, vaativia. Naiset eivät enää ole hallittavissa. Te pienet miespolot ette pysy perässä ja olette peloissanne. Laasasen kaltaiset miehet kaipaavat menneisyyteen, mutta menneisyyteen paluu ei ole mahdollista.

Muutos vaatii rohkeutta ja älyä. Moni mies on jo uskaltanut avata oven uuteen, mutta tämä Laasasen klubi on viimeinen pelon saareke. Olette kuin dinosauruksia. Dinosaurukset eivät kyenneet sopeutumaan ja muuttumaan uuteen tilanteeseen. Kirjoituksistanne voi aistia pimeän, raskaan energian. Toivon itsenne parhaaksi, että ymmärrätte ajatella asioita uudella tavalla. Minulle on aivan sama kuinka juuri te kyseenomaiset yksilöt katkeroidutte ja syrjäydytte, en päästä elämääni kehittymättömiä yksilöitä, siinä mielessä kitisette minulle ihan turhaan :)

Möykky (nimimerkki)

"miehiä kuin naisiakin, eikä kumpikaan sukupuoli saa niihin juurikaan enempää apua kuin toinenkaan?"

Sepä se, kun tässä maassa ei puututa kuin naisten ongelmiin ja yritetä parantaa naisten asemaa jatkuvasti. Miesten ongelmat ovat yhdentekeviä. Kunpa suhde olisikin niin hyvä että kumpikin sukupuoli saa edes samanverran apua.

XjaY (nimimerkki)

Minua hirveästi kiinnostaisi tietää Henryn omasta miehekkyystasosta, markkina-arvosta, flaksista jne. Seurusteletko, millainen nainen/naisia sinulla on? Eihän tämä voi olla irrelevanttia - täytyyhän sinun jatkuvasti reflektoida "oppejasi" jotenkin itseesikin, vai? Joskus vuosia sitten, kun ensimmäisen kerran tekstejäsi luin, vaikutit kovin yksinäiseltä, mutta et kai enää ole? Sinähän olet nyt julkkis - teorioidesi perusteella se on ainakin lisännyt markkina-arvoasi? Toisaalta sitten tämä rakentamasi mielikuva sukupuolten välttämättömästä ja absoluuttisesta yhteensovittamattomuudesta varmasti osaltaan saa tietyt naiset nimenomaan kiihottumaan (seksuaalinen ja ei-seksuaalinen merkitys) - eikö ole totta? Naisethan ovat tässä(-kin) suhteessa usein melko epäloogisia - tai sitten vain pitävät haasteista, hehe. Sulka hattuun.

Muutenkin tuntuu, että ulostuontisi on muuttunut vuosien myötä varmemmaksi ja teet pirullisia arvioitasikin melkein pilke silmäkulmassa, flirttailetkin! Läheskään kaikki lakeijasi eivät selvästi siihen kykene. Markan analyysia jatkaakseni väitänkin, että taidat olla ihan tyytyväinen mies, toisin kuin tarinoidesi referentit.

**Ja tähän oikein söpö hymy perään**

ps. Ja muutenkin, yleisesti: ainakin tällaista perverssiä ei-feministiä suuresti miellyttää lueskella näitä juttuja (siis sen yhteiskunnallisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ohessa). Ei tietenkään liian vakavasti, mutta kevyesti, mahan pohjalla. Sukupuolet ovat monissa asioissa nykyään ihan liikaa samankaltaisia, joten juuri tällaisen äijäilyn seuraaminen tekee tosi hyvää... hmm... libidolle.

Möykky (nimimerkki)

Tasa-arvo-ohjelma:

Ohjelmalla pyritään

■tuomaan sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma mukaan kaikkeen valtionhallinnon päätöksentekoon ja toimintaan,
■kaventamaan miesten ja naisten palkkaeroa,
■edistämään naisten urakehitystä,
■lisäämään tasa-arvotietoisuutta kouluissa ja lieventämään ammattien jakautumista nais- ja miesvaltaisiin aloihin,
■parantamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä
■vähentämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Eli ei teidän minua tarvitse uskoa. Puuttukohan tästä ohjelmasta jotain, no miettikääpä sitä.

Elokuutio (nimimerkki)

Puuttuuhan siitä.

Keskeisiä tasa-arvopolitiikan teemoja ovat

* sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
* työelämän tasa-arvokysymykset
* samapalkkaisuus
* tasa-arvo koulutuksessa
* työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
* naiset ja päätöksenteko
* naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy
* miehet ja tasa-arvo.

http://www.stm.fi/tasa-arvo

Möykky (nimimerkki)

Mitähän nämä pitää sisällä. Rupesi kiinnostamaan varsinkin tuo tasa-arvo koulutuksessa ja miehet ja tasa-arvo. Pistäkääpä linkkiä tai tietoa pöytään. Lupaan myöntää olleeni totaalisen väärässä jos on ihan oikeasti ruvettu puuttumaan miestenkin tasa-arvo ongelmiin ja olen todella iloinen tästä kehityksestä :)

Elokuutio (nimimerkki)

Möykky, selaile noita sosiaali- ja terveysministeriön sivuja, nämä tiedot on helposti löydettävissä :)

Ihan ensimmäisessä Tasa-arvo -kohdan alta löytyvässä alaotsikossa on avattu noita käsitteitä:

http://www.stm.fi/tasa-arvo/tasa-arvopolitiikka

Möykky (nimimerkki)

En ole vakuuttunut, liian sukupuolittunutta ja ympäripyöreää.

Elokuutio (nimimerkki)

Tässäpäs vähän lisää faktoja Suomen tasa-arvoasioista vastaavista tahoista:

Tasa-arvoasioista vastaa ministeritasolla Stefan Wallin.

Tasa-arvoyksikkö (TASY) henkilökunta : http://tiny.cc/vbysn

Tasa-arvovaltuutettu on Pirkko Mäkinen.

Tasa-arvolautakunnan henkilökunta: http://tiny.cc/9myj3

Eli se siitä pelkkien naisten hallitsemasta tasa-arvoelimistöstä. Näkyisi olevan paljon miehiäkin.

Möykky (nimimerkki)

Juu, yksi äijä löyty tuolta TASYsta ja muutama Tasa-arvolautakunnan henkilökunnasta ja sen tiedän että ainakin Wallin on feministi eikä häntä miesten tasa-arvo ongelmat tunnu kiinnostavan. Miten on noiden muiden miesten laita ja minkälaista ohjelmaa tuolla tehdään sehän tässä on kaikista tärkeintä.

Tuolta löytyi aika hyvää kritiikkiä tähän tasa-arvo politiikkaan.

http://miestentasaarvory.wordpress.com/

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "Tasa-arvoasioista vastaa ministeritasolla Stefan Wallin"

Kukaan ei ole väittänyt, että kaikki miehet tai etenkään päättäjät ajaisivat miesten asioita (luepa vielä kerran tämä Henry Laasasen kirjoitus, johon kommentoit). Etenkään niin kauan kuin sillä ei ole poliittista merkitystä tai sillä ei saa ääniä. Hiljattain pientä liikehdintää on tosin ollut myös miesten ongelmien huomioimiseen, esim. Eduskunnan miesverkosto.

Stefan Wallin puolestaan on kokonaan oma lukunsa...

"Yksi toimittaja kysyi minulta, että kun Göran Persson, Ruotsin ex-pääministeri, määrittelee itsensä feministiksi, mitä minä olen. Kun kuvani Perssonista ei vastaa kaikkia feminismin tunnusmerkkejä, niin vastasin: jos Persson on omasta mielestään feministi niin minä olen vähintäänkin radikaali feministi.
— Stefan Wallin (17.5.2009). Leppäkerttuja etsimässä. Kaleva. [Tasa-arvoasioista vastaava ministeri 19.4.2007-, RKP.] "

Lue myös Henry Laasanen: Stefan Wallin - vastenmielinen herrasmies.

Elokuutio: "Tasa-arvoyksikkö (TASY) henkilökunta"

Yksi (1) mies ja hänkin on kriittinen miestutkija ja feminismipositiivinen Arto Jokinen; aikaisemmin luku oli nolla.

Elokuutio: "Eli se siitä pelkkien naisten hallitsemasta tasa-arvoelimistöstä."

Eipäs taas rakenneta olkinukkeja.

Lisäksi pelkkä poliittisten toimijoiden sukupuoli ei kerro mitään toiminnan painopisteistä, painostusryhmistä ja hallitsevasta ideologiasta, joka on feministinen. Ne kahdeksan avoimesti ideologista naistutkimusyksikköä ovat jopa TANEn erään julkaisun mukaan kiinteässä yhteydessä valtiofeminismin (virallinen valtion julkaisuissa esiintyvä termi) edistämiseen.

Möykky (nimimerkki)

Kerkesin jo elätellä toivoa, mutta tämähän on taas tätä. Saapa nähdä tuleeko ikinä muutosta.

Elokuutio (nimimerkki)

Minua ei ihan suoranaisesti kiinnosta, mitä mieltä Laasanen on kenestäkin politiikosta. Jos täällä ei ole tarkoitus mennä henkilökohtaisuuksiin, niin minusta tuollainen turhanpäiväinen henkilöiden dissailu voitaisiin jättää sikseen myös poliitikkojen suhteen, vaikken heistä yleisesti juuri perustakaan. Varmasti löytyy yhtä lailla kirjoituksia myös esim. Stefan Wallinin puolesta, ovathan melko monet suomalaiset kuitenkin olleet sitä mieltä, että kyseinen herrasmies on heidän ääniensä arvoinen.

Miksiköhän TASYssä ei ole yhtään miestä, paitsi tuo yksi sihteeri? Voisiko olla niin, ettei sinne ole hakenut miehiä? Tai että siellä nyt olevat henkilöt ovat olleet hakijoista pätevämpiä? Kaikki ei aina riipu sukupuolesta. Tasa-arvolautakunnassa kuitenkin on aika tasaisesti molempia sukupuolia.

Toiminnan painopisteet voit tsekata tuolta sosiaali- ja terveysministeriön sivulta, niiden onnistumisen (tosin vuodelta 2008) tasa-arvobarometristä.

Pena (nimimerkki)

On hauska havaita, että me Laasasen "fanit" saamme jatkuvasti osaksemme selvityksiä naisettomuuteemme/saamattomuutemme.

Mitä itse olen blogia ja kommentoijia seurannut, en ole havainnut tälläistä ongelmaa. Jos jostain on puutetta, niin naisten ymmärryskyvystä.

Mielestäni olisi nuorten naisten hyvä tietää, että iso osa miehistä hakee ensisijaisesti seksiä ja ovat valmiita pitkälle teeskentelemään muuta.

Sinällään en tuomitse, jos nainen tämän tiedon kanssa seikkailee estottomasti, kunhan tietää mitä tekee. Toivoisin myös, että tälläistä elämäntapaa ei salattaisi, jos jotain vakavaa kehittyisi.

Tää feministikin täällä analysoi meitä ja Laasasta niin ristiriitaisin argumentein, että voi luoja. Vielä jumalankin tähän veti.

Sanoisin silti, että ainakin omalta kohdaltani menee täysin metsään.

Halveksin useimpia naisia, koska he ovat niin pihalla ja tietämättömia, MUTTA SILTI NIIN TIETÄVINÄÄN.

Mielestäni yleistäen naiset on kuin somalit tai romanit. Eli siipeilijöitä, joiden toiminta on härskiä ja moraalitonta, ja kaiken jälkeen pokkaa riittää elättäjien haukkumiseen.

Mutta kuten somaleissa ja romaneissa, on naisissakin yksilöitä, jotka hoitavat oman osuutensa, eivätkö turhia ruikuta.

Pöh (nimimerkki)

TASY:ssä varsinkin on paljon miehiä! Kokonaista yksi ja hänkin profeministihörhö. Wallin taas on julistautunut radikaalifeministiksi. Tasa-arvovaltuutetun toimiston henkilökunnassa taisi miehiä olla myös yksi silloin, kun vielä kehtasivat laittaa henkilökunnan nimet sivuilleen. Oikeammin olisikin puhua naisasiavaltuutetusta ja naisasiayksiköstä.

Toivon, että jatkat tutkimuksiasi. Jos teet sen vilpittömällä mielellä, naiivi usko tasapuolisuuteen karisee nopeasti.

Elokuutio (nimimerkki)

Ja sitten vielä nämä mielenterveys- ja päihdeongelmat, asunnottomuus ja työttömyys. Ne eivät mielestäni ole tasa-arvo-ongelmia sillä ne vaivaavat sekä miehiä että naisia. Niiden syyt löytyvät lähinnä henkilökohtaisista, harvoin sukupuoleen liittyvistä asioista eikä sukupuoli vaikuta myöskään niiden hoitoon.

Suosittelen luettavaksi tasa-arvobarometriä vuodelta 2008:

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?fold...

Möykky (nimimerkki)

Miksi mä luottaisin tuon instituution barometreihin jos kaikki ovat feministejä tai profeministejä, no ihan mitä hyvänsä ja kaikki on niin helkkarin sukupuolittunutta.
En oikein näe mitään järkeä luottaa heihin.

Elokuutio (nimimerkki)

Eipäs nyt rueta paranoideiksi, se on tilastokeskuksen toteuttama tutkimus, niin kuin monet muutkin täällä viitatut tutkimukset ja tilastot :)

Lt. Blueberry (nimimerkki)

Kyllä pienipalkkaisuus ja johtopaikoille pääsemättömyys myös vaivaavat sekä miehiä että naisia..

Vortac (nimimerkki)

"Halveksin useimpia naisia, koska he ovat niin pihalla ja tietämättömia, MUTTA SILTI NIIN TIETÄVINÄÄN."

Minä taas päinvastaisesta syystä; Ovat olevinaan niin viattomia ja tietämättömiä, mutta oikeasti kyllä tietävät tarkalleen, miten seksimarkkinat toimivat.

Nämä syyt eivät ole ristiriidassa keskenään (ne liittyvät hieman eri asioihin).

Naiset eivät ole valmiita luopumaan (vääryydellä) saavutetusta vallastaan, ja heidän täytyy ylläpitää uhri-imagoa - neitseellistä ja jaloa, heikkoa ja herkkää syytöntä ja viatonta uhriahan ei voida pitää vastuullisena mistään (vastuu on asia, jolle naiset ovat selvästi allergisia), vaan kaikki on aina miehen ja patriarkaatin vika. Näin kätevästi ylläpitämällä uhriasemaa voidaan sekä laskelmoidusti, että feministisiin valheisiin oikeasti mitään tietämättä sokeasti uskomalla säilyttää valta miehiin ja yhteiskuntaan nähden.

Kun tämä valta joskus murenee, ja tasa-arvo ulottuu miehiin saakka, tulee se olemaan monille naisille suunnaton painajainen, jota he eivät halua edes ajatella. Ja kuitenkin kyse on vain kohtuudesta - siitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla arvonannolla sukupuolesta riippumatta. Ihmisille kuuluu ihmisarvo - ei yhtään vähempää (kuten miehille nyt), eikä yhtään enempää (kuten naisille nyt).

- Vortac

Möykky (nimimerkki)

Aivan, hienosti kommentoitu. Näin se taitaa tosiaan olla.

Elokuutio (nimimerkki)

Kyllä minulle ainakin olisi melkoinen painajainen, jos esimerkiksi oikeus avioeroon kiellettäisiin tai jos naiset pakotettaisiin tyydyttämään kaikkien miesten seksuaaliset "perus"tarpeet, koska "miehet pitävät seksuaalisesta vaihtelusta" ja "vastentahtoisesti selibaattiin joutuneet miehet raportoivat masennuksesta"!
Köyhät ja rumat naiset joutuisivat hankkimaan kauneusleikkauksia, koska "miehet arvostavat naisissa ennen kaikkea fyysistä kauneutta, ja monet naiset miesten omalla sosioekonomisella tasolla eivät täytä miesten asettamia fyysisiä standardeja" ja kaiken hyvän lisäksi joutuisin lopettamaan korkeakoulun, koska ei ole reilua, että minä naisena pärjään jossain, missä kaikki miehet eivät pärjää. Ja tämä johtuu tietenkin sukupuolesta, ei yksilöllisistä ominaisuuksista.

Vai mitä tämä miehen tasa-arvon (joka on muuten terminä itsensä kumoava, eihän vain yhden sukupuolen tasa-arvo ole mitään tasa-arvoa) "nostamisen naisten tasolle" tarkoittaa käytännössä?

http://tupla-j.blogspot.com/2009/10/miksi-oikeus-a...
http://www.jylkkari.fi/2009/09/nainen-ei-ymmarra-m...
http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010...
http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/3087...

Möykky (nimimerkki)

Katsos kun emme lähde samalta viivalta, naiset ovat etuoikeutettuja tässä maassa, ajatteleppa että tämä syrjintä alkaa jo peruskouluista missä pojat lähtevät altavastaajina tähän koulumaailmaan pelkästään myöhemmän kehityksen ja muiden seikkojen takia.
Ja tätä positiivista syrjintää sitten riittää monille naisille läpi koko elämän.

Elokuutio (nimimerkki)

Pojilla on ihan yhtäläiset edellytykset pärjätä koulussa kuin tytöilläkin. Erot lienevät ennemminkin temperamentissa, kiinnostuksessa ja keskittymiskyvyssä. Peruskouluissa on kympin oppilaita, jotka ovat poikia ja lukiossa on nuoria miehiä, jotka kirjoittavat kasapäin laudatureja. Ja sama pätee tyttöihin ja nuoriin naisiin. Lukiossa on tosin enemmän tyttöjä, mutta ammattikoulun raksalinjalla varmasti enemmän poikia. Amiksesta on vielä kaiken hyvän lisäksi rajusti paremmat työllistymismahdollisuudet.

Että aika samalta viivalta tässä kuitenkin lähdetään, loppujen lopuksi. Toki sukupuoli aiheuttaa eroja esim. hormonitoiminnan jne. muodossa, mutta siihen ei tasa-arvovaltuutetut paljon pysty vaikuttamaan.

Vai mitä sinä ehdottaisit, jotta poikien menestystä esim. äidinkielessä ja tyttöjen menestystä esim. liikunnassa saataisiin vastakkaisen sukupuolen tasolle? Vai onko se edes mahdollista? Tai ylipäätään olennaista?

Möykky (nimimerkki)

Mielestäni pojat pärjää yllättävän hyvin kun ottaa huomioon, että tytöt saavuttavat jo yläasteella täyden potentiaalin, mutta pojat paljon myöhemmin, jotkut vasta lukiossa, aika harva poika on läheskään samalla tasolla tyttöjen kanssa yläasteella ehkäpä koko koulusta yksi tai kaksi. Mutta ei se syrjintä muuten edes tähän lopu, nykyaikana tyttöjä suositaan arvosanojenkin muodossa.

Vortac (nimimerkki)

Itse esittäisin tämän puheeni jälkeen kysymyksen; Kun tämän blogientryn aihe on 'Millainen on miehekäs mies?', niin haluaisin kysyä, Millainen on ihmisekäs ihminen?

- Vortac

Möykky (nimimerkki)

Sellainen joka välittää toisista ihmisistä riippumatta sukupuolesta ja pyrkii oikeudenmukaisuuteen.

Peppi (nimimerkki)

"Mielestäni yleistäen naiset on kuin somalit tai romanit. Eli siipeilijöitä, joiden toiminta on härskiä ja moraalitonta, ja kaiken jälkeen pokkaa riittää elättäjien haukkumiseen."

Siipeilijöitä? Elätettäviä? Avaisitko tätä vähän? Kovin moni nainen tuskin haluaa olla siipeilijä tai elätettävä. Miten naisten pitäisi elää elämänsä, jotta tältä ikävältä tilanteelta vältyttäisiin?

Pena (nimimerkki)

"Siipeilijöitä? Elätettäviä? Avaisitko tätä vähän? Kovin moni nainen tuskin haluaa olla siipeilijä tai elätettävä. Miten naisten pitäisi elää elämänsä, jotta tältä ikävältä tilanteelta vältyttäisiin?"

Ensinnäkin arvaan, ettet kysy tätä aidon kiinnostuneena, vaan halveksivalla riidanhaluisella asenteella. Kerroin kuitenkin aikaisemmin, että väite ei koske jokaista, mutta ihan osuva yleistys. Mielestäni vertaus romaaneihin on erittäin osuva.

Ryhmä ihmisiä, joita ei saa arvostella, kulkevat paremmissa vaatteissa, ovat muutoinkin parempia (omasta mielestään) kaikessa, mutta heidän maineensa työntekijöinä tai rehellisyydessä.... No jätetään korrektisti kommentoimatta....

Ja koska miehelle seksi on, tai oli silloin nuorena, kaikki kaikessa, on tullut oltua jopa kateellinen naisille. Naisille tämä on ehkä merkityksetöntä, paitsi jos sattuu olemaan ruma nainen.

Loppupeleissä en ole kiinnostunut siitä mitä sinä tai muut naiset haluavat olla. Jos ihminen haluaa olla reilu ja rehellinen, ei siihen tarvitse tekeytyä tyhmäksi ja kysellä tyhmiä.

Olen harmissani etupäässä ruohonjuuritason töitä tekevien miesten puolesta. He tässä maailmassa kovia kokevat ja ovat lukumäärältään MERKITTÄVIN miesryhmä, joita naiset eivät kadehdi. Ongelma on globaali, ei ainoastaan Suomea koskeva.

Nämä miehet pitävät maailmaa ja ennenkaikkea maailman hyvinvointia yllä, eikä näihin raskaisiin, likaisiin ja vaarallisiin töihin naisista yleisesti ole, eikä pidäkkään olla.... MUTTA pitäisivät sen turpavärkkinsä hieman soukemmalla omista vaatimuksistaan.

Minä pidän myös yhteiskunnan virassa olevaa hyväpalkkaista naista jonkin tason elätettävänä, koska palkka on monesti aivan suhteeton, virka perustettu naistarvelähtöisesti, rahoitetaan verovaoin, jonka pääosin viimekädessä TUOTTAVAA TYÖTÄ tekevät miehet maksavat.

Siinä on tämä hyväksikäyttö ja siipeily pähkinänkuoressa.
Kehoittaisin naisia todellakin siihen yrittäjyyteen, jos on halua näyttää pätevyytensä ja hankkia raha omalla työllä.

Tästä tullaan siihen, että moni mieskin siipeilee, mutta alkuperäinen kannanotto oli yleistys, jonka mukaan miehet maksaa ja naiset siipeilee + vittuilee kaupan tekijäisiksi.

Peppi (nimimerkki)

Ollaanpas sitä negatiivisella asenteella liikkeellä. Kysymykseni oli neutraalin uteliaisuuden tuote. Ja nyt haluan lisää vastauksia.

"Minä pidän myös yhteiskunnan virassa olevaa hyväpalkkaista naista jonkin tason elätettävänä, koska palkka on monesti aivan suhteeton, virka perustettu naistarvelähtöisesti, rahoitetaan verovaoin, jonka pääosin viimekädessä TUOTTAVAA TYÖTÄ tekevät miehet maksavat."

Naistarvelähtöisesti? Kuten esimerkiksi? Onko esimerkiksi tässä maassa koululaitos siksi, että naiset työllistyisivät opettajina? Lääkäreitä siksi että naiset saisivat suojatyöpaikkoja lääkäreinä? Vai mitä ammattiryhmiä tarkoitatkaan? Tuottavalla työllä tarkoittanet vientiteollisuutta - sillähän tämä hyvinvointi loppupeleissä kustannetaan. Eli jos nainen ei halua olla elätti tai siipeilijä, jättäkööt suojatyöpaikkansa siihen paikkaan ja marssikoot paperitehtaalle? Sielläkö te miehet avosylin otatte vastaan naisten taholta tulevan kilpailun? Naisethan voisivat tehdä ne miesten hirveän "raskaat" duunit vaikka vähemmällä palkalla ja tekisivät siitä vähemmän ison numeron vieläpä. Jäisivät miehet työttömiksi, ups.

Ai mutta eihän se nyt ollutkaan tarkoitus, koska sanot näin:

"Nämä miehet pitävät maailmaa ja ennenkaikkea maailman hyvinvointia yllä, eikä näihin raskaisiin, likaisiin ja vaarallisiin töihin naisista yleisesti ole, eikä pidäkkään olla.... MUTTA pitäisivät sen turpavärkkinsä hieman soukemmalla omista vaatimuksistaan."

Naiset tekevät Suomessa paljon raskaita, likaisia ja vaarallisia duuneja. Niitä ovat esimerkiksi hoitajien työt, joissa usein raadetaan ilman taukoja. Nostellaan ihmisiä, kestetään eritteet ja kiukuttelut, väkivaltainen käytös. Muitakin esimerkkejä raskaista ja likaisista töistä on. Ei ne työt mitään hohdokkaita ole, vastuunalaisia, raskaita ja välttämättömiä kyllä. Palkkakin on pieni, arvostus heikkoa. Mutta sinähän haluatkin että naiset ovat näissä hommissa, kiitollisina ja nöyrinä elätteinä. Ja jos ryhtyvät yrittäjiksi (monet muuten ovat jo mikroyrittäjiä), niin varmaankin ainoa sinulle kelpaava ratkaisu on perustaa VIENTIYRITYS, koska kotimarkkinoilla toimiva yrittäjähän vain lypsää niitä VIENTIYRITYKSISSÄ toimivien miesten ansaitsemia rahoja, eikö?

Mutta mitäs jos naiset eivät halua ajatella itseään elätteinä, vaan näkevät tekevänsä tuikitärkeitä töitä, jotka osaltaan mahdollistavat tämän yhteiskunnan, myös miesten ns. tärkeiden töiden, jatkumisen? En kuule usko, että tämän maan naiset pitävät itseään siipeilijöinä. Naiset tekevät töitä siinä missä miehetkin, ansaitsevat rahaa ja usein kasvattavat myös seuraavaa sukupolvea ja huolehtivat edellisestä. Siitä näkökulmasta voisi tietysti joka sanoa, että miehethän ne tässä siipeilevät, kun loisivat naisten tekemän palkattoman hoitotyön ja varassa ja kätevästi pääsevät luistamaan lisääntymisen raskaista ja likaisista duuneista.

Näkökulmia on monia, katsos.

Möykky (nimimerkki)

"Tai että siellä nyt olevat henkilöt ovat olleet hakijoista pätevämpiä? Kaikki ei aina riipu sukupuolesta."

No, mutta hei kamoon, että noissa lautakunnissa ei saada tasapuolisesti ajamaan ihmisiä myös miesten asiaa. Ja miksi se sitten on ongelma johtajissa pörssifirmoissa minne pitäisi saada sukupuolikiintiötä muista paikoista puhumattakaan. Jos kerran yksilöllisyys ja pätevyys ratkaisee ei sukupuoli.
Eli siellä missä on naiset yliedustettuina no problem, mutta johtopaikkoihin äkkiä kiintiöt, hirveä ongelma ja positiivisella eli miesten syrjinnällä naiset johtoon.

Elokuutio (nimimerkki)

Pöh, koittakaa nyt päättää, onko sillä sukupuolella teidän mielestä väliä vai ei. Jos jossain hallintoelimessä on tasapuolisesti miehiä ja naisia, niin sitä ei lasketa, koska kaikki miehet ovat feministejä. Jos jossain on enemmän naisia niin sekin on huono, koska ne on kaikki naisia. Kamoon itsellesi :D

Täytyisi ehkä selvittää, kenen vastuulla se on, minkä verran noissa valtuustoissa ja muissa on mitäkin sukupuolta. Minusta vaan olisi naurettavaa, että mihinkään työpaikkaan valittaisiin ihmisiä sukupuolen mukaan.

Ja peeäs, en ole lainkaan noiden kiintiöiden kannalla, ne nimenomaan lisäävät sukupuolten välistä erottelua, eivät vähennä sitä.

Möykky (nimimerkki)

Tottakai tollaisissa instituutioissa sillä voi ollakin ihan merkittävä vaikutus, pitää myös saada tietää, että tämä äijä ei ole feministi, äärifeministi tai mikä hyvänsä, että myös tuo sitä miesten näkökulmaa. Eihän tässä jumalauta muuten ole mitään järkeä ja koko instituutio on lähinnä tasa-arvon irvikuva eikä mitään muuta.

Elokuutio (nimimerkki)

Ovatko kaikki naiset sitten automaattisesti feministejä? Eivätkö naiset voi tuoda esiin miesten näkökulmaa, vaikka miehet voivatkin olla feministejä ja kannattaa yksinomaan naisten asiaa?

Möykky (nimimerkki)

Pikkaisen on tuo luotto mennyt naisiin näissä asioissa ja jotkut miehetkin ovat tuolla vouhkaamassa ja kutsuvat itseään feministeiksi, eihän tästä ketään ota kohta mitään selvää.

Elokuutio (nimimerkki)

Niin ja jos jengiä oikeasti kiinnostaa esimerkiksi (niin miesten kuin naistenkin) mielenterveys- ja päihdeongelmien ja esimerkiksi syrjäytymisen syyt, niin kannattaa ottaa askel taaksepäin näistä pimpeistä ja pippeleistä ja tarkastella koko nykyistä yhteiskuntaa ja sitä, miten se vaikuttaa ihmisiin.

Möykky (nimimerkki)

Yh-äiskien paljous vaikuttaa poikiin, syrjivät koululaitokset vaikuttavat poikien syrjäytymiseen, miesvaltaisten alojen katoaminen eli miesten työttömyys vaikuttaa syrjäytymiseen, avioerot, ja jopa sekin kun ei pysty luomaan vaikkapa parisuhdetta on pakko vaikuttaa jotain jne jne.

Tälläisiä ajatuksia tuli ihan tästä lonkalta mutumeiningillä :)

Elokuutio (nimimerkki)

Yh-vanhemmuus vaikuttaa myös naisiin, naisvaltaiset alat lakkaisivat olemasta naisvaltaisia jos miehet hakeutusivat niihin töihin, avioerot vaikuttavat yhtälailla naisiin ja parisuhteiden luominen on aina kahden kauppa ja se riippuu hyvin pitkälti yksilöistä, ei sukupuolesta. Näin mututuntumalta vähän laajemmin tarkasteltuna :P

Tottakai nuo ongelmat ovat todellisia ja vaikuttavat miehiinkin, mutta eivät lähtökohtaisesti sukupuolen johdosta.

Ja on totta, että miehillä menee joissain asioissa keskimäärä huonomminin, mutta naisilla sitten taas joissain toisissa (miehet eivät menesty yhtä hyvin ulkonäkökeskeisillä aloilla, kuten malleina tai cheerleadereina, kuten Laasanen kirjassaan toteaa, mutta toisaalta naiset kokevat enemmän esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa.) Nämä ovat olemassaolevia ongelmia, mutta niiden syitä kannattaisi minun mielestäni etsiä syvemmältä ja laajemmin, kuin pelkän sukupuoleen perustuvan vastakkainasettelun suppealta kentältä.

Esimerkiksi individualistinen, epäyhteisöllinen, tulostavoitteisiin ja raivokkaaseen kulutukseen perustuva kapitalistinen yhteiskuntamalli vaikuttaa todennäköisesti huomattavasti enemmän näiden täällä mainittujen ongelmien syntyyn kuin sukupuoli.

Möykky (nimimerkki)

Mitenköhän tämä miehenmallin puuttuminen se tuli myös mieleen. Monilla pojilla ei taida olla sitä missään vaiheessa. Lastentarhoista lähtien ja voi jopa kouluistakin se puuttua eli kyllä tälläiselläkin asialla täytyy olla jotain vaikutusta.

Mies.asia (nimimerkki)

Elokuutio: "kannattaa ottaa askel taaksepäin näistä pimpeistä ja pippeleistä ja tarkastella koko nykyistä yhteiskuntaa ja sitä, miten se vaikuttaa ihmisiin"

Mutta miksi ihmeessä nykyinen tasa-arvopolitiikka on valtiofeminististä (TANEn julkaisujen mukaan)? Miksi naisten kaikki ongelmat nähdään tasa-arvo-ongelmina ja niihin annetaan valtion rahoitusta, samoin kuin 8 yliopistollisen laitoksen avoimen ideologiseen nk. tutkimukseen, mutta miesten ei?

Vaikka miesten ongelmat ovat ryhmänä tilastollisesti paljon suurempia?

Hieman hassusti vastustat miesten vaatimuksia tasa-arvoisemmasta tasa-arvopolitiikasta ja kysymysten sukupuolittamista, mutta et kritisoi lainkaan nykyistä vallitsevaa valtiofeminististä tasa-arvon irvikuvapolitiikkaa, vaikka se vasta sukupuolta tarkasteleekin (ja vain naisten näkökulmasta).

TANEn paikkoihin muuten on ollut vaatimuksena naistutkimuksen opinnot. Ja kun tuntee kyseisen tutkimusalan ideologisen luonteen, ei ihme ettei mieshakijoita löydy.

Jos feministiselle politiikalle ei löydy vastapuolta, asiat eivät varmasti etene parempaan suuntaan kenenkään kannalta. Usein feministit sanovat, että naisten aseman parantaminen on miestenkin etu, mutta miksei se päde toisin päin? Ja olen skeptinen sen suhteen, että feministinen hegemonia luopuisi suosiolla vallastaan ja muuttuisi sukupuolineutraaliksi.

Miksi siis tunnut jatkuvasti vastustavan miesten ongelmiin puuttumista samalla tavoin kuin naisten ongelmiin puututaan, niistä puhutaan ja niitä tutkitaan?

Mikko Metsienmies

Kyllä miehenä eläminen nykypäivän Suomessa on erittäin mukavaa ja nautinnollista ja paineista vapaata. Nimittäin kun valitsee naisettomana elämisen, ei tarvitse mietiskellä onko sitä tarpeeksi miehekäs kelvatakseen jollekin naiselle. Sitäpaitsi seksi on tavattoman yliarvostettua puuhaa, omituisiin asentoihin vääntäytyneenä alasti ähkitään ja puhkitaan, seurauksena hetken kestävä nautinto, ja se on siinä. Ja tämän hassun harrastuksen takia miehet altistavat kiusaamaan itseään mitä moninaisimmilla tavoilla, paiskimaan töitä oravanpyörässä ja usein vielä terveyden, niin fyysisen kuin joskus psyykkisenkin terveyden kustannuksella, siis vain päästäkseen harrastamaan seksiä naisen kanssa.

Itse elän täysin omaehtoista elämää, jossa en ota lainkaan huomioon kenenkään muun odotuksia, en muiden yksilöiden tai yhteiskunnan, minulle on aivan yhdentekevää, pidetäänkö minua miehenä vai minä, katson olevani harvinaisen vapaa ihminen, ja väitän, että minunlaisiani todella vapaita ihmisiä tässä yhteiskunnassa on varsin vähän.

Kun minun tarvitsee elättää vain itseni, niin töitäkään ei tarvitse paljon tehdä, voin keskittyä elämästä nauttimiseen, toisin sanoen harrastuksiini ja matkusteluun, kaikki rahat, mitkä tienaan, tienaan vain itselleni, ketään muuta en päästä hyötymään sinänäsä vähäisistäkään ponnisteluistani.

Kun haluaa jotakin oikein kovasti, useimmilla miehillä se on seksi ja nainen, niin sen saamiseksi joutuu tekemään erilaisia uhrauksia, mutta kannattaa tarkasti miettiä onko saatu hyöty todella kaikkien niiden uhrausten arvoinen, minullakin on sen verran kokemuksia naisista nuorempana, että totesin, ettei kaikki se seksi ja nainen /naiset olekaan sen heidän saamiseksi uhratun ajan ja vaivan arvoisia, elämän voi käyttää hyödyllisemmin, nautinnollisemmin ja ennen kaikkea itselleen eläen, ei teitä kukaan tule kiittämään, vaikka kuinka uhrautuisitte perheenne ja/tai jonkun epämääräisen seksin saannin hyväksi, korkeintaan haudalla sitten sanotaan muutama lämmin sana teille, mutta ei se siinä vaiheessa enää lohduta.

Möykky (nimimerkki)

Juu, onhan tuokin vaihtoehto :)

Peppi (nimimerkki)

Sanon ihan vilpittömästi, että olet oikeilla jäljillä. Tässäkin asiassa voi ihan hyvin downshiftata, koska seksi tosiaan on täysin yliarvostettua. Jos siihen kuluvan energian saa kanavoitua johonkin hyödyllisempään, voi saavuttaa elämässään vaikka kuinka suuria. Jos ei muuta niin mielenrauhaa.

Feministi (nimimerkki)

Haa, minäkin olen samaa mieltä.
En ymmärrä tätä ihmeellistä miesten hysteriaa "markkina-arvosta".
Maailmassa on paaaaaljon tärkeämpiä asioita.

Nykykulttuuri antaa kuvan, että seksin saanti on menestyneen ihmisen mitta. Kulttuuri on läpeensä seksistynyt, pornoistunut. Laasanen on yksi heistä, joka levittää tällaista maailmankuvaa. Hän on siitä vastuussa.

Jos tilanne on sellainen kuin nämä kirjoittajat kuvaavat (eli että naista on lähes mahdoton löytää), eikö jo siitä syystä olisi heille armiaampaa jakaa ihmiskuvaa, ettei seksin saanti ole kaikki kaikessa? Kuten se ei todellakaan ole. Kahden limaisen elimen hinkkausta, miten joku jaksaa käyttää koko elämänsä sen etsimiseen?
Monien ihmisten arvomaailma on todella sairas. Tämän elinten hinkkauksen ollessa päämääränä huiputetaan, loukataan ihmisiä, tehdään väkivaltaa. Missä on rakkaus? Missä on ihmisarvon kunnioitus?

Sivu 1 | 2 | »

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset