Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Miesten seksuaalinen valta

  • Power is the ultimate aphrodisiac. (Henry Kissinger)

Kirjassa naisten seksuaalinen valta on luku "Miesten seksuaalinen valta" useine alalukuineen, josta tämän kirjoituksen lainaukset ovat peräisin. [Kirjan unohdettu luku]. Kommenttiosastolla on myös kyselty, "miten valta toimii?" ja "Mikä on miesten eroottinen pääoma".

Miesten seksuaalinen valta on läsnä samanaikaisesti naisten seksuaalisen vallan kanssa. Miesten seksuaalista valtaa voidaan kuvata naisten seksuaaliseen valtaan kohdistuvaksi vastavallaksi, joka on seuraus naisten seksin tarjonnan niukkuudesta.

Valta ja voima ovat strategioita seksin saamiseksi naisilta, ja ne miehet, joilla ei ole valtaa, jäävät ilman seksiä (Browne 2002, 201–202). Miesten seksuaalinen valta voi olla joko palkitsemisvaltaa tai rankaisuvaltaa. Lisäksi voidaan erottaa vastustamattoman voiman käyttö raiskauksissa. Rankaisuvaltaa voidaan tarkastella vaihtoteoreettisen viitekehyksen puitteissa, mutta rankaisuvalta ja vastustamattoman voiman käyttö eivät sovellu vapaiden markkinoiden kontekstissa tarkasteltaviksi (Ellingson ym. 2004). Palkitsemisvalta käsittää naisten arvostamien resurssien tarjoamisen naisten seksuaalisuuden vastikkeeksi. Rankaisuvalta käsittää naisille koituvan potentiaalisten kustannusten uhan seksin saamiseksi.

Läpi ihmiskunnan historian miehet ovat käyttäneet valtaa keinona saadakseen seksiä joko rankaisuvallan avulla tai tekemällä itsestään houkuttelevampia partnerivaihtoehtoja naisille (Gutek 1985). Feministien ja evoluutioteoreetikkojen ajatukset yhdentyvät siinä, että miesten tavoite hallita naisten seksuaalisuutta on sen ytimessä, miksi miehet haluavat hallita naisia. Evoluutiohistorian aikana ne miehet, jotka eivät ole onnistuneet kontrolloimaan naisia vallan keinojen avulla – esimerkiksi eivät ole onnistuneet houkuttelemaan itselleen kumppania, estämään tämän uskottomuuttatai pitämään tätä kumppaninaan – ovat kohdanneet heikomman lisääntymismenestyksen kuin miehet, jotka ovat onnistuneet noissa tavoitteissa. (Buss 1996, 309.)

Feministinen teoria esittää toisinaan, että miehet ovat jotenkin liittoutuneet toistensa kanssa tarkoituksenaan alistaa kaikkia naisia, mutta evoluutionäkökulman valossa se ei ole totta, koska miehet ja naiset kilpailevat lähinnä toisiaan vastaan. Miehet hankkivat resursseja toisten miesten kustannuksella, eristävät heidät omista resursseistaan ja yrittävät saada muut miehet näyttämään vähemmän haluttavilta naisten silmissä. (Buss 1996, 309.) Betzigin historiallinen tarkastelu osoittaa, että miehet eivät hanki valtaa päämääränä sinällään, vaan keinona seksuaaliseen menestykseen. Betzig tutki 104 toisistaan erillä olevaa yhteiskuntaa, joissa hallitsijan vallan määrä ennusti hänen haareminsa koon. Pienillä kuninkailla oli noin sata naista, kun taas voimakkailla hallitsijoilla saattoi olla viisituhattakin naista haaremissaan. (Betzig 1986.)

Vallan mekanismi

Molmin (1997, 70) mukaan sekä palkitsemisvaltaa että rankaisuvaltaa voidaan pitää saman kolikon eri puolina, joissa joko annetaan tai pidättäydytään antamasta palkkioita tai rangaistuksia. Kumpikin vallan muoto jakaa saman, toisistaan erottamattoman perustan (Bacharach & Lawler 1980). Rankaisuvaltaa voidaan pitää siten samankaltaisena vallan muotona palkitsemisvallankanssa, jos rankaisemisesta pidättäytymistä ajatellaan palkitsemisena.

Parsons ja Smelser ovat osoittaneet, että sama logiikka, joka pätee taloustieteen kysynnän ja tarjonnan laissa, pätee myös kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Toisin sanoen todennäköisyys sille, että B tekee teon X, on riippuvainen niistä sanktioista (positiivisista tai negatiivisista), joita henkilö A kykenee B:lle aiheuttamaan. Jotta A kykenisi vaikuttamaan B:n käytökseen, hänen on muutettava B:n käyttäytymisen (tai käyttäytymättä jättämisen) arvioituja vaihtoehtoiskustannuksia. (Baldwin 1978.) Saadakseen seksiä naiselta Y miehen on kyettävä joko tuottamaan naiselle potentiaalisia hyötyjä (palkitsemisvalta) tai potentiaalisia kustannuksia (rankaisuvalta). Naiselle tarjolla olevat palkinnot tai potentiaaliset kustannukset saavat seksiin suostumisen vaikuttamaan naisen näkökulmasta katsottuna parhaalta tarjolla olevalta vaihtoehdolta. Sekä palkitsemisvalta että rankaisuvalta voivat olla läsnä samanaikaisesti. Larsonin (1993) mukaan miesten palkitsemisvalta, seksihuijaukset, raiskaukset ja seksuaalinen häirintä toimivat kaikki pohjimmiltaan samoilla tavoin: ne pyrkivät muuttamaan naisen hyötykustannuslaskelmia niin, että seksiin suostuminen näyttää naisen näkökulmasta katsottuna parhaalta tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Miesten seksuaalinen palkitsemisvalta

  • Kun naiset ovat kauneuden valtansa huipulla ja käyttävät sitä, kutsumme lopputulosta avioliitoksi. Kun miehet ovat menestyksen tuoman valtansa huipulla ja käyttävät sitä, kutsumme lopputulosta keski-iän kriisiksi. (Farrell 1988, 103)

Miesten seksuaalinen palkitsemisvalta (reward power) tarkoittaa naisten riippuvuutta miesten hallitsemista arvokkaista resursseista, joita miehet kykenevät tarjoamaan naisille heidän seksuaalisuutensa vastikkeeksi. Miesten seksuaalinen palkitsemisvalta ja naisten seksuaalinen valta ovat samankaltaisia vallan muotoja. Kummassakin valta perustuu niiden resurssien hallintaan, joista vastakkainen sukupuoli on eniten riippuvainen. Naisten ja miesten seksuaalisen vallan muotojen näennäinen samankaltaisuus peittää kuitenkin alleen vallan epätasapainon, jossa naiset saavat enemmän hyötyjä vähemmillä kustannuksilla, koska miesten seksuaalinen osallistuminen sinällään ei riitä vaihdossa naisten seksuaalisen osallistumisen vastikkeeksi. Kompensoidakseen oman seksuaalisen osallistumisensa riittämättömyyden miesten onkin kyettävä tarjoamaan naisille muita resursseja.

Miesten seksuaalinen rankaisuvalta

Miesten seksuaalinen rankaisuvalta (coersive or punishment power) tarkoittaa naisille aiheutuvaa potentiaalisten kustannusten uhkaa seksin saamiseksi. Potentiaalisten kustannusten uhka muuttaa naisen hyötykustannuslaskelmia siten, että seksi miehen kanssa muuttuu parhaaksi tarjolla olevista vaihtoehdoista. Nainen valitsee silloin tarjolla olevista vaihtoehdosta vähiten huonon.

Rankaisuvalta muodostaa jatkumon alhaisen intensiteetin rankaisuvallan muodoista aina parisuhteen ”mökötän, jos et suostu seksiin” -uhkauksista raiskausten ”lyön puukolla, jos et suostu seksiin” -uhkauksiin asti. Rankaisuvallan uhan alla naisen saama ”hyöty” seksiin suostumisessa on sen potentiaalisen kustannuksen välttämisessä, jonka mies kykenee naiselle aiheuttamaan. Alhaisen intensiteetin rankaisuvalta kuuluu rutiininomaisena osana parisuhteiden arkeen, mutta pariutumismarkkinoiden kontekstissarankaisuvallan käyttö seksin saamiseksi on yleensä laitonta tai moraalisesti kyseenalaista. Se, missä vaiheessa rankaisuvalta seksin saamiseksi muuttuu laittomaksi tai moraalittomaksi, riippuu kulttuurin asettamista rajoista.

Rankaisuvalta on sosiaalisen vaihdon teoriassa sellainen vallan muoto, jota heikot käyttävät suhteessa vahvoihin tarkoituksenaan balansoida muuten epätasaista valtasuhdetta. Ne, joilla ei ole hallussaan palkitsemisvaltaa, käyttävät vaihtoehtona rankaisuvaltaa. Rankaisuvallan käyttö seksin saamiseksi on siten osoitus seksuaalisen palkitsemisvallan puuttumisesta. Tämä on ristiriidassa sen intuitiivisesti houkuttelevan ajatuksen kanssa, että vahvat sortavat rankaisuvallan avulla heikkoja. Ilmiö on kuitenkin havaittu useissa tutkimuksissa. Heikot, jotka käyttävät rankaisuvaltaa vahvoihin, ovat heikkoja palkitsemisvallassa.

Esimerkiksi vähän naisten arvostamia resursseja hallitsevalla miehellä ei ole työpaikallaan palkitsemisvaltaa suhteessa työpaikan naisiin seksin saamiseksi. Hän saattaakin palkitsemisvallan puuttuessa turvautua rankaisuvaltaan, joka ilmenee eräässä muodossaan seksuaalisena häirintänä. Rankaisuvallan käyttäjän riippuvuus vallan kohteen tarjoamasta palkitsemisesta motivoi hänet rankaisuvallan käyttöön. Ilman palkitsemisvaltaa miehen on joko turvauduttava rankaisuvaltaan tai tyydyttävä huonoihin lopputuloksiin eli jäätävä ilman seksiä.

Edullisissa asemissa olevilla toimijoilla on vain vähän intressiä käyttää rankaisuvaltaa, koska palkitsemisvallan markkinamekanismit takaavat heille suuremmat edut muutenkin. Palkitsemisvallan markkinamekanismit takaavat naisille seksuaalisen resurssin haltijoina enemmän etuja. Siksi naisilla ei ole tarvetta turvautua rankaisuvallan käyttöön seksuaalisissa suhteissa. Lopputuloksena seksuaalisen rankaisuvallan käyttäjiksi päätyvät palkitsemisvallan suhteen heikommassa asemassa olevat miehet. (vrt. Molm 1997, 267, 270.)

Miesten seksuaalinen rankaisu- ja palkitsemisvalta voivat olla läsnä samanaikaisesti. Esimerkiksi naisen esimies voi kyetä palkitsemaan naisen seksistä ylennyksellä tai rankaisemaan tätä potkuilla, jos nainen ei suostu seksiin. Esimiehen seksuaalinen valta suhteessa naiseen vaikuttaa myös rakenteellisesti, vaikka mitään eksplisiittisiä lupauksia palkkioista tai uhkauksia rangaistuksista ei olisikaan esitetty. Esimiehen rakenteellinen valta muuttaa silloin naisen asenteen myötämieliseksi seksiin tai attraktioksi esimieheen ilman, että esimies olisi tehnyt mitään seksuaalisia ehdotuksia tai uhkauksia. Naisilla onkin tapana kokea attraktiota vallassa olevia miehiä kohtaan, koska tuollaisilla miehillä on mahdollisuus tuottaa naisille sekä hyötyjä että kustannuksia. Valtasuhteet muuttuvat silloin psykologisella tasolla rakkauden tunteiksi.

Lähteet

Bacharach, S. B. & Lawler, E. J. (1980). Power and politics in organizations: The social psychology of conflict, coalitions and bargaining. San Francisco: Jossey-Bass.

Baldwin, D. (1978). Power and social exchange. American Political Science Review, 72 (4), 1229–1242. Betzig, L. (1989). Causes of conjugal dissolution. A cross-cultural study. Current Anthropology, 30 (5), 654–669.

Browne, K. R. (2002). Biology at work. Rethinking sexual equality. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Buss, D. (1996). Sexual conflict: evolutionary insights into feminism and the “battle of the sexes”. In D. Buss and N. Malamuth (eds.) Sex, power, conflict: Evolutionary and feminist perspectives. New York: Oxford University Press. 296–315.

Ellingson, S., Laumann, E. O., Paik, A. & Mahay, J. (2004). The theory of sex markets. In E. O. Laumann, S. Ellingson, J. Mahay, A. Paik and Y. Youm (eds.) The sexual organization of the city. Chicago: University of Chicago Press.

Farrell, W. (1988). Why men are the way they are. New York: Berkley.

Gutek, B. (1985). Sex in the workplace: The impact of sexual behavior and harassment on women men, and organizations. San Francisco: Jossey-Bass.

Larson, J. (1993). Women understand so little, they call my good nature 'deceit': A feminist rethinking of seduction. Columbia Law Review, 93, 374–472

Molm, L. (1997). Coercive power in social exchange. New York: Cambridge University Press.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (66 kommenttia)

TP (nimimerkki)

"Ei noin saa sanoa!"

"Taas Laasanen esineellistää naisia!"

"Naisvihaaja!"

... odotellaanpa vähän aikaa, heh heh...

Henry Laasanen

Selvennyksenä sen verran, että teksti ei kuvaa tietoista ajattelua.

Esim. jos vai vaimo pihtaa, niin mies saattaa ruveta mököttämään tai lähteä ryyppäämään. Tuollaiset rankaisuvallan käytön muodot ovat luonnollisia biologisperäisiä reaktioita - eivät useinkaan kylmän rationaalisesti laskelmoituja vetoja. Ihmisten välisiin suhteisiin kuuluvat erilaiset spntaanit vallan käytön muodot haluttujen lopputulosten saamiseksi.

Tomm (nimimerkki)

"Rankaisuvallan käyttö seksin saamiseksi on siten osoitus seksuaalisen palkitsemisvallan puuttumisesta."

Onko välttämättä näin? "Jos et pese ikkunoita, niin enpä taida jaksaa tänä iltana." Eihän em. tapauksessa seksuaalisen palkitsemisvallan puutosta ole, mutta rankaisuvaltaa silti käytetään.

"Rankaisuvalta on sosiaalisen vaihdon teoriassa sellainen vallan muoto, jota heikot käyttävät suhteessa vahvoihin tarkoituksenaan balansoida muuten epätasaista valtasuhdetta."

Samoin tässä tapauksessa. Ei minusta välttämättä ole rankaisuvalta ole heikkojen väline, rankaisuvaltaa käytetään kun se toimii pätevänä valuuttana. Kaipa tehokkainpia keinoja käytetää, joskin esimerkiksi puukolla uhkaamista rajoittaa moni tekijä, joka ei tee sitä houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.

Henry Laasanen

Tomm .: "Onko välttämättä näin? "Jos et pese ikkunoita, niin enpä taida jaksaa tänä iltana." Eihän em. tapauksessa seksuaalisen palkitsemisvallan puutosta ole, mutta rankaisuvaltaa silti käytetään."

Tuossa on sellainen valtateoreettinen finessi, että "resurssien antamatta jättäminen ei ole rankaisuvallan muoto", vaikka se saattaa siltä kuulostaakin noin aseteltuna tai psykologisena käsitteenä. Kirjassani on seuraava määritelmä:

"Valta on yksilön kykyä vaikuttaa muiden käytökseen tarjoamalla resursseja, pidättäytymällä niiden tarjoamisesta tai rankaisemalla."

Eli seksuaalisen resurssin tarjominen tai siitä pidättäytyminen on palkitsemisvallan käyttöä. Muutenhan naisilta saadut pakit olisivat aina rankaisuvaltaa, eikä palkitsemisvaltaa (rankaisua siitä, että mies ei täytä naisen kriteereitä).

Pappa perkele (nimimerkki)

Mistähän mahtaa johtua, että Suomessa on niin paljon mököttäviä, juopottelevia miehiä?

Blueskissa (nimimerkki)

Ehkäpä siksi, että eivät ole osanneet olla ihmisiksi ja ovat jääneet sen takia yksinään mököttelemään. Kukapa mykkistä kaverikseen haluaisi?

Peppi 1 (nimimerkki)

Kaipa tässä kohtaa saa ihan legitiimisti ja spontaanisti voihkaista että VOIHAN VITTU. Siis pimpsan ympärillä kaikki vaan pyöriikin?

Heräsi muutamia kysymyksiä, mutta palaan tähän illemmalla. Pimpsailemisiin!

MissM (nimimerkki)

Joo, siis voitko kuvitella, minäkin luin yhtä leivontablogia, ja joka ikinen postaus käsitteli leipomista!?!?! Mitä tässä pitäisi enää ajatella?
Kai tässä pitää kanssa huokaista voivittu, sehän on se leipuripojan unelma.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Peppi 1:
Kaipa tässä kohtaa saa ihan legitiimisti ja spontaanisti voihkaista että VOIHAN VITTU.

Miksi muuten "voihan vittu" eikä "voihan kyrpä" ?

( Piti kuulemma siis testata toista proxya …
Taidan lähteä syömään … )

Nainen tasa-arvon puolesta (nimimerkki)

Siksi, että kiroamiseen käytetään sanoja, joilla on voimaa. Ei kukaan kiroa "enkel'auta", koska Jumala on voimakkaampi eikä kirosanan synonyymi suotta ole voimasana.
Vitulla on valtaa ja arvoa, joten siinä on myös voimaa. Kyrpä on ilmaista, joten siihen ei liity samanlainen voima.

Nainen tasa-arvon puolesta (nimimerkki)

Tosin tässä kohtaa on huomattava myös se, että sanaa runsaasti käyttämällä se menettää arvoaan: vittu kuluu käytössä. Jos sitä levittelee runsaasti, ei pian edes huomaa käyttävänsä. Vitun arvon maksimoimiseksi sitä on käytettävä säästeliäästi :D

Silurus (nimimerkki)

Seksuaalinen valta, kuten taloudellinen valta yleensäkin tarkoittaa ainoastaan itsemääräämisoikeutta asian suhteen, ts. kykyä tarjota resurssia yhden tai jonkun toisen käyttöön.

Huomattavaa on myös, että voiton puute ei tarkoita tappiota, eikä tappion puute tarkoita voittoa. Vapaassa yhteiskunnassa ei yksilöillä ole 'oikeutta' voittoon seksi-, tai talouselämässä, eikä siten voiton epääminen tarkoita rangaistusta, joka määritelmällisesti tarkoittaa puuttumista toisen itsemääräämisoikeuteen.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Olen pikku hiljaa havahtunut oivaltamaan ihan oikeasti, että suvunjatkamisvietti on suurin voima elävässä maailmassa. Suvunjatkamisvietti koostuu itsesäilyttämisestä ja geenien levittämisestä eli selviä ja laajennu.

Suvunjatkamisviettiin kuuluu olennaisesti ei ainoastaan oman itsen suosiminen, mutta oman suvun. Suvunjatkamisvietti on uskomattoman selitysvoimainen asia.

Suvunjatkamisvietin näkövinkkelistä katsoen, maailma näyttää erittäin raadolliselta ja itsekkäältä paikalta. Kaikki valtavirran ilmiöt liittyvät jotenkin siihen.

Vee (nimimerkki)

Kyllä selitysvoimaa löytyy, se on totta. Muitakin näkökulmia maailman menoon löytyy, mutta suvunjatkamisnäkökulma käytännössä aina pätee.

Sofisti (nimimerkki)

Voiko rakkauden tunnetta syntyä naisessa muilla tavoin kuin sillä, että:
"Uuh ihanaa, toi mies voi potentiaalisesti kiristää multa seksiä"

Ymmärrän kyllä, että tässä yritetään suuria linjoja tehdä siihen mikä synnyttää attraktion/rakastumisen ja tuskin ylläolevaa kukaan väittää universaaliksi. ( Tai jos väittää niin haluan kuulla perustelun). Mutta mitäs Henry hyvä muita ihastumisen/rakastumisen mekanismeja näet?

Kreettta (nimimerkki)

Ihan pikaisesti..

Jännä huomata, miten miesten seksuaalinen valta ei suuremmin aiheuta kuohuntaa.

Ja nyt kun rankaisuvaltaa on lainsäädännön keinoin viety mieheltä, niin mitä jää jäljelle? Eipä paljon mitään. Ja kun tietää miten vallanhaluinen mies on, niin ei ihme että sitä ei paljoa naurata. Tilannetta ei yhtään helpota se, että palkitsemisvallankin kanssa on vähän niin ja näin, saa olla aika iso porkkana että sitä nykysuomessa kannattaa naisen edessä heilutella.

Seksuaalinen valta on päässyt lumpsahtamaan naisille, miten siinä näin kävi?

Henry Laasanen

Feminismin perusidea on vähentää naisten riippuvuutta miehistä, mikä antataisi miehille valtaa sekä poistaa muita miesten vallan muotoja.

Rankaisuvaltaa käytettiin (ja käytetään edelleen esim. Venäjällä) seksin saamiseksi työpaikalla, mutta sen estämiseksi on kaikenlaisia seksuaalisen häirinnän lakeja yms. Rankaisuvalta on tehokasta myösparisuhteessa, mutta sen vaikuttus voi ehkäistä antamalla naisille lisää vaihtoja esim. yksinhuoltajuudessa. Kyn yh-tukia lisätään, se antaa naisille mahdollisuuden erota rankaisuvallan alta.

Naisten taloudellisen pärjäämisen parantaminen on puolestaan vähentänyt miesten taloudellisen palkitsemisvallan purevuutta.

Naisten vallan muodot, kuten äitiyden tuoma valta ja seksuaalisen resurssin arvo, ovat myöskin vähentyneet, mutta eivät samassa määrin kuin miesten vallan muodot.

Lopputulos on kuitenkin se, että aika suuri ryhmä miehistä on lähes kokonaan ilman legitiimiä valtaa suhteessa naisiin.

Blueskissa (nimimerkki)

En oikein saa kiinni jutuistasi. Kirjoitat ikäänkuin sukupuolet olisivat (Suomessa?) sodassa keskenään ja kuitenkin... jotain. En tajua.

Henry Laasanen

"Kirjoitat ikäänkuin sukupuolet olisivat (Suomessa?) sodassa keskenään ja kuitenkin..."

Se on valta-analyysiä. Valta perspektiivistä katsottuna valta sisältyy lähes kaikkiin tekoihin, mutta kyse ei ole sodasta. On väärin ymmärtää valta negatiiviseksi asiaksi.

http://www.beyondintractability.org/essay/threats/

Power may comprise anything that establishes and maintains the control of man over man. Thus power covers all social relationships, which serve that end, from physical violence to the most subtle psychological ties by which one mind controls another.

Tomi (nimimerkki)

Beatlesien vaimoista (satuin huomaamaan, kun katselin Something-filkkaa) Ringon ja Georgen olivat mallitasoa. Yoko oli kyllä suht' nätti mutta tuskin kaunotar. Johnin mielessä olikin muut asiat. Meganamupala Paulin Linda on muiden rinnalla melkein homely, kuten kauniisti sanotaan.

http://www.youtube.com/watch?v=xzkhOmKVW08

Paul pysyi uskollisena vaimolleen ja lastensa äidille Lindan kuolemaan saakka, vaikka noin 82% sinkkunaisista olisi tullut kirkuen tilalle, jos Pauli olisi vain vinkannut. Johnilla oli syrjähyppy May Pangin kanssa (ehkä Yokon suosituksesta, jos muistan oikein) mutta hän palasi myöhemmin kiltisti kotiin perheenisäksi.

Johtopäätöksiä voi vetää suuntaan jos toiseenkin. Yhdessä suunnassa veikkaan käyneen niin, että pojat kyllästyivät parissa vuodessa irtoseksiin -- jota oli varsinkin kiertueilla paaaaljon -- ja alkoivat unelmoida uusia perheunelmia.

Niin käy taavi tavallisillekin. Tosin yleensä taavi kyllästyy loputtoman irtoseksin sijaan sen turhauttavaan metsästämiseen. Tavallaan sama ilmiö kummiskin.

Henry Laasanen

"Johtopäätöksiä voi vetää suuntaan jos toiseenkin. Yhdessä suunnassa veikkaan käyneen niin, että pojat kyllästyivät parissa vuodessa irtoseksiin -- jota oli varsinkin kiertueilla paaaaljon -- ja alkoivat unelmoida uusia perheunelmia."

Näinhän hommassa usein näyttää käyvän vanhemmiten. Naismagneetit menevät naimisiin (voi tosin kysyä, kuinka yksiavioiseen?), suurelle osalle alkoholista tulee tärkeämpi asia kuin naiset (esim. Hasselhof). Joku psykologinen kaari asiassa on, en tiedä tarkalleen mikä, kun ei ole tullut koetettua.

Lt. Blueberry (nimimerkki)

Miten seksuaalinen häirintä on miehen rankaisuvallan käyttöä? Onko ajatuksena, että kun tarpeeksi puristelen tätä naista, niin se suostuu seksiin ihan että pääsisi eroon minusta?

Minusta seksuaalinen häirintä on ennemminkin vain ATM:n turhautuneisuuden purkamisesta tilanteessa, jossa kaikki naiset ovat saavuttamattomissa. Vastaavasti kyse voi olla miehen omasta väärästä käsityksestä markkina-arvostaan, jos YTM kohtelisi naista samoin, ei ongelmaa olisi. Saman kolikon toinen puoli on, että kyse on naisen rangaistuksesta ATM:lle siitä, että tämä kehtasi lähestyä naista seksuaalisesti.

Kreettta (nimimerkki)

Niin, siis jos ajatellaan, että seksuaalista vallankäyttöä on vaikka se, että ottaa vastaan miehen tarjoaman juoman, ei se, että mies haluaa tarjota juoman. Eli jos nainen on viehättävä ja mies haluaa tarjota hänelle juoman baarissa, se on naisen seksuaalista valtaa. Vaihtokauppaa on se, jos nainen sitten suostuu seksiin. Ja vallankäyttöä se, että ottaa juoman, muttei suostu sekstailemaan miehen kanssa.

Niin onko rankaisuvallankäyttö vallankäyttöä vasta sitten, jos se johtaa (jonkinlaiseen) seksiin? Eli häirintä, raiskausyritykset yms. sellaiset, eivät vielä olisikaan rankaisuvallankäyttöä? Rankaisuvaltaa on se, että on mahdollisuus tuon vallan käyttöön, esim. on fyysisesti vahvempi tai auktoriteettiasemassa, mutta vallankäyttöä se, jos jokin (?) ikäänkuin vaihtaa omistajaa?

Rankaisuvaltaa ei myöskään voi olla kahden tasavertaisen työntekijän kesken, seksuaalista ahdistelua voi. Onko siis niin, että tuolloin seksuaalinen ahdistelu EI ole rankaisuvallankäyttöä?

Henry Laasanen

"Kreettta: "Niin, siis jos ajatellaan, että seksuaalista vallankäyttöä on vaikka se, että ottaa vastaan miehen tarjoaman juoman, ei se, että mies haluaa tarjota juoman. Eli jos nainen on viehättävä ja mies haluaa tarjota hänelle juoman baarissa, se on naisen seksuaalista valtaa. Vaihtokauppaa on se, jos nainen sitten suostuu seksiin. Ja vallankäyttöä se, että ottaa juoman, muttei suostu sekstailemaan miehen kanssa."

Muutama lainaus kirjasta, jotka saattavat valaista asiaa tai sitten ei...

Sosiaalisen vaihdon teoriassa vallasta voidaan erottaa kaksi ulottuvuutta: (1) tapa, jolla toimijat käyttävät valtaansa dynaamisessa prosessissa saadakseen enemmän hyötyjä, ja (2) vallan käyttö rakenteellisen epätasapainon seurauksena. Vallan rakenne suhteessa määrittää sen potentiaalisen kustannuksen suuruuden, jonka toimija voi toiselle aiheuttaa. Kun toimija käyttää valtaa, hän muuttaa potentiaaliset kustannukset aktuaalisiksi kustannuksiksi sen prosessin kautta, että pidättelee partnerinsa palkitsemista. Koska enemmän valtaa hallitsevat henkilöt voivat aiheuttaa vaihtokumppaneilleen suurempia kustannuksia, heillä on rakenteellinen etu. Ajan kuluessa, jos A:lla on enemmän valtaa kuin B:llä, B:n on hyväksyttävä suuremmat vaihtoehtoiskustannukset A:n tarjoaman palkitsemisen vastikkeeksi, mikä tarkoittaa, että B palkitsee A:ta, vaikka A ei antaisikaan vastavuoroista palkkiota. Tämä vaihdon epätasapaino on seurausta vallan käytöstä. (Molm 1977, 29–33.)

Valtaa hallitsevat toimijat eivät välttämättä saa suurempia absoluuttisia etuja kuin heidän vaihtopartnerinsa, mutta koska he saavat nuo edut pienemmillä vaihtoehtoiskustannuksilla, he saavat enemmän etuja verkostosta kokonaisuudessaan. Etuasemassa olevilla toimijoilla on pääsy arvokkaampiin vaihtoehtoihin ja useampiin mahdollisuuksiin suorittaa vaihtoa noiden vaihtoehtojen välillä. Vallan käyttö voidaan saada aikaan rakenteellisen valtaedun turvin riippumatta toimijan intentioista vallan käyttämiseksi. Vallan käyttö voi olla myös tietoista ja strategista. (Molm 1997, 35.)

Emersonin (1972b, 67) mukaan molemmat vallankäytön muodot ovat olemassa, mutta erottelun tekeminen niiden välille on tarpeetonta. Vaikka mitään tietoista tai tarkoituksellista vallan käyttöä ei tapahtuisikaan, saa se osapuoli, jolla on rakenteellista valtaa, enemmän palkitsemista vähemmillä kustannuksilla.

Tomm (nimimerkki)

"Rankaisuvaltaa ei myöskään voi olla kahden tasavertaisen työntekijän kesken ..."

Ei minusta rankaisuvallankäyttö edellytä epätasa-arvoista asemaa, riittää että on valmis käyttämään sitä. Kreettta voi mökättää mutta niin voin minäkin.

Vieras (nimimerkki)

Rankaisuvaltaahan se nimenomaan on, jos pomo toteaa alaiselleen, että "jos et ota suihin, ei tarvi tulla töihin enää". Lievemmässä muodossa alaisen on ehkä siedettävä pomon tuijottelua ja seksuaalissävytteisiä vitsejä, ettei menettäisi työpaikkaansa. Siis niissä maissa, joissa miesten seksuaalista rankaisuvaltaa ei ole lainsäädännöllä kumottu.

bmad (nimimerkki)

"Tosin tässä kohtaa on huomattava myös se, että sanaa runsaasti käyttämällä se menettää arvoaan: vittu kuluu käytössä. Jos sitä levittelee runsaasti, ei pian edes huomaa käyttävänsä. Vitun arvon maksimoimiseksi sitä on käytettävä säästeliäästi :D"

No ei välttämättä ihan noinkaan.

Seksin (joka voi toki olla muutakin kuin panemista) sääntely on naiselle kaksiteräinen miekka. Toisaalta se tekee naiseudesta miehille fasistista kilpailua heteroseksuaalisten kokemusten saavuttamisesta, toisaalta taas pakottaa naiset ylläpitämään vanhoillista moraalikoodistoa ja loukkaantumaan syvästi sen loukkaamisesta. Suurin osa tällekin palstalle tulevista naisten narinoista ja itkuista on jäljitettävissä moraalikoodistoon.

Se mistä tällä palstalla ei paljon olla puhuttu on se, että nainen voi nostaa vittunsa arvoa antamalla seksiä paremmin ja enemmän.

Vieras (nimimerkki)

Ja tämä liittyy kiroiluun... Miten? Siitähän viestissä oli kyse.

bmad (nimimerkki)

"Lopputulos on kuitenkin se, että aika suuri ryhmä miehistä on lähes kokonaan ilman legitiimiä valtaa suhteessa naisiin."

Eräs syy on, ettei naiset näe miehessä sitä "juttua", niinkuin ennen.
Vielä 90-luvulla naiset tulivat juttelemaan miehelle ja olivat kiinnostuneita - eivät enää. He ovat lesboyhteisöissään oppineet, että miehuus pitää erikseen ansaita.

vieras (nimimerkki)

"Se mistä tällä palstalla ei paljon olla puhuttu on se, että nainen voi nostaa vittunsa arvoa antamalla seksiä paremmin ja enemmän."

Ja miksi pitäisi antaa? Suurin osa naisista kaipaa ensisijaisesti parisuhdetta. Irtosuhteet on vain sen huono korvike, jota läheskään kaikki eivät halua käyttää.

bmad (nimimerkki)

"Ja miksi pitäisi antaa? Suurin osa naisista kaipaa ensisijaisesti parisuhdetta. Irtosuhteet on vain sen huono korvike, jota läheskään kaikki eivät halua käyttää."

Sivistyskonseptissa asiat ovat aina jossain määrin yhteisiä ja jaettavia. Jos maapallolle rakentuu vahva seksuaalisivistys tällöin myös seksuaaliset resurssit eivät voi naistenkaan taholta olla pakotettuna monogamiamakkareiden perukoille. Oma ongelmansa on myös se, kun seksi on moralisoituna makuukamareiden sisälmyksiin, sen tasoa ja laatua ei kykene sivistys myöskään valvomaan. Loppujen lopuksi tulemme elämään maailmassa, jossa tilapäisetsuhteet ovat jatkuvia ja pysyvät ihmissuhteet rakkauteen, ei suusanalliseen itsekkyyden sinettiin liimattuja. *)

*) Lisäksi huomaa irtosuhteen taso seksuaalisivistyksessä on korkeampi. Nainen nostaa arvoaan harrastamalla seksiä paremmin, kuin seksuaalisessa puritanismissa pihtaamalla.

A-M (nimimerkki)

Mielestäni suurin ongelma puhuttaessa seksuaalisesta vallasta, olipa se sitten miesten tai naisten vallankäyttöä, on se, että siinä menevät onnellisesti sekaisen tietoinen ja tiedostamaton vallankäyttö. Ja lisäksi kun hieman vaikuttaa siltä, että ihmisiä syytetään myös niistä vallankäyttötavoista, joita he eivät edes tiedä tekevänsä, niin asia mutkistuu vielä enemmän.

Otetaan esimerkiksi parinvalintapreferenssit. Onko se tietoisesti vai tiedostamattomasti päätetty, että minkälaista miestä tai naista pitää esimerkiksi seksuaalisesti haluttavimpana. Eli kenet huolii, ja ketä ei.

Ja näin naisena joskus tuntuu siltä (ainakin noin viisi minuuttia sen jälkeen kun on lukenut näitä Laasasen tai muiden miesasiakirjoittajien tekstejä), että ilmeisesti nainen ei voi tehdä yhtään mitään, ilman että häntä voitaisiin syyttää seksuaalisen vallan väärinkäytöstä. Eli teit niin tai näin, aina väärinpäin.

Esimerkiksi, jos jos menen baariin ja ehdottelen jollekin miehelle, että voisiko hän tarjota minulle jotain (flirttaillen ja vihjaillen muustakin) se on seksuaalista vallankäyttöä. Mutta mites sitten, jos mies haluaa tarjota minulle jotain ? Jos otan tarjouksen vastaan ilmeisestikin käytän seksuaalista valtaa, jos taas kieltäydyn, olen ilmeisestikin epäkohtelias.

MissM (nimimerkki)

Jos et aio tutustua mieheen lähemmin, voit kieltäytyä kohteliaasti. Jos heppu vaikuttaa mielenkiintoiselta, voit antaa hänen tarjota ensimmäisen kierroksen sillä ehdolla, että sinä tarjoat seuraavan. Niin olen itse tehnyt, toimii.

vieras (nimimerkki)

"Jos et aio tutustua mieheen lähemmin, voit kieltäytyä kohteliaasti. Jos heppu vaikuttaa mielenkiintoiselta, voit antaa hänen tarjota ensimmäisen kierroksen sillä ehdolla, että sinä tarjoat seuraavan. Niin olen itse tehnyt, toimii."

En yleensä ota drinkkejä vastaan, etenkään, jos en toivo sen drinkin tarjoajan roikkuvan kimpussani loppuillan. Kerran olin jo lähdössä baarista ja odottelin bussia. Eräs mies tuli juttelemaan ja ilmiselvästi halusi minun lähtevän "jatkoille". Kieltäydyin. Mies halusi silti ehdottomasti tarjota viereisessä baarissa drinkin. Lähdin mukaan, mutta painotin, etten ole lähdössä hänen luokseen. Mies sitten tarjosi drinkin ja keskustelun lomassa imarteli jatkuvasti (alkoi jo vaikuttaa läpinäkyvältä). Jossain vaiheessa hän TAAS kysyi, lähdenkö hänen luokseen. Kun kieltäydyin, mies selvästi suuttui ja lähti matkoihinsa. Kuka toimi väärin vai toimiko kukaan? Ihmettelen, miksi ko. mies yritti noin sitkeästi, vaikka tein selväksi, ettei irtosuhteet kiinnosta. Yrittikö hän kenties alkoholilla saada estoni vähenemään tms.?

MissM (nimimerkki)

Otit kuitenkin tarjotun drinkin vastaan? Eikö se ole vähän epämoraalista, jos et aikonut tehdä lähempää tuttavuutta? Juujuu, sanoit, että et aio, mutta niinhän kaikki nekin naiset sanovat, jotka sitten kuitenkin yöksi lähtevät, joten mistä mies olisi voinut arvata, että olet tosissasi?

vieras (nimimerkki)

"Otit kuitenkin tarjotun drinkin vastaan? Eikö se ole vähän epämoraalista, jos et aikonut tehdä lähempää tuttavuutta? Juujuu, sanoit, että et aio, mutta niinhän kaikki nekin naiset sanovat, jotka sitten kuitenkin yöksi lähtevät, joten mistä mies olisi voinut arvata, että olet tosissasi?"

No minusta ei. On hyvin typerää olettaa, että drinkkejä tarjoamalla saisi keneltäkään seksiä. Niiden juominen ei velvoita yhtään mihinkään. Irtosuhteita hakeva nainen suostuu kyllä ilman mitään lahjuksiakin. Luulin, että mies vain kaipasi juttuseuraa, jotkut miehet ihan oikeasti kaipaavat. Kaikki eivät ole hyviä ottamaan kontaktia naisiin ja pääsevät siksi harvoin juttelemaan naisten kanssa. Ei tullut mieleenikään, etteikö viestini olisi mennyt perille. Jos jokin tuntuu moraalittomalta niin toisen juottaminen siksi, että saisi helpommin seksiä...

vieras (nimimerkki)

Näinpä. Enkä usko, että nainen kovinkaan usein tahallaan "pihtaa" seksiä parisuhteessa ja sillä tavoin tietoisesti käytä seksiä vallan välineenä. Miesten ja naisten seksihalut vaan ovat erilaiset: miehet haluavat keskimäärin enemmän. Toki on paljon miehiäkin, jotka pihtaa parisuhteessa.
Naisen seksihaluihin tuntuu vaikuttavan paljon moninaisemmat syyt, eli miehet on tässäkin suhteessa yksinkertaisempia. Olen lukenut, että esim. riitatilanteessa/sen jälkeen mies kykenee harrastamaan seksiä ihan normaalisti naista todennäköisemmin: naisen ei taas riidoissa ollessa tee mieli. Eli siis sovintoseksi ei kaikkien kohdalla toimi. Haluttomuuteen voi vaikuttaa niin monet seikat: yhdyntään/seksiin liittyvät kivut, synnytyksen jälkeinen aika ja imetys (niihin liittyvät kivut, hormonitoiminta, kuivuminen jne.), väsymys, kotitöiden suuri määrä (mikäli mies ei esim. auta kotitöissä), yleensäkin ongelmat parisuhteessa muilla tasoilla (kunnioituksen puute, riitaisuus, hellyyden puute, kommunikointiongelmat/keskusteluyhteyden puute). Tällaisia seikkoja tuli nyt mieleen.

Vieras (nimimerkki)

"Tällaisia seikkoja tuli nyt mieleen."

Niin että sellaisia seikkoja tulee mieleen. Jos miehellä on kerran kaudessa loppuottelu mielessä, silloin möksötetään jos ei huvita matsia missata.

bmad (nimimerkki)

"Mielestäni suurin ongelma puhuttaessa seksuaalisesta vallasta, olipa se sitten miesten tai naisten vallankäyttöä, on se, että siinä menevät onnellisesti sekaisen tietoinen ja tiedostamaton vallankäyttö. Ja lisäksi kun hieman vaikuttaa siltä, että ihmisiä syytetään myös niistä vallankäyttötavoista, joita he eivät edes tiedä tekevänsä, niin asia mutkistuu vielä enemmän."

Minä olen yksityiselämässäni saanut pitkään ja päivittäin todentaa, että samainen nainen voi
olla samanaikaisesti erittäin puolensapitävä ja vaikutusvaltainen ja antaa samalla kaikkensa, parhaansa miehelle itselleen. Useimmat naiset vaan ei pysty kunnolla miehen rakastamiseen ja se on valitettava tosiasia tämän maailman nykytilasta. Vallankäytöstä tietoiseksi tuleminen on nykynaiselle yleensä hidasta, koska feministinen kulttuuri on valjastanut naiset jo kotikasvatuksesta saakka niin suurella moraalin ja miehiä haleveksivalla häpeilemättömyyden taakalla. Seksuaalinen vallankäyttö on tärkeä osanen naisen mekanismeja, mutta moni nainen saa tosissaan nähdä vaivaa tehdäkseen tästä vallankäytöstä puhdasta ja neutraalia, jotakin mikä ei syrji miestä, vaan huumaa hänet ja tekee ikionnelliseksi. Mies antaisi omat juttunsa vastalahjaksi naiselle, mutta nykynainen usein sanoo vaan, että "joopajoo... ei kiinnosta". Think about that. Our world is like the lesbian realm.

"Otetaan esimerkiksi parinvalintapreferenssit. Onko se tietoisesti vai tiedostamattomasti päätetty, että minkälaista miestä tai naista pitää esimerkiksi seksuaalisesti haluttavimpana. Eli kenet huolii, ja ketä ei."

Kyllähän naisen seksuaalinen halu on pahasti ohjastettu "isoin, vahvin, rikkain, mulle"-tyyliin. Samanaikaisesti voidaan todeta, että naisilla on heikompi kunto ja vähemmän lihasvoimaa. Se on naisten sorron tulosta, ettei naiset opi taistelijoiksi. Tarvitsisimme ehdottomasti tähän maailmaan paljon fyysisesti vahvoja naisia fyysisesti vahvojen miesten vastapainoksi, eikä siinä ole kysymys, kuin kunnon kehittämisestä.

"Ja näin naisena joskus tuntuu siltä (ainakin noin viisi minuuttia sen jälkeen kun on lukenut näitä Laasasen tai muiden miesasiakirjoittajien tekstejä), että ilmeisesti nainen ei voi tehdä yhtään mitään, ilman että häntä voitaisiin syyttää seksuaalisen vallan väärinkäytöstä. Eli teit niin tai näin, aina väärinpäin."

No esimerkiksi minun kanssani samassa talossa asuvat kaksi
muijaa touhuavat ja puuhaavat kaikkea, eikä minulla ole ollut paljonkaan huomautettavaa aikoihin. Kaiken kruunaa tietysti se, että mun ei tarvitse kuin osoittaa epämääräisesti sormella jompaa kumpaa niin muija pomppaa
kamariin ja tulee avustamaan runkkaamisessa.

Pena (nimimerkki)

"ilmeisesti nainen ei voi tehdä yhtään mitään, ilman että häntä voitaisiin syyttää seksuaalisen vallan väärinkäytöstä"

Olisi oikein, jos nainen tulisi pöytään parin kaljan kanssa ja kysyisi, saisiko istua komean herran pöytään ja tarjota oluet. Sitten nainen voisi tarjota koko illan ja ruinata valomerkin jälkeen miestä kämpille ihan vain nukkumaan. Kun mies lähtisi, pitäisi yrittää koko ajan hiplata miestä, jos tämä sattuisi lopulta väsähtämään ja antamaan ruumiinsa vastentahtoisesti naisen käytettäväksi.

Nopean ratsastuksen jälkeen voisi todeta, että sori, pitää alkaa nukkuun, kun aamulla on aikaisin töihinlähtö. Ota kulta aamulla jääkapista itsellesi evästä.

Näin kun toimit, ei syytetä.

bmad (nimimerkki)

"Näinpä. Enkä usko, että nainen kovinkaan usein tahallaan "pihtaa" seksiä parisuhteessa ja sillä tavoin tietoisesti käytä seksiä vallan välineenä. Miesten ja naisten seksihalut vaan ovat erilaiset: miehet haluavat keskimäärin enemmän. Toki on paljon miehiäkin, jotka pihtaa parisuhteessa."

Naisten ja miesten seksihalujen erot ovat minun
mielestäni kusetusta. Sängyssä mennään kuitenkin hyvällä tasavaihdolla
alusta loppuun.

Se on tietenkin totta, että sukupuolet lähestyvät seksiä toisistaan poikkeavalla tavalla, mutta tärkeä pointti naisten haluttomuuden suhteen on siinä, että naisilla on mariamyyteistä muodostuva moraalinen ja ahdaskatseinen seksuaalikuva siinä missä monet miehet voivat masturboida eteensä melkein mitä tahansa. Naisten kiinnostus alfauroksiin saattaa selittyä hyvin sillä, että monilla alfauroksilla on vanhoillisempi ote seksiin.

Jollain tavalla naisista ja alfauroksista pitäisi saada vähemmän moralistisia tai vanhoillisia seksin suhteen. Lisäksi naisten kuva omasta antamisesta on yksipuolinen. He kuvittelevat saavansa vähemmän kuin antavat, koska vastaanottamisen taso on niin heikkoa ja moraalimuurit seisovat vastassa. Se pojan anti jää helposti huomaamatta
siinä seksin tiimellyksessä ja sitten lintuparvessa ujelletaan kuin mitkäkin rekkalesbot, et miehet on tylsiä.

vieras (nimimerkki)

"Naisten ja miesten seksihalujen erot ovat minun
mielestäni kusetusta"

Mihin ihmeeseen on tarvittu pornoa ja prostituutiota, jos näin olisi? Eikös Henrykin puhu teksteissään siitä, että _keskimäärin_ miehet haluavat seksiä enemmän ja useampien partnereiden kanssa. Se on osin biologiasta johtuvaa.

Naisellahan on seksissä tavallaan enemmän menetettävää. Joutuu esim. pelkäämään raskaaksi tulemista. Lisäksi naisten on vaikea saada orgasmia, etenkin irtosuhteissa. Mieshän jollain tasolla nauttii seksistä aina, enemmän tai vähemmän. Mies on myös nopeammin valmis seksiin, koska ei tarvitse esileikkejä.

Kari Hurtta (nimimerkki)

vieras:
Mies on myös nopeammin valmis seksiin, koska ei tarvitse esileikkejä.

Niinkö?

bmad (nimimerkki)

"Mihin ihmeeseen on tarvittu pornoa ja prostituutiota, jos näin olisi? "

Kuten sanottu: naiset edustavat vanhanaikaisia seksin arvoja, ja
tuo pornohan on enemmänkin alastomuussensaatiota, kuin taide-erotiikkaa. Kun naiset pannaan seksielokuvaan tai myymään seksiä syntyy automaattisesti sensaatio: "Hei, katsokaa minä olen ilman vaatteita! Katsokaa minä panen! Katsokaa mitä teen!". Porno on ainoa filmiteollisuuden ala, jossa ei vaadita juurikaan tasoa, kunhan nainen tekee temput niin video lähtee myyntiin ja syviä kokemattomat miehet alkavat runkkaamaan. Myös prostituution puolella on havaittavissa sama ala-arvoinen sensaatioilmiö.

Porno ja prostituutio on enimmäkseen siis kelvotonta, kuten naisten tarjoama pihtariseksi yleensäkin: se kelpaa niille, jotka eivät ole kokeneet kypsien, valistuneiden naisten kanssa mitään parempaa.

"Eikös Henrykin puhu teksteissään siitä, että _keskimäärin_ miehet haluavat seksiä enemmän ja useampien partnereiden kanssa. Se on osin biologiasta johtuvaa."

Minä en ole Henry, vaan rikkaan ja elinvoimaisen naisen nainut maalaispoika Tuusulan suunnalta.

"Naisellahan on seksissä tavallaan enemmän menetettävää. Joutuu esim. pelkäämään raskaaksi tulemista."

Paneminen on vain yksi tapa harrastaa seksiä. Itse en jaksaisi loputtomiin innostua erogeenisuudesta ja sotkea sitä emotionalisuuteen.

"Lisäksi naisten on vaikea saada orgasmia, etenkin irtosuhteissa."

Loppujen lopuksi yhtä vaikea kuin miehen on saada naiselta orgasmi.

"Mieshän jollain tasolla nauttii seksistä aina, enemmän tai vähemmän. Mies on myös nopeammin valmis seksiin, koska ei tarvitse esileikkejä."

Mies, joka on karu ja yksinkertainen ei tarvitse kuin jyystöä,
mutta turha mollata niitä lukuisia syvemmän vesien miehiä tämän perusteella.

Vigor (nimimerkki)

Eikö miehillä voi olla palkitsemis- ja rankaisemisvallan lisäksi myös samanlaista seksuaalista valtaa kuin naisilla? Palkitsemis- ja rankaisemisvalta on nähdäkseni pääasiassa beta-, gamma- ja omegaurosten keinovalikoimaa, koska naiset avaavat reitensä tälle miesainekselle pääasiassa vain resurssien ym. hyötynäkökohtien vuoksi. Reaktiivisuus ja niukkuuden oletuksesta lähteminen ylipäänsäkin on hyvin "betamaista". Pelimiesten/alfojen kohdalla on tilanne toinen, sillä heidän ei tarvitse antaa seksin vastikkeeksi käytännössä mitään, vaan he saavat pelkällä komeudellaan ja charmillaan naisen halun syttymään, ja usein naisesta tulee tällöin se reaktiivinen osapuoli. Heiltä naiset eivät halua (alitajuisesti) pelkästään resursseja vaan myös hyviä geenejä, joten he ovat se etuoikeutettu miesryhmä, jonka naiset kelpuuttavat yhden yön juttuihin, huviseksiin ym. lyhyen tähtäimen suhteisiin. Eli eikö pelimiestaito - varsinkin nykyisillä parisuhdemarkkinoilla - ole tärkeä ja olennainen miesten seksuaalisen vallan lähde?

Peppi 1 (nimimerkki)

Mulla oli aamulla tämän luettuani jotain (mielestäni) hyviä kysymyksiä. Nyt en enää muista niitä, ehkä aamulla taas muistan. Nämä pointit jäivät kuitenkin mieleen:

1. Jos ainakin pääosin pitää paikkansa, että parisuhteissa tapahtuu vaihtoa (mies saa seksiä, nainen elatusta), niin kuinka paljon teorian selitysvoimaa vähentää että huomattava osa ihmisistä ei kuitenkaan toimi näin? Kumppaneiksi valikoituu miehiä, joilla ei sanottavammin ole statusta tai nainen valitsee kahdesta ehdokkaasta sen, jolla on alhaisempi status mutta esimerkiksi miellyttävämpi luonne. Jos puhutaan pelkästä seksistä, naisella voi olla myös melkoinen libido. Joskus nainenkin haluaa vain melaa mekkoon eikä siihen tarvitse tietää miehen statuksesta mitään. Riittää kun mies näyttää normaalilta (eikä esim. psykoottiselta) ja osaa katsoa naista oikealla tavalla seksuaalisesti, arvostavasti, leikitellen. Eikä siinä jälkeenpäin mitään puhelinnumeroita vaihdella...

2. Jos parisuhteen muodostamiseen liittyy vaihtoa, mitä kaikkea muuta vaihtoa on olemassa kuin elatus ja seksi ja miten tärkeitä ne ovat?

3. Eikös tämä teoria nyt imartele miehiä vähän liikaa? Nainenko ei pysty elämään ilman miehen tilipussia? Suomessa, jossa työikäiset naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja? Otanpa esimerkiksi itseni. Ansaitsen mieheni kanssa suunnilleen saman verran. Meillä on asuntolainaa, yksi lapsi. Perintöjä ei ole juurikaan tulossa. Jos nyt vaikka mieheni kuolisi tai meille tulisi ero ja teini-ikäinen lapsi haluaisi jäädä kanssani asumaan, en minä jäisi taloudellisesti puille paljaille. Asunto olisi vaihdettava, mutta kyllä minun palkallani elettäisiin. Ja yksityisellä sektorilla siis olen, eli en mikään ELÄTTI siinä merkityksessä kuin tässä blogissa halutaan ajatella. Herää siis kysymys: mitä mieheni ja minun välillä on vaihdettu, kun päätimme mennä yksiin? En minä tiedä! Mieheni on sosiaalisesti lahjakkaampi kuin minä, älykäs ja terve. No, minäkin olen suht älykäs ja terve, ja tuloksena onkin saatu oivallinen poikanen. Mutta siis.. en minä miestäni varsinaisesti mihinkään TARVITSE, paitsi tasaveroiseksi kumppaniksi, jonka kanssa toivottavasti yhdessä harmaannutaan.

Kreettta (nimimerkki)

Katsos kun homman nimi on se, että te olette miehenne kanssa keskitason miehiä ja naisia. Niin mekin ollaan. Ihan normiporukkaa.

Ja jos tarkkoja ollaan, niin Suomi on pullollaan meitä. Osa ehkä tienaa paremmin, osa huonommin, osa on vähän paremman näköisiä, toisen vähemmän.

Eri asia on jotkut missit ja jääkiekkoilijat, mutta edes liike-elämän huipulla ei taida juuri näkyä mitään trophywifeja.

Sitten taas Laasasen lähdeluetteloita kun tutkii, niin sieltä löytyy jenkkitutkimusta ja -kirjallisuutta. Helsinki on pikkasen eri asia, kuin New York. Jos Jorma Ollila alkaisi esiintyä joku parikymppinen misukka käsipuolessaan, niin johan sille nauraisi kaalimaan aidatkin. Toista se on Donald Trumpin kohdalla.

Joskus oli juttua jossain lehdessä Suomalaisesta naisesta, joka työskenteli kenkämyyjänä Nykissä. Kertoi, miten siellä nämä ns. ylläpidetyt naiset ostelivat kenkiä tuhansilla euroilla, miehensä laskuun. Ja mikä kisa siellä oli pitää itsensä kondiksessa (markkina-arvo korkealla), kun mies saattoi minä päivänä tahansa vaihtaa tuosta noin vaan nuorempaan, ja vähän parempaan.

Eli miksi suomalaiset naiset eivät juokse statuksen perässä? Koska a) ketään ei kiinnosta ja b) sitä ei suomalaisella miehellä edes ole.

Sosiologi (nimimerkki)

Tuosta seksin puutteesta ongelmana. Siinä on kyllä olennainen ero miesten ja naisten välillä ihan fysiologisista seikoista johtuen. Miehille kerääntyy jatkuvasti siittiöitä jotka aiheuttavat purkautumispainetta. Vastaavanlaista "painetta" naislla ei vaan kertakaikkiaan ole, se on puhdas fysiologinen fakta. Tähän tietysti vastataan että "kyllähän naisiakin usein panettaa". Niin panettaa miehiäkin ihan ilman tätä siittiöiden kerääntymisen aiheuttama lisäpainettakin jos olosuhteet sattuvat olemaan suotuisat (hyvä fiilis, kynttiläillallinen ja blaaa blaa blaa)! Kun puhutaan "purkautumisesta" se on paljon konkreettisempaa miehillä kuin naisilla (muista fysiologiset faktat). Testosteroni määrittelee seksuaalisen halun määrää ja tästä syystä miehillä on keskimäärin suuremmat panohalut kuin naisilla. Kyllä, minäkin tunnen naisen jota panettaa usein ja paljon mutta se että tunnen myös naisen joka on pitempi kuin miehensä ei tee tästä poikkeuksesta sääntöä. Ilmeisesti naisten on mahdoton ymmärtää miesten seksuaalisuuden biologista perustaa ja sitä, että miehet ovat ällistyttävän simppeleitä otuksia tässä suhteessa...

Pena (nimimerkki)

"Eikös tämä teoria nyt imartele miehiä vähän liikaa?"

Ei

"Nainenko ei pysty elämään ilman miehen tilipussia?"

Keskinmäärin ei.

"Suomessa, jossa työikäiset naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja?"

Mitä tämä kertoo? Sen, että ovat tässäkin asiassa käyttäneet enemmä veroeuroja itseensä, kuten niin niin monessa muussakin asiassa.
Onko tämä korkeampi kouluttautuminen konkretisoitunut jotenkin tai tavalla, josta naiset voisivat ylpeillä? Onko kouluttautumisen määrä mielestäsi jokin itseisarvo?

"Otanpa esimerkiksi itseni. Ansaitsen mieheni kanssa suunnilleen saman verran. Meillä on asuntolainaa, yksi lapsi. Perintöjä ei ole juurikaan tulossa. Jos nyt vaikka mieheni kuolisi tai meille tulisi ero ja teini-ikäinen lapsi haluaisi jäädä kanssani asumaan, en minä jäisi taloudellisesti puille paljaille."

No et tietenkään jäisi. Millä perusteella väität, että teini-ikäinen lapsesi haluaisi jäädä sinun luoksesi, eikä sinua sosiaalisemman miehesi luokse? Jos teille tulisi ero, niin miehesi maksaisi elatusmaksua, joka usein on suurempi kuin mitä mies maksaa yhdessä asuessa, joten ainakin teoriassa osa rahasta menee äidille, jollei lapseen aleta satsaamaan enemmän. Jos lapsi jäisi isälle, tuskin maksaisit elatusmaksua lainkaan, ehkä ostaisit lapselle jotankin suoraan, mikä olisikin inhimillinen tapa etähuoltajalle. Tilastojen mukaan etä-äidit maksavat erittäin harvon mitään elatusmaksuja. Se, ettet jäisi puille paljaille, johtuu siitä, että miehesi ja yhteiskunta on pakoitettuja tukemaan elämääsi, jos haluat asua yksinhuoltajana.

"Asunto olisi vaihdettava, mutta kyllä minun palkallani elettäisiin. Ja yksityisellä sektorilla siis olen, eli en mikään ELÄTTI siinä merkityksessä kuin tässä blogissa halutaan ajatella."

Poikkeus vahvistaa säännön, vaikka voihan sitä aina puhua muunneltua totuutta.

"Herää siis kysymys: mitä mieheni ja minun välillä on vaihdettu, kun päätimme mennä yksiin?"

No sinähän sen parhaiten tiedät, miksi otit (huolit) miehesi. Kenties luulit, että hänestä tulee itseäsi rikkaampi, tai kenties olette molemmat rikkaita, jolloin sinulla ei ole merkittävää markkina-arvoa saada ketään miestäsi kummoisempaa tapausta ulkonäölläsi.

"En minä tiedä! Mieheni on sosiaalisesti lahjakkaampi kuin minä, älykäs ja terve. No, minäkin olen suht älykäs ja terve, ja tuloksena onkin saatu oivallinen poikanen."

Poikasesta puheenollen, saattaa se "tasa-arvoisuus" aueta oman pojankin kautta, vaikkapa sillätavalla, että nuhteettomasti kasvattamasi poika tapaa tytön, jota kohtelee nuhteettomasti. Saattaapa sitten tulla tyttö raskaaksi ja syntyä lapsonen, jota isovanhemmatkin odottivat ja pääsivät rakastumaan. Mutta sitten tyttönen ajattelikin, että pärjäänhän minä yksinkin tai ton toisen miehen kanssa. Kaupanpäälle veisi puolet nuhteettoman poikanne omaisuudesta ja lapsen, ilman tapaamisoikeutta. Näitä tapahtuu jatkuvasti.

"Mutta siis.. en minä miestäni varsinaisesti mihinkään TARVITSE"

Harmi, menee hyvä mies hukkaan.

Kreettta (nimimerkki)

Peppi: "Nainenko ei pysty elämään ilman miehen tilipussia?"

Pena: "Keskinmäärin ei."

Nainen pystyy kyllä elämään ilman aviomiehensä tilipussia, ja toisinpäin, mutta Suomessa se menee yleensä niin, että kun mies ja nainen lyövät rahansa yhteen, niin molemmat hyötyvät. Voivat esim. ostaa haluamanlaisen yhteisen asunnon, johon yksin ei olisi varaa. Tai asua sellaisella asuinalueella, jossa yksin ei olisi vara asua.

Peppi 1 (nimimerkki)

:D

Muuten, poikanen = pentu = jälkikasvu, tässä tapauksessa tyttö.

Peppi 1 (nimimerkki)

:D

Muuten, poikanen = pentu = jälkeläinen, tässä tapauksessa tyttö.

Pena (nimimerkki)

Kun nainen ja mies menee yhteen, ei mies haaveile parempaan asuntoon paremmalle alueelle pääsystä.

Mies haaveilee aivan jostain muusta.

Jos haaveet kuitenkin jossain vaiheessa alkavat kuulostaa edellämainitun kaltaisilta, johtuu se siitä, että miehen haaveet siitä muusta on kariutuneet.

vieras (nimimerkki)

Olen muuten vieläkin sitä mieltä, ettei seksinpuute ole tasa-arvo-ongelma. Valtion ei tarvitse taata jokaiselle seksiä, toisin kuin esim. ruokaa, juomaa ja asunnon. Yhtä hyvin voisi väittää, että on suuri tasa-arvo-ongelma, ettei kaikilla ole ystäviä, parisuhdetta etc. Koska seksi kuuluu yksilön itsemääräämisoikeuden piiriin, ei sitä voi pitää asiana, johon kaikilla on lain takaama oikeus. Minulla on oikeus päättää omasta kropastani ja seksuaalisuudestani eikä velvollisuuteni ole vastentahtoisesti antaa seksiä kenellekään. Ihmisellä on oikeus olla vaikka koko elämänsä selibaatissa.

Peppi 1 (nimimerkki)

Tuo on yleisesti hyväksytty tosiasia, itsestäänselvyys jopa (paitsi näissä miesten räävittömissä uhriutumisbakkanaaleissa).

vieras (nimimerkki)

No niin on. Jopa ihan itsestäänselvyys. Miksi täällä sitten moni paheksuu, kun kritisoin näitä tekstejä? (en väitä etteikö niissä olisi myös asiaa) On aika outoa logiikkaa väittää seksinpuutetta tasa-arvo-ongelmaksi. Toisilla on enemmän rahaa, toisilla seksiä...ei mene aina nallekarkit tasan.

vieras (nimimerkki)

Ennen kuin joku ryntää sanomaan, että seksi on perustarve niin myös mm. rakastetuksi tuleminen on eikä silti ketään voida pakottaa rakastamaan ketään eikä valtio voi määrätä pakkoavioliittoja.

bmad (nimimerkki)

"Ennen kuin joku ryntää sanomaan, että seksi on perustarve niin myös mm. rakastetuksi tuleminen on eikä silti ketään voida pakottaa rakastamaan ketään eikä valtio voi määrätä pakkoavioliittoja."

Toisaalta valtio ei takaa sinulle myöskään eläkettä (et tule sitä saamaan).

Kreettta (nimimerkki)

Vieras: "Näinpä. Enkä usko, että nainen kovinkaan usein tahallaan "pihtaa" seksiä parisuhteessa ja sillä tavoin tietoisesti käytä seksiä vallan välineenä."

Ehkä naisen halu ei vaan ole niin automaattista kuin miehen. Ehkä nainen vaan kyllästyy nopeammin partneriinsa, kuin mies. Kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta.

Miksi nainen ei sitten mene panemaan niitä muita, kiinnostavia miehiä? Hän ei varmaankaan halua ottaa parisuhteen menettämisen riskiä, parisuhde painaa vaakakupissa ihania seksisuhteita enemmän.

Eronneilla naisilla on sitten niitä seksisuhteita, kun heillä ei ole enää mitään menetettävää. Viisikymppisillä eronneilla naisilla näyttää olevan suhteita, jotka tosiaan perustuvat pelkkään seksiin. Ei tarvitse enää esittää siveää, on kodit ja oma elämä, ei siihen edes haluta ketään vakituisesti nurkkiin pyörimään.

bmad (nimimerkki)

"Ehkä nainen vaan kyllästyy nopeammin partneriinsa, kuin mies. Kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta."

Ehkä parempi vaan myöntää, että olet häiriintynyt.

Kreettta (nimimerkki)

On ihan luonnollista, että mies haluaa ajatella, että akka on kuiva frigidi jota ei kiinnosta seksi noin ylipäätään, kuin katsoa sitä tosiasiaa silmiin, että se ei vain halua SINUA.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Kreettta:
On ihan luonnollista, että mies haluaa ajatella, että akka on kuiva frigidi jota ei kiinnosta seksi noin ylipäätään, kuin katsoa sitä tosiasiaa silmiin, että se ei vain halua SINUA.

Minusta kyllä bmad ei ole missän vaiheessa sanonut mitään tällaista…

Nihilisti (nimimerkki)

Todella hyvä kirjoitus Laasaselta. Näissä vastauksissa huomaa muuten aina hienon pointin. Nainen lähestyy (ainakin oletan ihmisten nimimerkkien mukaan) aihetta enemmän tunne ja ehkä enemmän sosiologiselta näkökannalta. Miehet taas enemmän logiikan ja biologian kautta.

Kumpikaan yksinään ei ole aivan täydellinen, tähän kaatuu usein sosiologia joka yrittää selittää asioita kulttuurilla, esim. "pojat kasvatetaan pojiksi".

Elämän tarkoitus on lisäänty/selviytyä, yksilön tarkoitus sitten on yksilöllistä mutta luulisin sen tähtäävän onnellisuuden maksimointiin.

Pyrittäessä sovittamaan näitä malleja (ja tekstejä) omaan elämäänne ja sanotte ettei se näin mene, tämä johtuu erilaisista ulkoisista vaikutteista tai ehkä nämä asiat kuten "trophy wife" ovat saavuttamattomissa. Kulttuurin voi muuttaa tai tarkemmin ottaen lait ja tulonsiirrot mutta se ei muuta biologiaa.
Omat kokemukset ja mutu tuntuvat eivät ole oikein vertailuksi kelpaavaa materiaali, koska observoinnin pitäisi olla puolueetonta mikä on välillä vaikeaa jopa tiedemiehille/naisille.

Jos nyt sitten haluatte ottaa esimerkin jostain niin teidän pitää miettiä köyhempää maata missä ei ole vakiintuneita tulonsiirtoja tai lakeja pakottamassa mihinkään.

Ps. Jos nyt vedän tähän omat mutu tuntumat niin mistäs johtuu kun nainen ja mies jotka tienaavat yhtä paljon lähtevät parisuhteesen, miehen käytettävissä olevat tulot tippuvat? Vaikka suurin rahan meno eli se ulkona hilluminen, lätkä matseissa käyminen ja ryypiskely vähentyvät? Yksinkertaista, mies käyttää enemmän rahaa "yhteiseen" eli suomeksi naisen tyytyväisyyden ylläpitämiseen. Onko tässä mitään pahaa? No ei välttämättä, näihän se vaan nykyään toimii :D mutta ei se siltikään kiistä faktoja. Se siitä, nyt unille.

vieras (nimimerkki)

Menee ohi aiheen, mutta tulkaa keskustelemaan vielä tuohon edelliseenkin postaukseen. Olisi mielenkiintoista saada lisää näkökulmia sinne.

bmad (nimimerkki)

"On ihan luonnollista, että mies haluaa ajatella, että akka on kuiva frigidi jota ei kiinnosta seksi noin ylipäätään, kuin katsoa sitä tosiasiaa silmiin, että se ei vain halua SINUA."

Älä viitsi panetella minua sukupuolen vuoksi, vaikka oletkin idiootti.

vieras (nimimerkki)

"Miehille kerääntyy jatkuvasti siittiöitä jotka aiheuttavat purkautumispainetta."

Eikös se fysiologisesti ole aivan sama, purkaako sen paineen masturboimalla vai seksillä naisen kanssa? Samalla tavalla paineen tunnr hellittää/purkautuu?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset